Best game

Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » C? T?c

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Yu nhau th?i nm mi?ng tr?u
Ght nhau nm ? v? ??u nhau ra
Yu nhau cau su b? ba
Ght nhau cau su b? ra lm m??i
C? T?c ??i Chng 6642
V ch?ng ?n mi?ng tr?u anh
Cho nn m ?? tc xanh ??n gi?
C? T?c ??i Chng 4995
Ti vc m thu ch? h?ng
Tr?u tm cnh ph??ng cho ch?ng ?i thi
Mai ny bi t? vinh quy
Ng?a anh ?i tr??c em th vng sau
C? T?c ??i Chng 6017
Ti g?m cho l?n ti h?ng
Tm tr?u cnh ki?m cho ch?ng ?i qun
C? T?c ??i Chng 8368
Tu?i em m??i tm ?ang trn
R?p mua tr?u l?c cau non ??n nh.
?? m th?t khch ?ng xa
By gi? th?y khch lng ? m?ng thay.
Gi h??ng ??a khch ??n ?y
Tm tr?u cnh ph??ng hai tay nng m?i.
C? T?c ??i Chng 4991
Trai tr??ng nam dy r?m m? b?c l?i c g?y tre,
Gi nh? em ?y th?t hi?u c m?t phe bn ch?ng.
C? T?c ??i Chng 8707
Trai thanh c?nh g?p gi thanh c?nh
Gi? nh? mm tr?u ??y g?p nhnh cau sy
S? tnh c? thi?p g?p chng ?y
C?ng nh? chim hu?nh ?i?u ??u cy ng ??ng
C? T?c Mi?n Trung 6173
V? ch?ng ?n mi?ng tr?u cay
Ph?i ?u khch l? m ki?m khay x c?
C? T?c ??i Chng 577
Tr?ng tr?u th? (tr?ng) l?n dy tiu
Con theo ht b?i m? li?u con h?
C? T?c Mi?n Nam, V?nh Long 2047
Tr?ng tr?u ??p n?m cho cao
Che cho s??ng n?ng kh?i vo g?c cy
N?a n?m bn r? bn dy
Khn d?u b ??u bn tay cho li?n
M?t mai tr?u t?t b?c ln
M?t so tr?u t?t b?ng ti?n m?u ng
C? T?c ??i Chng 6453
Tr?u xanh cau tr?ng chay h?ng
Vi pha v?i ngh?a, thu?c n?ng v?i duyn.
C? T?c ??i Chng 9905
Tr?u vng sao cu?ng khng vng
Sao mnh khng th?n c? lng th?n thay.
C? T?c ??i Chng 923
Tr?u vng nhai (nh) l?n cau xanh
Duyn em snh v?i tnh anh tuy?t v?i
C? T?c ??i Chng 1496
Tr?u vng cn ? trn c?i
Anh kia ??a m?c ch? chi mm son
C? T?c ??i Chng 5395
Tr?u vng ?n v?i cau su
L?y ch?ng thua b?n mn s?u m h?
C? T?c ??i Chng 8437
Tr?u no cay b?ng tr?u X L?t
Th?t no kht b?ng th?t kn kn
?i ta g ngh?a khng b?n
D?t ?i cho r?nh xu?ng ln lm g ?
C? T?c ??i Chng 1988
Tr?u loan tr?u ph??ng tr?u ti tr?u mnh (2)
Tr?u ny tr?u tnh, tr?u tnh,
Tr?u nhn, tr?u ngi, tr?u mnh l?y ta.
Tr?u ny tm t?i hm qua
C? T?c ??i Chng 3740
Tr?u l?c em hi n?a n??ng
Cau non n?a ch? ng??i th??ng n?a ch?ng.
Th??ng anh qu gi qu ch?ng
Bao gi? g?p ???c anh ?y
Em ?n n?m ?t ng?t ngay nh? ???ng.
C? T?c ??i Chng 2055
Tr?u khng vi ?t l tr?u nh?t
Cau khng h?t ?t mi?ng cau gi.
Mnh khng l?y ta ?t l mnh thi?t
C? T?c ??i Chng 5465
Tr?u khng c?t ng?n tm chu?ng
Cau hoa l?i bu?ng ch?ng l?y ???c nhau.
C? T?c ??i Chng 8255
Tr?u khng ?n vi ?t l tr?u nh?t
Cau khng h?t ?t mi?ng cau gi
Mnh khng l?y ta ?t l mnh thi?t
Ta khng l?y mnh ta bi?t l?y ai ?
C? T?c ??i Chng 1798
Tr?u khng ?n sao ngon sao bo
Ngh?a nh?n cho kho ?? k?o lng phi?n
Ch? chng bng ng? tr?ng nghing
N?i vui c b?n, ?u phi?n ring em
C? T?c ??i Chng 6913
Tr?u cha tr?u m? ?em ra cho chng
Tr?u ny khng ph?i tr?u hng
Khng ba, khng thu?c sao chng khng ?n?
Hay l ch kh ch kh?n
Xin chng ??ng l?i m ?n mi?ng tr?u.
C? T?c ??i Chng 4109
Tr?u cau m cu?ng khng cay C? T?c ??i Chng 7800
Tr?u cau l ngh?a thu?c x?a l tnh C? T?c ??i Chng 1586
Tr?u cau ??t l?m anh ?i C? T?c ??i Chng 6513
Tr?u B ?i?m x ra n?a l
Thu?c G V?p ht ? m?t h?i
Bu?n tnh g ngh?a m ch?i
Hay l anh quy?t ? ??i v?i em?
C? T?c ??i Chng 6868
Tr?u b?c kh?n tr?ng cau t??i
Tr?u b?c kh?n tr?ng ?i ng??i xinh xinh.
?n cho n th?a tm tnh
?n cho n h? s? mnh s? ta.
C? T?c ??i Chng 9104
Tr?u ai ?i d?m em ?y
Hay l tr?m m? tr?m th?y cho anh?
Tr?u ?n l ngh?a, thu?c x?a l tnh.
?y ai c?t m?i t? mnh
Cho thuy?n qun b?n, cho anh qun nng.
C? T?c ??i Chng 9503
Tr?u ? c ?y cau ? c ?y
Nhn duyn ch?a ??nh tr?u ny ai ?n ?
Tr?u ny tr?u ti tr?u kh?n
Cng tr?u gi?i y?m anh ?n tr?u no ?
C? T?c ??i Chng 9302
Tr?u ??ng Nai tr?u ?n nh? b
Thu?c ?ng Mn (*) thu?c ht ph h?i
Tr?u n?ng thu?c th?m ai ?i
G duyn ch?ng v? ? ??i tr?m n?m
C? T?c Mi?n Nam, ??ng Nai 5548
Tr?u ?n l ngh?a, thu?c x?a l tnh,
Tr?u b?c kh?n tr?ng ?i ng??i xinh xinh
?n cho n th?a thm tnh
?n cho n h? s? mnh s? ta
C? T?c Mi?n Nam, Ti?n Giang 2742
Tr?u ?n l ngh?a
Th??c x?a l tnh
??i ?n ph? m?u sanh mnh d? th??ng
C? T?c Mi?n Nam, V?nh Long 2529
Tr?u tm su mi?ng r rng
B? ra c?i thi?c thi?p m?i chng ?n.
C? T?c ??i Chng 6646
Tr?u tm cnh ph??ng, cau v?a ch?m xong
Mi?ng tr?u c b?n ch? tng
Xin chng c?m l?y vo trong th?m nh.
No l cho m? cho cha
C?u, c, ch, bc m?i ra x?i tr?u.
C? T?c ??i Chng 6646
Tr?u say v??ng v?t vn mng
Nhn mi em th?m ?? khi?n trong lng anh say.
C? T?c ??i Chng 5473
Tr?u ny tr?u tnh tr?u tnh (2)
Tr?u tm cnh ph??ng, tr?u mnh tr?u ta.
Tr?u ny trong trp b? ra
C? T?c ??i Chng 6814
Tr?u ny tr?u qu? tr?u h?i
Tr?u loan, tr?u ph??ng, tr?u ti, tr?u mnh
Tr?u ny tr?u tnh tr?u tnh
Tr?u nhn tr?u ngi tr?u mnh l?y ta
Tr?u ny tm t?i hm qua
Gi?u cha gi?u m?, ?em ra cho chng
Tr?u ny khng ph?i tr?u hng
Khng ba, khng thu?c sao chng khng ?n ?
Hay l ch kh ch kh?n ?
Xin chng ??ng l?i m ?n mi?ng tr?u
C? T?c ??i Chng 2765
Tr?u ny tr?u ngh?a tr?u tnh
Tr?u nh?n tr?u ngi tr?u mnh v?i ta
C? T?c ??i Chng 2241
Ti trao mi?ng tr?u th mang cu b?t hi?u
V?y ti ?? trn hng ro ai hi?u th ?n
C? T?c ??i Chng 6006
Ti l?y ng T?t b T?t
?n c? c?t tru
?n tr?u l l?t
??ng ??t con ti
C? T?c Mi?n Trung, Banar 2439
Ti?n ?y x?i m?t mi?ng tr?u
G?i l ngh?a c? v? sau m cho
Tr?u ny tr?u qu?, tr?u h?i
Tr?u loan, tr?u ph??ng, tr?u ti, tr?u mnh
Tr?u ny tr?u tnh, tr?u tnh
Tr?u nhn, tr?u ngi, tr?u mnh v?i ta
Tr?u ny tm t?i hm qua
Tr?u cha, tr?u m? ?em ra cho chng
Tr?u ny khng ph?i tr?u hng
Khng ba, khng thu?c sao chng khng ?n ?
Hay chng ch kh ch kh?n
Xin chng ??ng l?i m ?n mi?ng tr?u
C? T?c ??i Chng 5235
Ti?n ?y ??a m?t mi?ng tr?u
Ch?ng ?n c?m l?y cho nhau b?ng lng
C? T?c ??i Chng 7755
Thc la trong b?, gi?ng m nh ta C? T?c ??i Chng 4503
Tho?t tin gi?i chi?u ra ng?i
Tr?u cau ?n ?o?n h?i ng??i th?y chung (*)
Em h?i chng c yu cng
Ti?ng t?m em ch?u th?n thng em mang
V d chng c lng th??ng
Th em ch?ng qu?n g ???ng xa xi
Chng v? chng c? cho t??i
Chng ??ng ho ? ng??i c??i ??n ta
C? T?c ??i Chng 8087
Thin duyn k? ng? g?p chng
Khc g nh? th? ph??ng hong g?p nhau
Ti?n ?y ?n m?t mi?ng tr?u
H?i th?m qu qun ? ?u ch?ng l
Xin chng qu b??c vo nh
Tr??c l h?i chuy?n sau l ngh? chn
C? T?c ??i Chng 1848
Thm tr?u m ch?ng dm xin
Th??ng em m ch?ng dm nhn m?t em
C? T?c ??i Chng 6989
Th? gian d?i d?i, khn khn
S?ng m?c o rch, ch?t chn o lnh
C? T?c Mi?n Nam, V?nh Long 7499
Th? gian c d?i, c khn
S?ng m?c o rch, ch?t chn o lnh
C? T?c Mi?n Nam, V?nh Long 3432
Th?y bi thng ging th?y Thi?n thng b?y C? T?c ??i Chng 3024