Best game

Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Gia T?c

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Yu tr? tr? ??n nh;
Yu gi, gi ?? tu?i (phc)
Gia T?c ??i Chng 3601
Yu nhau ch? em gi vi nhau ch? em du
?nh nhau ??n v? ??u l anh em r?
Gia T?c ??i Chng 7542
Xung quanh nh?ng h? cng hng
Coi nhau nh? ng?c nh? vng m?i nn
Gia T?c Mi?n B?c Trung Ph?n 1335
Xin ai ch? ph? hoa ngu
Tham n?i quy?n qu ?i c?u m?u ??n.
Gia T?c ??i Chng 2936
X?u thi?p h? chng Gia T?c ??i Chng 1006
X?u t?t bc m? sinh ra
C ph?i cy c?i ?u m bn phn
Gia T?c ??i Chng 7181
X?u chng h? ai Gia T?c ??i Chng 4992
Voi khng ni, nh? trai khng v?
Mau mau nh? n?c, cho qua ?n ng??i
Gia T?c Mi?n Trung, Bnh ??nh 9071
V d?u d??ng chu ng??i d?ng
Chu cho d??ng l?y d??ng c?ng su?t ??i
Gia T?c Mi?n Nam, Kin Giang 6735
V d?u c?u gi?n c?u h?n,
?i theo cng c?u ko ??n c?u nghe.
C?u h?n th ko te te
liu xang x?, xang x liu h.
Gia T?c Mi?n Nam, 4721
Vng th?i th? l?a th? than
Chung ku th? ti?ng, ng??i ngoan th? l?i.
Gia T?c ??i Chng 5549
Vng sa xu?ng gi?ng khn tm,
Ng??i sa l?i ni, nh? chim s? l?ng.
Gia T?c ??i Chng 7563
Vai mang chi?c nn rch, tay xch c? quai cho,
Th??ng con, nh? v?, v ph?n ngho ph?i ra ?i.
Gia T?c Mi?n Nam, B?n Tre 4017
Vai mang b?c t??ng con mo,
Ch? giu ch? ? em ngho em ?i.
Gia T?c Mi?n Nam, 7413
Vai kia, gnh l?m c?ng ch?n,
Ng??i khn ni l?m, c khn bao gi?.
Gia T?c ??i Chng 4261
V? yn nh?ng ti?n ch?a c Gia T?c ??i Chng 7887
V? qu chi?u ngoen ngo?n nh? ch li?m m?t
V? ph?i r?y tiu ngh?u nh? mo lnh m?t tai
Gia T?c ??i Chng 1544
V? khng cheo nh? c no khng mc Gia T?c ??i Chng 6510
V? d?i khng h?i b?ng ??a vnh Gia T?c ??i Chng 10255
V? c khch ??n nh,
Ch?ng c quan ta g?i trt
Gia T?c Mi?n Trung 1507
V? nh cha m? r?y la,
Anh ??ng san qua s?t l?i ?t xa v? ch?ng.
Gia T?c Mi?n Nam, 8969
V?ng nghe ti?ng v?t ku chi?u,
Bng khung nh? m?, chn chi?u ru?t ?au.
Gia T?c ??i Chng 7731
V? tay, khng hay b?ng v? mi?ng Gia T?c ??i Chng 9741
Tui ?i c?p o ?i h?ng
Hai h? ??ng hng ??a ti?n qua sng.
Con khng cha m? no r?n
Ng?m nh? tri b??i ai l?n n trn.
Gia T?c Mi?n Nam, B?c Liu 3566
Trn tr?i c ci c?u v?ng
K? Ch? C?u Mu?ng K? ?ng C?u D?n
Vua (Vi?c) trn ??n c?u ti?n c?u b?c
Cc li bun c?u n??c c?u non
?i ta c?u c?a c?u con
Con ??p gi?ng m? con dn gi?ng cha
Con gi d?t c?i trong nh
Con trai ?i h?c ?? ba khoa li?n
Con l?n th ?? tr?ng nguyn
Hai con ti?n s? ?? li?n c? ba
Vinh quy bi t? v? nh (*)
B cng ?n sch m? cha nui th?y (*)
V?n em ch? c "Thm Ch?y"
Anh cho "T?c li" cho ??y quan n?m
Bun tr?u ??m cu?n bn tr?m
M?a d?m gi b?c, em n?m em lo
Gia T?c ??i Chng 5993
Tru d ch?t ?? t? ru?i,
Sao b?ng lc s?ng, ng?t bi l h?n.
Gia T?c ??i Chng 5324
Tru ?? thng su, v? ?? thng m??i Gia T?c Mi?n Nam, An Giang 3419
Trai tr??ng nam dy r?m m? b?c l?i c g?y tre,
Gi nh? em ?y th?t hi?u c m?t phe bn ch?ng.
Gia T?c ??i Chng 3854
Trai no thanh b?ng trai hai huy?n,
Gi no th?o b?ng gi Tn Chu?
Thng ngy d?t l?a tr?ng du,
Th? cha nui m? qu?n bao nh?c nh?n.
Gia T?c Mi?n Nam, 5124
Trai m chi, gi m chi, (2)
Mi?n sao c ngh?a, c ngh l h?n.
Gia T?c Mi?n Trung 510
Trai m chi, gi m chi,
Sinh ra c ngi c ngh l h?n
Gia T?c ??i Chng 5732
Trai lnh gi t?t Gia T?c ??i Chng 2637
Trai lng l?i l?y gi lng
T?i g vc cu?c d?n ?ng ai ?i
Gia T?c ??i Chng 2334
Trai lm nn n?m th b?y thi?p
Gi lm nn th? ti?t th? ch?ng
Gia T?c ??i Chng 2901
Trai l? th?i nh? tri chn cy
Tri chn cy ng??i ta lm m?t
Gi l? th?i nh? c?t tri sng
C?t tri sng khng ai thm ng
Gia T?c ??i Chng 4152
Trai h?n vua ???c lc ?ua thuy?n r?ng
Gi h?n ch?ng ???c lc b?ng con
Gia T?c ??i Chng 5543
Trai con m?t th l?y
Gi con m?t th ??ng
Gia T?c ??i Chng 4459
Trai c v? nh? r? bu?c chn Gia T?c ??i Chng 5489
Trai c v? nh? nh? bu?c chn Gia T?c ??i Chng 7585
Trai c v? nh? n? ch?a tr? (ph?i mang) Gia T?c ??i Chng 4096
Trai c v? nh? gi? c hom Gia T?c ??i Chng 4109
Trai ch v? nh? c?a ?? xu?ng sng
Gi ch (h?i) (thi) ch?ng nh? c?a m?t m hai
Gia T?c Mi?n Trung 5359
Trai ch?a v? xem hang C?c C?
Gi ch?a ch?ng xem h?i cha Th?y
Gia T?c Mi?n B?c 7516
V? ??p km ng? Gia T?c ??i Chng 7455
Trai anh hng gi thuy?n quyn Gia T?c ??i Chng 6182
Trai ?n vua lc ?ua thuy?n r?ng
Gi ?n ch?ng lc b?ng con th?
Gia T?c Mi?n Nam, An Giang 7775
Trai ?en di gi ?en ??u Gia T?c ??i Chng 806
Tr? th d??ng cy, gi th cy d??ng Gia T?c ??i Chng 1948
Tr? c?y cha, gi c?y con, Gia T?c ??i Chng 6265
Tr? ?eo hoa, gi ?eo t?t Gia T?c ??i Chng 9671