Best game

Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Du R?

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
V duyn x?u s? l?i ?en
???c hai anh r? th? kn c? hai
Du R? ??i Chng 4149
Tro ln cy g?o cao cao (3)
L? cheo lng Nht ?? bao nhiu ti?n?
Cheo th?i c b?y quan hai
L? lng kh?o r? tr?m hai m??i v?.
Thi thi ti gi ?n c
Ti?n cheo c?ng n?ng, tr?m v? c?ng ?au.
Du R? Mi?n B?c, H N?i 9033
Tr?i m?a cho ??t l khoai (2)
Thn ti ?i ? ? hai thng rng
By gi? m hp l?ng cng
Thn ti l l?t ra ??ng b?t cua.
Du R? Mi?n Trung, Ngh? T?nh 10254
Tr?i m?a cho ??t l khoai
Cng anh lm r? ? hai n?m rng
Nh em l?m ru?ng ngoi ??ng
B?t anh tt n??c c?c lng anh thay
Thng chn m?a b?i, gi may
C?t l?y gu n??c, hai tay r?ng r?i
Du R? ??i Chng 7302
Tr?i m?a ??t l ?i bi
Con m? m? xt, xt g con du
Du R? ??i Chng 1962
Tr??c lm nng du sau m?i lm m? ch?ng Du R? ??i Chng 3931
Tr?ng khuy?t r?i tr?ng l?i trn
M? gi kn r? con cn ga lu
Du R? ??i Chng 2397
Ti?ng ??n ch? hay ch?
Gi Bnh ?nh c ti
N?u ng anh r? ch? bn trong
b? con ong n c?n m x?u
Th lm th? no ch? c?i ci qu?n di anh r? ch? ra?
Du R? Mi?n Trung, Bnh ??nh 9329
Th?p nhang cho sng bn th?
K?o cha m? q?? khng nh? r? con
Du R? ??i Chng 7991
Th??ng ch?ng ph?i lu? m? gia,
Ch? tui v?i b c b con chi!
Du R? Mi?n Trung, Ph Yn, 10117
Th??ng ch?ng ph?i lu? m? gia
Ch? tui v?i m? c b con chi
Du R? Mi?n Trung, Khnh Ha 7386
Th??ng ch?ng ph?i khc m? gia
Ta ?y v?i m? c b con chi ?
Du R? Mi?n Trung, Ngh? T?nh 8826
Th??ng ch?ng ngh? ??n m? gia,
G?m ti v?i m? c b con chi.
Du R? Mi?n Trung 8780
Th??ng ch?ng nn ph?i theo ch?ng,
??u gnh, ??u g?ng, ??u v?, ??u con.
Du R? Mi?n Trung 8144
T? ngy em v? lm du
Anh ? d?n tr??c b?o sau m?i l?i
M? gi kh l?m em ?i
Nh?n ?n nh?n m?c nh?n l?i m? cha
Nh?n cho nn c?a nn nh
Du R? ??i Chng 3872
Rau mu?ng thng chn, nh?n cho m? ch?ng Du R? ??i Chng 3725
R? n?m nh ngoi Du R? ??i Chng 1500
R? ?ng sng du nam vn Du R? ??i Chng 1055
Quan ti?n em b? lm ?i
N?a th gi?y bt n?a nui m? gi.
Du R? ??i Chng 1132
Ni hung ni h?ng khng b?ng ni l?
Th??ng con ngon r? vc gh? ?i tm
Mu?n may th ph?i c kim
Mu?n hay th ph?i c? tm l? x?a
Du R? ??i Chng 4647
Nh ta ba b?n ch? em
M? ta cn thm m?t cht r? xa
Ta v? ta b?o m? ta
R? g?n cho ru?ng, r? xa cho ti?n
Du R? ??i Chng 567
Nh em n?m b?y ch? em
Bc m? cn thm m?t cht r? xa
Em l con gi th? ba
Th?y m? tnh g? ch?ng xa x? ng??i
Th?y chng ??p n?t t?t t??i
T??i qu?n t??i o t??i ?i m h?ng.
V d chng hy cn khng
?? em xin t??i v??n h?ng hi hoa
Du R? ??i Chng 6068
Nh ai xay la ?m ?m,
Cho xin n?m tr?u v? h?m b gia.
B gia m?i ch?t hm qua,
Trong ch?y, ngoi b?i t?n ba m??i ??ng.
Khng khc th t?i b?ng ch?ng,
Khc th l?t l?o nh? ??a h?ng m?c m?a.
? ch? em ?i !
Cho ti xin t n??c m?t th?a,
Ti v? ti khc ti?n ??a b m? ch?ng.
Khc r?i, ti ?? xu?ng sng,
C m??ng, c di?c, c h?ng nch no... !
Du R? Mi?n Trung 3037
Nh?t ngon l ma Lam ?i?n
Du ngoan ng?i ??y, r? hi?n ng?i ?u ?
Du R? ??i Chng 6401
Ng?i bu?n ngh? gi?n con du,
N?u c?m b?ng tr vung ?u ??y v?a.
Du R? Mi?n Trung, Ph Yn, 5913
Ng??i ta lm r? th sang
Cn ti lm r? ng?n ngang tr?m b?!
Du R? ??i Chng 978
Nng du khn lanh
N?u canh cho ng?t
Du R? ??i Chng 9587
Nng du chng r? c?ng k? l con Du R? ??i Chng 5676
N??c trong veo bao gi? c c
Nng l? th?i t?i m t?i cha
Kn sui kn r? l?c l?a
Nn em hiu qu?nh c?ng v?a ph?n duyn
Du R? ??i Chng 9324
N??c ch?y trong xanh con c lnh canh n l?i
H? m? c ch?ng, b n?i b?t con
Du R? ??i Chng 6835
N?m trai n?m gi l m??i
N?m du, n?m r? l ?i m??i trn.
Hai bn ph? m?u song ton
R?i ra ko ???c tru vng H? Ty.
Du R? ??i Chng 1555
Mua du v? ?? t? gia
Ai ng? v ph??c ha ra b ch?ng.
Du R? ??i Chng 10212
Mua du ch?n l?y ng??i hi?n
Cho ?ng t?m l?a, quan ti?n mua du.
Du R? ??i Chng 3006
Ma ?ng mi xm nh? ch
Ma h d? s?m khc g hn than
o manh che tr?n gi hn
??u tr?n n?ng l?a m?a chan di d?u
?i m? ?u, ?i cha ?u
?i ?u m b?t con h?u ng??i ta
T??ng tnh ngh?a m?, cng cha
Ch?a ??n cht ??nh xt xa d? ny
Du R? ??i Chng 4856
M ??ng kh?c b?c con du,
Cn ?? ci ??c v? sau cho con m nh?
Du R? Mi?n Trung, Ph Yn, 3574
M?t nh c b?n nng du
Du c? bun bn ra m?u phong l?u
Du hai c v? m? mi?u,
B?c ti?n thc la, bao nhiu ?em v?,
Du ba ln t?n, xa xu?,
Nh? ?n cha m? cho v? Mi?n Nam
Du T? c tnh hay lm,
Ch?n tru c?t c? min man ngoi ??ng!
Du R? ??i Chng 7490
M?t nh c b?n con du
Du c? bun bu ra m?u cao chiu
Du hai c m? mi?u
Ti?n ti?n thc thc bao nhiu ch?ng n?
Du ba chum chm du ch
Nh? ?n bc m? ?i v? t?nh Nam
Du t? c cht tham lam
Ch?n tru c?t c?, nhm nhoam ngoi ??ng
Du R? ??i Chng 4519
M? th??ng con l?m du ?i
M?i vi?c ? ??i con g?ng lo toan.
Du R? ??i Chng 4934
M? ch?ng nng du,
Ch? nh, ng??i ?, khen nhau bao gi?.
Du R? ??i Chng 9931
M? ch?ng nng du
Ch? nh, ng??i ? yu nhau bao gi?
Du R? ??i Chng 8135
M? ch?ng l m? ch?ng ti
N?m b?y ci qu? n li m? ch?ng.
Du R? ??i Chng 3424
M? ch?ng l lng con l?n
B? ch?ng l t??ng m?i t.
Nng du m?i v? l b? ??ng ch??
Du R? ??i Chng 2792
M? ch?ng d?, m? ch?ng ch?t,
Nng du c n?t, nng du ch?a.
Du R? ??i Chng 3484
M? ch?ng ch?ng ni t?t nng du
Nng du c?ng ?u th??ng m? ch?ng.
Du R? ??i Chng 1343
M? ch?ng ??i v?i nng du
Nh? mo v?i chu?t c th??ng nhau bao gi.
Du R? ??i Chng 7677
M? ch?ng ?n ? g?t gao,
Con m?t bt ch?t, co co ?n tai.
Du R? Mi?n Trung, Ph Yn, 2163
M? anh nh? m? ng??i ta
Th anh c c?a, c nh t? lu
Du R? ??i Chng 926
M? anh nghi?t l?m anh ?i
Bi?t r?ng c ???c ? ??i v?i nha?
Hay l vo tr??c ra sau
Cho c?c lng thi?p cho ?au lng chng.
Du R? ??i Chng 3983
M? gi l m? gi anh (2)
M?t ngy hai b?a c?m canh m? gi
Bt c?m em n?u nh? hoa
Bt canh em n?u nh? l m?t ong
N??c m?m em l?c cho trong
Mm c?m em d?n t?a dng c?m quan.
Du R? ??i Chng 2892
M? anh n?m l?c b?y l?a
Mua cam ph?i qut, mua d?a ph?i b?u
Mua kim mua ph?i l??i cu
Mua m?t ph?i d?u, c?c l?m anh ?i !
Du R? ??i Chng 3337