Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ch?ng Ngo?i Xm

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Yu nhau em c ch?n g,
Ch?n anh b? ??i ra ?i di?t th.
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Nam, 8661
Y?n so thm t h?t sen,
Ch?ng v?i ???ng phn, b? l?m anh ?i
Em khuyn anh l?i ? c?n l?i
Gi?m-bng, bp-t?ch l m?i th?c dn.
Mi qu h??ng th?m ng?t v ng?n
Anh ham chi c?a th?a, c?a th?i.
M anh ?nh b? ngi b? nhn,
?? ?i lm thn ti ?i ?
C?c lng em l?m anh ?i!
Nhn trong t?i th?n, trng ngoi x?u xa.
D? vo th c?ng d? ra,
Anh hy v? chung gnh n??c nh cng em.
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Trung 10018
Vi?c nh anh ch? lo chi,
C em s?n xu?t anh c? ?i ra chi?n tr??ng.
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Nam, 10282
Vi?c ??i bi?n ??i ai hay
Th nay thnh b?n, b?n nay ra th
C?ng th m?t cu?c ti?n ??a
Gng cm bn n?, l?ng c? bn ni.
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n B?c, H N?i 3623
V?ng vng thp c? ai xy ?
Bn kia Th Thi?n, bn ny D??ng Long (1)
N??c sng trong,
D lng du b?.
Ti?ng anh hng,
T?c ?? nghn thu
Xa xa con n li?ng m,
Ti?m long h?i ch?n vn du ??i ngy.
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Trung, Bnh D?nh 9265
V?t n?m b? ma r?a lng,
Sao b?u ?? ch?ng ?i lnh cho Ty.
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Nam, 7449
V?nh Long c c?p r?ng vng,
Nh?t Bi H?u Ngh?a, nh Phan Tu?n Th?n.
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Nam, 2382
Tru ta ?n c? ??ng ta,
??ng ham c? t?t ?n qua ??ng ng??i.
Hng ta, ta b?n c?ng t??i,
Ham chi hng ngo?i, k? c??i ng??i ch.
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Trung 1389
Trm xanh ni v?i go vng,
Chng ta ??ng d?y gi?ng hng ch?ng t?ng.
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Nam, 8195
Trn th??ng th? bn gi?y
D??i Th? Ng? treo c?.
Ka Ba cn ??ng tr? v?!
No khi np b?i, np b?,
M?i Di ?nh d?o by gi? b? em
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Nam, Si Gn 2969
Tr? gi trai gi ??ng lng,
Qun dn c n??c quy?t khng tch r?i.
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Nam, 2328
Tr?i m?a chi kh? r?a tr?i ,
??t ng??i lnh chi?n khng t?i, khng nh.
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Trung 2463
Tr?i m?a chi kh? h? tr?i
??t ng??i v? qu?c khng t?i, khng nh.
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Trung 6539
Tr?i m?a ??t ng?n ma m?ng,
??t em em ch?u, ??t dn qun em bu?n.
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Trung 3348
Tr?i m?a ??t l tr?u t??i,
??t c? o ng??i du kch gc ?m.
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Trung 6526
Tr?i cao th?m th?m, ??t dy
Bao gi? lnh m? sang Ty ???c v?
V? con th??ng nh? ?
Bi?t r?ng sang ??y c v? ???c khng?
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Trung, Hu? 2974
Tr?ng r?m sng c? ??ng xanh (2)
C ch?ng nh?p ng? duyn lnh ??p sao.
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Trung 9298
Tr?ng r?m sng c? ??ng xanh
C chng b? ??i duyn lnh ??p trao
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Trung 1131
Tr?ng r?m my ph? cn lu,
T?m g??ng ch? L (2) nghn thu sng ng?i.
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Trung 1904
Tr??ng Ngh?a Th?c ??ng ??u d?y d?
Kh?p ba m??i su ph? H Thnh
Gi trai n n?c h?c hnh
Gio s? m?y l?p, h?c sinh m?y ngn
Bu?i di?n thuy?t ng??i xem nh? h?i
K? bnh v?n khch t?i nh? m?a
Nm qu?c ng?, ch? hn th?
Bi ca yu n??c, cu th? hi?p ?on
Trong chn thng, sng trn gi ??p
Ti?ng ?ng Kinh l?ng kh?p ?ng D??ng
Kh?p ?u ?u c?ng h?c tr??ng
Cng nhau ?ua b??c ln ???ng v?n minh
... Tr?i ?ang bu?i n?ng m?a t?m t
D?n thn mnh ??ng gi?a c?n dng
C? gan cho bi?t anh hng
H?i xem m?y m?t trong vng tr?n ai.
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n B?c, H N?i 6041
Ti ti khng c sng tr??ng,
Tay qu? ng?n ph?ng xu?ng ???ng ??u tranh.
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Nam, 9283
Ti?ng ??n ng T ??nh
Coi "Tn t?nh" Sng Cn,
V nghe vua ??ng Khnh, ln non m?t ??u (3).
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Trung, Qu?ng Nam 6683
Ti?ng ??n anh hay ch? (2)
L?i ?y em h?i th?
?i cu l?ch s? Khnh Ha :
T? ngy Ty c??p n??c ta,
Nh?ng ng no d?ng c? kh?i ngh?a
Anh hy ni ra cho em t??ng.
- Nghe l?i em h?i m th??ng,
Th??ng ng??i ngh?a li?t t? v??ng v?n lng.
V th non sng,
H? th? khng ??i tr?i chung v?i gi?c c
T? Nam ch B?c,
Thi?u chi gan s?t ? ??ng.
? Khnh Ha th c ba ng :
ng Tr?n ???ng gi? ?o D?c Th?,
ng Tr?nh Phong tr?n n?i Bi?n C (l)
ng Nguy?n Khanh lo vi?c qu?n nhu,
Ba ng m?t d?, nghn thu danh truy?n,
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Trung 1140
Thu? ?, thu? ch?, thu? xia
By gi? Ty b?t ?ng th thu? ?inh.
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n B?c, H N?i 6317
Thp tr?i n?ng s??ng, cau n??ng s?t ?,
D?u ng??i thin h? ti?ng ng? l?i nghing.
Cao thm ? ch?ng lng nguy?n,
Cn c?u, cn thp, cn duyn ?i ??a mnh.
Non sng n?ng gnh chung tnh.
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Trung 6709
Thp M??i n?ng lc mnh mng,
Ty v t?i ? quy?t khng ???ng v?.
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Nam, 5595
Thp M??i chi?n l?y ??m l?y,
Chi?n tranh du kch bao vy qun th.
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Nam, 7031
Thp M??i c l?i ??y sng,
??ng su la chn gp cng di?t th.
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Nam, 2925
Thp M??i anh d?ng tuy?t v?i,
Php v m?t xc, M? v? m?t thy.
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Nam, 2467
Thp M??i ??ng ru?ng bao la,
Ty m v ? lm ma khng ??u.
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Nam, 9756
Thp M??i ??p nh?t l?i ca,
Qu ti qu nh?t ng??i ra chi?n tr??ng.
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Nam, 1913
Ti yu c gi Thp M??i,
Tnh tnh chn th?t, gi?ng c??i h?u duyn,
V?i ai c c?ng d?u hi?n,
V?i qun c??p n??c, c nguy?n ch?ng ??i tr?i chung.
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Nam, 9788
Ti?ng anh ng??i c h?c,
Sao anh ch?ng ngh? suy.
Ty bang, anh ?i lnh lm chi,
Xa cha la m?, cn g ch? n !
Anh ?i ! Nghe l?y l?i phn,
??ng ?i lnh m? b? thn x? ng??i.
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Trung 2313
Tham chi ??ng b?c c?a Ty
M ?i lnh m? b? b?y con th?.
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Trung 3782
Th r?ng u?ng n??c h? bom,
Cn h?n theo gi?c, l?ng khom, chn qu? (2).
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Trung 2203
Th ?n rau m, rau lang
H?n theo B C? (l) thc oan u?ng ??i.
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Trung 5483
Th?y em cu?c cu?c, co co,
D?ng chn anh h?i: ???c bao nhiu h?m ?
M? hi vai o ??t ??m,
Th??ng em s?c y?u ?o h?m, c?m chng.
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Trung 4794
Th?y bng kh?n r?n, anh bi?t r?ng em t?i,
Mu kh?n ??ng kh?i ph? n? B?n Tre.
Con sng Hm Lung tu M? ch?y xe,
C?u Ba Lai ?, gi?c M? l?t xe ch?t hoi.
Qu h??ng ?? Chi?u r?ng ng??i,
Tinh th?n cch m?ng ?? tr?i vng sao.
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Nam, 6138
Th?y bng kh?n r?n, anh bi?t l em ?
Mu kh?n ??ng kh?i c?a ph? n? B?n Tre
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Nam, B?n Tre 5195
Th??ng ng??i bn t?u x? xa
Qu h??ng c?ng b?, m? cha c?ng la
Ch?ng Ngo?i Xm ??i Chng 6516
Ty bang, ?i lnh m? kh v?,
Ngy x?a em c ni, anh ch?ng h? ch?u nghe.
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Trung 8993
Tay b?t tay, chung lng chung s?c
Quy?t di?t th c?u qu?c b?n ?i
Lng em khn t? h?t l?i
Ka g??ng ph?n d?ng r?ng ng?i n??c non.
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Trung 2574
Th??ng anh V? qu?c kin c??ng,
T?m vng sng l?a ln ???ng ?nh Ty.
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Nam, 4578
Th??ng anh chi?n s? can tr??ng,
Thng n?m b?ng sng bin c??ng xa v?i,
Tng qun danh d? anh ?i
? nh ngy t?i rong ch?i ch g.
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Nam, 6653
Th??ng anh cn b? n?m h?m,
Thi?u ?n, thi?u ng?, t?m thn g?y g.
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Nam, 9345
Th?m V?n Gi (1) ng?t ? qu ng?t,
Ma Ph n ci ??t c?ng ngon
H?i ng??i ch?a v? ch?a con
Vo ?y chung gnh n??c non v?i mnh.
Qu?n bao ln thc xu?ng gh?nh,
Ma ngon, th?m ng?t ???m tnh qu h??ng.
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Trung, Khnh Ha 9944
Tai nghe sng n? c?a Hn,
Gi?n Ty khng gi?n, gi?n chng L?u C?.
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Trung 9979
Tai nghe sng n? ? ?ng
Tu Ty ? l?i V?ng Thng (1) hm qua.
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Trung 9944
T? ngy T? ??c ln ngi,
C?m ch?ng ??y n?i, tr? khc nh? ri.
Bao gi? T? ??c ch?t ?i,
Thin h? bnh th (2) m?i d? lm ?n.
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Trung 6453
T? ngy "B?o h?" ??o lai,
Thu? thn ??ng m?t (1) s?u sai b?n ngy.
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Trung 474