Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Hay Lm

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
X?u ng??i hay lm dng Hay Lm ??i Chng 2669
X?u hay lm t?t d?t hay ni ch? Hay Lm ??i Chng 9134
Tr?i no c ph? ai ?u
Hay lm (Sing n?ng) th giu, c ch th nn
Hay Lm ??i Chng 7559
T?t s? b?ng b? giu Hay Lm ??i Chng 9557
Sng mai anh th?c d?y
Anh xch ci r?a quo
Anh ln hn ni Qu?o
Anh ??n cy c?i cng queo
Anh than v?i em cha m? anh ngho
??a tre y?u ?t dm quo con m?m nhum (*)
Hay Lm Mi?n Trung, Qu?ng Ngi 9850
Quen tay khng b?ng hay lm Hay Lm ??i Chng 6475
Quen tay hay lm Hay Lm ??i Chng 747
Nhi?u tay h?n hay lm Hay Lm ??i Chng 8955
Nh giu s?m l; k? kh s?m c?m Hay Lm Mi?n Trung, Ngh? T?nh 4536
Nh? x?a li?t s? b?n ng??i (Cu 3)
Php qun d h?i m?y l?i th?y chung
R?ng: - Anh l k? c cng
V ?n Nh n??c c?ng khng b?c g
C? sao m?u ph?n lm chi?
Nh?ng ai ??ng ??ng ni th tha ngay!
Nghe l?i nghi?n l?i cau my
M?ng r?ng: - Php t?c ni hay lm g
M?y nghn v?n ?c my th nh? khng?
Tao ?n m?t thng m??i ??ng
C?ng l da th?t c?a trong ton k?
C?m th?a canh c?n ra chi
Hy cn kho ni, k? g lm ?n
D?a Nam nhn, gi?t Nam nhn
M?t n?m l??ng thu? ton k?
M?y nghn v?n ?c my th nh? khng?
Tao ?n m?t thng m??i ??ng
C?ng l da th?t c?a trong ton k?
C?m th?a canh c?n ra chi
Hy cn kho ni, k? g lm ?n
D?a Nam nhn, gi?t Nam nhn
M?t n?m l??ng thu? ton k? (Cn Ti?p Cu 4)
Hay Lm Mi?n B?c, H N?i 1134
Ng??i bi?t ch?ng ni
Ng??i ni ch?ng bi?t
Hay Lm ??i Chng 3621
N?ng thuy?t b?t n?ng hnh Hay Lm ??i Chng 8866
Mu?n ?n th l?n v b?p
Ch?ng ai khen ci n?t hay lm!
Hay Lm ??i Chng 6726
Mau tay hay lm Hay Lm ??i Chng 5003
M?t nh c b?n nng du
Du c? bun bn ra m?u phong l?u
Du hai c v? m? mi?u,
B?c ti?n thc la, bao nhiu ?em v?,
Du ba ln t?n, xa xu?,
Nh? ?n cha m? cho v? Mi?n Nam
Du T? c tnh hay lm,
Ch?n tru c?t c? min man ngoi ??ng!
Hay Lm ??i Chng 9094
M?t ng??i hay ho b?ng kho ng??i hay lm Hay Lm ??i Chng 10084
M? ?i, con ch? l?y th? c?a.
C hai hn ng?c ?u ??a t?i ngy
Hay Lm ??i Chng 3717
Hay ?n th ch?ng hay lm Hay Lm ??i Chng 6066
Kho tay h?n hay lm Hay Lm ??i Chng 2006
Khen ng??i th t?t d?t ng??i th x?u
C vay c tr? m?i th?a lng nhau
Tr?i no c ph? ai ?u
Hay lm th giu c ch th nn
Hay Lm ??i Chng 1185
Khen n?t hay lm ai khen n?t hay ?n Hay Lm ??i Chng 1279
Hay m?n tr?c quang m?t s?ch,
Nhc m?n tr?c r?ch m?t tr?
Hay Lm Mi?n Trung, Ngh? T?nh 8254
Hay lm th gi?u, c ch th nn Hay Lm ??i Chng 3126
Hay lm th ?i hay ni th no Hay Lm ??i Chng 2433
Hay lm m ch?ng hay lo,
Lm chi cho l?m lm cho nh?c mnh
Hay Lm ??i Chng 6217
Hay lam hay lm ??u quang m?t s?ch,
Ch?ng hay lm ??u r?ch m?t d?
Hay Lm Mi?n Trung, Ngh? T?nh 2797
Hay lm ??u quang m?t s?ch
Ch?ng hay lm ??u rch m?t d?
Hay Lm ??i Chng 9057
Hay h?c th sng hay lm th t?i Hay Lm ??i Chng 4020
C c?a ko x?.
ng th? no kh?e.
Th v? ?n c?m vua.
ng th? no thua
Th v? b m?
Hay Lm ??i Chng 6932
Chu?t ch ?n tr ?? mui
Ai mu?n m?n m?n th?y tui th v?
M? tui gh g?m, g?m gh,
Mi dao cho s?c m? m? d hai.
Hay Lm Mi?n Trung, Ngh? T?nh 6788
Ch?ng hay lm ??u r?ch m?t d?. Hay Lm Mi?n Trung, Ngh? T?nh 5509
C? ??i th ?n c?a ch?ng,
M?i ???c m?t ??ng ?i ?i ?n ring
Hay Lm Mi?n Trung, Ngh? T?nh 10219
?ng tay h?n hay lm Hay Lm ??i Chng 8416
??ng b? n?i, ng?i b? ?m Hay Lm Mi?n Trung, Ngh? T?nh 7121
? sinh ra ki?p hay ch?i
Th Tr?i l?i ??a vo n?i hay lm (khng ti?n)
Hay Lm ??i Chng 5576
??u n?m g?p n?n chy nh,
Cu?i n?m anh b?n Th?ch H t?i ch?i
Hay Lm Mi?n Trung, Ngh? T?nh 3401