Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ch?ng Ngo?i Xm

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Yu nhau em c ch?n g,
Ch?n anh b? ??i ra ?i di?t th.
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Nam, 8636
Y?n so thm t h?t sen,
Ch?ng v?i ???ng phn, b? l?m anh ?i
Em khuyn anh l?i ? c?n l?i
Gi?m-bng, bp-t?ch l m?i th?c dn.
Mi qu h??ng th?m ng?t v ng?n
Anh ham chi c?a th?a, c?a th?i.
M anh ?nh b? ngi b? nhn,
?? ?i lm thn ti ?i ?
C?c lng em l?m anh ?i!
Nhn trong t?i th?n, trng ngoi x?u xa.
D? vo th c?ng d? ra,
Anh hy v? chung gnh n??c nh cng em.
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Trung 9992
Vi?c nh anh ch? lo chi,
C em s?n xu?t anh c? ?i ra chi?n tr??ng.
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Nam, 10255
Vi?c ??i bi?n ??i ai hay
Th nay thnh b?n, b?n nay ra th
C?ng th m?t cu?c ti?n ??a
Gng cm bn n?, l?ng c? bn ni.
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n B?c, H N?i 3602
V?ng vng thp c? ai xy ?
Bn kia Th Thi?n, bn ny D??ng Long (1)
N??c sng trong,
D lng du b?.
Ti?ng anh hng,
T?c ?? nghn thu
Xa xa con n li?ng m,
Ti?m long h?i ch?n vn du ??i ngy.
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Trung, Bnh D?nh 9239
V?t n?m b? ma r?a lng,
Sao b?u ?? ch?ng ?i lnh cho Ty.
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Nam, 7423
V?nh Long c c?p r?ng vng,
Nh?t Bi H?u Ngh?a, nh Phan Tu?n Th?n.
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Nam, 2358
Tru ta ?n c? ??ng ta,
??ng ham c? t?t ?n qua ??ng ng??i.
Hng ta, ta b?n c?ng t??i,
Ham chi hng ngo?i, k? c??i ng??i ch.
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Trung 1367
Trm xanh ni v?i go vng,
Chng ta ??ng d?y gi?ng hng ch?ng t?ng.
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Nam, 8168
Trn th??ng th? bn gi?y
D??i Th? Ng? treo c?.
Ka Ba cn ??ng tr? v?!
No khi np b?i, np b?,
M?i Di ?nh d?o by gi? b? em
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Nam, Si Gn 2944
Tr? gi trai gi ??ng lng,
Qun dn c n??c quy?t khng tch r?i.
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Nam, 2302
Tr?i m?a chi kh? r?a tr?i ,
??t ng??i lnh chi?n khng t?i, khng nh.
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Trung 2433
Tr?i m?a chi kh? h? tr?i
??t ng??i v? qu?c khng t?i, khng nh.
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Trung 6518
Tr?i m?a ??t ng?n ma m?ng,
??t em em ch?u, ??t dn qun em bu?n.
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Trung 3326
Tr?i m?a ??t l tr?u t??i,
??t c? o ng??i du kch gc ?m.
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Trung 6501
Tr?i cao th?m th?m, ??t dy
Bao gi? lnh m? sang Ty ???c v?
V? con th??ng nh? ?
Bi?t r?ng sang ??y c v? ???c khng?
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Trung, Hu? 2948
Tr?ng r?m sng c? ??ng xanh (2)
C ch?ng nh?p ng? duyn lnh ??p sao.
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Trung 9272
Tr?ng r?m sng c? ??ng xanh
C chng b? ??i duyn lnh ??p trao
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Trung 1109
Tr?ng r?m my ph? cn lu,
T?m g??ng ch? L (2) nghn thu sng ng?i.
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Trung 1878
Tr??ng Ngh?a Th?c ??ng ??u d?y d?
Kh?p ba m??i su ph? H Thnh
Gi trai n n?c h?c hnh
Gio s? m?y l?p, h?c sinh m?y ngn
Bu?i di?n thuy?t ng??i xem nh? h?i
K? bnh v?n khch t?i nh? m?a
Nm qu?c ng?, ch? hn th?
Bi ca yu n??c, cu th? hi?p ?on
Trong chn thng, sng trn gi ??p
Ti?ng ?ng Kinh l?ng kh?p ?ng D??ng
Kh?p ?u ?u c?ng h?c tr??ng
Cng nhau ?ua b??c ln ???ng v?n minh
... Tr?i ?ang bu?i n?ng m?a t?m t
D?n thn mnh ??ng gi?a c?n dng
C? gan cho bi?t anh hng
H?i xem m?y m?t trong vng tr?n ai.
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n B?c, H N?i 6021
Ti ti khng c sng tr??ng,
Tay qu? ng?n ph?ng xu?ng ???ng ??u tranh.
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Nam, 9250
Ti?ng ??n ng T ??nh
Coi "Tn t?nh" Sng Cn,
V nghe vua ??ng Khnh, ln non m?t ??u (3).
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Trung, Qu?ng Nam 6651
Ti?ng ??n anh hay ch? (2)
L?i ?y em h?i th?
?i cu l?ch s? Khnh Ha :
T? ngy Ty c??p n??c ta,
Nh?ng ng no d?ng c? kh?i ngh?a
Anh hy ni ra cho em t??ng.
- Nghe l?i em h?i m th??ng,
Th??ng ng??i ngh?a li?t t? v??ng v?n lng.
V th non sng,
H? th? khng ??i tr?i chung v?i gi?c c
T? Nam ch B?c,
Thi?u chi gan s?t ? ??ng.
? Khnh Ha th c ba ng :
ng Tr?n ???ng gi? ?o D?c Th?,
ng Tr?nh Phong tr?n n?i Bi?n C (l)
ng Nguy?n Khanh lo vi?c qu?n nhu,
Ba ng m?t d?, nghn thu danh truy?n,
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Trung 1112
Thu? ?, thu? ch?, thu? xia
By gi? Ty b?t ?ng th thu? ?inh.
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n B?c, H N?i 6285
Thp tr?i n?ng s??ng, cau n??ng s?t ?,
D?u ng??i thin h? ti?ng ng? l?i nghing.
Cao thm ? ch?ng lng nguy?n,
Cn c?u, cn thp, cn duyn ?i ??a mnh.
Non sng n?ng gnh chung tnh.
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Trung 6686
Thp M??i n?ng lc mnh mng,
Ty v t?i ? quy?t khng ???ng v?.
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Nam, 5565
Thp M??i chi?n l?y ??m l?y,
Chi?n tranh du kch bao vy qun th.
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Nam, 7005
Thp M??i c l?i ??y sng,
??ng su la chn gp cng di?t th.
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Nam, 2900
Thp M??i anh d?ng tuy?t v?i,
Php v m?t xc, M? v? m?t thy.
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Nam, 2445
Thp M??i ??ng ru?ng bao la,
Ty m v ? lm ma khng ??u.
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Nam, 9727
Thp M??i ??p nh?t l?i ca,
Qu ti qu nh?t ng??i ra chi?n tr??ng.
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Nam, 1886
Ti yu c gi Thp M??i,
Tnh tnh chn th?t, gi?ng c??i h?u duyn,
V?i ai c c?ng d?u hi?n,
V?i qun c??p n??c, c nguy?n ch?ng ??i tr?i chung.
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Nam, 9761
Ti?ng anh ng??i c h?c,
Sao anh ch?ng ngh? suy.
Ty bang, anh ?i lnh lm chi,
Xa cha la m?, cn g ch? n !
Anh ?i ! Nghe l?y l?i phn,
??ng ?i lnh m? b? thn x? ng??i.
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Trung 2288
Tham chi ??ng b?c c?a Ty
M ?i lnh m? b? b?y con th?.
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Trung 3755
Th r?ng u?ng n??c h? bom,
Cn h?n theo gi?c, l?ng khom, chn qu? (2).
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Trung 2155
Th ?n rau m, rau lang
H?n theo B C? (l) thc oan u?ng ??i.
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Trung 5457
Th?y em cu?c cu?c, co co,
D?ng chn anh h?i: ???c bao nhiu h?m ?
M? hi vai o ??t ??m,
Th??ng em s?c y?u ?o h?m, c?m chng.
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Trung 4771
Th?y bng kh?n r?n, anh bi?t r?ng em t?i,
Mu kh?n ??ng kh?i ph? n? B?n Tre.
Con sng Hm Lung tu M? ch?y xe,
C?u Ba Lai ?, gi?c M? l?t xe ch?t hoi.
Qu h??ng ?? Chi?u r?ng ng??i,
Tinh th?n cch m?ng ?? tr?i vng sao.
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Nam, 6111
Th?y bng kh?n r?n, anh bi?t l em ?
Mu kh?n ??ng kh?i c?a ph? n? B?n Tre
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Nam, B?n Tre 5169
Th??ng ng??i bn t?u x? xa
Qu h??ng c?ng b?, m? cha c?ng la
Ch?ng Ngo?i Xm ??i Chng 6491
Ty bang, ?i lnh m? kh v?,
Ngy x?a em c ni, anh ch?ng h? ch?u nghe.
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Trung 8958
Tay b?t tay, chung lng chung s?c
Quy?t di?t th c?u qu?c b?n ?i
Lng em khn t? h?t l?i
Ka g??ng ph?n d?ng r?ng ng?i n??c non.
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Trung 2547
Th??ng anh V? qu?c kin c??ng,
T?m vng sng l?a ln ???ng ?nh Ty.
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Nam, 4546
Th??ng anh chi?n s? can tr??ng,
Thng n?m b?ng sng bin c??ng xa v?i,
Tng qun danh d? anh ?i
? nh ngy t?i rong ch?i ch g.
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Nam, 6625
Th??ng anh cn b? n?m h?m,
Thi?u ?n, thi?u ng?, t?m thn g?y g.
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Nam, 9318
Th?m V?n Gi (1) ng?t ? qu ng?t,
Ma Ph n ci ??t c?ng ngon
H?i ng??i ch?a v? ch?a con
Vo ?y chung gnh n??c non v?i mnh.
Qu?n bao ln thc xu?ng gh?nh,
Ma ngon, th?m ng?t ???m tnh qu h??ng.
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Trung, Khnh Ha 9917
Tai nghe sng n? c?a Hn,
Gi?n Ty khng gi?n, gi?n chng L?u C?.
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Trung 9951
Tai nghe sng n? ? ?ng
Tu Ty ? l?i V?ng Thng (1) hm qua.
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Trung 9910
T? ngy T? ??c ln ngi,
C?m ch?ng ??y n?i, tr? khc nh? ri.
Bao gi? T? ??c ch?t ?i,
Thin h? bnh th (2) m?i d? lm ?n.
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Trung 6426
T? ngy "B?o h?" ??o lai,
Thu? thn ??ng m?t (1) s?u sai b?n ngy.
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Trung 447