Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » B?ng H?u

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xem b?n bi?t ng??i B?ng H?u ??i Chng 4497
Tm b?n tm k? nho gia
Nh?ng ng??i c? b?c tr?ng hoa ch? g?n.
B?ng H?u ??i Chng 6628
Thua Tr?i m?t v?n khng b?ng thua b?n m?t ly B?ng H?u ??i Chng 9479
Thm b?n b?t th B?ng H?u ??i Chng 6891
Th?c khuya (lu) m?i bi?t ?m di
? lu m?i bi?t l ng??i c nhn
B?ng H?u ??i Chng 1398
Th? nh?t thin tai th? hai h?a ho?n
Tm n?i m bn tm b?n m ch?i
B?ng H?u ??i Chng 6616
Th? th??ng g?n m?c th ?en
Anh em b?ng h?u ph?i nn ch?n ng??i
B?ng H?u ??i Chng 3804
R??u ngon ph?i c b?n hi?n B?ng H?u ??i Chng 742
Ngho m lm b?n v?i giu
??ng ln ng?i xu?ng n ?au ci ?
B?ng H?u ??i Chng 6426
Ng?i nhn nay ? giao k?
Cn lo m?t n?i n?ng n? cng lao
Ch? r?ng: b?ng h?u chi giao
Tui ?y mnh ? bi?t sao b? mnh?
B?ng H?u Mi?n Nam, Ti?n Giang 400
Ng??i hn b?n v?i ng??i sang
Ch? ng?i ch? ??ng c mang bao gi?!
B?ng H?u ??i Chng 8397
N??c trong khng c h?p b?ng khng b?n b B?ng H?u ??i Chng 3760
Mu?n cho trai b?n ??n ch?i
V? mn (*) c n??c th?nh th?i ?ua ti
B?ng H?u Mi?n Trung, Ngh? An 6677
Lm b?u lm b?n B?ng H?u ??i Chng 9828
Lm b?n v?i k? gian m?t c? quang l?n gnh B?ng H?u ??i Chng 3946
Lm ?n nn on lm b?n thi?t mnh B?ng H?u ??i Chng 6557
Khn ngoan gi?a ?m b?n b (ba b?)
??ng cho ai l?n, ch? h? l?n ai
B?ng H?u ??i Chng 6109
Kh m lm b?n v?i giu
??ng ln ng?i xu?ng m ?au ci ?
B?ng H?u ??i Chng 7935
Hn m lm b?n v?i sang
K? ng?i ng??i ??ng c ngang nhau bao gi?
B?ng H?u ??i Chng 4372
Giu v b?n, sang v v? B?ng H?u ??i Chng 1265
Giu sang nhi?u b?n l?m b
??n khi ho?n n?n ch?ng h? th?y ai.
B?ng H?u Mi?n Nam, B?c Liu 3775
Giu sang b?n h?u ??y nh
??n khi ngho kh ch?ng ma no nhn.
B?ng H?u ??i Chng 2458
Giu ??i b?n sang ??i v?
?n theo th?a ? theo th
Quen nhau t? th?a hn vi
By gi? sang tr?ng s chi b?n hn
B?ng H?u ??i Chng 9373
Gi nguy?t hoa t?m sng Ba Nguy?t,
Nguy?t nguy?t b?ng, b?ng h?u chi giao.
- Trai S?n Tin ?i ni Tin S?n,
S?n s?n xu?t anh hng ho ki?t.
?y ta ??i ??ng r?i, bng ba nguy?t v? ?y!
B?ng H?u Mi?n Trung 1405
Cn ti?n chn v?n ng??i m?i
H?t ti?n anh ??ng trng tr?i th? than.
B?ng H?u ??i Chng 2385
Ch? r?ng: b?ng h?u chi giao,
M?t ngy g ngh?a l? no l?i vong.
B?ng H?u Mi?n Nam, L?c T?nh 10073
Ch? r?ng b?ng h?u chi giao,
Ti ?y mnh ?, bi?t lm sao ??ng lng.
B?ng H?u Mi?n Nam, C Mau 9176
Ch?n b?n m ch?i, ch?n n?i m ? B?ng H?u ??i Chng 8505
Ch? em khi tng, chng b?n khi cng B?ng H?u ??i Chng 4318
Ch?a hi?u r con, hy xem b?n b c?a n, B?ng H?u Mi?n Nam, An Giang 7567
Bun c b?n bn c ph??ng B?ng H?u ??i Chng 1108
C?ng th b?n gi v?i nhau
Gnh n??c m?t bu, ?i ??c ?i trong.
- ?i m kho mc th trong,
?i m v?ng mc, nh?ng rong cng bn.
B?ng H?u Mi?n Trung 2412
B Nha - Chung T? K? B?ng H?u ??i Chng 10343
B?n vng snh v?i b?n vng
Ngu si d?p l?i, m?t ?n ngu si
B?ng H?u ??i Chng 9655
B?n vng ch?i v?i b?n vng
??ng ch?i b?n v?n, ra ?ng c?n nhau
B?ng H?u ??i Chng 5676
B?n vng ?i h?i b?n vng
Long Ln Quy Ph?ng m?t ?on t? linh
B?ng H?u ??i Chng 9488
B?n ngho thu? tr??c ch? qun
V? cng kham kh?, ch?ng nn ph? tnh
B?ng H?u ??i Chng 3852
B?n c? b?n t?t, r??u c? r??u ngon B?ng H?u ??i Chng 6416
B?n b l ngh?a t??ng tri
Sao cho sau tr??c v?n (m?t) b? m?i nn
B?ng H?u ??i Chng 6497
B?n b l ngh?a t??ng thn
Kh kh?n thu?n l?i n c?n c nhau
B?n b l ngh?a tr??c sau
Tu?i th? cho ??n b?c ??u khng phai.
B?ng H?u Mi?n Nam, B?c Liu 1015
B?n b chuy?n vn vi phn
Ch? ?em t?c d? m??i ph?n tun ra.
B?ng H?u ??i Chng 9584
B?t k?t b?n v?i bo B?ng H?u ??i Chng 5601
???c k? th khn h?n ???c ng??i b?n d?i B?ng H?u ??i Chng 5931
?n ch?n n?i, ch?i ch?n b?n B?ng H?u ??i Chng 1302