Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Duyn N?

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
V d?u nh d?t c?t xiu
Mu?n ?i h?i v? s? nhi?u mi?ng ?n
Nhi?u mi?ng ?n r?ng anh khng s?
S? duyn n? khng cn, gieo kh? cho nhau
Duyn N? Mi?n Nam, B?n Tre 4285
V ch?ng duyn n? ba sinh,
Vo cha th?p m?t tu?n h??ng,
Mi?ng kh?n tay vi b?n ph??ng cha ny.
Cha ny c m?t ng th?y,
C hn ? t?ng, c cy Ng ??ng.
Duyn N? ??i Chng 4127
Tre gi v b?i nh?n gi?ng
?m khuya v b?i kh?ng kh?ng nh? chng
Bu?n trng l?a t?t nhang tn
D? ku r? r? th??ng chng s?u ring
Ai lm duyn n? ??o ?in
Trai anh hng ch?u th?m, gi thuy?n quyn ch?u s?u
Duyn N? Mi?n Trung 5249
Trai t? l?y gi ga ch?ng
Nh? mua n?i ??ng ?em n?u cm heo
Duyn N? ??i Chng 606
Tr?ng c?m kho v? nn vng
M?t b?y con t l?i sng ?i tm
Th??ng ai con m?t lim dim
M?t b?y con nh?n ?i tm gi?ng t?
Th??ng ai duyn n? tang b?ng
Duyn N? ??i Chng 9248
Tr?ng ln kh?i ni
Con g tr?ng ??ng b?i chu?i n gy ti?ng ?i
Ti v?i anh duyn n? h?t r?i
Anh ph?i tay ??ng d?y, ??ng ng?i ch? u?ng cng.
Duyn N? Mi?n Nam, Ti?n Giang 5029
Tr?m n?m thi?p m?t lng
D ai thu ph?ng v? r?ng m?c ai
D?u cho ? nt vng phai
Tr?m n?m duyn n? ch?ng phai cht no
Duyn N? ??i Chng 5247
Tr?m n?m lng g?n d? ghi,
D?u ai ?em b?c ??i ch c?ng khng.
Tr?m n?m ch quy?t m?t ch?ng,
D?u ai thu ph?ng v? r?ng m?c ai.
D?u cho ? nt vng phai,
Tr?m n?m duyn n? ch?ng sai cht no.
Tr?m n?m khng b? ngh?a ch?ng,
V?i th?a nhu?m l?y mu ?en,
V?i th?a m?c v?i m?u xinh khen mu.
Tr?m n?m t?c m?t ch? ??ng,
D?u ai thu ph?ng v? r?ng c?ng khng.
Duyn N? Mi?n Nam, 10241
Tr?m n?m khng b? ngh?a chng,
Qu?t Tu rch nt ng?c vng con xinh.
V?i th?a nhu?m l?y m?u ?en,
Tr?m n?m lng g?ng d? ghi.
D?u ai ?em b?c ??i ch c?ng khng,
Tr?m n?m ch quy?t m?t ch?ng.
D?u ai thu ph?ng v? r?ng m?c ai.
D?u cho ? nt vng phai,
Tr?m n?m duyn n? ch?ng phai cht no.
Duyn N? Mi?n Nam, 5224
Tnh th??ng, g??m tr??ng khng s?
St ?nh bn mnh duyn n? khng bung
Duyn N? Mi?n Trung 8513
Thin sinh nh?n, h nh?n v l?c (3)
??a sinh th?o h th?o v c?n
Anh ch em duyn n? khng b?ng
Anh ki?m n?i m ?i n?a c?ng khng b?ng n?i em
Duyn N? Mi?n Trung 5666
Thi?p trao trm qua m chng khng ch quy?t
Thi?p ?y li?n vi?t b?n cu th?
Cu th??ng, cu nh?, cu ??i, cu ch?
D?u khng thnh ???ng duyn n?, c?ng ??a b?n cu tnh
Duyn N? ??i Chng 3099
Thi?p v?i chng x?a kia t??ng ?i chung m?t ki?t (*)
Ai hay ng tr?i phn bi?t m?i ??a m?t ?ng.
Ch?u ng? ???ng ch?u, cy da vng theo cy!
- T??ng theo nhau ??n bch nin giai lo,
Khng hay m duyn n? ch?ng ny ? phn o r? ban.
Duyn em h? ?nh ph?n, c?ng v?ng c?u cho anh nn.
Duyn N? Mi?n Trung, Th?a Thin, Hu? 9853
Thng hai thng ba anh ?i ch? c
Khng kh anh qua R?ch Gi ch? khoai lang
Tm ng??i b?n ng?c th? than ?i l?i
Bi?t lm sao ln ??ng ng tr?i
H?i th?m duyn n? ??i d?i v? ?u?
Duyn N? Mi?n Nam, An Giang 8622
Th?y anh l?ch s? c duyn d?u dng,
Th?y anh em c?ng m? mng.
T??ng r?ng ?y ??y ph??ng hong k?t ?i.
Th?y anh ch?a k?p ng? l?i,
Ai ng? anh ? v?i d?i gt loan.
Thi?p ti m m?n canh tn,
Chim bao nh? th?y anh chng ng?i bn.
T?nh ra l?ng l?ng yn nhin,
T??ng t?, b?nh em n pht lin mi?n c? ngy.
Ng? ung duyn n? ? ?y,
Xin chng hy l?i ch?i ?y cht no.
Cho thi?p t? thi?t m?i nao.
Duyn N? Mi?n Nam, 4204
Th??ng chng t?ng lng ngn tay,
Ch?ng qua duyn n?, ng tr?i ry bi?u th??ng
Duyn N? Mi?n Trung, Ph Yn, 4112
Tay anh c?m chai r??u bu?ng cau
?i ng? ?ng sau, th?y m? ch kh.
?i ?ng c?a ng, ch bc ch ngho
Nh?m ch?ng duyn n? cheo le?
Sng to thuy?n n?ng khng bi?t ch?ng cho c qua k
Duyn N? Mi?n Trung, Th?a Thin 5285
Sng c?n, bi?n c?n lng ta khng c?n
Ni l? non mn, ngh?a b?n khng qun
???ng cn ?i xu?ng ?i ln
?n b?n b?ng bi?n, ta ??n b?ng non (*)
??ng mn duyn n? khng mn
Ch?t th m?i h?t, s?ng cn g?p nhau
L?i nguy?n tr??c c?ng nh? sau
Em khng ph? kh tham giu ? ?u
Duyn N? Mi?n Trung 740
S?u ai m?t n? khng vui,
Hay s?u duyn n? ni tui s?u dm.
Duyn N? Mi?n Nam, Ti?n Giang 5955
S?u ai m?t n? khng vui
Hay s?u duyn n?, ni tui s?u dm
Ru?ng su c?y la ??ng trm
Bi?t ai nhn ??o, ch? dm lm ?n
Duyn N? Mi?n Nam, B?n Tre 9540
Ph?i duyn ph?i n? th theo
Khng ph?i duyn n?, vng ?eo m?c vng
D?u m anh c nn quan
Hi?n vinh mnh b?n, ?y nng c?ng khng
Em ki?m n?i m c tnh ngh?a v? ch?ng
?n cha ngh?a m? ??o ??ng em theo
Duyn N? Mi?n Trung 3816
Ph?i chi ln ??ng trn tr?i
H?i coi duyn n? ??i d?i v? ?u ?
Duyn N? ??i Chng 6346
Ph?i chi ln ??ng ng tr?i
H?i xem duyn n? ??i d?i v? ?u
Duyn N? Mi?n Trung 2541
Ph?i chi h?i ??ng Nam To,
?i ta duyn n? ngy no m?i xong.
Duyn N? Mi?n Nam, L?c T?nh 5256
Nhi?u s??ng c? m?i b?c ??u
Th??ng anh em ch?u th?m s?u t? ?y
Duyn N? ??i Chng 1261
i thi, ti mu?n b?t r?i duyn n?
Anh ?i ki?m v? em l?i ki?m ch?ng
Lm chi ?y ??a khch h?ng qu?n lo
Duyn N? ??i Chng 3475
Ph?i chi cao ??t th?p tr?i,
H?i th?m duyn n? ??i d?i ph??ng nao.
Duyn N? Mi?n Nam, L?c T?nh 1907
Ph?i chi cao ??t th?p tr?i
H?i th?m duyn n? ??i d?i th? nao
Duyn N? ??i Chng 1867
Nh giu ng?i mt bt vng
Nng tham ch?n ?y anh sang lm g.
X?a kia ni ni th? th?
C tr chui ?ng l?t v? gi?ng kh?i
M?i hay l?y v? trn ??i
Ch?ng t?i tr?i, t?i khng ti?n n?m khng.
D em nn v? nn ch?ng
Con b? con b?ng ngh? l?i duyn x?a
Tr?i c my m ch?ng c m?a
Sao em l?i n? ?ong ??a v?i tnh?
M?i hay duyn n? ba sinh
Nh giu c??p c? ci tnh ?i ta
Anh ch?ng trch m? trch cha
Trch ??i chnh l?ch ha ra th? ny!
Duyn N? ??i Chng 2413
Nh?n xanh ch?p cnh bay chuy?n
Ch?ng em l?y b?y nh? Cao Bi?n d?y non
S?m ch?ng m l?i mu?n con
H?m hiu x?u s? em cn ??ng trng
Kh?n kh? thay ?n ? v?i ch?ng
Duyn N? ??i Chng 6549
Ng? r?ng duyn n? ??y ?y
No hay duyn n l lay ph? phng
Duyn N? ??i Chng 3332
Ng?n gi ngang nn chng xa thi?p
Duyn n? t? tr?i, ai quy?t ???c ?u
Duyn N? ??i Chng 10014
Ng?n gi ?m ngang nn chng xa thi?p
Duyn n? t?i tr?i, ai quy?t xa ai
Duyn N? Mi?n Nam, ??ng Thp 8776
Ng?n c? ph?t, ng?n lau c?ng ph?t,
N?i ??ng si n?i ??t c?ng si,
B?u v?i qua duyn n? r r?i,
T?i lui chi n?a, ??ng ng?i u?ng cng.
B?u ? bn ?ng, b?u l?y ch?ng bn b?c, ? em!
Duyn N? Mi?n Nam, L?c T?nh 1182
Ng?n c? ph?t ph?, ng?n c? ph? ph?t,
N?i ??ng si, n?i ??t c?ng si.
Anh v?i em duyn n? h?t r?i,
?? cho ng??i khc ??ng ng?i v?i em.
Duyn N? Mi?n Nam, Ti?n Giang 8913
Mnh mng gc b? chn tr?i
Nh?ng ng??i thin h? ai ng??i tri m
Bu?n ring ti l?i t?i thn
M?t duyn hai n? ba b?n l?m l?y nhau!
Duyn N? ??i Chng 7618
M?t ngy c?ng ??o cang th??ng
Hu?ng chi n?m b?y thng tr??ng t? duyn
Duyn N? ??i Chng 2972
M?i ch? ?? xe vng duyn n?
Trch cho ng??i bu?c m? v ai.
N? non ?m v?n tnh di
Ngoi hin th? ? non ?oi ng?m g??ng.
Duyn N? Mi?n Trung 2297
M?t ?m qun t? n?m k?
Cn h?n th?ng Mn (??a d?i) v? v? quanh n?m
Duyn N? ??i Chng 6042
L?y ch?ng hay ch? l tin
L?y ch?ng m ch? l duyn con b
Duyn N? ??i Chng 9251
L?y ch?ng ch r??u l tin
L?y ch?ng c? b?c l duyn n? n?n
Duyn N? ??i Chng 9923
L?y ch?ng c? b?c l tin
L?y ch?ng say r??u l duyn n? n?n
Duyn N? ??i Chng 3214
L?y ch?ng bi?t ch? l tin
L?y ch?ng d?t (m) ch? l duyn n? ??i (con b)
Duyn N? ??i Chng 2002
L?y tr?i ph h? cho em
Cho em chng l?n em ln ci gi
Kh?i ??n duyn n? r?y r
Kh?i mang ti?ng x?u nh? l nh?ng ai
Duyn N? ??i Chng 8873
Khoai lang ??ng Ph,
??u ph?ng H Nhung (4)
Chng bn, thi?p mt ?? chung m?t gi.
Ch?ng qua duyn n? s?t si,
Chng gi?n, chng ? ci gi thi?p ?i.
Chim ku d??i su?i T? Bi (4a)
Ngh?a nhn cn b?, hu?ng chi ci gi!
Duyn N? Mi?n Trung, Bnh ??nh 3967
Kh?i ?i?u duyn n? ry r (2)
Kh?i ng??i b? ??n, kh?i nh ??n ngu
Duyn N? ??i Chng 10217
Kh?i ?i?u duyn n? ry r
Kh?i mang ti?ng x?u nh? l nh?ng ai
Duyn N? ??i Chng 8852
K? t? ngy anh ?au b?nh ban cua l??i
Tr?ng mi?ng ??ng c?m hi
Em ??n ?y ?? ??ng bng ng?i
Sao gi? anh ? b?c
Duyn n? ??i d?i khng vui
Duyn N? ??i Chng 7927
H t cu, c chi ?u m s??
Chi?u ln b?, tr? duyn n? l?i cho em.
Duyn N? Mi?n Nam, Kin Giang 6778
H t cu c chi ?u m s?,
Chi?u ln b? tr? duyn n? l?i cho em.
Duyn N? Mi?n Nam, 5211