Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Chung Tnh

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Yu em, em c?ng nh? v?y
Ght em, em c?ng nh? ngy anh yu
Chung Tnh Mi?n Trung 5498
Y?m em b?n d?i lng thng,
D?i xanh, d?i ??, d?i tr?ng, d?i vng.
Ci s? c?a chng m?t tr?m ba m??i su ?o?n
M?t ?o?n bn ny, m?t ?o?n bn kia,
V d?u tr?i ??t phn chia,
?i ta nh? kha v?i cha ??ng r?i.
Chung Tnh Mi?n Nam, L?c T?nh 6880
Xun non nh?t gia: ?o, l, h?nh
Tu? bn tam h?u: trc, tng, mai
S? kinh anh rng d?i mi
Lng em quy?t ch ??i hoi duyn anh.
Chung Tnh Mi?n Nam, Ti?n Giang 2918
Xm Ngang, Tr?i C
Lu qu m?i g?p em mnh
K? tai h?i nh?, coi b?n chung tnh cn nh? anh khng?
Chung Tnh Mi?n Nam, Ti?n Giang 5724
V duyn thi?u ph??c ti thc tr??c chung tnh,
Ph? m?u r?ng ti v?ng s?, t?i ti s?u mnh ti thc oan.
Chung Tnh ??i Chng 5123
V d?u ngy thng thoi ??a
Bao n?m chinh chi?n anh ch?a th?y v?
?i?m t son ph?n em th? ??i anh.
Chung Tnh Mi?n Nam, B?c Liu 6561
V chng thi?p ph?i m cua
Nh?ng nh? thn thi?p th mua m?y ??ng
V chng thi?p ph?i long ?ong
Nh?ng nh? thn thi?p c?ng xong m?t b?
Chung Tnh ??i Chng 5781
V anh m?t th?,
V em m?t th? cho nn chi l? d? ra r?i
Th?y m? ?nh m?ng, ch bc ?i l?n so th? tri
C m?u chi th c?u v?t k? kh? em r?i anh ?i!
- V anh m?t th?,
V em m?t th? cho nn chi l? d? ra ri
V d?u th?y v?i m? c l?n so th? tri
Anh c?ng li?u mnh v?t xu?ng t?c th
May cn s?ng d??ng gian th tr?n ngh?a
R?i c thc xu?ng m ti c?ng tr?n tnh
Chung Tnh Mi?n Trung, Th?a Thin 3904
Vi tr?i cho ??ng vung trn,
Tr?m n?m gi? v?n lng son cng chng.
Chung Tnh Mi?n Nam, An Giang 1162
Vi ng t? n?m, ba ch?u ht
Vi b nguy?t n?m b?y cu kinh
Cho anh v?i em tr?n ngh?a chung tnh
D?u ?n c?m qun, ng? ?nh c?ng ?ng
Chung Tnh Mi?n Nam, ??ng Thp 7321
Vi ng T? n?m ba ch?u ht
Vi b Nguy?t n?m b?y cu?n kinh,
Cho ? v?i ?y g ngi chung tnh,
D?u ?n c?m qun ng? ?nh c?ng ?ng.
Chung Tnh Mi?n Nam, C?n Th?, 1538
Vi ng T? m?t ch?u bnh trng
Vi b Nguy?t m?t tn ???ng Dinh
?i ta g ngh?a chung tnh
D?u ?n c?m qun ng? ?nh c?ng ?ng
Chung Tnh Mi?n Trung, Khnh Ha 6761
Vai mang nn s?p than th? bng vnh,
Kh? th?i ch?u kh?, em khng ?nh r? phn
Chung Tnh Mi?n Trung, Ph Yn, 7246
Vai mang b?c t??ng Di ?,
Hi?u trung ta gi? gian t m?c ai.
Chung Tnh ??i Chng 6410
Vi b nguy?t n?m b?y cu?n kinh,
?i ta g ngh?a chung tnh,
D?u ?n c?m qun ng? ?nh em c?ng ?ng.
Chung Tnh Mi?n Nam, 8145
V?n hu l?u t l, nhi?u bng,
D?u ai d? d? ti khng ph? mnh.
Ph?i chi ti ha ??ng con chim qu?nh,
Bay v phng b?u t? h?t s? tnh cho b?u nghe.
Chung Tnh Mi?n Nam, Ti?n Giang 4564
Tre gi gin l?t kh quai
Th??ng anh r?i l?i th??ng ai sao ?nh?
Chung Tnh Mi?n Trung, Ph Yn, 4820
Trn ? C? Ng?, Nh? ch? ??ng tm
H?i c ??i nn ba t?m
C v? Yn Ph? phin r?m l?i sang
Phin r?m ch? chnh Yn Quang
Yu hoa anh ??i hoa nng m?i mua
Chung Tnh Mi?n B?c, H N?i 3030
Trch g sao v?i gy tan,
Chung tnh ch?a mn chung vng v?i rung.
Chung Tnh Mi?n Nam, L?c T?nh 6678
Trch anh, anh ch?u,
Ch? ??ng b?n b?u
B? ?i?u chung tnh
Nh?n bay cao kh b?n,
Con c ? ao hu?nh kh cu
Chung Tnh Mi?n Nam, V?nh Long 6673
Tr?i xanh cy c?ng l dai
Gi lay m?c gi, chi?u ai khng chi?u
Chung Tnh Mi?n Nam, V?nh Long 2012
Tr?i lm bo l?t mnh mng,
Sng kh h? c?n c trn ??ng cn chi.
Tr?i lm phong v? b?t k?,
Xun thu ?o h?n c quy v? h?.
Tr?i lm bu c?n hi kh,
H?u ng? h? th?y ch? m tui c?ng t?m.
Chung Tnh Mi?n Trung, Ngh? T?nh 4371
Tr?m n?m, tr?m tu?i may r?i c?ng ch? m?t ch?ng,
D?u ai thu ph?ng, v? r?ng m?c ai,
Chung Tnh Mi?n Trung 6564
Tr?m n?m, gi? v?n ch? tng,
S?ng sao thc v?y m?t lng m thi.
Chung Tnh Mi?n Trung 5928
Tr?m n?m tr?m tu?i may r?i m?t ch?ng
D ai thu ph?ng v? r?ng m?c ai
Chung Tnh Mi?n Nam, ??ng Thp, B?c Liu 7401
Tr?m n?m t??ng rch cn th?,
L? duyn ch?u l?, c?ng ch? ??i anh.
Chung Tnh Mi?n Nam, Ti?n Giang 10315
Tr?m n?m lng g?n d? ghi,
D?u ai ?em b?c ??i ch c?ng khng.
Tr?m n?m ch quy?t m?t ch?ng,
D?u ai thu ph?ng v? r?ng m?c ai.
D?u cho ? nt vng phai,
Tr?m n?m duyn n? ch?ng sai cht no.
Tr?m n?m khng b? ngh?a ch?ng,
V?i th?a nhu?m l?y mu ?en,
V?i th?a m?c v?i m?u xinh khen mu.
Tr?m n?m t?c m?t ch? ??ng,
D?u ai thu ph?ng v? r?ng c?ng khng.
Chung Tnh Mi?n Nam, 1345
Tr?m n?m lng g?n d? ghi (2)
D?u (No) ai ?em b?c ??i ch m?c ai.
Tr?m n?m ai ch? b? ai
Ch? thu nn g?m, s?t mi nn kim.
Chung Tnh ??i Chng 1857
Ti v?i mnh th? nguy?n gi?a tr?i
Gi?a ??ng sanh t? ghi l?i ch? qun
Chung Tnh ??i Chng 6003
Ti v?i anh khc lng, khc t?ng,
T?i sao anh ku b?ng b?ng mnh
V? con anh ? nh c s?n
Sao anh cn bi?u g ngh?a chung tnh v?i anh.
Chung Tnh Mi?n Nam, Ti?n Giang 9218
Tr?i chi?u ra
Em ng?i m?t gc, anh ng?i m?t gc
Anh than, em khc, mnh th?y khng mnh
Hai v?ng nh?t nguy?t rnh rnh
Sao by gi? anh l?i ??t ?o?n chung tnh b? em?
Chung Tnh Mi?n Nam, V?nh Long 6624
Tr?i chi?c chi?u ra,
Em ng?i m?t gc, anh ng?i m?t gc,
Anh than, em khc,
Mnh th?y khng mnh?
Hai v?ng nh?t nguy?t rnh rnh,
Sao by gi? anh ??t ?o?n chung tnh b? em?
Chung Tnh Mi?n Nam, C?n Th?, 984
Tr??ng phu anh x? ngh?a vung trn,
Ngn n?m l?u l?c, d? cn th??ng anh.
Chung Tnh Mi?n Nam, Ti?n Giang 2746
Ti g duyn v?i mnh th?p t? nh?t sanh
Nghing mnh n?m xu?ng, t? sanh nh? tr?i
Chung Tnh ??i Chng 4172
Ti?n ph qu kim b?ng c?ng l?c
H?u lm nguy b?t ki?n ?? huynh
H?i no anh lm ru?ng trong kinh
B?i v ru?ng ??t, con b?n chung tnh xa anh
Chung Tnh Mi?n Nam, Kin Giang 5789
Thuy?n ?i c nh? b?n ch?ng?
B?n th m?t d? kh?ng kh?ng ??i thuy?n.
Chung Tnh Mi?n Nam, An Giang 4908
Thu?c B?c chn r??i c ch?ng,
Nh?n cay c?ng u?ng, chng ??ng nh? ra
Chung Tnh Mi?n Trung, Ph Yn, 9431
Th tay vu?t ng?c chung tnh,
N??c si cn ng?i, hu?ng chi mnh gi?n ti.
Chung Tnh Mi?n Nam, Ti?n Giang 624
Th tay vu?t ng?c chung tnh (5)
N??c si cn ngu?i hu?ng chi mnh gi?n ti
Chung Tnh Mi?n Nam, B?c Liu 1055
Th tay vu?t ng?c chung tnh
N??c si cn ngu?i hu?ng chi mnh v?i ti
Chung Tnh Mi?n Nam, B?c Liu 8133
Thnh thnh chi?c bnh gi?a dng,
Th??ng thn ga b?a phng khng l? th.
Gi ??a cy trc ng qu,
Ba n?m tr?c ti?t cn g l xun.
Giu th th?t c c?m canh,
Kh th l?ng rau ??a mu?i cng anh ti ?i l?y ch?ng.
H?i anh ch?ng c? ti ?i!
Anh c khn th xin anh tr? d?y ?n xi nghe kn.
Thi anh ? v? nghi?p ?y xin anh ??ng ghen,
?? cho ng??i khc c?m quy?n th nhi.
Mi?ng em khc tay em b? ?m ng th?n v,
Tay em g?t n??c m?t tay em th?p nn nhang,
B?i v ?u m nn n?i xt xa mun vn.
Chung Tnh Mi?n Nam, 9650
Thp tr?i n?ng s??ng, cau n??ng s?t ?,
D?u ng??i thin h? ti?ng ng? l?i nghing.
Cao thm ? ch?ng lng nguy?n,
Cn c?u, cn thp, cn duyn ?i ??a mnh.
Non sng n?ng gnh chung tnh.
Chung Tnh Mi?n Trung 9964
Tr?m n?m ??c nguy?n chung tnh
Trn tr?i, d??i ??t, c mnh c ta
Chung Tnh ??i Chng 3367
Tr?m n?m ??c h?n chung tnh
Trn tr?i d??i ??y ch? mnh v?i ta
Chung Tnh Mi?n Trung 8639
Ti vi ng t? n?m ba ch?u ht
Ti c?u nguy?t lo n?m b?y ?m kinh
Cho em cng anh ?y g ngh?a chung tnh
D ?n c?m qun ng? ?nh em c?ng cam.
Chung Tnh Mi?n Nam, B?c Liu 3342
Thn em nh? o m?i may
Nh? cau b?a mi?ng b? trn khay tr?u
Tr?m n?m khng b? ngi chng ?u
V b Nguy?t Lo ? b?c c?u l??ng duyn
Chung Tnh Mi?n Trung 5798
Th l?n xu?ng gi?ng m ch?t c? ?i
Khng th? loan xa ph??ng, anh thc ?? em ng?i ch?u tang.
Chung Tnh ??i Chng 5122
Th?y ?? ng? thin bin nh?n,
Cao kh? x? h? ? kh? ?i?u,
Ch? xch nh?n tm b?t kh? phng.
E sau lng l?i ??i lng,
Nhi?u tay tham b??i, che bng l?m anh.
Chung Tnh Mi?n Nam, 6354
Th??ng nhau t? o m?i may
By gi? o ? thay tay v qung.
Chung Tnh Mi?n Trung, Khnh Ha 2214
Th??ng nhau ch?ng qu?n chi thn,
Ph Tam Giang c?ng l?i, ?o H?i Vn c?ng tro.
Chung Tnh Mi?n Trung, Qu?ng Nam, Qu?ng Tr? 8059