Best game

Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Chnh Tr?

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Th thi?u thu? vua h?n thua l? lng Chnh Tr? ??i Chng 802
Th? kh? b?t s?n Chnh Tr? ??i Chng 720
Th? gi?i ??i ??ng Chnh Tr? ??i Chng 7417
Nh? c? ph?i nh? t?n g?c Chnh Tr? ??i Chng 8601
Nh? c? nh? c? r? Chnh Tr? ??i Chng 8443
Nh?m ai hoa th?m lng tay (Cu 2)
??c g n?ng ?? hanh vng
?? ai nghing nn qua lng cng ?i
Chnh Tr? Mi?n B?c, H N?i 1045
Nh?m ai hoa th?m lng tay (Cu 1)
Ngt h??ng H?u Ti?p m say Ng?c H.
Hoa th?m d?i o s? t
Th?m th?m l phi?u c?a ta c?a mnh.
Nh?n ai ??m ng?n du xanh
T? vng T?m X u?n quanh sng H?ng.
V d con b? con b?ng
Phi?u t??i nt ch? ??p lng c? ?i.
Nh?n ai cho li ng??c xui
Thuy?n qua Thi Th?y d?ng n?i b?n Chm.
C?m so quen l?i thm quen
H?n n?m ba h?n: ch? qun phi?u b?u.
Nh?n ai se ch? b?y lu
Ty H? v?n vt tr?m m?u t? v??ng.
C ?i chung l?i chung ???ng
Ch? chung l phi?u m v??ng ch? h?ng.
Nh?n ai qu ? bn sng
Ph Vin cau th?m tr?u khng m?y ma.
Phi?u b?u bu?i s?m hay tr?a
?? tr?u cau g?i cho v?a lng ai.
Nh?n l?i xin gi? l?y l?i
M?ng ngy b?u c? thm vui xm lng.(Cn ti?p cu 2)
Chnh Tr? Mi?n B?c, H N?i 8678
Mnh r?ng ?ui ph?ng le the,
Ma xun ?p tr?ng ma h n? con.
M? mang mang ch?y ln r?ng,
Ta hay mang ch?y ta ??ng m? mang.
Chnh Tr? Mi?n Nam, 4116
M? t?n dn tn (*) Chnh Tr? ??i Chng 485
M?t ??i ???c m?y anh hng
M?t n??c c m?y ??c ng tr? v!
Chnh Tr? ??i Chng 2532
Ho?t ??u chnh tr? Chnh Tr? ??i Chng 693
D cho ?? qu?c tr?m tay
Quy?t khng chia ???c ??t n?y lm hai
Cho d c?n n??c ??ng Nai
Nt Cha Thin M? m?i phai l?i nguy?n
Chnh Tr? ??i Chng 6660
Chnh th?ng nhn ho Chnh Tr? ??i Chng 924
Chnh gio h?p nh?t Chnh Tr? ??i Chng 5764
Chnh qui th?ng gi?t th?ng ch?a
Ba m??i di?t s?ch cho v?a lng dn
Chnh Tr? ??i Chng 2379
Bn n??c bun dn Chnh Tr? ??i Chng 2014
Ai ?i! lm vi?c g?p hai
?? cho th? tr??ng mua ?i mua xe
Chnh Tr? ??i Chng 5700
??t Gia, Ty tr?ng cy xoi t??ng
Con chim quyn ??t nh??ng gi l cam tin
Em h? anh ai ?c Ph?t ph ti?n
Ai chm cha gi?t ch ni li?n em nghe
- ??u lan n? th? hai ng??i
Ph ti?n ?c Ph?t sch th?i cn ghi
? vng t?c ch? tr tri
??n n?i h?c m v? nh minh sinh
Ai trung b?ng hong t? Anh
Chm cha gi?t ch tung honh nghnh ngang
Chm r?i hai n??c bnh an
Cho nn anh ph?i tm ?ng xu?t gia
Thn em ph? nh?n ??ng qu ?n b
Em bi?t ?u ci Ph?t em m h?i anh
Chnh Tr? Mi?n Trung, Khnh Ha 8717
??ng ta l ??ng c?m quy?n
?a th th ???c, ?a nguyn th ??ng
??ng mi mi t?ng b?ng
Ton dn ?i rch danh l?ng ng? chu
Chnh Tr? ??i Chng 2449