Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Bằng Hữu

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xem bạn biết người Bằng Hữu Đại Chúng 4449
Tìm bạn tìm kẻ nho gia
Những người cờ bạc trăng hoa chớ gần.
Bằng Hữu Đại Chúng 6584
Thua Trời một vạn không bằng thua bạn một ly Bằng Hữu Đại Chúng 9438
Thêm bạn bớt thù Bằng Hữu Đại Chúng 6846
Thức khuya (lâu) mới biết đêm dài
Ở lâu mới biết là người có nhân
Bằng Hữu Đại Chúng 1358
Thứ nhất thiên tai thứ hai hỏa hoạn
Tìm nơi mà bán tìm bạn mà chơi
Bằng Hữu Đại Chúng 6574
Thế thường gần mực thì đen
Anh em bằng hữu phải nên chọn người
Bằng Hữu Đại Chúng 3763
Rượu ngon phải có bạn hiền Bằng Hữu Đại Chúng 697
Nghèo mà làm bạn với giàu
Đứng lên ngồi xuống nó đau cái đì
Bằng Hữu Đại Chúng 6384
Ngỡi nhân nay đã giao kề
Còn lo một nỗi nặng nề công lao
Chữ rằng: bằng hữu chi giao
Tui đây mình đó biết sao bớ mình?
Bằng Hữu Miền Nam, Tiền Giang 357
Người hèn bạn với người sang
Chỗ ngồi chỗ đứng có mang bao giờ!
Bằng Hữu Đại Chúng 8354
Nước trong không cá hẹp bụng không bạn bè Bằng Hữu Đại Chúng 3713
Muốn cho trai bạn đến chơi
Vũ môn (*) cá nước thảnh thơi đua tài
Bằng Hữu Miền Trung, Nghệ An 6639
Làm bầu làm bạn Bằng Hữu Đại Chúng 9783
Làm bạn với kẻ gian mất cả quang lẫn gánh Bằng Hữu Đại Chúng 3900
Làm ơn nên oán làm bạn thiệt mình Bằng Hữu Đại Chúng 6510
Khôn ngoan giữa đám bạn bè (ba bề)
Đừng cho ai lận, chớ hề lận ai
Bằng Hữu Đại Chúng 6068
Khó mà làm bạn với giàu
Đứng lên ngồi xuống mà đau cái đì
Bằng Hữu Đại Chúng 7890
Hèn mà làm bạn với sang
Kẻ ngồi người đứng có ngang nhau bao giờ
Bằng Hữu Đại Chúng 4329
Giàu vì bạn, sang vì vợ Bằng Hữu Đại Chúng 1220
Giàu sang nhiều bạn lắm bè
Đến khi hoạn nạn chẳng hề thấy ai.
Bằng Hữu Miền Nam, Bạc Liêu 3734
Giàu sang bạn hữu đầy nhà
Đến khi nghèo khó chẳng ma nào nhìn.
Bằng Hữu Đại Chúng 2420
Giàu đổi bạn sang đổi vợ
Ăn theo thủa ở theo thì
Quen nhau từ thủa hàn vi
Bây giờ sang trọng sá chi bạn hèn
Bằng Hữu Đại Chúng 9334
Gái nguyệt hoa tắm sông Ba Nguyệt,
Nguyệt nguyệt bằng, bằng hữu chi giao.
- Trai Sơn Tiên đi núi Tiên Sơn,
Sơn sơn xuất anh hùng hào kiệt.
Đây ta đối đặng rồi, bông ba nguyệt về đây!
Bằng Hữu Miền Trung 1362
Còn tiền chán vạn người mời
Hết tiền anh đứng trông trời thở than.
Bằng Hữu Đại Chúng 2344
Chữ rằng: bằng hữu chi giao,
Một ngày gá nghĩa lẽ nào lại vong.
Bằng Hữu Miền Nam, Lục Tỉnh 10028
Chữ rằng bằng hữu chi giao,
Tôi đây mình đó, biết làm sao đặng lòng.
Bằng Hữu Miền Nam, Cà Mau 9139
Chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà ở Bằng Hữu Đại Chúng 8453
Chị em khi túng, chúng bạn khi cùng Bằng Hữu Đại Chúng 4275
Chưa hiểu rõ con, hãy xem bạn bè của nó, Bằng Hữu Miền Nam, An Giang 7527
Buôn có bạn bán có phường Bằng Hữu Đại Chúng 1064
Cũng thì bạn gái với nhau
Gánh nước một bàu, đôi đục đôi trong.
- Đôi mô khéo múc thì trong,
Đôi mô vụng múc, những rong cùng bùn.
Bằng Hữu Miền Trung 2372
Bá Nha - Chung Tử Kỳ Bằng Hữu Đại Chúng 10289
Bạn vàng sánh với bạn vàng
Ngu si dẹp lại, một đàn ngu si
Bằng Hữu Đại Chúng 9615
Bạn vàng chơi với bạn vàng
Đừng chơi bạn vện, ra đàng cắn nhau
Bằng Hữu Đại Chúng 5635
Bạn vàng ơi hỡi bạn vàng
Long Lân Quy Phụng một đoàn tứ linh
Bằng Hữu Đại Chúng 9448
Bạn nghèo thuở trước chớ quên
Vợ cùng kham khổ, chẳng nên phụ tình
Bằng Hữu Đại Chúng 3800
Bạn cũ bạn tốt, rượu cũ rượu ngon Bằng Hữu Đại Chúng 6380
Bạn bè là nghĩa tương tri
Sao cho sau trước vẹn (một) bề mới nên
Bằng Hữu Đại Chúng 6446
Bạn bè là nghĩa tương thân
Khó khăn thuận lợi ân cần có nhau
Bạn bè là nghĩa trước sau
Tuổi thơ cho đến bạc đầu không phai.
Bằng Hữu Miền Nam, Bạc Liêu 974
Bạn bè chuyện vãn vài phân
Chớ đem tấc dạ mười phần tuôn ra.
Bằng Hữu Đại Chúng 9532
Bọt kết bạn với bèo Bằng Hữu Đại Chúng 5555
Được kẻ thù khôn hơn được người bạn dại Bằng Hữu Đại Chúng 5885
Ăn chọn nơi, chơi chọn bạn Bằng Hữu Đại Chúng 1256