Best game

Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » ??o ??c

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Yu tr? tr? ??n nh;
Yu gi, gi ?? tu?i (phc)
??o ??c ??i Chng 5829
Xi nhau lm phc
Khng ai gi?c nhau ?i ki?n.
??o ??c ??i Chng 4493
Xa qu c lc quay v?
M sao ngho mi ch?a h? bung tha.
??o ??c Mi?n Nam, B?c Liu 8634
X? thn v ??i ngh?a ??o ??c ??i Chng 9630
X? thn c?u ng??i ??o ??c ??i Chng 6276
X? ph c?u b?n ??o ??c ??i Chng 538
Vng m??i ch ??t ch?ng mua (3)
?i mua vng b?y, thi?t thua tr?m ???ng
Tr?m ???ng c?ng ch? m?t ph??ng
Tr?m n?m anh ch? yu th??ng m?t ng??i
??o ??c ??i Chng 8579
Vai mang b?c t??ng Di ?,
Hi?u trung ta gi? gian t m?c ai.
??o ??c ??i Chng 4019
V?t khinh hnh tr?ng ??o ??c ??i Chng 3769
Tu thn r?i m?i t? gia
Lng ngay ni v?y, gian t m?c ai
??o ??c ??i Chng 1276
Trong ??m g ??p b?ng sen
L xanh bng tr?ng l?i chen nhuy vng
Nh?y vng bng tr?ng l xanh
G?n bn m ch?ng hi tanh mi bn
??o ??c ??i Chng 4102
Trai c?n ch?m vi?c sch ?n
Khng c?n bi b?c khng quen r??u ch
??o ??c ??i Chng 2951
Trn cao ? c thnh tri,
Ng??i nhn ngh?a ch?ng hn vi bao gi?.
??o ??c ??i Chng 3488
Tr?i n?ng r?i l?i tr?i m?a
Ch?ng no t?t ?y c ch?a ???c ?u
??o ??c ??i Chng 1360
Tr?m n?m lng g?n d? ghi,
D?u ai ?em b?c ??i ch c?ng khng.
Tr?m n?m ch quy?t m?t ch?ng,
D?u ai thu ph?ng v? r?ng m?c ai.
D?u cho ? nt vng phai,
Tr?m n?m duyn n? ch?ng sai cht no.
Tr?m n?m khng b? ngh?a ch?ng,
V?i th?a nhu?m l?y mu ?en,
V?i th?a m?c v?i m?u xinh khen mu.
Tr?m n?m t?c m?t ch? ??ng,
D?u ai thu ph?ng v? r?ng c?ng khng.
??o ??c Mi?n Nam, 7625
Tin nhau bun bn cng nhau,
Thi?t h?n, h?n thi?t tr??c sau nh? l?i.
Hay g l?a ??o ki?m l?i,
M?t nh ?n u?ng t?i tr?i ring mang.
Theo chi nh?ng thi gian tham,
Pha phi th?c gi? tm ???ng d?i nhau.
C?a phi ngh?a c giu ?u,
? cho ngay th?t giu sang m?i b?n.
??o ??c Mi?n B?c 5502
Ti?n vua l ti?n n??c l?t
Ti?n B?t l ti?n n??c l?
??o ??c ??i Chng 9792
Ti?n ti nh? ph?n th?
Ngh?a tr?ng t? thin kim
Con le le m?y thu? ch?t chm
Ng??i tnh (Ng??i thn) b?c ngh?a ki?m tm lm chi ?
??o ??c Mi?n Nam, Ti?n Giang 1112
Ti?n ti nay ??i mai d?i
Ngi nhn gn gi? tr?n ??i v?i nhau
??o ??c ??i Chng 5090
Ti?ng vang khng t th nhi?u
M?y ai m dm ??t ?i?u cho ai.
??o ??c Mi?n Nam, B?c Liu 4630
Ti?ng anh ?n h?c c?u tro (2)
Ch? du t gi?ng, anh n?m ch? no ko ln
- N?m ??u th kh?
N?m c? l?i khng nn
N?m chn tay th l?i ni?m huynh ??
V?y anh c? "b? lng l h?n"
??o ??c ??i Chng 5961
Ti?ng anh ?n h?c c?u tro
Ch? du t gi?ng, anh n?m ch? no ko ln
- N?m ??u th s? t?i tr?i
N?m ngang khc gi?a s? l?i th? gian
Gi?ng su anh ph?i thng thang
Ko ch? du ln ??ng k?o ch?t oan linh h?n
??o ??c Mi?n Trung 8273
Thi th??ng g?n m?c th ?en
Anh em b?n h?u ph?i nn ch?n ng??i
Nh?ng ng??i lu l?ng ch?i b?i
Cng l l??i bi?ng ta th?i trnh xa
??o ??c ??i Chng 1605
Thm b?n b?t th ??o ??c ??i Chng 6509
Thi?n ??o ch cng ??o ??c ??i Chng 6945
Thi?u ph? qu?t m? ??o ??c ??i Chng 2574
Thi?u c?m thi?u o ch?ng mng
Thi?u tnh ?on k?t, xm lng khng vui.
??o ??c Mi?n Nam, B?c Liu 1635
Thn tr?ng thin kim. (1) ??o ??c ??i Chng 5306
Thn kh t??i n??c c?ng kh
Ph?n ngho ?i t?i x? m c?ng ngho.
??o ??c Mi?n Nam, B?c Liu 1354
Thn h?i thn thn sao l?n ??n
Mnh trch mnh th?i v?n ??o ?in.
??o ??c Mi?n Nam, B?c Liu 396
Th r?ng ?n n?a qu? h?ng
Cn h?n ?n c? chm sung cht l
??o ??c Mi?n Nam, B?c Liu 6724
Th r?ng ?n bt c?m rau
Cn h?n c th?t ni nhau n?ng l?i
??o ??c Mi?n Nam, B?c Liu 7693
Th? nh?t th tu t?i gia
Th? nh tu ch?, th? ba tu cha
??o ??c ??i Chng 3598
Th? may b?t gi?, th? ve b?t h?
Tay vo mi?ng l?m c m sang giu.
??o ??c Mi?n Trung, Ngh? T?nh 3458
Th? may b?t gi?, th? v? b?t h?
Tay vo mi?ng l?m c m sang giu.
??o ??c Mi?n Trung, Ngh? T?nh 4386
Th? th?y m?i ???c lm th?y ??o ??c ??i Chng 2686
Th? thin hnh ??o ??o ??c ??i Chng 3018
Th?t th, l cha qu? qui,
Th?t th, ma v?t khng ch?t.
??o ??c ??i Chng 3950
Th?y ai ?i rt th th??ng
Rt th??ng cho m?c, ?i th??ng cho ?n
??o ??c ??i Chng 8727
Th??ng th??ng ph?i ??o th thi
??ng c?ng m ??t, ??ng l?i m chng.
??o ??c Mi?n Nam, B?c Liu 3058
Th??ng thay thn ph?n con t?m (5)
Ki?m ?n ???c m?y m ?i tm m?i.
??o ??c Mi?n Nam, B?c Liu 2070
Th??ng thay thn ph?n con t?m
Ki?m ?n ???c m?y ph?i n?m nh? t?.
Th??ng thay h?c lnh ???ng my
Chim bay m?i cnh bi?t ngy no thi.
??o ??c Mi?n Nam, B?c Liu 5725
Th??ng thay con qu?c gi?a tr?i
D?u ku ra mu c ng??i no nghe.
??o ??c Mi?n Nam, B?c Liu 8725
Th??ng ng??i ?y ??a cht thn,
Ch? nn ng??c ?i, lng nhn m?i l.
??o ??c Mi?n Nam, 5774
T?t cy th m?i t?t cnh
G??ng trong m?i r bng hnh trong g??ng.
??o ??c Mi?n Nam, B?c Liu 9972
S??ng g h?n s??ng lm lnh,
Nh? bao nhiu c?a, ?? dnh b?y nhiu.
??o ??c ??i Chng 1262
S??ng g h?n s??ng lm lnh
Cho bao nhiu c?a ?? dnh b?y nhiu
??o ??c ??i Chng 1947
R? nhau lm phc, ch? gi?c nhau ?i ki?n ??o ??c ??i Chng 2752
R? rch c?ng ?? ph?ng tay
L? ??ng h?t sng c?ng v??ng mi tr?m.
??o ??c ??i Chng 3779
R?m ng??i, h?n r?m c?a ??o ??c ??i Chng 5294