Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » C? T?c

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Yu nhau th?i nm mi?ng tr?u
Ght nhau nm ? v? ??u nhau ra
Yu nhau cau su b? ba
Ght nhau cau su b? ra lm m??i
C? T?c ??i Chng 6681
V ch?ng ?n mi?ng tr?u anh
Cho nn m ?? tc xanh ??n gi?
C? T?c ??i Chng 5043
Ti vc m thu ch? h?ng
Tr?u tm cnh ph??ng cho ch?ng ?i thi
Mai ny bi t? vinh quy
Ng?a anh ?i tr??c em th vng sau
C? T?c ??i Chng 6053
Ti g?m cho l?n ti h?ng
Tm tr?u cnh ki?m cho ch?ng ?i qun
C? T?c ??i Chng 8423
Tu?i em m??i tm ?ang trn
R?p mua tr?u l?c cau non ??n nh.
?? m th?t khch ?ng xa
By gi? th?y khch lng ? m?ng thay.
Gi h??ng ??a khch ??n ?y
Tm tr?u cnh ph??ng hai tay nng m?i.
C? T?c ??i Chng 5026
Trai tr??ng nam dy r?m m? b?c l?i c g?y tre,
Gi nh? em ?y th?t hi?u c m?t phe bn ch?ng.
C? T?c ??i Chng 8745
Trai thanh c?nh g?p gi thanh c?nh
Gi? nh? mm tr?u ??y g?p nhnh cau sy
S? tnh c? thi?p g?p chng ?y
C?ng nh? chim hu?nh ?i?u ??u cy ng ??ng
C? T?c Mi?n Trung 6210
V? ch?ng ?n mi?ng tr?u cay
Ph?i ?u khch l? m ki?m khay x c?
C? T?c ??i Chng 616
Tr?ng tr?u th? (tr?ng) l?n dy tiu
Con theo ht b?i m? li?u con h?
C? T?c Mi?n Nam, V?nh Long 2083
Tr?ng tr?u ??p n?m cho cao
Che cho s??ng n?ng kh?i vo g?c cy
N?a n?m bn r? bn dy
Khn d?u b ??u bn tay cho li?n
M?t mai tr?u t?t b?c ln
M?t so tr?u t?t b?ng ti?n m?u ng
C? T?c ??i Chng 6487
Tr?u xanh cau tr?ng chay h?ng
Vi pha v?i ngh?a, thu?c n?ng v?i duyn.
C? T?c ??i Chng 9947
Tr?u vng sao cu?ng khng vng
Sao mnh khng th?n c? lng th?n thay.
C? T?c ??i Chng 958
Tr?u vng nhai (nh) l?n cau xanh
Duyn em snh v?i tnh anh tuy?t v?i
C? T?c ??i Chng 1531
Tr?u vng cn ? trn c?i
Anh kia ??a m?c ch? chi mm son
C? T?c ??i Chng 5434
Tr?u vng ?n v?i cau su
L?y ch?ng thua b?n mn s?u m h?
C? T?c ??i Chng 8493
Tr?u no cay b?ng tr?u X L?t
Th?t no kht b?ng th?t kn kn
?i ta g ngh?a khng b?n
D?t ?i cho r?nh xu?ng ln lm g ?
C? T?c ??i Chng 2019
Tr?u loan tr?u ph??ng tr?u ti tr?u mnh (2)
Tr?u ny tr?u tnh, tr?u tnh,
Tr?u nhn, tr?u ngi, tr?u mnh l?y ta.
Tr?u ny tm t?i hm qua
C? T?c ??i Chng 3773
Tr?u l?c em hi n?a n??ng
Cau non n?a ch? ng??i th??ng n?a ch?ng.
Th??ng anh qu gi qu ch?ng
Bao gi? g?p ???c anh ?y
Em ?n n?m ?t ng?t ngay nh? ???ng.
C? T?c ??i Chng 2096
Tr?u khng vi ?t l tr?u nh?t
Cau khng h?t ?t mi?ng cau gi.
Mnh khng l?y ta ?t l mnh thi?t
C? T?c ??i Chng 5497
Tr?u khng c?t ng?n tm chu?ng
Cau hoa l?i bu?ng ch?ng l?y ???c nhau.
C? T?c ??i Chng 8293
Tr?u khng ?n vi ?t l tr?u nh?t
Cau khng h?t ?t mi?ng cau gi
Mnh khng l?y ta ?t l mnh thi?t
Ta khng l?y mnh ta bi?t l?y ai ?
C? T?c ??i Chng 1834
Tr?u khng ?n sao ngon sao bo
Ngh?a nh?n cho kho ?? k?o lng phi?n
Ch? chng bng ng? tr?ng nghing
N?i vui c b?n, ?u phi?n ring em
C? T?c ??i Chng 6949
Tr?u cha tr?u m? ?em ra cho chng
Tr?u ny khng ph?i tr?u hng
Khng ba, khng thu?c sao chng khng ?n?
Hay l ch kh ch kh?n
Xin chng ??ng l?i m ?n mi?ng tr?u.
C? T?c ??i Chng 4142
Tr?u cau m cu?ng khng cay C? T?c ??i Chng 7833
Tr?u cau l ngh?a thu?c x?a l tnh C? T?c ??i Chng 1623
Tr?u cau ??t l?m anh ?i C? T?c ??i Chng 6547
Tr?u B ?i?m x ra n?a l
Thu?c G V?p ht ? m?t h?i
Bu?n tnh g ngh?a m ch?i
Hay l anh quy?t ? ??i v?i em?
C? T?c ??i Chng 6899
Tr?u b?c kh?n tr?ng cau t??i
Tr?u b?c kh?n tr?ng ?i ng??i xinh xinh.
?n cho n th?a tm tnh
?n cho n h? s? mnh s? ta.
C? T?c ??i Chng 9138
Tr?u ai ?i d?m em ?y
Hay l tr?m m? tr?m th?y cho anh?
Tr?u ?n l ngh?a, thu?c x?a l tnh.
?y ai c?t m?i t? mnh
Cho thuy?n qun b?n, cho anh qun nng.
C? T?c ??i Chng 9534
Tr?u ? c ?y cau ? c ?y
Nhn duyn ch?a ??nh tr?u ny ai ?n ?
Tr?u ny tr?u ti tr?u kh?n
Cng tr?u gi?i y?m anh ?n tr?u no ?
C? T?c ??i Chng 9335
Tr?u ??ng Nai tr?u ?n nh? b
Thu?c ?ng Mn (*) thu?c ht ph h?i
Tr?u n?ng thu?c th?m ai ?i
G duyn ch?ng v? ? ??i tr?m n?m
C? T?c Mi?n Nam, ??ng Nai 5584
Tr?u ?n l ngh?a, thu?c x?a l tnh,
Tr?u b?c kh?n tr?ng ?i ng??i xinh xinh
?n cho n th?a thm tnh
?n cho n h? s? mnh s? ta
C? T?c Mi?n Nam, Ti?n Giang 2774
Tr?u ?n l ngh?a
Th??c x?a l tnh
??i ?n ph? m?u sanh mnh d? th??ng
C? T?c Mi?n Nam, V?nh Long 2562
Tr?u tm su mi?ng r rng
B? ra c?i thi?c thi?p m?i chng ?n.
C? T?c ??i Chng 6686
Tr?u tm cnh ph??ng, cau v?a ch?m xong
Mi?ng tr?u c b?n ch? tng
Xin chng c?m l?y vo trong th?m nh.
No l cho m? cho cha
C?u, c, ch, bc m?i ra x?i tr?u.
C? T?c ??i Chng 6677
Tr?u say v??ng v?t vn mng
Nhn mi em th?m ?? khi?n trong lng anh say.
C? T?c ??i Chng 5504
Tr?u ny tr?u tnh tr?u tnh (2)
Tr?u tm cnh ph??ng, tr?u mnh tr?u ta.
Tr?u ny trong trp b? ra
C? T?c ??i Chng 6848
Tr?u ny tr?u qu? tr?u h?i
Tr?u loan, tr?u ph??ng, tr?u ti, tr?u mnh
Tr?u ny tr?u tnh tr?u tnh
Tr?u nhn tr?u ngi tr?u mnh l?y ta
Tr?u ny tm t?i hm qua
Gi?u cha gi?u m?, ?em ra cho chng
Tr?u ny khng ph?i tr?u hng
Khng ba, khng thu?c sao chng khng ?n ?
Hay l ch kh ch kh?n ?
Xin chng ??ng l?i m ?n mi?ng tr?u
C? T?c ??i Chng 2797
Tr?u ny tr?u ngh?a tr?u tnh
Tr?u nh?n tr?u ngi tr?u mnh v?i ta
C? T?c ??i Chng 2276
Ti trao mi?ng tr?u th mang cu b?t hi?u
V?y ti ?? trn hng ro ai hi?u th ?n
C? T?c ??i Chng 6048
Ti l?y ng T?t b T?t
?n c? c?t tru
?n tr?u l l?t
??ng ??t con ti
C? T?c Mi?n Trung, Banar 2483
Ti?n ?y x?i m?t mi?ng tr?u
G?i l ngh?a c? v? sau m cho
Tr?u ny tr?u qu?, tr?u h?i
Tr?u loan, tr?u ph??ng, tr?u ti, tr?u mnh
Tr?u ny tr?u tnh, tr?u tnh
Tr?u nhn, tr?u ngi, tr?u mnh v?i ta
Tr?u ny tm t?i hm qua
Tr?u cha, tr?u m? ?em ra cho chng
Tr?u ny khng ph?i tr?u hng
Khng ba, khng thu?c sao chng khng ?n ?
Hay chng ch kh ch kh?n
Xin chng ??ng l?i m ?n mi?ng tr?u
C? T?c ??i Chng 5276
Ti?n ?y ??a m?t mi?ng tr?u
Ch?ng ?n c?m l?y cho nhau b?ng lng
C? T?c ??i Chng 7795
Thc la trong b?, gi?ng m nh ta C? T?c ??i Chng 4537
Tho?t tin gi?i chi?u ra ng?i
Tr?u cau ?n ?o?n h?i ng??i th?y chung (*)
Em h?i chng c yu cng
Ti?ng t?m em ch?u th?n thng em mang
V d chng c lng th??ng
Th em ch?ng qu?n g ???ng xa xi
Chng v? chng c? cho t??i
Chng ??ng ho ? ng??i c??i ??n ta
C? T?c ??i Chng 8122
Thin duyn k? ng? g?p chng
Khc g nh? th? ph??ng hong g?p nhau
Ti?n ?y ?n m?t mi?ng tr?u
H?i th?m qu qun ? ?u ch?ng l
Xin chng qu b??c vo nh
Tr??c l h?i chuy?n sau l ngh? chn
C? T?c ??i Chng 1882
Thm tr?u m ch?ng dm xin
Th??ng em m ch?ng dm nhn m?t em
C? T?c ??i Chng 7034
Th? gian d?i d?i, khn khn
S?ng m?c o rch, ch?t chn o lnh
C? T?c Mi?n Nam, V?nh Long 7532
Th? gian c d?i, c khn
S?ng m?c o rch, ch?t chn o lnh
C? T?c Mi?n Nam, V?nh Long 3465
Th?y bi thng ging th?y Thi?n thng b?y C? T?c ??i Chng 3061