Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ch?

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xut xoa xu xut
Bn qut ch? ?ng
Bn h?ng ch? ty
Qu? ng?t chn cy
Mua ngay th ni! (k?o h?t!)
Ch? ??i Chng 7789
Xuy xoa xuy xut
Bn qut ch? ?ng
Bn h?ng ch? Ty
Bn my ch? huy?n
Bn xuy?n ch? ?i
Ai vo th mua.
(Ht ti?p) Xuy xoa xuy xut
Ch? Mi?n Trung 7996
Xu xa xu xt
Bn qut ch? ?ng
Bn h?ng ch? Ty
Mua th t?i ?y
Ba ??ng m?t qu?
Ch? ??i Chng 696
Xoi chua, cam ng?t Ba Lai
B?p th ch? gi?a, gi?ng khoai M? Ha
Ch? Mi?n Nam, B?n Tre 4991
Xe ng?a l??t b?i tun b?
Bnh ni?n s?t c? khua r?t r?t
Tui ra ch? mua ???ng th?t n?t
Tui mua cn b?t cng gi ??u xanh
Tui v? n?u ch tri n??c ??t l?i tn anh
?? cho trong tro ngoi qu?n
Bi?t ti?ng th?ng S? Khanh ?i?m ?ng
Ch? ??i Chng 7755
X? Nam nh?t ch? B?ng G?i
X? B?c Vn Khm, X? ?oi H??ng Canh
Ch? ??i Chng 4691
X? Nam c ch? B?ng G?i
X? B?c ?a Su, x? ?oi ch? Canh.
Ch? Mi?n B?c, H N?i 1661
Vui nh?t l ch? ??ng Xun (Cu 2)
Trng ln th?y dy hng c
Bnh ?c, bnh ??u, bnh ?a, xi v
Trng ln th?y dy th?t b
Ch b?i, ch khch ??i ch? bn mua
Trng ln th?y dy hng cua
Em xch m?t r?, anh mua m?y ho
Trng ln dy ph? Hng ?o
Mi?ng cho h?n h? anh vo cng em.
Ch? Mi?n B?c, H N?i 4368
Vui nh?t l ch? ??ng Xun (Cu 1)
Ma no th?c ?y xa g?n bn mua
C?ng ch? c anh hng d?a
Hng cau, hng qut, hng m?, hng ?o
X?m x?m anh m?i b??c vo
Th?y anh hng thu?c ht vo say s?a
N?t n? th anh hng na
Chua cht hng s?u, ng?t nga hng ???ng
Th?m ngt th ch? hng h??ng
Tanh ng?t hng c, ph tr??ng hng vng
S?c s?ch th anh hng giang
C? r? l?n thng, c? sng l?n nia
S? s? th anh hng tha
C? bt l?n ??a nhi?u b? ung dung
?? ?on th anh hng h?ng
Thanh yn, ph?t th?, b??i bng k? chi
Tr?ng qun v?n ch?ng ra g
M?i ng??i m?t v? ai th km ai
Trng ln th?y dy hng chai
C m?t ch khch tr?c ??u tr?ng r?ng
Ai ?i kho ni ?i ??ng
Hng ?c, hng ?ch, hng x?ng, hng qu (Cn ti?p 2 t? cu: .)
Ch? Mi?n B?c, H N?i 6456
V d?u c?u m? ?i bun,
Xu?ng bi?n ln ngu?n, g?o ch? n??c sng.
Ch? Mi?n Nam, 2643
Vng b?c c gi tm c theo bu?i ch? Ch? ??i Chng 2180
V? trong nh, g ngoi ch? Ch? ??i Chng 5874
Trung Mu chu?t nh?t xo d?a
K? Ln n?u cho c? cua l?n cng
??ng Vin m?c ?c khoai lang
Ph ??ng c?m t?m gi?n sng kh?e gh
??ng Xuyn m?i ng??i m?i ngh?
L?n th ?nh xi?c, b th m tm
Ph D?c ?i bn v?i non
Ch?a ?i ??n ch? ma don ??y l?ng
T?m g?c, t?m ng?n ph?n ch?ng
Cn bao t?m gi?a ?? vo lng m ?n.
Cng ?nh c?a x? ? quen
T? Xuyn b?t r? l?y ti?n mua nhiu
Nhn L? th ?c l??i cy
To Kh Vin Ngo?i th hay hn n?i
Xa Long l?m chu?i mnh ?i
Ph Ninh d?t v?i ng??i ng??i thu ?m.
Ch? Mi?n B?c, H N?i 8849
Trc m?c d??i sng ku b?ng Trc th?y (2)
Si Gn xa ch? M? c?ng xa
Anh c ?i th anh gh l?i nh
Tr??c th?m ph? m?u sau l th?m em.
Ch? Mi?n Nam, An Giang 2666
Trc m?c d??i sng ku b?ng Trc th?y
Si Gn xa ch? M? c?ng xa
G?i th? th?m h?t n?i nh
Tr??c th?m ph? m?u sau l th?m em.
Ch? Mi?n Nam, An Giang 1302
Trng nh? trng m? v? ch? Ch? ??i Chng 8036
Tri sng l?c ch? Ch? ??i Chng 2739
Trn tr?i c sao tua rua
? d??i K? Ch? c vua ?c ti?n
Ru?ng t? ?i?n ai khng cy c?y
H?i c mnh c l?y anh ch?ng
M??i hai c?a b? anh ? c?m ??ng
C?a no l?m c anh qu?ng chi vo.
Ch? Mi?n B?c, H N?i 4831
Trn tr?i c ci c?u v?ng
K? Ch? C?u Mu?ng K? ?ng C?u D?n
Vua (Vi?c) trn ??n c?u ti?n c?u b?c
Cc li bun c?u n??c c?u non
?i ta c?u c?a c?u con
Con ??p gi?ng m? con dn gi?ng cha
Con gi d?t c?i trong nh
Con trai ?i h?c ?? ba khoa li?n
Con l?n th ?? tr?ng nguyn
Hai con ti?n s? ?? li?n c? ba
Vinh quy bi t? v? nh (*)
B cng ?n sch m? cha nui th?y (*)
V?n em ch? c "Thm Ch?y"
Anh cho "T?c li" cho ??y quan n?m
Bun tr?u ??m cu?n bn tr?m
M?a d?m gi b?c, em n?m em lo
Ch? ??i Chng 7133
Trao tro nh? ?ng cy,
?n my nh? b?a ch?
Ch? Mi?n Trung, Ngh? T?nh 6894
Trai khng v? nh? ch? khng ?nh (2)
S?m khuya ??n chi?c bi?t d?a mnh n?i m,
Ch? Mi?n Trung 8914
Trai khng v? nh? ch? khng ?nh
M?a dng m?t tr? bi?t gh mnh vo ?u
Ch? Mi?n Trung 5810
Trai khn tm v? ch? ?ng
Gi khn tm ch?ng gi?a ?m ba qun
Ch? Mi?n Nam, V?nh Long 6405
Trai khn tm v? (kn v?) ch? ?ng
Gi khn tm ch?ng (kn ch?ng), gi?a ch?n ba qun.
Ch? ??i Chng 8747
Trai ch?a v? nh? ch? ch?a ?nh
Khi m?a to gi n?y bi?t ?n mnh v m.
Ch? Mi?n Trung, Ngh? T?nh 8947
Tri cy Ci M?n Ch? Mi?n Nam, B?n Tre 8359
V? vai c bn kh?, v? v? c bn chanh
Lng anh ch? s? m?i c bn hnh ch? tr?a.
Ch? Mi?n Nam, B?c Liu 7399
Trn l?u ti?ng chung ?nh r?
D??i nh vi?c tr?ng ?? tn canh
Em ?y n?m b?y ng??i ginh
Nh? c ? ch?, d? ai ?nh n?y mua
Ch? ??i Chng 9334
Trn ? C? Ng?, Nh? ch? ??ng tm
H?i c ??i nn ba t?m
C v? Yn Ph? phin r?m l?i sang
Phin r?m ch? chnh Yn Quang
Yu hoa anh ??i hoa nng m?i mua
Ch? Mi?n B?c, H N?i 2999
Trn ? C? Ng?
Nh? ch? ??ng tm
H?i c ??i nn ba t?m
C v? Yn Ph? hm r?m l?i sang
Phin r?m ch? chnh Yn Quang
Yu hoa, anh ??i hoa nng m?i mua.
Ch? Mi?n B?c, H N?i 8416
Tr?i m?a lm rm (2)
Cy trm c tri
Con gi c duyn
??ng ti?n c l?
Bnh t? th ngon
Bnh dn th bo
Ci ko th? may
Ci cy lm ru?ng
Ci xu?ng ??p b?
Ci l? ??m c
Ci n b?n chim
Ci kim may o
Ci gio ?i s?n
Ci kh?n b?t ??u
Ci c?u ?i ch?
C v? ?n ng
C ch?ng con gi
Ci tri m u
ng cu ?i cu
?? tru ?n la
B?t ???c ch?t ??u, ch?t ??u ?ui
Cn hai con m?t ?em nui m? gi
Ch? ??i Chng 6261
Tr?ng trn l?u ?? ti?ng
Tr?ng ?ng huy?n tn canh
L?ch s? chi ? n?m b?y ng??i ginh
Nh? con c ??n gi?a ch?, ai ?nh th mua
Ch? Mi?n Nam, ??ng Thp 7481
Tr?ng da v b?i ph?n gi?i,
?en da v b?i em ng?i ch? tr?a.
Ch? Mi?n Nam, L?c T?nh 3668
Tr?ng da v b?i ph?n d?i
?en da v b?i em ng?i ch? tr?a (??i anh)
Ch? Mi?n Nam, ??ng Thp 3507
Tr?n ai g?p lc c? hn (2)
R? ?an lng m?t ra ch? lng ??i khoai
Ch? Mi?n Trung, Ph Yn, 4432
Tr?ng ln, khu?t b?i chu?i tr?ng m?
Ti?ng em ? ch?, sao kh? bn bun
Ch? Mi?n Nam, ??ng Thp 2671
Tr?ng ln kh?i ni khu?t b?i chu?i tr?ng m?
Ti?ng em (anh) ? ch? sao kh? bn bun
Ch? Mi?n Nam, V?nh Long 6181
Tr?ng ln kh?i ni khu?t b?i chu?i con tr?ng m?
Ti?ng em ? ch? sao kh? h?n anh.
Ch? Mi?n Nam, B?c Liu 2543
Ti?ng ??n ng T ??nh
Coi "Tn t?nh" Sng Cn,
V nghe vua ??ng Khnh, ln non m?t ??u (3).
Ch? Mi?n Trung, Qu?ng Nam 8683
Ti?ng ??n ch? X?m nhi?u xi
??t ?? nhi?u b?p, La Hai nhi?u ???ng.
Ch? Mi?n Trung 10135
Ti?ng ??n ch? X?m nhi?u khoai
??t ?? nhi?u b?p, La Hai nhi?u ???ng
Ch? Mi?n Trung, Ph Yn, 549
Ti?ng ??n C Mt sng G?ng
D?o th?m ba l, ngon M?ng Ch? C?n.
Ch? Mi?n Trung, ? N?ng 7306
Thng thng tr?ng ?nh qun sang
Ch? Gi tr??c m?t, qun Nam bn ?ng
Qua Ching th s? sang Ging
Qua qun ng Th? vo lng nh H??ng
Anh ?i theo cha Ty S?n
Em v? cy cu?c m th??ng m? gi
Ch? Mi?n Trung, Bnh ??nh 5088
Thu?c An L??ng h??ng th?m, khi nh?,
Ch Ha H?i n??c ??m, mi th?m.
Em v? mua v?i Ch? G?m,
G G?ng mua nn, phin Chm (1) anh v.
Ch? Mi?n Trung, Bnh ??nh 9360
Thu? ?, thu? ch?, thu? xia
By gi? Ty b?t ?ng th thu? ?inh.
Ch? Mi?n B?c, H N?i 515
Thi?p g?p chng bn ?ng Ch? Ph?
Chng g?p thi?p n?i ch? Cha C?u
Nhn nhau n??c m?t th?m bu
B?n v? x? b?n, khng bi?t gi?i s?u cng ai
Ch? Mi?n Trung 7497
The La, l?nh B??i, ch?i Phng
L?c Vn V?n Phc, nhi?u vng M? bn
Ch? Lo m?t thng su phin
Nhi?u ?i?u, l?nh ta, the ?en thi?u g.
Ch? ??i Chng 5563
Thng Tm c chi?u vua ra (*)
C?m qu?n khng ?y ng??i ta hi hng
Khng ?i th ch? khng ?ng
?i th ph?i m??n qu?n ch?ng sao ?ang
C qu?n ra qun bn hng
Khng qu?n ra ??ng ??u lng trng quan
Ch? ??i Chng 3355
Thi ti bi?t v? anh r?i
V? anh tot m?t bn xi ch? cha
Ch? ??i Chng 10282
Thng chn m?a ging thuy?n mong gh b?n,
T? n?i bi bi?n qua ??n bu?i ch? chi?u,
Nui con ch?ng v? h?m hiu,
Nh tranh m?t mi tiu ?i?u n?ng m?a.
Ch? Mi?n Nam, 5755