Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » B?ng H?u

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xem b?n bi?t ng??i B?ng H?u ??i Chng 4479
Tm b?n tm k? nho gia
Nh?ng ng??i c? b?c tr?ng hoa ch? g?n.
B?ng H?u ??i Chng 6611
Thua Tr?i m?t v?n khng b?ng thua b?n m?t ly B?ng H?u ??i Chng 9461
Thm b?n b?t th B?ng H?u ??i Chng 6875
Th?c khuya (lu) m?i bi?t ?m di
? lu m?i bi?t l ng??i c nhn
B?ng H?u ??i Chng 1383
Th? nh?t thin tai th? hai h?a ho?n
Tm n?i m bn tm b?n m ch?i
B?ng H?u ??i Chng 6600
Th? th??ng g?n m?c th ?en
Anh em b?ng h?u ph?i nn ch?n ng??i
B?ng H?u ??i Chng 3789
R??u ngon ph?i c b?n hi?n B?ng H?u ??i Chng 728
Ngho m lm b?n v?i giu
??ng ln ng?i xu?ng n ?au ci ?
B?ng H?u ??i Chng 6409
Ng?i nhn nay ? giao k?
Cn lo m?t n?i n?ng n? cng lao
Ch? r?ng: b?ng h?u chi giao
Tui ?y mnh ? bi?t sao b? mnh?
B?ng H?u Mi?n Nam, Ti?n Giang 385
Ng??i hn b?n v?i ng??i sang
Ch? ng?i ch? ??ng c mang bao gi?!
B?ng H?u ??i Chng 8380
N??c trong khng c h?p b?ng khng b?n b B?ng H?u ??i Chng 3741
Mu?n cho trai b?n ??n ch?i
V? mn (*) c n??c th?nh th?i ?ua ti
B?ng H?u Mi?n Trung, Ngh? An 6663
Lm b?u lm b?n B?ng H?u ??i Chng 9812
Lm b?n v?i k? gian m?t c? quang l?n gnh B?ng H?u ??i Chng 3927
Lm ?n nn on lm b?n thi?t mnh B?ng H?u ??i Chng 6539
Khn ngoan gi?a ?m b?n b (ba b?)
??ng cho ai l?n, ch? h? l?n ai
B?ng H?u ??i Chng 6092
Kh m lm b?n v?i giu
??ng ln ng?i xu?ng m ?au ci ?
B?ng H?u ??i Chng 7918
Hn m lm b?n v?i sang
K? ng?i ng??i ??ng c ngang nhau bao gi?
B?ng H?u ??i Chng 4358
Giu v b?n, sang v v? B?ng H?u ??i Chng 1250
Giu sang nhi?u b?n l?m b
??n khi ho?n n?n ch?ng h? th?y ai.
B?ng H?u Mi?n Nam, B?c Liu 3759
Giu sang b?n h?u ??y nh
??n khi ngho kh ch?ng ma no nhn.
B?ng H?u ??i Chng 2446
Giu ??i b?n sang ??i v?
?n theo th?a ? theo th
Quen nhau t? th?a hn vi
By gi? sang tr?ng s chi b?n hn
B?ng H?u ??i Chng 9358
Gi nguy?t hoa t?m sng Ba Nguy?t,
Nguy?t nguy?t b?ng, b?ng h?u chi giao.
- Trai S?n Tin ?i ni Tin S?n,
S?n s?n xu?t anh hng ho ki?t.
?y ta ??i ??ng r?i, bng ba nguy?t v? ?y!
B?ng H?u Mi?n Trung 1392
Cn ti?n chn v?n ng??i m?i
H?t ti?n anh ??ng trng tr?i th? than.
B?ng H?u ??i Chng 2371
Ch? r?ng: b?ng h?u chi giao,
M?t ngy g ngh?a l? no l?i vong.
B?ng H?u Mi?n Nam, L?c T?nh 10056
Ch? r?ng b?ng h?u chi giao,
Ti ?y mnh ?, bi?t lm sao ??ng lng.
B?ng H?u Mi?n Nam, C Mau 9162
Ch?n b?n m ch?i, ch?n n?i m ? B?ng H?u ??i Chng 8486
Ch? em khi tng, chng b?n khi cng B?ng H?u ??i Chng 4301
Ch?a hi?u r con, hy xem b?n b c?a n, B?ng H?u Mi?n Nam, An Giang 7553
Bun c b?n bn c ph??ng B?ng H?u ??i Chng 1088
C?ng th b?n gi v?i nhau
Gnh n??c m?t bu, ?i ??c ?i trong.
- ?i m kho mc th trong,
?i m v?ng mc, nh?ng rong cng bn.
B?ng H?u Mi?n Trung 2397
B Nha - Chung T? K? B?ng H?u ??i Chng 10326
B?n vng snh v?i b?n vng
Ngu si d?p l?i, m?t ?n ngu si
B?ng H?u ??i Chng 9640
B?n vng ch?i v?i b?n vng
??ng ch?i b?n v?n, ra ?ng c?n nhau
B?ng H?u ??i Chng 5662
B?n vng ?i h?i b?n vng
Long Ln Quy Ph?ng m?t ?on t? linh
B?ng H?u ??i Chng 9474
B?n ngho thu? tr??c ch? qun
V? cng kham kh?, ch?ng nn ph? tnh
B?ng H?u ??i Chng 3827
B?n c? b?n t?t, r??u c? r??u ngon B?ng H?u ??i Chng 6402
B?n b l ngh?a t??ng tri
Sao cho sau tr??c v?n (m?t) b? m?i nn
B?ng H?u ??i Chng 6472
B?n b l ngh?a t??ng thn
Kh kh?n thu?n l?i n c?n c nhau
B?n b l ngh?a tr??c sau
Tu?i th? cho ??n b?c ??u khng phai.
B?ng H?u Mi?n Nam, B?c Liu 1000
B?n b chuy?n vn vi phn
Ch? ?em t?c d? m??i ph?n tun ra.
B?ng H?u ??i Chng 9570
B?t k?t b?n v?i bo B?ng H?u ??i Chng 5584
???c k? th khn h?n ???c ng??i b?n d?i B?ng H?u ??i Chng 5914
?n ch?n n?i, ch?i ch?n b?n B?ng H?u ??i Chng 1285