Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Duyn N?

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
V d?u nh d?t c?t xiu
Mu?n ?i h?i v? s? nhi?u mi?ng ?n
Nhi?u mi?ng ?n r?ng anh khng s?
S? duyn n? khng cn, gieo kh? cho nhau
Duyn N? Mi?n Nam, B?n Tre 4319
V ch?ng duyn n? ba sinh,
Vo cha th?p m?t tu?n h??ng,
Mi?ng kh?n tay vi b?n ph??ng cha ny.
Cha ny c m?t ng th?y,
C hn ? t?ng, c cy Ng ??ng.
Duyn N? ??i Chng 4159
Tre gi v b?i nh?n gi?ng
?m khuya v b?i kh?ng kh?ng nh? chng
Bu?n trng l?a t?t nhang tn
D? ku r? r? th??ng chng s?u ring
Ai lm duyn n? ??o ?in
Trai anh hng ch?u th?m, gi thuy?n quyn ch?u s?u
Duyn N? Mi?n Trung 5277
Trai t? l?y gi ga ch?ng
Nh? mua n?i ??ng ?em n?u cm heo
Duyn N? ??i Chng 636
Tr?ng c?m kho v? nn vng
M?t b?y con t l?i sng ?i tm
Th??ng ai con m?t lim dim
M?t b?y con nh?n ?i tm gi?ng t?
Th??ng ai duyn n? tang b?ng
Duyn N? ??i Chng 9277
Tr?ng ln kh?i ni
Con g tr?ng ??ng b?i chu?i n gy ti?ng ?i
Ti v?i anh duyn n? h?t r?i
Anh ph?i tay ??ng d?y, ??ng ng?i ch? u?ng cng.
Duyn N? Mi?n Nam, Ti?n Giang 5059
Tr?m n?m thi?p m?t lng
D ai thu ph?ng v? r?ng m?c ai
D?u cho ? nt vng phai
Tr?m n?m duyn n? ch?ng phai cht no
Duyn N? ??i Chng 5275
Tr?m n?m lng g?n d? ghi,
D?u ai ?em b?c ??i ch c?ng khng.
Tr?m n?m ch quy?t m?t ch?ng,
D?u ai thu ph?ng v? r?ng m?c ai.
D?u cho ? nt vng phai,
Tr?m n?m duyn n? ch?ng sai cht no.
Tr?m n?m khng b? ngh?a ch?ng,
V?i th?a nhu?m l?y mu ?en,
V?i th?a m?c v?i m?u xinh khen mu.
Tr?m n?m t?c m?t ch? ??ng,
D?u ai thu ph?ng v? r?ng c?ng khng.
Duyn N? Mi?n Nam, 10272
Tr?m n?m khng b? ngh?a chng,
Qu?t Tu rch nt ng?c vng con xinh.
V?i th?a nhu?m l?y m?u ?en,
Tr?m n?m lng g?ng d? ghi.
D?u ai ?em b?c ??i ch c?ng khng,
Tr?m n?m ch quy?t m?t ch?ng.
D?u ai thu ph?ng v? r?ng m?c ai.
D?u cho ? nt vng phai,
Tr?m n?m duyn n? ch?ng phai cht no.
Duyn N? Mi?n Nam, 5258
Tnh th??ng, g??m tr??ng khng s?
St ?nh bn mnh duyn n? khng bung
Duyn N? Mi?n Trung 8544
Thin sinh nh?n, h nh?n v l?c (3)
??a sinh th?o h th?o v c?n
Anh ch em duyn n? khng b?ng
Anh ki?m n?i m ?i n?a c?ng khng b?ng n?i em
Duyn N? Mi?n Trung 5694
Thi?p trao trm qua m chng khng ch quy?t
Thi?p ?y li?n vi?t b?n cu th?
Cu th??ng, cu nh?, cu ??i, cu ch?
D?u khng thnh ???ng duyn n?, c?ng ??a b?n cu tnh
Duyn N? ??i Chng 3128
Thi?p v?i chng x?a kia t??ng ?i chung m?t ki?t (*)
Ai hay ng tr?i phn bi?t m?i ??a m?t ?ng.
Ch?u ng? ???ng ch?u, cy da vng theo cy!
- T??ng theo nhau ??n bch nin giai lo,
Khng hay m duyn n? ch?ng ny ? phn o r? ban.
Duyn em h? ?nh ph?n, c?ng v?ng c?u cho anh nn.
Duyn N? Mi?n Trung, Th?a Thin, Hu? 9888
Thng hai thng ba anh ?i ch? c
Khng kh anh qua R?ch Gi ch? khoai lang
Tm ng??i b?n ng?c th? than ?i l?i
Bi?t lm sao ln ??ng ng tr?i
H?i th?m duyn n? ??i d?i v? ?u?
Duyn N? Mi?n Nam, An Giang 8654
Th?y anh l?ch s? c duyn d?u dng,
Th?y anh em c?ng m? mng.
T??ng r?ng ?y ??y ph??ng hong k?t ?i.
Th?y anh ch?a k?p ng? l?i,
Ai ng? anh ? v?i d?i gt loan.
Thi?p ti m m?n canh tn,
Chim bao nh? th?y anh chng ng?i bn.
T?nh ra l?ng l?ng yn nhin,
T??ng t?, b?nh em n pht lin mi?n c? ngy.
Ng? ung duyn n? ? ?y,
Xin chng hy l?i ch?i ?y cht no.
Cho thi?p t? thi?t m?i nao.
Duyn N? Mi?n Nam, 4237
Th??ng chng t?ng lng ngn tay,
Ch?ng qua duyn n?, ng tr?i ry bi?u th??ng
Duyn N? Mi?n Trung, Ph Yn, 4141
Tay anh c?m chai r??u bu?ng cau
?i ng? ?ng sau, th?y m? ch kh.
?i ?ng c?a ng, ch bc ch ngho
Nh?m ch?ng duyn n? cheo le?
Sng to thuy?n n?ng khng bi?t ch?ng cho c qua k
Duyn N? Mi?n Trung, Th?a Thin 5317
Sng c?n, bi?n c?n lng ta khng c?n
Ni l? non mn, ngh?a b?n khng qun
???ng cn ?i xu?ng ?i ln
?n b?n b?ng bi?n, ta ??n b?ng non (*)
??ng mn duyn n? khng mn
Ch?t th m?i h?t, s?ng cn g?p nhau
L?i nguy?n tr??c c?ng nh? sau
Em khng ph? kh tham giu ? ?u
Duyn N? Mi?n Trung 771
S?u ai m?t n? khng vui,
Hay s?u duyn n? ni tui s?u dm.
Duyn N? Mi?n Nam, Ti?n Giang 5987
S?u ai m?t n? khng vui
Hay s?u duyn n?, ni tui s?u dm
Ru?ng su c?y la ??ng trm
Bi?t ai nhn ??o, ch? dm lm ?n
Duyn N? Mi?n Nam, B?n Tre 9572
Ph?i duyn ph?i n? th theo
Khng ph?i duyn n?, vng ?eo m?c vng
D?u m anh c nn quan
Hi?n vinh mnh b?n, ?y nng c?ng khng
Em ki?m n?i m c tnh ngh?a v? ch?ng
?n cha ngh?a m? ??o ??ng em theo
Duyn N? Mi?n Trung 3852
Ph?i chi ln ??ng trn tr?i
H?i coi duyn n? ??i d?i v? ?u ?
Duyn N? ??i Chng 6380
Ph?i chi ln ??ng ng tr?i
H?i xem duyn n? ??i d?i v? ?u
Duyn N? Mi?n Trung 2571
Ph?i chi h?i ??ng Nam To,
?i ta duyn n? ngy no m?i xong.
Duyn N? Mi?n Nam, L?c T?nh 5286
Nhi?u s??ng c? m?i b?c ??u
Th??ng anh em ch?u th?m s?u t? ?y
Duyn N? ??i Chng 1290
i thi, ti mu?n b?t r?i duyn n?
Anh ?i ki?m v? em l?i ki?m ch?ng
Lm chi ?y ??a khch h?ng qu?n lo
Duyn N? ??i Chng 3507
Ph?i chi cao ??t th?p tr?i,
H?i th?m duyn n? ??i d?i ph??ng nao.
Duyn N? Mi?n Nam, L?c T?nh 1931
Ph?i chi cao ??t th?p tr?i
H?i th?m duyn n? ??i d?i th? nao
Duyn N? ??i Chng 1904
Nh giu ng?i mt bt vng
Nng tham ch?n ?y anh sang lm g.
X?a kia ni ni th? th?
C tr chui ?ng l?t v? gi?ng kh?i
M?i hay l?y v? trn ??i
Ch?ng t?i tr?i, t?i khng ti?n n?m khng.
D em nn v? nn ch?ng
Con b? con b?ng ngh? l?i duyn x?a
Tr?i c my m ch?ng c m?a
Sao em l?i n? ?ong ??a v?i tnh?
M?i hay duyn n? ba sinh
Nh giu c??p c? ci tnh ?i ta
Anh ch?ng trch m? trch cha
Trch ??i chnh l?ch ha ra th? ny!
Duyn N? ??i Chng 2451
Nh?n xanh ch?p cnh bay chuy?n
Ch?ng em l?y b?y nh? Cao Bi?n d?y non
S?m ch?ng m l?i mu?n con
H?m hiu x?u s? em cn ??ng trng
Kh?n kh? thay ?n ? v?i ch?ng
Duyn N? ??i Chng 6581
Ng? r?ng duyn n? ??y ?y
No hay duyn n l lay ph? phng
Duyn N? ??i Chng 3359
Ng?n gi ngang nn chng xa thi?p
Duyn n? t? tr?i, ai quy?t ???c ?u
Duyn N? ??i Chng 10047
Ng?n gi ?m ngang nn chng xa thi?p
Duyn n? t?i tr?i, ai quy?t xa ai
Duyn N? Mi?n Nam, ??ng Thp 8809
Ng?n c? ph?t, ng?n lau c?ng ph?t,
N?i ??ng si n?i ??t c?ng si,
B?u v?i qua duyn n? r r?i,
T?i lui chi n?a, ??ng ng?i u?ng cng.
B?u ? bn ?ng, b?u l?y ch?ng bn b?c, ? em!
Duyn N? Mi?n Nam, L?c T?nh 1210
Ng?n c? ph?t ph?, ng?n c? ph? ph?t,
N?i ??ng si, n?i ??t c?ng si.
Anh v?i em duyn n? h?t r?i,
?? cho ng??i khc ??ng ng?i v?i em.
Duyn N? Mi?n Nam, Ti?n Giang 8952
Mnh mng gc b? chn tr?i
Nh?ng ng??i thin h? ai ng??i tri m
Bu?n ring ti l?i t?i thn
M?t duyn hai n? ba b?n l?m l?y nhau!
Duyn N? ??i Chng 7652
M?t ngy c?ng ??o cang th??ng
Hu?ng chi n?m b?y thng tr??ng t? duyn
Duyn N? ??i Chng 3000
M?i ch? ?? xe vng duyn n?
Trch cho ng??i bu?c m? v ai.
N? non ?m v?n tnh di
Ngoi hin th? ? non ?oi ng?m g??ng.
Duyn N? Mi?n Trung 2327
M?t ?m qun t? n?m k?
Cn h?n th?ng Mn (??a d?i) v? v? quanh n?m
Duyn N? ??i Chng 6072
L?y ch?ng hay ch? l tin
L?y ch?ng m ch? l duyn con b
Duyn N? ??i Chng 9281
L?y ch?ng ch r??u l tin
L?y ch?ng c? b?c l duyn n? n?n
Duyn N? ??i Chng 9955
L?y ch?ng c? b?c l tin
L?y ch?ng say r??u l duyn n? n?n
Duyn N? ??i Chng 3243
L?y ch?ng bi?t ch? l tin
L?y ch?ng d?t (m) ch? l duyn n? ??i (con b)
Duyn N? ??i Chng 2033
L?y tr?i ph h? cho em
Cho em chng l?n em ln ci gi
Kh?i ??n duyn n? r?y r
Kh?i mang ti?ng x?u nh? l nh?ng ai
Duyn N? ??i Chng 8903
Khoai lang ??ng Ph,
??u ph?ng H Nhung (4)
Chng bn, thi?p mt ?? chung m?t gi.
Ch?ng qua duyn n? s?t si,
Chng gi?n, chng ? ci gi thi?p ?i.
Chim ku d??i su?i T? Bi (4a)
Ngh?a nhn cn b?, hu?ng chi ci gi!
Duyn N? Mi?n Trung, Bnh ??nh 4001
Kh?i ?i?u duyn n? ry r (2)
Kh?i ng??i b? ??n, kh?i nh ??n ngu
Duyn N? ??i Chng 10247
Kh?i ?i?u duyn n? ry r
Kh?i mang ti?ng x?u nh? l nh?ng ai
Duyn N? ??i Chng 8879
K? t? ngy anh ?au b?nh ban cua l??i
Tr?ng mi?ng ??ng c?m hi
Em ??n ?y ?? ??ng bng ng?i
Sao gi? anh ? b?c
Duyn n? ??i d?i khng vui
Duyn N? ??i Chng 7956
H t cu, c chi ?u m s??
Chi?u ln b?, tr? duyn n? l?i cho em.
Duyn N? Mi?n Nam, Kin Giang 6815
H t cu c chi ?u m s?,
Chi?u ln b? tr? duyn n? l?i cho em.
Duyn N? Mi?n Nam, 5238