Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Anh Ch? Em

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Vai mang b?c t??ng con mo,
Ch? giu ch? ? em ngho em ?i.
Anh Ch? Em Mi?n Nam, 4110
Ti?n l?nh qu?n ch?, khng b?ng ti?n ch? qu?n em Anh Ch? Em ??i Chng 5865
Thua l thua m? thua cha,
Ch? em m?t l?a ai m thua ai.
Anh Ch? Em Mi?n Trung 1666
T?p t?m vng
Ch? l?y ch?ng, em ? ga
Ch? ?n c, em mt x??ng
Ch? n?m gi??ng, em n?m ??t
Ch? ht m?t, em li?m ve
Ch? ?n ch, em li?m bt
Ch? coi ht, em v? tay
Ch? ?n my, em xch b?
Ch? xe ch?, em x? ti?n
Ch? ?i thuy?n, em ?i b?
Ch? ko g?, em l?p nh
Ch? tr?ng c, em tr?ng b
Ch? tu?i t, em tu?i thn
Ch? tu?i d?n, em tu?i m?o
Ch? ?n k?o, em mt cy(kem)
Anh Ch? Em ??i Chng 4141
Que m?t (nh?t 1 que) (Cu 3)
??i tay chuy?n
Chuy?n chuy?n m?t - (*) M?t ?i
Chuy?n chuy?n hai - Hai ?i
Chuy?n chuy?n ba - Ba ?i
Chuy?n chuy?n b?n - B?n ?i
Chuy?n chuy?n n?m - N?m ?i
??u qu? (B?t ??u th? t?ng que xu?ng chn)
Qu giang
Sang sng
V? ?
C nh?y
G?y cy
My leo
Bo tri
?i xanh
Hnh bc
Tr?ng ?? lng (qu? 2 que ln m?t l?n)
Tm cong ?t v?t
Vo lng xin th?t
Ra lng xin xi
Anh ch? em ?i, cho ti vt bn thin h?.
Anh Ch? Em ??i Chng 9566
Nc nh cao h?n nc ch?
L v? coi tr?ng h?n ngh?a anh em.
Anh Ch? Em ??i Chng 4308
Ng ln ?m ?? vng m?,
Mong anh c v?, em nh? ch? du.
Anh Ch? Em Mi?n Trung, Ph Yn, 3878
Ng?i bu?n b? l gi nem
Con ch? gi kho, con em bu?c ?m
Bu?c r?i em ?? c n?i
Sng mai ch? bn ki?m l?i nui em.
Anh Ch? Em Mi?n Nam, Ti?n Giang 8281
Nn ra trn knh d??i nh??ng
Ch?ng nn ??p h?t bn ???ng m ?i
Anh Ch? Em ??i Chng 5670
N??c cn quy?n ct lm doi
Ch? em sao ch?ng ti b?i cho nhau
Anh Ch? Em ??i Chng 10001
N?m thn n?m t? ch? ch?ng nhn em Anh Ch? Em ??i Chng 1258
Mu?n cho anh ch? em nh
Trn d??i thu?n ha, n?p s?ng an vui
Anh Ch? Em ??i Chng 2051
Lm ch? ph?i lnh, lm anh ph?i kh Anh Ch? Em ??i Chng 6099
Lm anh ?n tr??c b??c ??u (2)
D?y d? em t ng h?u thay cha
Anh Ch? Em ??i Chng 2753
Lm anh ?n tr??c b??c ??u
D?y d? (V? v?i) em t ng h?u thay cha
Anh Ch? Em ??i Chng 5788
Khuyn ??ng ph? ch?n kh kh?n
Kh m bi?t ngi, ??o h?ng h?n sang
Anh Ch? Em ??i Chng 1791
Giu cha giu m? th m?ng,
Giu anh giu ch? th ??ng c?y trng
Anh Ch? Em ??i Chng 4400
Giu cha giu m? ???c ph?n,
Giu anh giu ch? ai m?n (lm) n?y ?n
Anh Ch? Em Mi?n Trung, Ngh? T?nh 10136
Em ti kht s?a b tay,
Ai cho b thp ngy ry bi?t ?n!
Anh Ch? Em Mi?n Trung, Ph Yn, 8337
Em ti kht s?a b tay
Ai cho b thp ngy ngy mang ?n.
Anh Ch? Em Mi?n Nam, B?c Liu, Kin Giang, Ti?n Giang 7117
Em thu?n, anh ha, l nh c phc,
Trn thu?n d??i ha, l nh c phc
Anh Ch? Em ??i Chng 2362
Em ?i! ch? b?o em n?y
Tr?ng ch?i v?i ? c ngy v? tan
Anh Ch? Em ??i Chng 7972
Em ?i! ??ng khc ch? yu
Nn ?i ch? k? truy?n Ki?u em nghe
Anh Ch? Em ??i Chng 2414
Em l con gi ??ng chim
L?y dao c?t c?, l?y li?m b? cau
Qu?n mu nu, o mu nu
Ci th?t l?ng lng ??ng ?u c?ng gin
Anh Ch? Em ??i Chng 1120
Em khn em ? trong b?
Ch? d?i ch? ? kinh ? ch? v?
Anh Ch? Em ??i Chng 1024
Em khn c?ng l em ch?,
Ch? d?i, c?ng l ch? em.
Anh Ch? Em ??i Chng 7864
C ch ch anh hn, Khng ch rn l?y anh Anh Ch? Em ??i Chng 2686
Cha ti gi, m? ti y?u (3)
Em ti cn nh? xu
Khng ai tr?i chi?u ??p m?n
B?n ph?n ti bo b? ?n ??n m? cha.
Anh Ch? Em Mi?n Nam, An Giang 1707
Ch? em th th?t l hi?n
Ch? v ??ng ti?n m nt lng nhau
Anh Ch? Em Mi?n Nam, B?c Liu 5139
Ch? em ta nh? bnh ?a bnh ?c
Ch? em ng??i th di ??c c?ng tay
Ch? em ta ??ng qu, t?m bnh,
Ch? em ng??i, ?n gnh gt chn!
Anh Ch? Em ??i Chng 1297
Ch? em s?m s?a bun d?u
?i quang ?n gnh ?i ??u ti?n chinh.
Anh Ch? Em ??i Chng 10296
Ch? em r? nhau t?m ??m
C?a em th tr?ng ch? thm th? ny?
Ch? thm c?ng (b?i) t?i anh m?y
Khi x?a ch? c?ng h?t chay ?? lm
Anh Ch? Em ??i Chng 9940
Ch? em n?m nem ba ??ng
Mu?n ?n th tr? su ??ng m ?n
Anh Ch? Em ??i Chng 6269
Ch? em khng thm ??n ng Anh Ch? Em ??i Chng 436
Ch? em hi?n th?t l hi?n
Lm ??n ??ng ti?n m?t c? chi em
Anh Ch? Em ??i Chng 8456
Ch?ng khn th? ch? lu ngy
Ch? ?i ra vy c?ng ty em khn
Anh Ch? Em ??i Chng 444
C?t dy b?u dy b,
Ch?ng ai c?t dy ch? dy em
Anh Ch? Em ??i Chng 1117
Bn ch? em ngi mua lng gi?ng ghin Anh Ch? Em Mi?n Trung, Ngh? T?nh 1674
B?y nhau ? em du, lu b l anh em r? Anh Ch? Em Mi?n Trung, Ngh? T?nh 5474
Anh xanh c?ng, nng nc, khi vc anh v li Anh Ch? Em Mi?n Trung, Ngh? T?nh 5263
Anh v?i em thn th?t l hi?n
B?i m?t ??ng ti?n lm m?t lng nhau
Anh Ch? Em Mi?n Trung, Khnh Ha 3425
Anh trn nanh d??i di
Ch?, nh? bi c?t tru
Anh Ch? Em ??i Chng 3762
Anh thu?n em ha l nh c phc Anh Ch? Em Mi?n Trung, Ngh? T?nh 8496
Anh thu?n em ha l nh c ph??c Anh Ch? Em ??i Chng 9327
Anh ra anh, em ra em Anh Ch? Em ??i Chng 2753
Anh nh? cy qu? n? trong nh
Em nh? con gi hng ph? m ra ch?i ???ng
Em th?y cy qu? ho vng
Em cng vun x?i cy cng t?t t??i
Bao gi? cho qu? m?c ch?i
?? qu? tr? ngh?a cho ng??i x?i vun
Anh Ch? Em ??i Chng 7858
Anh ng? em th?c, anh tr?c em n?m Anh Ch? Em ??i Chng 5362
Anh khng ra anh, em khng ra em Anh Ch? Em ??i Chng 6257
Anh em, nh? tre cng khm,
Ch? em gi, nh? tri cau non.
Anh Ch? Em ??i Chng 8533
Anh em, nh? chn v?i tay,
Rch lnh ?m b?c, d? hay ?? ??n.
Anh Ch? Em ??i Chng 1985