Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Chnh Tr?

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Th thi?u thu? vua h?n thua l? lng Chnh Tr? ??i Chng 772
Th? kh? b?t s?n Chnh Tr? ??i Chng 687
Th? gi?i ??i ??ng Chnh Tr? ??i Chng 7382
Nh? c? ph?i nh? t?n g?c Chnh Tr? ??i Chng 8565
Nh? c? nh? c? r? Chnh Tr? ??i Chng 8401
Nh?m ai hoa th?m lng tay (Cu 2)
??c g n?ng ?? hanh vng
?? ai nghing nn qua lng cng ?i
Chnh Tr? Mi?n B?c, H N?i 1014
Nh?m ai hoa th?m lng tay (Cu 1)
Ngt h??ng H?u Ti?p m say Ng?c H.
Hoa th?m d?i o s? t
Th?m th?m l phi?u c?a ta c?a mnh.
Nh?n ai ??m ng?n du xanh
T? vng T?m X u?n quanh sng H?ng.
V d con b? con b?ng
Phi?u t??i nt ch? ??p lng c? ?i.
Nh?n ai cho li ng??c xui
Thuy?n qua Thi Th?y d?ng n?i b?n Chm.
C?m so quen l?i thm quen
H?n n?m ba h?n: ch? qun phi?u b?u.
Nh?n ai se ch? b?y lu
Ty H? v?n vt tr?m m?u t? v??ng.
C ?i chung l?i chung ???ng
Ch? chung l phi?u m v??ng ch? h?ng.
Nh?n ai qu ? bn sng
Ph Vin cau th?m tr?u khng m?y ma.
Phi?u b?u bu?i s?m hay tr?a
?? tr?u cau g?i cho v?a lng ai.
Nh?n l?i xin gi? l?y l?i
M?ng ngy b?u c? thm vui xm lng.(Cn ti?p cu 2)
Chnh Tr? Mi?n B?c, H N?i 8646
Mnh r?ng ?ui ph?ng le the,
Ma xun ?p tr?ng ma h n? con.
M? mang mang ch?y ln r?ng,
Ta hay mang ch?y ta ??ng m? mang.
Chnh Tr? Mi?n Nam, 4087
M? t?n dn tn (*) Chnh Tr? ??i Chng 452
M?t ??i ???c m?y anh hng
M?t n??c c m?y ??c ng tr? v!
Chnh Tr? ??i Chng 2499
Ho?t ??u chnh tr? Chnh Tr? ??i Chng 665
D cho ?? qu?c tr?m tay
Quy?t khng chia ???c ??t n?y lm hai
Cho d c?n n??c ??ng Nai
Nt Cha Thin M? m?i phai l?i nguy?n
Chnh Tr? ??i Chng 6633
Chnh th?ng nhn ho Chnh Tr? ??i Chng 893
Chnh gio h?p nh?t Chnh Tr? ??i Chng 5726
Chnh qui th?ng gi?t th?ng ch?a
Ba m??i di?t s?ch cho v?a lng dn
Chnh Tr? ??i Chng 2345
Bn n??c bun dn Chnh Tr? ??i Chng 1982
Ai ?i! lm vi?c g?p hai
?? cho th? tr??ng mua ?i mua xe
Chnh Tr? ??i Chng 5673
??t Gia, Ty tr?ng cy xoi t??ng
Con chim quyn ??t nh??ng gi l cam tin
Em h? anh ai ?c Ph?t ph ti?n
Ai chm cha gi?t ch ni li?n em nghe
- ??u lan n? th? hai ng??i
Ph ti?n ?c Ph?t sch th?i cn ghi
? vng t?c ch? tr tri
??n n?i h?c m v? nh minh sinh
Ai trung b?ng hong t? Anh
Chm cha gi?t ch tung honh nghnh ngang
Chm r?i hai n??c bnh an
Cho nn anh ph?i tm ?ng xu?t gia
Thn em ph? nh?n ??ng qu ?n b
Em bi?t ?u ci Ph?t em m h?i anh
Chnh Tr? Mi?n Trung, Khnh Ha 8685
??ng ta l ??ng c?m quy?n
?a th th ???c, ?a nguyn th ??ng
??ng mi mi t?ng b?ng
Ton dn ?i rch danh l?ng ng? chu
Chnh Tr? ??i Chng 2423