Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Di?n M?o

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
X?u dao x?t ch?ng nn g?ng
X?u ng??i mai ch??c, l? ch?ng ?i ta
Di?n M?o ??i Chng 4888
X? xc tiu ?i?u Di?n M?o ??i Chng 7508
Vc d?c Di?n M?o ??i Chng 840
Trai thm mi, gi l?i m?t Di?n M?o ??i Chng 8583
Trai no khn b?ng trai Long M?
Gi no m?m m?m b?ng gi H Tin
Di?n M?o Mi?n Nam, Kin Giang 7154
Tr?c ??u mang ti?ng b?t l??ng
Ka nh? c tc c?ng ph??ng gi tr?ng
Di?n M?o ??i Chng 2283
Tr?ng nh? tin khng ph?i duyn anh khng ti?c,
?en nh? c?c than h?m, duyn ??p th ?ng.
Di?n M?o Mi?n Nam, L?c T?nh 8056
Tr?ng nh? bng, lng anh khng chu?ng, (6)
?en nh? c?c than h?m lng anh mu?n, d? anh ?ng.
Di?n M?o Mi?n Nam, Ti?n Giang 2483
Tr?ng nh? bng, lng anh khng chu?ng (2)
?en nh? c?c than h?m lng anh mu?n, d? anh ?ng.
Di?n M?o Mi?n Nam, Ti?n Giang 7963
Tr?ng da v b?i m c?ng,
?en da v b?i l?i b?ng c?t bng.
Di?n M?o Mi?n Nam, Ti?n Giang 8973
Tr?n ai g?p lc c? hn
R? ?an m?t m?t, xu?ng ngn ??i khoai.
Di?n M?o Mi?n Trung, Qu?ng Nam 5587
Tr?ng ?ang t?, hoa ?ang th Di?n M?o Mi?n Trung, Ngh? T?nh 6099
Tr??ng tc b?t tri lao
?a dm m ?a mao
Di?n M?o ??i Chng 1567
Tc tr?n nh? m? Di?n M?o ??i Chng 482
Tc qu?n ch?i l??c ??i m?i
Ch?i ??ng ch?i ng?i qu?n v?n hon qu?n
Di?n M?o Mi?n Trung, Khnh Ha, Mi?n Nam, Kin Giang 6760
Tc nh? r? tre Di?n M?o ??i Chng 4429
Tc ngang vai v?a tay em b?i
Em ?? chi di b?i r?i d? anh
Di?n M?o ??i Chng 8152
Tc ng?n th tc l?i di
Ba tu?ng m?t r? ? mi khng tr?n
Di?n M?o ??i Chng 5418
Tc my r? ??t b?u ch
Nng niu th?ng Ch?t t? b? s? khng
Trn ??u n v?n ?ui nhng
Ci r?ng tr?ng nh?, mi?ng khng nhai tr?u
G?m trng th?ng Ch?t m r?u
Di?n M?o Mi?n Nam, 2846
Tc my my nguy?t Di?n M?o ??i Chng 9605
Tc my l?i b?i kh?n sng
Qu?n thm tha th??t c??p ch?ng ng??i ta
Di?n M?o Mi?n Trung 8133
Tc mai ng?n l?m khng di
L?i th? n?ng l?m, nh? hoi khng qun
Di?n M?o Mi?n B?c 3649
Tc mai di xu?ng mang tai
L ng??i kh tnh t ai v?a lng
Di?n M?o Mi?n Trung, Ph Yn 6475
Tc em di em ci hoa thin l
Mi?ng em c??i c anh th??ng
Di?n M?o Mi?n B?c 6250
Tc em di
Em ci hoa l
Mi?ng em c??i c anh th??ng.
Di?n M?o Mi?n Nam, Ti?n Giang 1422
Tc di nh?ng bi m tr?a
Ham chi ng??i ??p m th?a vi?c lm.
Di?n M?o Mi?n Trung, Hu? 6801
Tc cn xanh nanh cn s?c Di?n M?o ??i Chng 762
Tc ch?m l?ng v?a ch?ng em b?i
?? chi di b?i r?i d? anh
Di?n M?o Mi?n Trung 8913
Tc b?m nh? ? qu? Di?n M?o ??i Chng 7734
Tc b?c r?ng long Di?n M?o ??i Chng 9873
Tc b?c da m?i Di?n M?o ??i Chng 10419
Tc ?ui g my l li?u Di?n M?o ??i Chng 487
Tin ging th?, Ph?t ti sanh Di?n M?o ??i Chng 7272
Ti?ng ??n c B?y h lanh,
Ngy nay m?i bi?t m?t xanh nh? chm.
Di?n M?o Mi?n Nam, 8448
Th?y em nh? th?
L?i c h??ng nhan:
Ch?n my t?m, con m?t l?
N?i x? n?y khng ai ng? b?ng em.
Di?n M?o Mi?n Nam, Ti?n Giang 1514
Th?y em m ?m, cao cao
Anh t??ng co co, anh b?t anh cu.
Di?n M?o Mi?n Nam, B?n Tre 6349
T?t m th c? ?ng tro
L?m xi nhi?u th?t th no b?ng lng
Di?n M?o ??i Chng 6462
T?t g? h?n t?t n??c s?n
X?u ng??i ??p n?t, cn h?n ??p ng??i
Di?n M?o ??i Chng 5311
T?t ??p l ch? hng hoa
Tuy r?ng th?m ngt c?a nh s?ch khng
Ngy ngy ?i hi hoa h?ng
Chi?u chi?u v? ng C?u ng ?n qu
Bao gi? Ch? L?n h?t hoa
??ng Xun h?t chu?i th hoa h?t ti?n.
Di?n M?o ??i Chng 6487
Rm x?a ba b?c mnh manh
M?t c th? ?y tu hnh ???c ?u
Di?n M?o ??i Chng 9375
Ph?i chi nhan s?c em cn (2)
Anh v ? ?? ch?u ?n cho em
Di?n M?o ??i Chng 9422
Ph?i chi nhan s?c em cn
Anh l?n v ? chi?u ?n c?ng ?ng
Di?n M?o ??i Chng 5852
Nhn trung su t?a nh? ?o
Vang danh th? gi?i, anh ho ai ???ng.
Di?n M?o ??i Chng 3204
Nhc trng th?y bng m?t ng??i
R?ng ?en nh?ng nh?c, mi?ng c??i nh? hoa.
Hai bn cn c? m? cha
C ai gnh ?? hay l cn khng?
?y cn khng, ??y c?ng cn khng
?y ch?a c ch?ng, ??y ch?a l?y ai
Di?n M?o ??i Chng 6583
Nh?ng ng??i ti h m?t l??n
Trai th tr?m c??p, gi bun ch?ng ng??i
Di?n M?o ??i Chng, Mi?n Trung, Ph Yn 6469
Nh?ng ng??i thnh th?t mi dy
L?i thm t ni lng ??y ngh?a nhn
Di?n M?o ??i Chng, Mi?n Trung, Ph Yn 1701
Nh?ng ng??i th?t ?y l?ng ong
V?a kho chi?u ch?ng, l?i kho nui con.
Nh?ng ng??i bo tr?c bo trn
?n v?ng nh? ch?p ?nh con c? ngy
Nh?ng ng??i m?t n?c ?m d?y
Mo nang tri s?p, bi?t ngy no khn.
Di?n M?o ??i Chng, Mi?n Trung, Ph Yn 611
Nh?ng ng??i phinh phnh m?t mo
Chn ?i ch? bt th cho ch?ng mng
Di?n M?o ??i Chng 10340
Nh?ng ng??i nhi?u ng? nhc lm
L?i cng ??u v?c l?i cng s?ng lu
Di?n M?o ??i Chng 6851
Nh?ng ng??i m?t tr?ng phau phau
B?i ch?ng ki?p tr??c hay lau ??a ?n
Nh?ng ng??i m?t m?i nh? nhem
B?i ch?ng ki?p tr??c ??a ?n khng lau
Di?n M?o ??i Chng 1165