Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Duyn Ph?n

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Yu nhau nn ph?i ra ?i
?i sao tm th?y c? tri m?i ?nh
Tm anh t?t c? th? thnh
T??ng r?ng anh ? Hng Mnh khng xa
Ch? tnh ta l?i g?p ta
Hng Mnh ch?ng th?y tm ra Hng Hm
Ph? th?i bn nh?ng mm son
Duyn kia sao ch?ng vung trn cng nhau.
Duyn Ph?n Mi?n B?c, H N?i 6749
Xa xi xch n??c b?ng chnh,
S?y tay r?t xu?ng g?m mnh v duyn.
Duyn Ph?n Mi?n Trung 5580
V d?u nh d?t c?t xiu
Mu?n ?i h?i v? s? nhi?u mi?ng ?n
Nhi?u mi?ng ?n r?ng anh khng s?
S? duyn n? khng cn, gieo kh? cho nhau
Duyn Ph?n Mi?n Nam, B?n Tre 3643
V d?u ch?ng ??ng lm ?i,
??n sau ta s? lm sui m?t nh.
Duyn Ph?n Mi?n Nam, L?c T?nh 681
Trai tn v? con ch?a c
Gi thanh nhn ch? ??i l?y nhau.
?i ta c?m ?i dao cau
Ch? tr?i v?ch ??t l?y nhau phen ny.
Ch?ng tin ?i h?i ng th?y
Chng th tu?i ng?, em nay tu?i mi.
Em th m??i tm ?i m??i
Chng nay h?m m?t, t?t ?i ch?ng l.
Chng v? h?i m? cng cha
C cho anh l?y v? xa hay ??ng.
Tay em c?m gi mu?i g?ng
G?ng cay mu?i m?n xin ??ng qun nhau.
Qun nhau em ch?ng cho qun
C nh? th nh? m?i nn v? ch?ng.
Duyn Ph?n ??i Chng 9844
Trai tn gi ga (r?i) th ch?i
??ng n?i c v?, ??ng n?i c ch?ng
Duyn Ph?n ??i Chng 6132
Trai tn ?ang ??ng ?ang ch?
Ai b?ng m?t em l?i, em l?i v? cha dng?
Cha dng o rch em th??ng
Trai tn qu?n l?t o l??ng khng dng.
Duyn Ph?n ??i Chng 10012
Trai t? chi?n gi giang h?
G?p nhau m n?i c? ?? c?ng nn
Duyn Ph?n ??i Chng 7856
Trai t? l?y ph?i n? dng
Nh? n??c m?m th?i ch?m lng l?n thiu.
Duyn Ph?n ??i Chng 9665
Trai t? l?i l?y gi t?
?i ?u m v?i m v? ng gi
ng gi tc b?c ph? ph?
L?m ti?n nhi?u c?a gi t? li?u mnh
Duyn Ph?n ??i Chng 6687
Trai t? ?i h?i trai t?
?i ?u m v?i m v? n? dng
N? dng l?y ???c trai t?
?m n?m h h?ng nh? Ng ???c vng
Trai t? v? ph?i n? dng
Nh? n??c m?m th?i ch?m lng l?n thiu
Duyn Ph?n Mi?n B?c 4461
Trai lng l?i l?y gi lng
T?i g vc cu?c d?n ?ng ai ?i
Duyn Ph?n ??i Chng 8302
Trai lng ? ga cn ?ng
C? sao em l?i l?y ch?ng ng? c?
Ng? c? c thc cho vay
C l?a bn ??y em l?y ng? c?
Duyn Ph?n ??i Chng 2421
Trn l?u ti?ng chung ?nh r?
D??i nh vi?c tr?ng ?? tn canh
Em ?y n?m b?y ng??i ginh
Nh? c ? ch?, d? ai ?nh n?y mua
Duyn Ph?n ??i Chng 4406
Trch tr?i sao l?i b?t cng
K? ?i ba v?, ng??i phng khng su?t ??i
B?c thang ln h?i ng tr?i
Cng b?ng khng th?y, th?y ??i b?t cng?
Duyn Ph?n Mi?n Nam, V?nh Long 3184
Trch ng T?, b Nguy?t ch?ng xe,
M?t mnh ng?i ln b?i tre khc rng,
Tr?i sao tr?i ? khng cng,
Ring ti nh? ch? l?n vng r?i ren.
Duyn Ph?n Mi?n Nam, Long An 10192
Trch m? v?i cha ch? qua khng trch b?u,
Cha m? ham giu g? b?u ?i xa.
Duyn Ph?n Mi?n Nam, Tr Vinh 9219
Trch lng h? h?ng b?y lng,
L?a h??ng ch?c ?? l?nh lng b?y lu.
Duyn Ph?n Mi?n Nam, L?c T?nh 8514
Trch lng con nh?n l?ng lon,
Ch? bao nhiu s?i, m?i ?ng m?i gi?ng.
Duyn Ph?n Mi?n Nam, Ti?n Giang 919
Trch lng con ch s?a dai,
N?m canh anh vi?ng b?u, n s?a hoi sng ?m.
Duyn Ph?n Mi?n Nam, Ti?n Giang 8604
Trch lng cha m? v?ng toan,
Bng bp ch?ng bn ?? tn ai mua.
Duyn Ph?n Mi?n Nam, L?c T?nh 547
Tr?ng lu v b?i ?m my,
?i ta cch tr? v dy t? h?ng.
Duyn Ph?n Mi?n Nam, L?c T?nh 4610
Tr?m n?m tr?m n?m tr?m n?m
Ai xu tai ch? ai ?c t?m chi ?eo
Duyn Ph?n ??i Chng 7408
Tr?m n?m khng b? ngh?a chng,
Qu?t Tu rch nt ng?c vng con xinh.
V?i th?a nhu?m l?y m?u ?en,
Tr?m n?m lng g?ng d? ghi.
D?u ai ?em b?c ??i ch c?ng khng,
Tr?m n?m ch quy?t m?t ch?ng.
D?u ai thu ph?ng v? r?ng m?c ai.
D?u cho ? nt vng phai,
Tr?m n?m duyn n? ch?ng phai cht no.
Duyn Ph?n Mi?n Nam, 7428
Tnh nhn b?t g?p tnh c?
Tr??c nh? phc ??c sau nh? duyn nhau
Duyn Ph?n ??i Chng 9605
Thuy?n ai ln xu?ng b?n sng
Ph?i duyn, ph?i v?, ph?i ch?ng th v
Duyn Ph?n ??i Chng 3463
Thn em nh? ci c?c ro
M?t th?i anh ??i, ch? sao anh phi?n.
Duyn Ph?n ??i Chng 2447
Tham giu ? th?y giu ch?a
V?a ?n v?a khc nh? m?a thng h
Duyn Ph?n ??i Chng 9460
Th?y anh, em mu?n g duyn th?m
S? e go m?t, mc l?m ch?nh ?i
Duyn Ph?n Mi?n Trung, Ph Yn, 8138
Th??ng nhau ??ng ??i ng?i trng
?m khuya hiu qu?nh loan phng th thi
Mnh nay ? c v? r?i
Cn theo ?n h?i chi ti th? ny
Duyn Ph?n ??i Chng 6966
Th??ng chng t?ng lng ngn tay,
Ch?ng qua duyn n?, ng tr?i ry bi?u th??ng
Duyn Ph?n Mi?n Trung, Ph Yn, 5449
Ta yu nhau xa c?ng nh? g?n
Tham bn ph qu ph? b?n kh coi
Chng ta yu nhau duyn ph?n m thi
C?a th?i nh? n??c h? v?i l?i ??y
Duyn Ph?n ??i Chng 9955
T? ngy ch?a bn duyn chng
Nh? chung khc ti?ng, nh? vng pha thau
T? ngy ta bn duyn nhau
Nh? o ph?i d?u, g?t c?ng ch?ng phai
By gi? chng ? nghe ai
o hoen m?c o, d?u phai m?c d?u
Duyn Ph?n ??i Chng 7998
T?i khuya cho k vi ??ng
Ho? may chung chn vi sng h?t ch?i
Ch? em c? t??ng m?i l?i
?y ti ng?i xu?ng h?t ch?i vi ti?n
Tr?i ? s? ??nh nhn duyn
Tay n? la ti?n r?i d? chn ra
Qu? ng??i lm b?n v?i ta
Ch?ng no d? chn bi?t m ?n chung
Duyn Ph?n Mi?n Trung, Khnh Ha 9920
T?i ?y ta ht h ch?i
H cho ?? c?p ?? ?i d?t v? (m?i v?)
H ch?i cho m?t cho m
Cho trai anh hng b? v?, gi hi?n th b? ch?ng
Duyn Ph?n Mi?n Trung 428
T?p tng ?em n?u v?i sung
L?y chng, thi?p quy?t ??i bu?n lm vui
Duyn Ph?n ??i Chng 7235
Qu? ku nam ?o n? phng (3)
Em m lng em ch?u
N? ?o nam phng anh li?u lm sao
B?i anh ch?i nguy?t gi?n ?o
Bng hoa ? n? nh?y, anh li?u sao cho thi?p nh?
- Qu? ku nam ?o n? phng
C?n duyn ng tr?i ??nh
N? ?o nam phng tr?m l?nh m? cha
Bao gi? em khai nh?y n? hoa
Lm cu b?t hi?u, m? cha l?i ngh
Vi cng tr?i ??t ch?ng tri
Khai hoa n? nh?y t? vi vung trng
??ng xa ku th?c n? l nng
B?ng lm d? chiu, khng b? ngh?a nng ?u nng lo
Duyn Ph?n Mi?n Trung, Bnh ??nh 1780
Qu? ku nam ?o n? phng (2)
Ng??i d?ng khc h? ?em lng nh? th??ng
Li?u b? ??t ???c th ???ng
??ng g?y r?i b? thi th??ng c??i ch
Duyn Ph?n Mi?n Nam, ??ng Thp, B?c Liu 7142
Ph?ng hong l? b?n s?u t?
Ti ?y l? b?n c?ng nh? ph?ng hong.
Duyn Ph?n Mi?n Nam, Ti?n Giang 1165
Ph?n gi b?n n??c m??i hai
G?p n?i trong ??c, may ai n?y nh?
Duyn Ph?n ??i Chng 9379
Ph?n em sao l?m d? dang
C?m tiu, tiu gy, c?m ?n ??t dy
Duyn Ph?n ??i Chng 8572
Ph?n b?c duyn ??n Duyn Ph?n ??i Chng 1044
Ph?n anh ph?i gi? l?y lo
??ng ham th? l?ng hi?m ngho c khi
Duyn Ph?n ??i Chng 8695
Ph?n ?m duyn hi (duyn i) Duyn Ph?n ??i Chng 4062
Ph?i duyn th dnh nh? keo
Tri duyn l?nh lng (tri ki?p) nh? ko ??c vnh
Duyn Ph?n ??i Chng 3652
Ph?i duyn qun rch c?ng ng?i,
Tri duyn nh ngi d?u m?i c?ng khng.
Duyn Ph?n Mi?n Nam, L?c T?nh 8012
Ph?i duyn ph?i ki?p th theo (3)
Tri duyn tri ki?p nh? ko ??c vnh
Duyn Ph?n ??i Chng 8639
Ph?i duyn ph?i ki?p th theo (2)
Cm cn ?n ???c hu?ng bo h? anh?
Duyn Ph?n ??i Chng 1599
Ph?i duyn ph?i ki?p th theo (1)
Thn em c qu?n kh ngho m chi
Duyn Ph?n ??i Chng 9674
Ph?i duyn ngn d?m c?ng g?n
Tri duyn v g?p m?y l?n c?ng xa.
Duyn Ph?n Mi?n Nam, B?c Liu 2107