Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » ??o ??c

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Yu tr? tr? ??n nh;
Yu gi, gi ?? tu?i (phc)
??o ??c ??i Chng 5817
Xi nhau lm phc
Khng ai gi?c nhau ?i ki?n.
??o ??c ??i Chng 4478
Xa qu c lc quay v?
M sao ngho mi ch?a h? bung tha.
??o ??c Mi?n Nam, B?c Liu 8620
X? thn v ??i ngh?a ??o ??c ??i Chng 9616
X? thn c?u ng??i ??o ??c ??i Chng 6258
X? ph c?u b?n ??o ??c ??i Chng 525
Vng m??i ch ??t ch?ng mua (3)
?i mua vng b?y, thi?t thua tr?m ???ng
Tr?m ???ng c?ng ch? m?t ph??ng
Tr?m n?m anh ch? yu th??ng m?t ng??i
??o ??c ??i Chng 8564
Vai mang b?c t??ng Di ?,
Hi?u trung ta gi? gian t m?c ai.
??o ??c ??i Chng 3993
V?t khinh hnh tr?ng ??o ??c ??i Chng 3751
Tu thn r?i m?i t? gia
Lng ngay ni v?y, gian t m?c ai
??o ??c ??i Chng 1259
Trong ??m g ??p b?ng sen
L xanh bng tr?ng l?i chen nhuy vng
Nh?y vng bng tr?ng l xanh
G?n bn m ch?ng hi tanh mi bn
??o ??c ??i Chng 4087
Trai c?n ch?m vi?c sch ?n
Khng c?n bi b?c khng quen r??u ch
??o ??c ??i Chng 2936
Trn cao ? c thnh tri,
Ng??i nhn ngh?a ch?ng hn vi bao gi?.
??o ??c ??i Chng 3469
Tr?i n?ng r?i l?i tr?i m?a
Ch?ng no t?t ?y c ch?a ???c ?u
??o ??c ??i Chng 1350
Tr?m n?m lng g?n d? ghi,
D?u ai ?em b?c ??i ch c?ng khng.
Tr?m n?m ch quy?t m?t ch?ng,
D?u ai thu ph?ng v? r?ng m?c ai.
D?u cho ? nt vng phai,
Tr?m n?m duyn n? ch?ng sai cht no.
Tr?m n?m khng b? ngh?a ch?ng,
V?i th?a nhu?m l?y mu ?en,
V?i th?a m?c v?i m?u xinh khen mu.
Tr?m n?m t?c m?t ch? ??ng,
D?u ai thu ph?ng v? r?ng c?ng khng.
??o ??c Mi?n Nam, 7614
Tin nhau bun bn cng nhau,
Thi?t h?n, h?n thi?t tr??c sau nh? l?i.
Hay g l?a ??o ki?m l?i,
M?t nh ?n u?ng t?i tr?i ring mang.
Theo chi nh?ng thi gian tham,
Pha phi th?c gi? tm ???ng d?i nhau.
C?a phi ngh?a c giu ?u,
? cho ngay th?t giu sang m?i b?n.
??o ??c Mi?n B?c 5485
Ti?n vua l ti?n n??c l?t
Ti?n B?t l ti?n n??c l?
??o ??c ??i Chng 9779
Ti?n ti nh? ph?n th?
Ngh?a tr?ng t? thin kim
Con le le m?y thu? ch?t chm
Ng??i tnh (Ng??i thn) b?c ngh?a ki?m tm lm chi ?
??o ??c Mi?n Nam, Ti?n Giang 1096
Ti?n ti nay ??i mai d?i
Ngi nhn gn gi? tr?n ??i v?i nhau
??o ??c ??i Chng 5077
Ti?ng vang khng t th nhi?u
M?y ai m dm ??t ?i?u cho ai.
??o ??c Mi?n Nam, B?c Liu 4615
Ti?ng anh ?n h?c c?u tro (2)
Ch? du t gi?ng, anh n?m ch? no ko ln
- N?m ??u th kh?
N?m c? l?i khng nn
N?m chn tay th l?i ni?m huynh ??
V?y anh c? "b? lng l h?n"
??o ??c ??i Chng 5947
Ti?ng anh ?n h?c c?u tro
Ch? du t gi?ng, anh n?m ch? no ko ln
- N?m ??u th s? t?i tr?i
N?m ngang khc gi?a s? l?i th? gian
Gi?ng su anh ph?i thng thang
Ko ch? du ln ??ng k?o ch?t oan linh h?n
??o ??c Mi?n Trung 8255
Thi th??ng g?n m?c th ?en
Anh em b?n h?u ph?i nn ch?n ng??i
Nh?ng ng??i lu l?ng ch?i b?i
Cng l l??i bi?ng ta th?i trnh xa
??o ??c ??i Chng 1590
Thm b?n b?t th ??o ??c ??i Chng 6493
Thi?n ??o ch cng ??o ??c ??i Chng 6930
Thi?u ph? qu?t m? ??o ??c ??i Chng 2556
Thi?u c?m thi?u o ch?ng mng
Thi?u tnh ?on k?t, xm lng khng vui.
??o ??c Mi?n Nam, B?c Liu 1621
Thn tr?ng thin kim. (1) ??o ??c ??i Chng 5290
Thn kh t??i n??c c?ng kh
Ph?n ngho ?i t?i x? m c?ng ngho.
??o ??c Mi?n Nam, B?c Liu 1340
Thn h?i thn thn sao l?n ??n
Mnh trch mnh th?i v?n ??o ?in.
??o ??c Mi?n Nam, B?c Liu 385
Th r?ng ?n n?a qu? h?ng
Cn h?n ?n c? chm sung cht l
??o ??c Mi?n Nam, B?c Liu 6706
Th r?ng ?n bt c?m rau
Cn h?n c th?t ni nhau n?ng l?i
??o ??c Mi?n Nam, B?c Liu 7666
Th? nh?t th tu t?i gia
Th? nh tu ch?, th? ba tu cha
??o ??c ??i Chng 3581
Th? may b?t gi?, th? ve b?t h?
Tay vo mi?ng l?m c m sang giu.
??o ??c Mi?n Trung, Ngh? T?nh 3443
Th? may b?t gi?, th? v? b?t h?
Tay vo mi?ng l?m c m sang giu.
??o ??c Mi?n Trung, Ngh? T?nh 4372
Th? th?y m?i ???c lm th?y ??o ??c ??i Chng 2674
Th? thin hnh ??o ??o ??c ??i Chng 3000
Th?t th, l cha qu? qui,
Th?t th, ma v?t khng ch?t.
??o ??c ??i Chng 3933
Th?y ai ?i rt th th??ng
Rt th??ng cho m?c, ?i th??ng cho ?n
??o ??c ??i Chng 8711
Th??ng th??ng ph?i ??o th thi
??ng c?ng m ??t, ??ng l?i m chng.
??o ??c Mi?n Nam, B?c Liu 3042
Th??ng thay thn ph?n con t?m (5)
Ki?m ?n ???c m?y m ?i tm m?i.
??o ??c Mi?n Nam, B?c Liu 2051
Th??ng thay thn ph?n con t?m
Ki?m ?n ???c m?y ph?i n?m nh? t?.
Th??ng thay h?c lnh ???ng my
Chim bay m?i cnh bi?t ngy no thi.
??o ??c Mi?n Nam, B?c Liu 5711
Th??ng thay con qu?c gi?a tr?i
D?u ku ra mu c ng??i no nghe.
??o ??c Mi?n Nam, B?c Liu 8703
Th??ng ng??i ?y ??a cht thn,
Ch? nn ng??c ?i, lng nhn m?i l.
??o ??c Mi?n Nam, 5761
T?t cy th m?i t?t cnh
G??ng trong m?i r bng hnh trong g??ng.
??o ??c Mi?n Nam, B?c Liu 9958
S??ng g h?n s??ng lm lnh,
Nh? bao nhiu c?a, ?? dnh b?y nhiu.
??o ??c ??i Chng 1248
S??ng g h?n s??ng lm lnh
Cho bao nhiu c?a ?? dnh b?y nhiu
??o ??c ??i Chng 1932
R? nhau lm phc, ch? gi?c nhau ?i ki?n ??o ??c ??i Chng 2723
R? rch c?ng ?? ph?ng tay
L? ??ng h?t sng c?ng v??ng mi tr?m.
??o ??c ??i Chng 3761
R?m ng??i, h?n r?m c?a ??o ??c ??i Chng 5278