Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » H?m Hiu

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Thng chn m?a ging thuy?n mong gh b?n,
T? n?i bi bi?n qua ??n bu?i ch? chi?u,
Nui con ch?ng v? h?m hiu,
Nh tranh m?t mi tiu ?i?u n?ng m?a.
H?m Hiu Mi?n Nam, 3064
T? ngy ti ? cng cha
Ci nn chn r??i, thao ba m??i ??ng
??n khi ti v? cng ch?ng
Ci nn su ??ng m bu?c quai mo
H?m Hiu ??i Chng 1264
Nh?n xanh ch?p cnh bay chuy?n
Ch?ng em l?y b?y nh? Cao Bi?n d?y non
S?m ch?ng m l?i mu?n con
H?m hiu x?u s? em cn ??ng trng
Kh?n kh? thay ?n ? v?i ch?ng
H?m Hiu ??i Chng 932
Nng v? bun bn cho ngoan
?? anh gi gi?y ki?m quan ti?n d?
H?m Hiu ??i Chng 4392
Nng cnh qu? ho trn tay
Cng th??ng qu? ng?t qu? cay cng ng??i
H?m Hiu ??i Chng 3469
M?t n?m l m?y thng m??i
Ta ?i mua n?i v? ?c ti?n cng.
Ta ?i mua ??ng v? ?c b? lao
By gi? tnh ngh?a lm sao
Cho chung ch?ng bn b? lao ch?ng b?n.
X?a kia chung ? trn ??n
By gi? chung tu?ch chung toc b? r?n c?m canh.
H?m Hiu ??i Chng 4296
M?t mnh thong th? m?n ?n
Kh?e q?? chi ko, m?t qu?ng cu d?m
H?m Hiu ??i Chng 2565
M?t mnh th? m? nui con
L?i lo ?m thu?c ba son t?i k?
H?m Hiu ??i Chng 6030
M?t mnh th??ng ch? nh? anh
?m ?m nghe tr?ng c?m canh no n?
H?m Hiu ??i Chng 9042
Con ng?a u?ng h? n??c m? (5),
Con g ?n c? v??n k (6).
M?t mai anh ? em v?,
Trai ham s?c b? v?, gi ch?u b? h?m hiu!
H?m Hiu Mi?n Trung, Th?a Thin, Hu? 6273
Chi?u bng chi?u tr?ng chi?u ng?n chi?u di
T? em tr?i chi?u cho em ng?i
G duyn khng ??ng b?i h?i l gan
H?m Hiu ??i Chng 7336
C?m t?m ?n v?i c r,
Sao em ph? b?c l?y di g? ??p chng
H?m Hiu Mi?n Trung, Ngh? T?nh 6777
B??c xu?ng c?u, c?u o?n, c?u o?i, (2)
B??c xu?ng tu, tu ch?y, tu nghing,
Em th??ng anh bp b?ng ??ng phi?n,
??i anh v? x? ki?m ti?n c??i em.
H?m Hiu Mi?n Nam, Long An 8668
?n chanh ng?i g?c cy chanh (3)
Th?y m? g? bn cho anh th?t th.
By gi? ch x?u ch xa,
Ch c?a ch nh, ch kh ch kh?n.
? ?u y?u ?i?u thanh tn,
Sao anh ch?ng ch?u c?m cn ?i l??
Vng m??i ??t m?y sao anh ch?ng mu?,
C?m cn ?i l?a l?i ph?i thau n?m!
Thau n?m ?nh l?n vng m??i
R?ng vng cu?n khc ??t ?ui th?n l?n.
H?m Hiu ??i Chng 5391