Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Anh Ch? Em

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Vai mang b?c t??ng con mo,
Ch? giu ch? ? em ngho em ?i.
Anh Ch? Em Mi?n Nam, 4149
Ti?n l?nh qu?n ch?, khng b?ng ti?n ch? qu?n em Anh Ch? Em ??i Chng 5900
Thua l thua m? thua cha,
Ch? em m?t l?a ai m thua ai.
Anh Ch? Em Mi?n Trung 1700
T?p t?m vng
Ch? l?y ch?ng, em ? ga
Ch? ?n c, em mt x??ng
Ch? n?m gi??ng, em n?m ??t
Ch? ht m?t, em li?m ve
Ch? ?n ch, em li?m bt
Ch? coi ht, em v? tay
Ch? ?n my, em xch b?
Ch? xe ch?, em x? ti?n
Ch? ?i thuy?n, em ?i b?
Ch? ko g?, em l?p nh
Ch? tr?ng c, em tr?ng b
Ch? tu?i t, em tu?i thn
Ch? tu?i d?n, em tu?i m?o
Ch? ?n k?o, em mt cy(kem)
Anh Ch? Em ??i Chng 4178
Que m?t (nh?t 1 que) (Cu 3)
??i tay chuy?n
Chuy?n chuy?n m?t - (*) M?t ?i
Chuy?n chuy?n hai - Hai ?i
Chuy?n chuy?n ba - Ba ?i
Chuy?n chuy?n b?n - B?n ?i
Chuy?n chuy?n n?m - N?m ?i
??u qu? (B?t ??u th? t?ng que xu?ng chn)
Qu giang
Sang sng
V? ?
C nh?y
G?y cy
My leo
Bo tri
?i xanh
Hnh bc
Tr?ng ?? lng (qu? 2 que ln m?t l?n)
Tm cong ?t v?t
Vo lng xin th?t
Ra lng xin xi
Anh ch? em ?i, cho ti vt bn thin h?.
Anh Ch? Em ??i Chng 9597
Nc nh cao h?n nc ch?
L v? coi tr?ng h?n ngh?a anh em.
Anh Ch? Em ??i Chng 4342
Ng ln ?m ?? vng m?,
Mong anh c v?, em nh? ch? du.
Anh Ch? Em Mi?n Trung, Ph Yn, 3911
Ng?i bu?n b? l gi nem
Con ch? gi kho, con em bu?c ?m
Bu?c r?i em ?? c n?i
Sng mai ch? bn ki?m l?i nui em.
Anh Ch? Em Mi?n Nam, Ti?n Giang 8311
Nn ra trn knh d??i nh??ng
Ch?ng nn ??p h?t bn ???ng m ?i
Anh Ch? Em ??i Chng 5701
N??c cn quy?n ct lm doi
Ch? em sao ch?ng ti b?i cho nhau
Anh Ch? Em ??i Chng 10033
N?m thn n?m t? ch? ch?ng nhn em Anh Ch? Em ??i Chng 1289
Mu?n cho anh ch? em nh
Trn d??i thu?n ha, n?p s?ng an vui
Anh Ch? Em ??i Chng 2085
Lm ch? ph?i lnh, lm anh ph?i kh Anh Ch? Em ??i Chng 6135
Lm anh ?n tr??c b??c ??u (2)
D?y d? em t ng h?u thay cha
Anh Ch? Em ??i Chng 2786
Lm anh ?n tr??c b??c ??u
D?y d? (V? v?i) em t ng h?u thay cha
Anh Ch? Em ??i Chng 5821
Khuyn ??ng ph? ch?n kh kh?n
Kh m bi?t ngi, ??o h?ng h?n sang
Anh Ch? Em ??i Chng 1827
Giu cha giu m? th m?ng,
Giu anh giu ch? th ??ng c?y trng
Anh Ch? Em ??i Chng 4433
Giu cha giu m? ???c ph?n,
Giu anh giu ch? ai m?n (lm) n?y ?n
Anh Ch? Em Mi?n Trung, Ngh? T?nh 10172
Em ti kht s?a b tay,
Ai cho b thp ngy ry bi?t ?n!
Anh Ch? Em Mi?n Trung, Ph Yn, 8373
Em ti kht s?a b tay
Ai cho b thp ngy ngy mang ?n.
Anh Ch? Em Mi?n Nam, B?c Liu, Kin Giang, Ti?n Giang 7153
Em thu?n, anh ha, l nh c phc,
Trn thu?n d??i ha, l nh c phc
Anh Ch? Em ??i Chng 2407
Em ?i! ch? b?o em n?y
Tr?ng ch?i v?i ? c ngy v? tan
Anh Ch? Em ??i Chng 8006
Em ?i! ??ng khc ch? yu
Nn ?i ch? k? truy?n Ki?u em nghe
Anh Ch? Em ??i Chng 2453
Em l con gi ??ng chim
L?y dao c?t c?, l?y li?m b? cau
Qu?n mu nu, o mu nu
Ci th?t l?ng lng ??ng ?u c?ng gin
Anh Ch? Em ??i Chng 1151
Em khn em ? trong b?
Ch? d?i ch? ? kinh ? ch? v?
Anh Ch? Em ??i Chng 1058
Em khn c?ng l em ch?,
Ch? d?i, c?ng l ch? em.
Anh Ch? Em ??i Chng 7903
C ch ch anh hn, Khng ch rn l?y anh Anh Ch? Em ??i Chng 2722
Cha ti gi, m? ti y?u (3)
Em ti cn nh? xu
Khng ai tr?i chi?u ??p m?n
B?n ph?n ti bo b? ?n ??n m? cha.
Anh Ch? Em Mi?n Nam, An Giang 1737
Ch? em th th?t l hi?n
Ch? v ??ng ti?n m nt lng nhau
Anh Ch? Em Mi?n Nam, B?c Liu 5167
Ch? em ta nh? bnh ?a bnh ?c
Ch? em ng??i th di ??c c?ng tay
Ch? em ta ??ng qu, t?m bnh,
Ch? em ng??i, ?n gnh gt chn!
Anh Ch? Em ??i Chng 1330
Ch? em s?m s?a bun d?u
?i quang ?n gnh ?i ??u ti?n chinh.
Anh Ch? Em ??i Chng 10331
Ch? em r? nhau t?m ??m
C?a em th tr?ng ch? thm th? ny?
Ch? thm c?ng (b?i) t?i anh m?y
Khi x?a ch? c?ng h?t chay ?? lm
Anh Ch? Em ??i Chng 9972
Ch? em n?m nem ba ??ng
Mu?n ?n th tr? su ??ng m ?n
Anh Ch? Em ??i Chng 6299
Ch? em khng thm ??n ng Anh Ch? Em ??i Chng 469
Ch? em hi?n th?t l hi?n
Lm ??n ??ng ti?n m?t c? chi em
Anh Ch? Em ??i Chng 8491
Ch?ng khn th? ch? lu ngy
Ch? ?i ra vy c?ng ty em khn
Anh Ch? Em ??i Chng 482
C?t dy b?u dy b,
Ch?ng ai c?t dy ch? dy em
Anh Ch? Em ??i Chng 1153
Bn ch? em ngi mua lng gi?ng ghin Anh Ch? Em Mi?n Trung, Ngh? T?nh 1706
B?y nhau ? em du, lu b l anh em r? Anh Ch? Em Mi?n Trung, Ngh? T?nh 5508
Anh xanh c?ng, nng nc, khi vc anh v li Anh Ch? Em Mi?n Trung, Ngh? T?nh 5296
Anh v?i em thn th?t l hi?n
B?i m?t ??ng ti?n lm m?t lng nhau
Anh Ch? Em Mi?n Trung, Khnh Ha 3459
Anh trn nanh d??i di
Ch?, nh? bi c?t tru
Anh Ch? Em ??i Chng 3802
Anh thu?n em ha l nh c phc Anh Ch? Em Mi?n Trung, Ngh? T?nh 8530
Anh thu?n em ha l nh c ph??c Anh Ch? Em ??i Chng 9363
Anh ra anh, em ra em Anh Ch? Em ??i Chng 2788
Anh nh? cy qu? n? trong nh
Em nh? con gi hng ph? m ra ch?i ???ng
Em th?y cy qu? ho vng
Em cng vun x?i cy cng t?t t??i
Bao gi? cho qu? m?c ch?i
?? qu? tr? ngh?a cho ng??i x?i vun
Anh Ch? Em ??i Chng 7890
Anh ng? em th?c, anh tr?c em n?m Anh Ch? Em ??i Chng 5400
Anh khng ra anh, em khng ra em Anh Ch? Em ??i Chng 6295
Anh em, nh? tre cng khm,
Ch? em gi, nh? tri cau non.
Anh Ch? Em ??i Chng 8568
Anh em, nh? chn v?i tay,
Rch lnh ?m b?c, d? hay ?? ??n.
Anh Ch? Em ??i Chng 2017