Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Du R?

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
V duyn x?u s? l?i ?en
???c hai anh r? th? kn c? hai
Du R? ??i Chng 4162
Tro ln cy g?o cao cao (3)
L? cheo lng Nht ?? bao nhiu ti?n?
Cheo th?i c b?y quan hai
L? lng kh?o r? tr?m hai m??i v?.
Thi thi ti gi ?n c
Ti?n cheo c?ng n?ng, tr?m v? c?ng ?au.
Du R? Mi?n B?c, H N?i 9047
Tr?i m?a cho ??t l khoai (2)
Thn ti ?i ? ? hai thng rng
By gi? m hp l?ng cng
Thn ti l l?t ra ??ng b?t cua.
Du R? Mi?n Trung, Ngh? T?nh 10267
Tr?i m?a cho ??t l khoai
Cng anh lm r? ? hai n?m rng
Nh em l?m ru?ng ngoi ??ng
B?t anh tt n??c c?c lng anh thay
Thng chn m?a b?i, gi may
C?t l?y gu n??c, hai tay r?ng r?i
Du R? ??i Chng 7315
Tr?i m?a ??t l ?i bi
Con m? m? xt, xt g con du
Du R? ??i Chng 1977
Tr??c lm nng du sau m?i lm m? ch?ng Du R? ??i Chng 3954
Tr?ng khuy?t r?i tr?ng l?i trn
M? gi kn r? con cn ga lu
Du R? ??i Chng 2415
Ti?ng ??n ch? hay ch?
Gi Bnh ?nh c ti
N?u ng anh r? ch? bn trong
b? con ong n c?n m x?u
Th lm th? no ch? c?i ci qu?n di anh r? ch? ra?
Du R? Mi?n Trung, Bnh ??nh 9346
Th?p nhang cho sng bn th?
K?o cha m? q?? khng nh? r? con
Du R? ??i Chng 8010
Th??ng ch?ng ph?i lu? m? gia,
Ch? tui v?i b c b con chi!
Du R? Mi?n Trung, Ph Yn, 10131
Th??ng ch?ng ph?i lu? m? gia
Ch? tui v?i m? c b con chi
Du R? Mi?n Trung, Khnh Ha 7398
Th??ng ch?ng ph?i khc m? gia
Ta ?y v?i m? c b con chi ?
Du R? Mi?n Trung, Ngh? T?nh 8841
Th??ng ch?ng ngh? ??n m? gia,
G?m ti v?i m? c b con chi.
Du R? Mi?n Trung 8797
Th??ng ch?ng nn ph?i theo ch?ng,
??u gnh, ??u g?ng, ??u v?, ??u con.
Du R? Mi?n Trung 8165
T? ngy em v? lm du
Anh ? d?n tr??c b?o sau m?i l?i
M? gi kh l?m em ?i
Nh?n ?n nh?n m?c nh?n l?i m? cha
Nh?n cho nn c?a nn nh
Du R? ??i Chng 3887
Rau mu?ng thng chn, nh?n cho m? ch?ng Du R? ??i Chng 3742
R? n?m nh ngoi Du R? ??i Chng 1519
R? ?ng sng du nam vn Du R? ??i Chng 1069
Quan ti?n em b? lm ?i
N?a th gi?y bt n?a nui m? gi.
Du R? ??i Chng 1150
Ni hung ni h?ng khng b?ng ni l?
Th??ng con ngon r? vc gh? ?i tm
Mu?n may th ph?i c kim
Mu?n hay th ph?i c? tm l? x?a
Du R? ??i Chng 4660
Nh ta ba b?n ch? em
M? ta cn thm m?t cht r? xa
Ta v? ta b?o m? ta
R? g?n cho ru?ng, r? xa cho ti?n
Du R? ??i Chng 584
Nh em n?m b?y ch? em
Bc m? cn thm m?t cht r? xa
Em l con gi th? ba
Th?y m? tnh g? ch?ng xa x? ng??i
Th?y chng ??p n?t t?t t??i
T??i qu?n t??i o t??i ?i m h?ng.
V d chng hy cn khng
?? em xin t??i v??n h?ng hi hoa
Du R? ??i Chng 6086
Nh ai xay la ?m ?m,
Cho xin n?m tr?u v? h?m b gia.
B gia m?i ch?t hm qua,
Trong ch?y, ngoi b?i t?n ba m??i ??ng.
Khng khc th t?i b?ng ch?ng,
Khc th l?t l?o nh? ??a h?ng m?c m?a.
? ch? em ?i !
Cho ti xin t n??c m?t th?a,
Ti v? ti khc ti?n ??a b m? ch?ng.
Khc r?i, ti ?? xu?ng sng,
C m??ng, c di?c, c h?ng nch no... !
Du R? Mi?n Trung 3053
Nh?t ngon l ma Lam ?i?n
Du ngoan ng?i ??y, r? hi?n ng?i ?u ?
Du R? ??i Chng 6417
Ng?i bu?n ngh? gi?n con du,
N?u c?m b?ng tr vung ?u ??y v?a.
Du R? Mi?n Trung, Ph Yn, 5929
Ng??i ta lm r? th sang
Cn ti lm r? ng?n ngang tr?m b?!
Du R? ??i Chng 996
Nng du khn lanh
N?u canh cho ng?t
Du R? ??i Chng 9603
Nng du chng r? c?ng k? l con Du R? ??i Chng 5692
N??c trong veo bao gi? c c
Nng l? th?i t?i m t?i cha
Kn sui kn r? l?c l?a
Nn em hiu qu?nh c?ng v?a ph?n duyn
Du R? ??i Chng 9344
N??c ch?y trong xanh con c lnh canh n l?i
H? m? c ch?ng, b n?i b?t con
Du R? ??i Chng 6851
N?m trai n?m gi l m??i
N?m du, n?m r? l ?i m??i trn.
Hai bn ph? m?u song ton
R?i ra ko ???c tru vng H? Ty.
Du R? ??i Chng 1572
Mua du v? ?? t? gia
Ai ng? v ph??c ha ra b ch?ng.
Du R? ??i Chng 10229
Mua du ch?n l?y ng??i hi?n
Cho ?ng t?m l?a, quan ti?n mua du.
Du R? ??i Chng 3022
Ma ?ng mi xm nh? ch
Ma h d? s?m khc g hn than
o manh che tr?n gi hn
??u tr?n n?ng l?a m?a chan di d?u
?i m? ?u, ?i cha ?u
?i ?u m b?t con h?u ng??i ta
T??ng tnh ngh?a m?, cng cha
Ch?a ??n cht ??nh xt xa d? ny
Du R? ??i Chng 4872
M ??ng kh?c b?c con du,
Cn ?? ci ??c v? sau cho con m nh?
Du R? Mi?n Trung, Ph Yn, 3593
M?t nh c b?n nng du
Du c? bun bn ra m?u phong l?u
Du hai c v? m? mi?u,
B?c ti?n thc la, bao nhiu ?em v?,
Du ba ln t?n, xa xu?,
Nh? ?n cha m? cho v? Mi?n Nam
Du T? c tnh hay lm,
Ch?n tru c?t c? min man ngoi ??ng!
Du R? ??i Chng 7505
M?t nh c b?n con du
Du c? bun bu ra m?u cao chiu
Du hai c m? mi?u
Ti?n ti?n thc thc bao nhiu ch?ng n?
Du ba chum chm du ch
Nh? ?n bc m? ?i v? t?nh Nam
Du t? c cht tham lam
Ch?n tru c?t c?, nhm nhoam ngoi ??ng
Du R? ??i Chng 4536
M? th??ng con l?m du ?i
M?i vi?c ? ??i con g?ng lo toan.
Du R? ??i Chng 4948
M? ch?ng nng du,
Ch? nh, ng??i ?, khen nhau bao gi?.
Du R? ??i Chng 9944
M? ch?ng nng du
Ch? nh, ng??i ? yu nhau bao gi?
Du R? ??i Chng 8149
M? ch?ng l m? ch?ng ti
N?m b?y ci qu? n li m? ch?ng.
Du R? ??i Chng 3442
M? ch?ng l lng con l?n
B? ch?ng l t??ng m?i t.
Nng du m?i v? l b? ??ng ch??
Du R? ??i Chng 2807
M? ch?ng d?, m? ch?ng ch?t,
Nng du c n?t, nng du ch?a.
Du R? ??i Chng 3500
M? ch?ng ch?ng ni t?t nng du
Nng du c?ng ?u th??ng m? ch?ng.
Du R? ??i Chng 1369
M? ch?ng ??i v?i nng du
Nh? mo v?i chu?t c th??ng nhau bao gi.
Du R? ??i Chng 7693
M? ch?ng ?n ? g?t gao,
Con m?t bt ch?t, co co ?n tai.
Du R? Mi?n Trung, Ph Yn, 2179
M? anh nh? m? ng??i ta
Th anh c c?a, c nh t? lu
Du R? ??i Chng 946
M? anh nghi?t l?m anh ?i
Bi?t r?ng c ???c ? ??i v?i nha?
Hay l vo tr??c ra sau
Cho c?c lng thi?p cho ?au lng chng.
Du R? ??i Chng 4001
M? gi l m? gi anh (2)
M?t ngy hai b?a c?m canh m? gi
Bt c?m em n?u nh? hoa
Bt canh em n?u nh? l m?t ong
N??c m?m em l?c cho trong
Mm c?m em d?n t?a dng c?m quan.
Du R? ??i Chng 2910
M? anh n?m l?c b?y l?a
Mua cam ph?i qut, mua d?a ph?i b?u
Mua kim mua ph?i l??i cu
Mua m?t ph?i d?u, c?c l?m anh ?i !
Du R? ??i Chng 3354