Best game

Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Gia T?c

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Yu tr? tr? ??n nh;
Yu gi, gi ?? tu?i (phc)
Gia T?c ??i Chng 3632
Yu nhau ch? em gi vi nhau ch? em du
?nh nhau ??n v? ??u l anh em r?
Gia T?c ??i Chng 7580
Xung quanh nh?ng h? cng hng
Coi nhau nh? ng?c nh? vng m?i nn
Gia T?c Mi?n B?c Trung Ph?n 1367
Xin ai ch? ph? hoa ngu
Tham n?i quy?n qu ?i c?u m?u ??n.
Gia T?c ??i Chng 2968
X?u thi?p h? chng Gia T?c ??i Chng 1045
X?u t?t bc m? sinh ra
C ph?i cy c?i ?u m bn phn
Gia T?c ??i Chng 7215
X?u chng h? ai Gia T?c ??i Chng 5024
Voi khng ni, nh? trai khng v?
Mau mau nh? n?c, cho qua ?n ng??i
Gia T?c Mi?n Trung, Bnh ??nh 9100
V d?u d??ng chu ng??i d?ng
Chu cho d??ng l?y d??ng c?ng su?t ??i
Gia T?c Mi?n Nam, Kin Giang 6767
V d?u c?u gi?n c?u h?n,
?i theo cng c?u ko ??n c?u nghe.
C?u h?n th ko te te
liu xang x?, xang x liu h.
Gia T?c Mi?n Nam, 4755
Vng th?i th? l?a th? than
Chung ku th? ti?ng, ng??i ngoan th? l?i.
Gia T?c ??i Chng 5578
Vng sa xu?ng gi?ng khn tm,
Ng??i sa l?i ni, nh? chim s? l?ng.
Gia T?c ??i Chng 7600
Vai mang chi?c nn rch, tay xch c? quai cho,
Th??ng con, nh? v?, v ph?n ngho ph?i ra ?i.
Gia T?c Mi?n Nam, B?n Tre 4057
Vai mang b?c t??ng con mo,
Ch? giu ch? ? em ngho em ?i.
Gia T?c Mi?n Nam, 7451
Vai kia, gnh l?m c?ng ch?n,
Ng??i khn ni l?m, c khn bao gi?.
Gia T?c ??i Chng 4294
V? yn nh?ng ti?n ch?a c Gia T?c ??i Chng 7924
V? qu chi?u ngoen ngo?n nh? ch li?m m?t
V? ph?i r?y tiu ngh?u nh? mo lnh m?t tai
Gia T?c ??i Chng 1578
V? khng cheo nh? c no khng mc Gia T?c ??i Chng 6542
V? d?i khng h?i b?ng ??a vnh Gia T?c ??i Chng 10290
V? c khch ??n nh,
Ch?ng c quan ta g?i trt
Gia T?c Mi?n Trung 1545
V? nh cha m? r?y la,
Anh ??ng san qua s?t l?i ?t xa v? ch?ng.
Gia T?c Mi?n Nam, 8999
V?ng nghe ti?ng v?t ku chi?u,
Bng khung nh? m?, chn chi?u ru?t ?au.
Gia T?c ??i Chng 7765
V? tay, khng hay b?ng v? mi?ng Gia T?c ??i Chng 9771
Tui ?i c?p o ?i h?ng
Hai h? ??ng hng ??a ti?n qua sng.
Con khng cha m? no r?n
Ng?m nh? tri b??i ai l?n n trn.
Gia T?c Mi?n Nam, B?c Liu 3598
Trn tr?i c ci c?u v?ng
K? Ch? C?u Mu?ng K? ?ng C?u D?n
Vua (Vi?c) trn ??n c?u ti?n c?u b?c
Cc li bun c?u n??c c?u non
?i ta c?u c?a c?u con
Con ??p gi?ng m? con dn gi?ng cha
Con gi d?t c?i trong nh
Con trai ?i h?c ?? ba khoa li?n
Con l?n th ?? tr?ng nguyn
Hai con ti?n s? ?? li?n c? ba
Vinh quy bi t? v? nh (*)
B cng ?n sch m? cha nui th?y (*)
V?n em ch? c "Thm Ch?y"
Anh cho "T?c li" cho ??y quan n?m
Bun tr?u ??m cu?n bn tr?m
M?a d?m gi b?c, em n?m em lo
Gia T?c ??i Chng 6025
Tru d ch?t ?? t? ru?i,
Sao b?ng lc s?ng, ng?t bi l h?n.
Gia T?c ??i Chng 5353
Tru ?? thng su, v? ?? thng m??i Gia T?c Mi?n Nam, An Giang 3458
Trai tr??ng nam dy r?m m? b?c l?i c g?y tre,
Gi nh? em ?y th?t hi?u c m?t phe bn ch?ng.
Gia T?c ??i Chng 3893
Trai no thanh b?ng trai hai huy?n,
Gi no th?o b?ng gi Tn Chu?
Thng ngy d?t l?a tr?ng du,
Th? cha nui m? qu?n bao nh?c nh?n.
Gia T?c Mi?n Nam, 5151
Trai m chi, gi m chi, (2)
Mi?n sao c ngh?a, c ngh l h?n.
Gia T?c Mi?n Trung 544
Trai m chi, gi m chi,
Sinh ra c ngi c ngh l h?n
Gia T?c ??i Chng 5764
Trai lnh gi t?t Gia T?c ??i Chng 2671
Trai lng l?i l?y gi lng
T?i g vc cu?c d?n ?ng ai ?i
Gia T?c ??i Chng 2369
Trai lm nn n?m th b?y thi?p
Gi lm nn th? ti?t th? ch?ng
Gia T?c ??i Chng 2932
Trai l? th?i nh? tri chn cy
Tri chn cy ng??i ta lm m?t
Gi l? th?i nh? c?t tri sng
C?t tri sng khng ai thm ng
Gia T?c ??i Chng 4183
Trai h?n vua ???c lc ?ua thuy?n r?ng
Gi h?n ch?ng ???c lc b?ng con
Gia T?c ??i Chng 5580
Trai con m?t th l?y
Gi con m?t th ??ng
Gia T?c ??i Chng 4496
Trai c v? nh? r? bu?c chn Gia T?c ??i Chng 5520
Trai c v? nh? nh? bu?c chn Gia T?c ??i Chng 7622
Trai c v? nh? n? ch?a tr? (ph?i mang) Gia T?c ??i Chng 4145
Trai c v? nh? gi? c hom Gia T?c ??i Chng 4149
Trai ch v? nh? c?a ?? xu?ng sng
Gi ch (h?i) (thi) ch?ng nh? c?a m?t m hai
Gia T?c Mi?n Trung 5392
Trai ch?a v? xem hang C?c C?
Gi ch?a ch?ng xem h?i cha Th?y
Gia T?c Mi?n B?c 7555
V? ??p km ng? Gia T?c ??i Chng 7507
Trai anh hng gi thuy?n quyn Gia T?c ??i Chng 6223
Trai ?n vua lc ?ua thuy?n r?ng
Gi ?n ch?ng lc b?ng con th?
Gia T?c Mi?n Nam, An Giang 7810
Trai ?en di gi ?en ??u Gia T?c ??i Chng 839
Tr? th d??ng cy, gi th cy d??ng Gia T?c ??i Chng 1980
Tr? c?y cha, gi c?y con, Gia T?c ??i Chng 6294
Tr? ?eo hoa, gi ?eo t?t Gia T?c ??i Chng 9706