Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » C? T?c

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Yu nhau th?i nm mi?ng tr?u
Ght nhau nm ? v? ??u nhau ra
Yu nhau cau su b? ba
Ght nhau cau su b? ra lm m??i
C? T?c ??i Chng 6660
V ch?ng ?n mi?ng tr?u anh
Cho nn m ?? tc xanh ??n gi?
C? T?c ??i Chng 5021
Ti vc m thu ch? h?ng
Tr?u tm cnh ph??ng cho ch?ng ?i thi
Mai ny bi t? vinh quy
Ng?a anh ?i tr??c em th vng sau
C? T?c ??i Chng 6033
Ti g?m cho l?n ti h?ng
Tm tr?u cnh ki?m cho ch?ng ?i qun
C? T?c ??i Chng 8399
Tu?i em m??i tm ?ang trn
R?p mua tr?u l?c cau non ??n nh.
?? m th?t khch ?ng xa
By gi? th?y khch lng ? m?ng thay.
Gi h??ng ??a khch ??n ?y
Tm tr?u cnh ph??ng hai tay nng m?i.
C? T?c ??i Chng 5007
Trai tr??ng nam dy r?m m? b?c l?i c g?y tre,
Gi nh? em ?y th?t hi?u c m?t phe bn ch?ng.
C? T?c ??i Chng 8724
Trai thanh c?nh g?p gi thanh c?nh
Gi? nh? mm tr?u ??y g?p nhnh cau sy
S? tnh c? thi?p g?p chng ?y
C?ng nh? chim hu?nh ?i?u ??u cy ng ??ng
C? T?c Mi?n Trung 6193
V? ch?ng ?n mi?ng tr?u cay
Ph?i ?u khch l? m ki?m khay x c?
C? T?c ??i Chng 594
Tr?ng tr?u th? (tr?ng) l?n dy tiu
Con theo ht b?i m? li?u con h?
C? T?c Mi?n Nam, V?nh Long 2066
Tr?ng tr?u ??p n?m cho cao
Che cho s??ng n?ng kh?i vo g?c cy
N?a n?m bn r? bn dy
Khn d?u b ??u bn tay cho li?n
M?t mai tr?u t?t b?c ln
M?t so tr?u t?t b?ng ti?n m?u ng
C? T?c ??i Chng 6470
Tr?u xanh cau tr?ng chay h?ng
Vi pha v?i ngh?a, thu?c n?ng v?i duyn.
C? T?c ??i Chng 9925
Tr?u vng sao cu?ng khng vng
Sao mnh khng th?n c? lng th?n thay.
C? T?c ??i Chng 942
Tr?u vng nhai (nh) l?n cau xanh
Duyn em snh v?i tnh anh tuy?t v?i
C? T?c ??i Chng 1514
Tr?u vng cn ? trn c?i
Anh kia ??a m?c ch? chi mm son
C? T?c ??i Chng 5416
Tr?u vng ?n v?i cau su
L?y ch?ng thua b?n mn s?u m h?
C? T?c ??i Chng 8469
Tr?u no cay b?ng tr?u X L?t
Th?t no kht b?ng th?t kn kn
?i ta g ngh?a khng b?n
D?t ?i cho r?nh xu?ng ln lm g ?
C? T?c ??i Chng 2004
Tr?u loan tr?u ph??ng tr?u ti tr?u mnh (2)
Tr?u ny tr?u tnh, tr?u tnh,
Tr?u nhn, tr?u ngi, tr?u mnh l?y ta.
Tr?u ny tm t?i hm qua
C? T?c ??i Chng 3756
Tr?u l?c em hi n?a n??ng
Cau non n?a ch? ng??i th??ng n?a ch?ng.
Th??ng anh qu gi qu ch?ng
Bao gi? g?p ???c anh ?y
Em ?n n?m ?t ng?t ngay nh? ???ng.
C? T?c ??i Chng 2077
Tr?u khng vi ?t l tr?u nh?t
Cau khng h?t ?t mi?ng cau gi.
Mnh khng l?y ta ?t l mnh thi?t
C? T?c ??i Chng 5478
Tr?u khng c?t ng?n tm chu?ng
Cau hoa l?i bu?ng ch?ng l?y ???c nhau.
C? T?c ??i Chng 8274
Tr?u khng ?n vi ?t l tr?u nh?t
Cau khng h?t ?t mi?ng cau gi
Mnh khng l?y ta ?t l mnh thi?t
Ta khng l?y mnh ta bi?t l?y ai ?
C? T?c ??i Chng 1816
Tr?u khng ?n sao ngon sao bo
Ngh?a nh?n cho kho ?? k?o lng phi?n
Ch? chng bng ng? tr?ng nghing
N?i vui c b?n, ?u phi?n ring em
C? T?c ??i Chng 6934
Tr?u cha tr?u m? ?em ra cho chng
Tr?u ny khng ph?i tr?u hng
Khng ba, khng thu?c sao chng khng ?n?
Hay l ch kh ch kh?n
Xin chng ??ng l?i m ?n mi?ng tr?u.
C? T?c ??i Chng 4125
Tr?u cau m cu?ng khng cay C? T?c ??i Chng 7819
Tr?u cau l ngh?a thu?c x?a l tnh C? T?c ??i Chng 1605
Tr?u cau ??t l?m anh ?i C? T?c ??i Chng 6530
Tr?u B ?i?m x ra n?a l
Thu?c G V?p ht ? m?t h?i
Bu?n tnh g ngh?a m ch?i
Hay l anh quy?t ? ??i v?i em?
C? T?c ??i Chng 6885
Tr?u b?c kh?n tr?ng cau t??i
Tr?u b?c kh?n tr?ng ?i ng??i xinh xinh.
?n cho n th?a tm tnh
?n cho n h? s? mnh s? ta.
C? T?c ??i Chng 9120
Tr?u ai ?i d?m em ?y
Hay l tr?m m? tr?m th?y cho anh?
Tr?u ?n l ngh?a, thu?c x?a l tnh.
?y ai c?t m?i t? mnh
Cho thuy?n qun b?n, cho anh qun nng.
C? T?c ??i Chng 9518
Tr?u ? c ?y cau ? c ?y
Nhn duyn ch?a ??nh tr?u ny ai ?n ?
Tr?u ny tr?u ti tr?u kh?n
Cng tr?u gi?i y?m anh ?n tr?u no ?
C? T?c ??i Chng 9320
Tr?u ??ng Nai tr?u ?n nh? b
Thu?c ?ng Mn (*) thu?c ht ph h?i
Tr?u n?ng thu?c th?m ai ?i
G duyn ch?ng v? ? ??i tr?m n?m
C? T?c Mi?n Nam, ??ng Nai 5569
Tr?u ?n l ngh?a, thu?c x?a l tnh,
Tr?u b?c kh?n tr?ng ?i ng??i xinh xinh
?n cho n th?a thm tnh
?n cho n h? s? mnh s? ta
C? T?c Mi?n Nam, Ti?n Giang 2758
Tr?u ?n l ngh?a
Th??c x?a l tnh
??i ?n ph? m?u sanh mnh d? th??ng
C? T?c Mi?n Nam, V?nh Long 2547
Tr?u tm su mi?ng r rng
B? ra c?i thi?c thi?p m?i chng ?n.
C? T?c ??i Chng 6669
Tr?u tm cnh ph??ng, cau v?a ch?m xong
Mi?ng tr?u c b?n ch? tng
Xin chng c?m l?y vo trong th?m nh.
No l cho m? cho cha
C?u, c, ch, bc m?i ra x?i tr?u.
C? T?c ??i Chng 6660
Tr?u say v??ng v?t vn mng
Nhn mi em th?m ?? khi?n trong lng anh say.
C? T?c ??i Chng 5487
Tr?u ny tr?u tnh tr?u tnh (2)
Tr?u tm cnh ph??ng, tr?u mnh tr?u ta.
Tr?u ny trong trp b? ra
C? T?c ??i Chng 6830
Tr?u ny tr?u qu? tr?u h?i
Tr?u loan, tr?u ph??ng, tr?u ti, tr?u mnh
Tr?u ny tr?u tnh tr?u tnh
Tr?u nhn tr?u ngi tr?u mnh l?y ta
Tr?u ny tm t?i hm qua
Gi?u cha gi?u m?, ?em ra cho chng
Tr?u ny khng ph?i tr?u hng
Khng ba, khng thu?c sao chng khng ?n ?
Hay l ch kh ch kh?n ?
Xin chng ??ng l?i m ?n mi?ng tr?u
C? T?c ??i Chng 2782
Tr?u ny tr?u ngh?a tr?u tnh
Tr?u nh?n tr?u ngi tr?u mnh v?i ta
C? T?c ??i Chng 2256
Ti trao mi?ng tr?u th mang cu b?t hi?u
V?y ti ?? trn hng ro ai hi?u th ?n
C? T?c ??i Chng 6032
Ti l?y ng T?t b T?t
?n c? c?t tru
?n tr?u l l?t
??ng ??t con ti
C? T?c Mi?n Trung, Banar 2466
Ti?n ?y x?i m?t mi?ng tr?u
G?i l ngh?a c? v? sau m cho
Tr?u ny tr?u qu?, tr?u h?i
Tr?u loan, tr?u ph??ng, tr?u ti, tr?u mnh
Tr?u ny tr?u tnh, tr?u tnh
Tr?u nhn, tr?u ngi, tr?u mnh v?i ta
Tr?u ny tm t?i hm qua
Tr?u cha, tr?u m? ?em ra cho chng
Tr?u ny khng ph?i tr?u hng
Khng ba, khng thu?c sao chng khng ?n ?
Hay chng ch kh ch kh?n
Xin chng ??ng l?i m ?n mi?ng tr?u
C? T?c ??i Chng 5257
Ti?n ?y ??a m?t mi?ng tr?u
Ch?ng ?n c?m l?y cho nhau b?ng lng
C? T?c ??i Chng 7779
Thc la trong b?, gi?ng m nh ta C? T?c ??i Chng 4522
Tho?t tin gi?i chi?u ra ng?i
Tr?u cau ?n ?o?n h?i ng??i th?y chung (*)
Em h?i chng c yu cng
Ti?ng t?m em ch?u th?n thng em mang
V d chng c lng th??ng
Th em ch?ng qu?n g ???ng xa xi
Chng v? chng c? cho t??i
Chng ??ng ho ? ng??i c??i ??n ta
C? T?c ??i Chng 8105
Thin duyn k? ng? g?p chng
Khc g nh? th? ph??ng hong g?p nhau
Ti?n ?y ?n m?t mi?ng tr?u
H?i th?m qu qun ? ?u ch?ng l
Xin chng qu b??c vo nh
Tr??c l h?i chuy?n sau l ngh? chn
C? T?c ??i Chng 1866
Thm tr?u m ch?ng dm xin
Th??ng em m ch?ng dm nhn m?t em
C? T?c ??i Chng 7013
Th? gian d?i d?i, khn khn
S?ng m?c o rch, ch?t chn o lnh
C? T?c Mi?n Nam, V?nh Long 7515
Th? gian c d?i, c khn
S?ng m?c o rch, ch?t chn o lnh
C? T?c Mi?n Nam, V?nh Long 3449
Th?y bi thng ging th?y Thi?n thng b?y C? T?c ??i Chng 3045