Best game

Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Di?n M?o

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
X?u dao x?t ch?ng nn g?ng
X?u ng??i mai ch??c, l? ch?ng ?i ta
Di?n M?o ??i Chng 4876
X? xc tiu ?i?u Di?n M?o ??i Chng 7489
Vc d?c Di?n M?o ??i Chng 821
Trai thm mi, gi l?i m?t Di?n M?o ??i Chng 8568
Trai no khn b?ng trai Long M?
Gi no m?m m?m b?ng gi H Tin
Di?n M?o Mi?n Nam, Kin Giang 7139
Tr?c ??u mang ti?ng b?t l??ng
Ka nh? c tc c?ng ph??ng gi tr?ng
Di?n M?o ??i Chng 2268
Tr?ng nh? tin khng ph?i duyn anh khng ti?c,
?en nh? c?c than h?m, duyn ??p th ?ng.
Di?n M?o Mi?n Nam, L?c T?nh 8040
Tr?ng nh? bng, lng anh khng chu?ng, (6)
?en nh? c?c than h?m lng anh mu?n, d? anh ?ng.
Di?n M?o Mi?n Nam, Ti?n Giang 2467
Tr?ng nh? bng, lng anh khng chu?ng (2)
?en nh? c?c than h?m lng anh mu?n, d? anh ?ng.
Di?n M?o Mi?n Nam, Ti?n Giang 7947
Tr?ng da v b?i m c?ng,
?en da v b?i l?i b?ng c?t bng.
Di?n M?o Mi?n Nam, Ti?n Giang 8959
Tr?n ai g?p lc c? hn
R? ?an m?t m?t, xu?ng ngn ??i khoai.
Di?n M?o Mi?n Trung, Qu?ng Nam 5572
Tr?ng ?ang t?, hoa ?ang th Di?n M?o Mi?n Trung, Ngh? T?nh 6084
Tr??ng tc b?t tri lao
?a dm m ?a mao
Di?n M?o ??i Chng 1554
Tc tr?n nh? m? Di?n M?o ??i Chng 465
Tc qu?n ch?i l??c ??i m?i
Ch?i ??ng ch?i ng?i qu?n v?n hon qu?n
Di?n M?o Mi?n Trung, Khnh Ha, Mi?n Nam, Kin Giang 6743
Tc nh? r? tre Di?n M?o ??i Chng 4414
Tc ngang vai v?a tay em b?i
Em ?? chi di b?i r?i d? anh
Di?n M?o ??i Chng 8139
Tc ng?n th tc l?i di
Ba tu?ng m?t r? ? mi khng tr?n
Di?n M?o ??i Chng 5402
Tc my r? ??t b?u ch
Nng niu th?ng Ch?t t? b? s? khng
Trn ??u n v?n ?ui nhng
Ci r?ng tr?ng nh?, mi?ng khng nhai tr?u
G?m trng th?ng Ch?t m r?u
Di?n M?o Mi?n Nam, 2835
Tc my my nguy?t Di?n M?o ??i Chng 9587
Tc my l?i b?i kh?n sng
Qu?n thm tha th??t c??p ch?ng ng??i ta
Di?n M?o Mi?n Trung 8117
Tc mai ng?n l?m khng di
L?i th? n?ng l?m, nh? hoi khng qun
Di?n M?o Mi?n B?c 3635
Tc mai di xu?ng mang tai
L ng??i kh tnh t ai v?a lng
Di?n M?o Mi?n Trung, Ph Yn 6459
Tc em di em ci hoa thin l
Mi?ng em c??i c anh th??ng
Di?n M?o Mi?n B?c 6234
Tc em di
Em ci hoa l
Mi?ng em c??i c anh th??ng.
Di?n M?o Mi?n Nam, Ti?n Giang 1408
Tc di nh?ng bi m tr?a
Ham chi ng??i ??p m th?a vi?c lm.
Di?n M?o Mi?n Trung, Hu? 6787
Tc cn xanh nanh cn s?c Di?n M?o ??i Chng 746
Tc ch?m l?ng v?a ch?ng em b?i
?? chi di b?i r?i d? anh
Di?n M?o Mi?n Trung 8895
Tc b?m nh? ? qu? Di?n M?o ??i Chng 7717
Tc b?c r?ng long Di?n M?o ??i Chng 9852
Tc b?c da m?i Di?n M?o ??i Chng 10401
Tc ?ui g my l li?u Di?n M?o ??i Chng 467
Tin ging th?, Ph?t ti sanh Di?n M?o ??i Chng 7252
Ti?ng ??n c B?y h lanh,
Ngy nay m?i bi?t m?t xanh nh? chm.
Di?n M?o Mi?n Nam, 8432
Th?y em nh? th?
L?i c h??ng nhan:
Ch?n my t?m, con m?t l?
N?i x? n?y khng ai ng? b?ng em.
Di?n M?o Mi?n Nam, Ti?n Giang 1498
Th?y em m ?m, cao cao
Anh t??ng co co, anh b?t anh cu.
Di?n M?o Mi?n Nam, B?n Tre 6333
T?t m th c? ?ng tro
L?m xi nhi?u th?t th no b?ng lng
Di?n M?o ??i Chng 6444
T?t g? h?n t?t n??c s?n
X?u ng??i ??p n?t, cn h?n ??p ng??i
Di?n M?o ??i Chng 5296
T?t ??p l ch? hng hoa
Tuy r?ng th?m ngt c?a nh s?ch khng
Ngy ngy ?i hi hoa h?ng
Chi?u chi?u v? ng C?u ng ?n qu
Bao gi? Ch? L?n h?t hoa
??ng Xun h?t chu?i th hoa h?t ti?n.
Di?n M?o ??i Chng 6473
Rm x?a ba b?c mnh manh
M?t c th? ?y tu hnh ???c ?u
Di?n M?o ??i Chng 9349
Ph?i chi nhan s?c em cn (2)
Anh v ? ?? ch?u ?n cho em
Di?n M?o ??i Chng 9408
Ph?i chi nhan s?c em cn
Anh l?n v ? chi?u ?n c?ng ?ng
Di?n M?o ??i Chng 5837
Nhn trung su t?a nh? ?o
Vang danh th? gi?i, anh ho ai ???ng.
Di?n M?o ??i Chng 3188
Nhc trng th?y bng m?t ng??i
R?ng ?en nh?ng nh?c, mi?ng c??i nh? hoa.
Hai bn cn c? m? cha
C ai gnh ?? hay l cn khng?
?y cn khng, ??y c?ng cn khng
?y ch?a c ch?ng, ??y ch?a l?y ai
Di?n M?o ??i Chng 6564
Nh?ng ng??i ti h m?t l??n
Trai th tr?m c??p, gi bun ch?ng ng??i
Di?n M?o ??i Chng, Mi?n Trung, Ph Yn 6452
Nh?ng ng??i thnh th?t mi dy
L?i thm t ni lng ??y ngh?a nhn
Di?n M?o ??i Chng, Mi?n Trung, Ph Yn 1684
Nh?ng ng??i th?t ?y l?ng ong
V?a kho chi?u ch?ng, l?i kho nui con.
Nh?ng ng??i bo tr?c bo trn
?n v?ng nh? ch?p ?nh con c? ngy
Nh?ng ng??i m?t n?c ?m d?y
Mo nang tri s?p, bi?t ngy no khn.
Di?n M?o ??i Chng, Mi?n Trung, Ph Yn 596
Nh?ng ng??i phinh phnh m?t mo
Chn ?i ch? bt th cho ch?ng mng
Di?n M?o ??i Chng 10321
Nh?ng ng??i nhi?u ng? nhc lm
L?i cng ??u v?c l?i cng s?ng lu
Di?n M?o ??i Chng 6837
Nh?ng ng??i m?t tr?ng phau phau
B?i ch?ng ki?p tr??c hay lau ??a ?n
Nh?ng ng??i m?t m?i nh? nhem
B?i ch?ng ki?p tr??c ??a ?n khng lau
Di?n M?o ??i Chng 1145