Best game

Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ch?

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xut xoa xu xut
Bn qut ch? ?ng
Bn h?ng ch? ty
Qu? ng?t chn cy
Mua ngay th ni! (k?o h?t!)
Ch? ??i Chng 7821
Xuy xoa xuy xut
Bn qut ch? ?ng
Bn h?ng ch? Ty
Bn my ch? huy?n
Bn xuy?n ch? ?i
Ai vo th mua.
(Ht ti?p) Xuy xoa xuy xut
Ch? Mi?n Trung 8028
Xu xa xu xt
Bn qut ch? ?ng
Bn h?ng ch? Ty
Mua th t?i ?y
Ba ??ng m?t qu?
Ch? ??i Chng 722
Xoi chua, cam ng?t Ba Lai
B?p th ch? gi?a, gi?ng khoai M? Ha
Ch? Mi?n Nam, B?n Tre 5022
Xe ng?a l??t b?i tun b?
Bnh ni?n s?t c? khua r?t r?t
Tui ra ch? mua ???ng th?t n?t
Tui mua cn b?t cng gi ??u xanh
Tui v? n?u ch tri n??c ??t l?i tn anh
?? cho trong tro ngoi qu?n
Bi?t ti?ng th?ng S? Khanh ?i?m ?ng
Ch? ??i Chng 7788
X? Nam nh?t ch? B?ng G?i
X? B?c Vn Khm, X? ?oi H??ng Canh
Ch? ??i Chng 4725
X? Nam c ch? B?ng G?i
X? B?c ?a Su, x? ?oi ch? Canh.
Ch? Mi?n B?c, H N?i 1694
Vui nh?t l ch? ??ng Xun (Cu 2)
Trng ln th?y dy hng c
Bnh ?c, bnh ??u, bnh ?a, xi v
Trng ln th?y dy th?t b
Ch b?i, ch khch ??i ch? bn mua
Trng ln th?y dy hng cua
Em xch m?t r?, anh mua m?y ho
Trng ln dy ph? Hng ?o
Mi?ng cho h?n h? anh vo cng em.
Ch? Mi?n B?c, H N?i 4398
Vui nh?t l ch? ??ng Xun (Cu 1)
Ma no th?c ?y xa g?n bn mua
C?ng ch? c anh hng d?a
Hng cau, hng qut, hng m?, hng ?o
X?m x?m anh m?i b??c vo
Th?y anh hng thu?c ht vo say s?a
N?t n? th anh hng na
Chua cht hng s?u, ng?t nga hng ???ng
Th?m ngt th ch? hng h??ng
Tanh ng?t hng c, ph tr??ng hng vng
S?c s?ch th anh hng giang
C? r? l?n thng, c? sng l?n nia
S? s? th anh hng tha
C? bt l?n ??a nhi?u b? ung dung
?? ?on th anh hng h?ng
Thanh yn, ph?t th?, b??i bng k? chi
Tr?ng qun v?n ch?ng ra g
M?i ng??i m?t v? ai th km ai
Trng ln th?y dy hng chai
C m?t ch khch tr?c ??u tr?ng r?ng
Ai ?i kho ni ?i ??ng
Hng ?c, hng ?ch, hng x?ng, hng qu (Cn ti?p 2 t? cu: .)
Ch? Mi?n B?c, H N?i 6483
V d?u c?u m? ?i bun,
Xu?ng bi?n ln ngu?n, g?o ch? n??c sng.
Ch? Mi?n Nam, 2670
Vng b?c c gi tm c theo bu?i ch? Ch? ??i Chng 2211
V? trong nh, g ngoi ch? Ch? ??i Chng 5910
Trung Mu chu?t nh?t xo d?a
K? Ln n?u cho c? cua l?n cng
??ng Vin m?c ?c khoai lang
Ph ??ng c?m t?m gi?n sng kh?e gh
??ng Xuyn m?i ng??i m?i ngh?
L?n th ?nh xi?c, b th m tm
Ph D?c ?i bn v?i non
Ch?a ?i ??n ch? ma don ??y l?ng
T?m g?c, t?m ng?n ph?n ch?ng
Cn bao t?m gi?a ?? vo lng m ?n.
Cng ?nh c?a x? ? quen
T? Xuyn b?t r? l?y ti?n mua nhiu
Nhn L? th ?c l??i cy
To Kh Vin Ngo?i th hay hn n?i
Xa Long l?m chu?i mnh ?i
Ph Ninh d?t v?i ng??i ng??i thu ?m.
Ch? Mi?n B?c, H N?i 8875
Trc m?c d??i sng ku b?ng Trc th?y (2)
Si Gn xa ch? M? c?ng xa
Anh c ?i th anh gh l?i nh
Tr??c th?m ph? m?u sau l th?m em.
Ch? Mi?n Nam, An Giang 2695
Trc m?c d??i sng ku b?ng Trc th?y
Si Gn xa ch? M? c?ng xa
G?i th? th?m h?t n?i nh
Tr??c th?m ph? m?u sau l th?m em.
Ch? Mi?n Nam, An Giang 1336
Trng nh? trng m? v? ch? Ch? ??i Chng 8065
Tri sng l?c ch? Ch? ??i Chng 2776
Trn tr?i c sao tua rua
? d??i K? Ch? c vua ?c ti?n
Ru?ng t? ?i?n ai khng cy c?y
H?i c mnh c l?y anh ch?ng
M??i hai c?a b? anh ? c?m ??ng
C?a no l?m c anh qu?ng chi vo.
Ch? Mi?n B?c, H N?i 4856
Trn tr?i c ci c?u v?ng
K? Ch? C?u Mu?ng K? ?ng C?u D?n
Vua (Vi?c) trn ??n c?u ti?n c?u b?c
Cc li bun c?u n??c c?u non
?i ta c?u c?a c?u con
Con ??p gi?ng m? con dn gi?ng cha
Con gi d?t c?i trong nh
Con trai ?i h?c ?? ba khoa li?n
Con l?n th ?? tr?ng nguyn
Hai con ti?n s? ?? li?n c? ba
Vinh quy bi t? v? nh (*)
B cng ?n sch m? cha nui th?y (*)
V?n em ch? c "Thm Ch?y"
Anh cho "T?c li" cho ??y quan n?m
Bun tr?u ??m cu?n bn tr?m
M?a d?m gi b?c, em n?m em lo
Ch? ??i Chng 7165
Trao tro nh? ?ng cy,
?n my nh? b?a ch?
Ch? Mi?n Trung, Ngh? T?nh 6926
Trai khng v? nh? ch? khng ?nh (2)
S?m khuya ??n chi?c bi?t d?a mnh n?i m,
Ch? Mi?n Trung 8945
Trai khng v? nh? ch? khng ?nh
M?a dng m?t tr? bi?t gh mnh vo ?u
Ch? Mi?n Trung 5841
Trai khn tm v? ch? ?ng
Gi khn tm ch?ng gi?a ?m ba qun
Ch? Mi?n Nam, V?nh Long 6435
Trai khn tm v? (kn v?) ch? ?ng
Gi khn tm ch?ng (kn ch?ng), gi?a ch?n ba qun.
Ch? ??i Chng 8781
Trai ch?a v? nh? ch? ch?a ?nh
Khi m?a to gi n?y bi?t ?n mnh v m.
Ch? Mi?n Trung, Ngh? T?nh 8977
Tri cy Ci M?n Ch? Mi?n Nam, B?n Tre 8394
V? vai c bn kh?, v? v? c bn chanh
Lng anh ch? s? m?i c bn hnh ch? tr?a.
Ch? Mi?n Nam, B?c Liu 7427
Trn l?u ti?ng chung ?nh r?
D??i nh vi?c tr?ng ?? tn canh
Em ?y n?m b?y ng??i ginh
Nh? c ? ch?, d? ai ?nh n?y mua
Ch? ??i Chng 9364
Trn ? C? Ng?, Nh? ch? ??ng tm
H?i c ??i nn ba t?m
C v? Yn Ph? phin r?m l?i sang
Phin r?m ch? chnh Yn Quang
Yu hoa anh ??i hoa nng m?i mua
Ch? Mi?n B?c, H N?i 3032
Trn ? C? Ng?
Nh? ch? ??ng tm
H?i c ??i nn ba t?m
C v? Yn Ph? hm r?m l?i sang
Phin r?m ch? chnh Yn Quang
Yu hoa, anh ??i hoa nng m?i mua.
Ch? Mi?n B?c, H N?i 8446
Tr?i m?a lm rm (2)
Cy trm c tri
Con gi c duyn
??ng ti?n c l?
Bnh t? th ngon
Bnh dn th bo
Ci ko th? may
Ci cy lm ru?ng
Ci xu?ng ??p b?
Ci l? ??m c
Ci n b?n chim
Ci kim may o
Ci gio ?i s?n
Ci kh?n b?t ??u
Ci c?u ?i ch?
C v? ?n ng
C ch?ng con gi
Ci tri m u
ng cu ?i cu
?? tru ?n la
B?t ???c ch?t ??u, ch?t ??u ?ui
Cn hai con m?t ?em nui m? gi
Ch? ??i Chng 6293
Tr?ng trn l?u ?? ti?ng
Tr?ng ?ng huy?n tn canh
L?ch s? chi ? n?m b?y ng??i ginh
Nh? con c ??n gi?a ch?, ai ?nh th mua
Ch? Mi?n Nam, ??ng Thp 7512
Tr?ng da v b?i ph?n gi?i,
?en da v b?i em ng?i ch? tr?a.
Ch? Mi?n Nam, L?c T?nh 3701
Tr?ng da v b?i ph?n d?i
?en da v b?i em ng?i ch? tr?a (??i anh)
Ch? Mi?n Nam, ??ng Thp 3536
Tr?n ai g?p lc c? hn (2)
R? ?an lng m?t ra ch? lng ??i khoai
Ch? Mi?n Trung, Ph Yn, 4466
Tr?ng ln, khu?t b?i chu?i tr?ng m?
Ti?ng em ? ch?, sao kh? bn bun
Ch? Mi?n Nam, ??ng Thp 2701
Tr?ng ln kh?i ni khu?t b?i chu?i tr?ng m?
Ti?ng em (anh) ? ch? sao kh? bn bun
Ch? Mi?n Nam, V?nh Long 6210
Tr?ng ln kh?i ni khu?t b?i chu?i con tr?ng m?
Ti?ng em ? ch? sao kh? h?n anh.
Ch? Mi?n Nam, B?c Liu 2572
Ti?ng ??n ng T ??nh
Coi "Tn t?nh" Sng Cn,
V nghe vua ??ng Khnh, ln non m?t ??u (3).
Ch? Mi?n Trung, Qu?ng Nam 8719
Ti?ng ??n ch? X?m nhi?u xi
??t ?? nhi?u b?p, La Hai nhi?u ???ng.
Ch? Mi?n Trung 10167
Ti?ng ??n ch? X?m nhi?u khoai
??t ?? nhi?u b?p, La Hai nhi?u ???ng
Ch? Mi?n Trung, Ph Yn, 587
Ti?ng ??n C Mt sng G?ng
D?o th?m ba l, ngon M?ng Ch? C?n.
Ch? Mi?n Trung, ? N?ng 7339
Thng thng tr?ng ?nh qun sang
Ch? Gi tr??c m?t, qun Nam bn ?ng
Qua Ching th s? sang Ging
Qua qun ng Th? vo lng nh H??ng
Anh ?i theo cha Ty S?n
Em v? cy cu?c m th??ng m? gi
Ch? Mi?n Trung, Bnh ??nh 5118
Thu?c An L??ng h??ng th?m, khi nh?,
Ch Ha H?i n??c ??m, mi th?m.
Em v? mua v?i Ch? G?m,
G G?ng mua nn, phin Chm (1) anh v.
Ch? Mi?n Trung, Bnh ??nh 9393
Thu? ?, thu? ch?, thu? xia
By gi? Ty b?t ?ng th thu? ?inh.
Ch? Mi?n B?c, H N?i 548
Thi?p g?p chng bn ?ng Ch? Ph?
Chng g?p thi?p n?i ch? Cha C?u
Nhn nhau n??c m?t th?m bu
B?n v? x? b?n, khng bi?t gi?i s?u cng ai
Ch? Mi?n Trung 7525
The La, l?nh B??i, ch?i Phng
L?c Vn V?n Phc, nhi?u vng M? bn
Ch? Lo m?t thng su phin
Nhi?u ?i?u, l?nh ta, the ?en thi?u g.
Ch? ??i Chng 5600
Thng Tm c chi?u vua ra (*)
C?m qu?n khng ?y ng??i ta hi hng
Khng ?i th ch? khng ?ng
?i th ph?i m??n qu?n ch?ng sao ?ang
C qu?n ra qun bn hng
Khng qu?n ra ??ng ??u lng trng quan
Ch? ??i Chng 3385
Thi ti bi?t v? anh r?i
V? anh tot m?t bn xi ch? cha
Ch? ??i Chng 10319
Thng chn m?a ging thuy?n mong gh b?n,
T? n?i bi bi?n qua ??n bu?i ch? chi?u,
Nui con ch?ng v? h?m hiu,
Nh tranh m?t mi tiu ?i?u n?ng m?a.
Ch? Mi?n Nam, 5782