Best game

Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » H?m Hiu

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Thng chn m?a ging thuy?n mong gh b?n,
T? n?i bi bi?n qua ??n bu?i ch? chi?u,
Nui con ch?ng v? h?m hiu,
Nh tranh m?t mi tiu ?i?u n?ng m?a.
H?m Hiu Mi?n Nam, 3078
T? ngy ti ? cng cha
Ci nn chn r??i, thao ba m??i ??ng
??n khi ti v? cng ch?ng
Ci nn su ??ng m bu?c quai mo
H?m Hiu ??i Chng 1280
Nh?n xanh ch?p cnh bay chuy?n
Ch?ng em l?y b?y nh? Cao Bi?n d?y non
S?m ch?ng m l?i mu?n con
H?m hiu x?u s? em cn ??ng trng
Kh?n kh? thay ?n ? v?i ch?ng
H?m Hiu ??i Chng 943
Nng v? bun bn cho ngoan
?? anh gi gi?y ki?m quan ti?n d?
H?m Hiu ??i Chng 4405
Nng cnh qu? ho trn tay
Cng th??ng qu? ng?t qu? cay cng ng??i
H?m Hiu ??i Chng 3486
M?t n?m l m?y thng m??i
Ta ?i mua n?i v? ?c ti?n cng.
Ta ?i mua ??ng v? ?c b? lao
By gi? tnh ngh?a lm sao
Cho chung ch?ng bn b? lao ch?ng b?n.
X?a kia chung ? trn ??n
By gi? chung tu?ch chung toc b? r?n c?m canh.
H?m Hiu ??i Chng 4311
M?t mnh thong th? m?n ?n
Kh?e q?? chi ko, m?t qu?ng cu d?m
H?m Hiu ??i Chng 2582
M?t mnh th? m? nui con
L?i lo ?m thu?c ba son t?i k?
H?m Hiu ??i Chng 6045
M?t mnh th??ng ch? nh? anh
?m ?m nghe tr?ng c?m canh no n?
H?m Hiu ??i Chng 9057
Con ng?a u?ng h? n??c m? (5),
Con g ?n c? v??n k (6).
M?t mai anh ? em v?,
Trai ham s?c b? v?, gi ch?u b? h?m hiu!
H?m Hiu Mi?n Trung, Th?a Thin, Hu? 6287
Chi?u bng chi?u tr?ng chi?u ng?n chi?u di
T? em tr?i chi?u cho em ng?i
G duyn khng ??ng b?i h?i l gan
H?m Hiu ??i Chng 7353
C?m t?m ?n v?i c r,
Sao em ph? b?c l?y di g? ??p chng
H?m Hiu Mi?n Trung, Ngh? T?nh 6792
B??c xu?ng c?u, c?u o?n, c?u o?i, (2)
B??c xu?ng tu, tu ch?y, tu nghing,
Em th??ng anh bp b?ng ??ng phi?n,
??i anh v? x? ki?m ti?n c??i em.
H?m Hiu Mi?n Nam, Long An 8685
?n chanh ng?i g?c cy chanh (3)
Th?y m? g? bn cho anh th?t th.
By gi? ch x?u ch xa,
Ch c?a ch nh, ch kh ch kh?n.
? ?u y?u ?i?u thanh tn,
Sao anh ch?ng ch?u c?m cn ?i l??
Vng m??i ??t m?y sao anh ch?ng mu?,
C?m cn ?i l?a l?i ph?i thau n?m!
Thau n?m ?nh l?n vng m??i
R?ng vng cu?n khc ??t ?ui th?n l?n.
H?m Hiu ??i Chng 5404