Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Duyn Ph?n

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Yu nhau nn ph?i ra ?i
?i sao tm th?y c? tri m?i ?nh
Tm anh t?t c? th? thnh
T??ng r?ng anh ? Hng Mnh khng xa
Ch? tnh ta l?i g?p ta
Hng Mnh ch?ng th?y tm ra Hng Hm
Ph? th?i bn nh?ng mm son
Duyn kia sao ch?ng vung trn cng nhau.
Duyn Ph?n Mi?n B?c, H N?i 6724
Xa xi xch n??c b?ng chnh,
S?y tay r?t xu?ng g?m mnh v duyn.
Duyn Ph?n Mi?n Trung 5566
V d?u nh d?t c?t xiu
Mu?n ?i h?i v? s? nhi?u mi?ng ?n
Nhi?u mi?ng ?n r?ng anh khng s?
S? duyn n? khng cn, gieo kh? cho nhau
Duyn Ph?n Mi?n Nam, B?n Tre 3623
V d?u ch?ng ??ng lm ?i,
??n sau ta s? lm sui m?t nh.
Duyn Ph?n Mi?n Nam, L?c T?nh 663
Trai tn v? con ch?a c
Gi thanh nhn ch? ??i l?y nhau.
?i ta c?m ?i dao cau
Ch? tr?i v?ch ??t l?y nhau phen ny.
Ch?ng tin ?i h?i ng th?y
Chng th tu?i ng?, em nay tu?i mi.
Em th m??i tm ?i m??i
Chng nay h?m m?t, t?t ?i ch?ng l.
Chng v? h?i m? cng cha
C cho anh l?y v? xa hay ??ng.
Tay em c?m gi mu?i g?ng
G?ng cay mu?i m?n xin ??ng qun nhau.
Qun nhau em ch?ng cho qun
C nh? th nh? m?i nn v? ch?ng.
Duyn Ph?n ??i Chng 9828
Trai tn gi ga (r?i) th ch?i
??ng n?i c v?, ??ng n?i c ch?ng
Duyn Ph?n ??i Chng 6104
Trai tn ?ang ??ng ?ang ch?
Ai b?ng m?t em l?i, em l?i v? cha dng?
Cha dng o rch em th??ng
Trai tn qu?n l?t o l??ng khng dng.
Duyn Ph?n ??i Chng 9997
Trai t? chi?n gi giang h?
G?p nhau m n?i c? ?? c?ng nn
Duyn Ph?n ??i Chng 7841
Trai t? l?y ph?i n? dng
Nh? n??c m?m th?i ch?m lng l?n thiu.
Duyn Ph?n ??i Chng 9647
Trai t? l?i l?y gi t?
?i ?u m v?i m v? ng gi
ng gi tc b?c ph? ph?
L?m ti?n nhi?u c?a gi t? li?u mnh
Duyn Ph?n ??i Chng 6673
Trai t? ?i h?i trai t?
?i ?u m v?i m v? n? dng
N? dng l?y ???c trai t?
?m n?m h h?ng nh? Ng ???c vng
Trai t? v? ph?i n? dng
Nh? n??c m?m th?i ch?m lng l?n thiu
Duyn Ph?n Mi?n B?c 4447
Trai lng l?i l?y gi lng
T?i g vc cu?c d?n ?ng ai ?i
Duyn Ph?n ??i Chng 8284
Trai lng ? ga cn ?ng
C? sao em l?i l?y ch?ng ng? c?
Ng? c? c thc cho vay
C l?a bn ??y em l?y ng? c?
Duyn Ph?n ??i Chng 2400
Trn l?u ti?ng chung ?nh r?
D??i nh vi?c tr?ng ?? tn canh
Em ?y n?m b?y ng??i ginh
Nh? c ? ch?, d? ai ?nh n?y mua
Duyn Ph?n ??i Chng 4389
Trch tr?i sao l?i b?t cng
K? ?i ba v?, ng??i phng khng su?t ??i
B?c thang ln h?i ng tr?i
Cng b?ng khng th?y, th?y ??i b?t cng?
Duyn Ph?n Mi?n Nam, V?nh Long 3154
Trch ng T?, b Nguy?t ch?ng xe,
M?t mnh ng?i ln b?i tre khc rng,
Tr?i sao tr?i ? khng cng,
Ring ti nh? ch? l?n vng r?i ren.
Duyn Ph?n Mi?n Nam, Long An 10176
Trch m? v?i cha ch? qua khng trch b?u,
Cha m? ham giu g? b?u ?i xa.
Duyn Ph?n Mi?n Nam, Tr Vinh 9202
Trch lng h? h?ng b?y lng,
L?a h??ng ch?c ?? l?nh lng b?y lu.
Duyn Ph?n Mi?n Nam, L?c T?nh 8497
Trch lng con nh?n l?ng lon,
Ch? bao nhiu s?i, m?i ?ng m?i gi?ng.
Duyn Ph?n Mi?n Nam, Ti?n Giang 901
Trch lng con ch s?a dai,
N?m canh anh vi?ng b?u, n s?a hoi sng ?m.
Duyn Ph?n Mi?n Nam, Ti?n Giang 8587
Trch lng cha m? v?ng toan,
Bng bp ch?ng bn ?? tn ai mua.
Duyn Ph?n Mi?n Nam, L?c T?nh 531
Tr?ng lu v b?i ?m my,
?i ta cch tr? v dy t? h?ng.
Duyn Ph?n Mi?n Nam, L?c T?nh 4593
Tr?m n?m tr?m n?m tr?m n?m
Ai xu tai ch? ai ?c t?m chi ?eo
Duyn Ph?n ??i Chng 7390
Tr?m n?m khng b? ngh?a chng,
Qu?t Tu rch nt ng?c vng con xinh.
V?i th?a nhu?m l?y m?u ?en,
Tr?m n?m lng g?ng d? ghi.
D?u ai ?em b?c ??i ch c?ng khng,
Tr?m n?m ch quy?t m?t ch?ng.
D?u ai thu ph?ng v? r?ng m?c ai.
D?u cho ? nt vng phai,
Tr?m n?m duyn n? ch?ng phai cht no.
Duyn Ph?n Mi?n Nam, 7413
Tnh nhn b?t g?p tnh c?
Tr??c nh? phc ??c sau nh? duyn nhau
Duyn Ph?n ??i Chng 9586
Thuy?n ai ln xu?ng b?n sng
Ph?i duyn, ph?i v?, ph?i ch?ng th v
Duyn Ph?n ??i Chng 3447
Thn em nh? ci c?c ro
M?t th?i anh ??i, ch? sao anh phi?n.
Duyn Ph?n ??i Chng 2430
Tham giu ? th?y giu ch?a
V?a ?n v?a khc nh? m?a thng h
Duyn Ph?n ??i Chng 9443
Th?y anh, em mu?n g duyn th?m
S? e go m?t, mc l?m ch?nh ?i
Duyn Ph?n Mi?n Trung, Ph Yn, 8120
Th??ng nhau ??ng ??i ng?i trng
?m khuya hiu qu?nh loan phng th thi
Mnh nay ? c v? r?i
Cn theo ?n h?i chi ti th? ny
Duyn Ph?n ??i Chng 6950
Th??ng chng t?ng lng ngn tay,
Ch?ng qua duyn n?, ng tr?i ry bi?u th??ng
Duyn Ph?n Mi?n Trung, Ph Yn, 5436
Ta yu nhau xa c?ng nh? g?n
Tham bn ph qu ph? b?n kh coi
Chng ta yu nhau duyn ph?n m thi
C?a th?i nh? n??c h? v?i l?i ??y
Duyn Ph?n ??i Chng 9940
T? ngy ch?a bn duyn chng
Nh? chung khc ti?ng, nh? vng pha thau
T? ngy ta bn duyn nhau
Nh? o ph?i d?u, g?t c?ng ch?ng phai
By gi? chng ? nghe ai
o hoen m?c o, d?u phai m?c d?u
Duyn Ph?n ??i Chng 7982
T?i khuya cho k vi ??ng
Ho? may chung chn vi sng h?t ch?i
Ch? em c? t??ng m?i l?i
?y ti ng?i xu?ng h?t ch?i vi ti?n
Tr?i ? s? ??nh nhn duyn
Tay n? la ti?n r?i d? chn ra
Qu? ng??i lm b?n v?i ta
Ch?ng no d? chn bi?t m ?n chung
Duyn Ph?n Mi?n Trung, Khnh Ha 9903
T?i ?y ta ht h ch?i
H cho ?? c?p ?? ?i d?t v? (m?i v?)
H ch?i cho m?t cho m
Cho trai anh hng b? v?, gi hi?n th b? ch?ng
Duyn Ph?n Mi?n Trung 411
T?p tng ?em n?u v?i sung
L?y chng, thi?p quy?t ??i bu?n lm vui
Duyn Ph?n ??i Chng 7217
Qu? ku nam ?o n? phng (3)
Em m lng em ch?u
N? ?o nam phng anh li?u lm sao
B?i anh ch?i nguy?t gi?n ?o
Bng hoa ? n? nh?y, anh li?u sao cho thi?p nh?
- Qu? ku nam ?o n? phng
C?n duyn ng tr?i ??nh
N? ?o nam phng tr?m l?nh m? cha
Bao gi? em khai nh?y n? hoa
Lm cu b?t hi?u, m? cha l?i ngh
Vi cng tr?i ??t ch?ng tri
Khai hoa n? nh?y t? vi vung trng
??ng xa ku th?c n? l nng
B?ng lm d? chiu, khng b? ngh?a nng ?u nng lo
Duyn Ph?n Mi?n Trung, Bnh ??nh 1764
Qu? ku nam ?o n? phng (2)
Ng??i d?ng khc h? ?em lng nh? th??ng
Li?u b? ??t ???c th ???ng
??ng g?y r?i b? thi th??ng c??i ch
Duyn Ph?n Mi?n Nam, ??ng Thp, B?c Liu 7124
Ph?ng hong l? b?n s?u t?
Ti ?y l? b?n c?ng nh? ph?ng hong.
Duyn Ph?n Mi?n Nam, Ti?n Giang 1148
Ph?n gi b?n n??c m??i hai
G?p n?i trong ??c, may ai n?y nh?
Duyn Ph?n ??i Chng 9364
Ph?n em sao l?m d? dang
C?m tiu, tiu gy, c?m ?n ??t dy
Duyn Ph?n ??i Chng 8554
Ph?n b?c duyn ??n Duyn Ph?n ??i Chng 1023
Ph?n anh ph?i gi? l?y lo
??ng ham th? l?ng hi?m ngho c khi
Duyn Ph?n ??i Chng 8679
Ph?n ?m duyn hi (duyn i) Duyn Ph?n ??i Chng 4047
Ph?i duyn th dnh nh? keo
Tri duyn l?nh lng (tri ki?p) nh? ko ??c vnh
Duyn Ph?n ??i Chng 3631
Ph?i duyn qun rch c?ng ng?i,
Tri duyn nh ngi d?u m?i c?ng khng.
Duyn Ph?n Mi?n Nam, L?c T?nh 7996
Ph?i duyn ph?i ki?p th theo (3)
Tri duyn tri ki?p nh? ko ??c vnh
Duyn Ph?n ??i Chng 8622
Ph?i duyn ph?i ki?p th theo (2)
Cm cn ?n ???c hu?ng bo h? anh?
Duyn Ph?n ??i Chng 1580
Ph?i duyn ph?i ki?p th theo (1)
Thn em c qu?n kh ngho m chi
Duyn Ph?n ??i Chng 9656
Ph?i duyn ngn d?m c?ng g?n
Tri duyn v g?p m?y l?n c?ng xa.
Duyn Ph?n Mi?n Nam, B?c Liu 2093