Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Hay Lm

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
X?u ng??i hay lm dng Hay Lm ??i Chng 2648
X?u hay lm t?t d?t hay ni ch? Hay Lm ??i Chng 9114
Tr?i no c ph? ai ?u
Hay lm (Sing n?ng) th giu, c ch th nn
Hay Lm ??i Chng 7546
T?t s? b?ng b? giu Hay Lm ??i Chng 9535
Sng mai anh th?c d?y
Anh xch ci r?a quo
Anh ln hn ni Qu?o
Anh ??n cy c?i cng queo
Anh than v?i em cha m? anh ngho
??a tre y?u ?t dm quo con m?m nhum (*)
Hay Lm Mi?n Trung, Qu?ng Ngi 9831
Quen tay khng b?ng hay lm Hay Lm ??i Chng 6453
Quen tay hay lm Hay Lm ??i Chng 725
Nhi?u tay h?n hay lm Hay Lm ??i Chng 8931
Nh giu s?m l; k? kh s?m c?m Hay Lm Mi?n Trung, Ngh? T?nh 4519
Nh? x?a li?t s? b?n ng??i (Cu 3)
Php qun d h?i m?y l?i th?y chung
R?ng: - Anh l k? c cng
V ?n Nh n??c c?ng khng b?c g
C? sao m?u ph?n lm chi?
Nh?ng ai ??ng ??ng ni th tha ngay!
Nghe l?i nghi?n l?i cau my
M?ng r?ng: - Php t?c ni hay lm g
M?y nghn v?n ?c my th nh? khng?
Tao ?n m?t thng m??i ??ng
C?ng l da th?t c?a trong ton k?
C?m th?a canh c?n ra chi
Hy cn kho ni, k? g lm ?n
D?a Nam nhn, gi?t Nam nhn
M?t n?m l??ng thu? ton k?
M?y nghn v?n ?c my th nh? khng?
Tao ?n m?t thng m??i ??ng
C?ng l da th?t c?a trong ton k?
C?m th?a canh c?n ra chi
Hy cn kho ni, k? g lm ?n
D?a Nam nhn, gi?t Nam nhn
M?t n?m l??ng thu? ton k? (Cn Ti?p Cu 4)
Hay Lm Mi?n B?c, H N?i 1117
Ng??i bi?t ch?ng ni
Ng??i ni ch?ng bi?t
Hay Lm ??i Chng 3600
N?ng thuy?t b?t n?ng hnh Hay Lm ??i Chng 8843
Mu?n ?n th l?n v b?p
Ch?ng ai khen ci n?t hay lm!
Hay Lm ??i Chng 6709
Mau tay hay lm Hay Lm ??i Chng 4980
M?t nh c b?n nng du
Du c? bun bn ra m?u phong l?u
Du hai c v? m? mi?u,
B?c ti?n thc la, bao nhiu ?em v?,
Du ba ln t?n, xa xu?,
Nh? ?n cha m? cho v? Mi?n Nam
Du T? c tnh hay lm,
Ch?n tru c?t c? min man ngoi ??ng!
Hay Lm ??i Chng 9074
M?t ng??i hay ho b?ng kho ng??i hay lm Hay Lm ??i Chng 10066
M? ?i, con ch? l?y th? c?a.
C hai hn ng?c ?u ??a t?i ngy
Hay Lm ??i Chng 3699
Hay ?n th ch?ng hay lm Hay Lm ??i Chng 6045
Kho tay h?n hay lm Hay Lm ??i Chng 1987
Khen ng??i th t?t d?t ng??i th x?u
C vay c tr? m?i th?a lng nhau
Tr?i no c ph? ai ?u
Hay lm th giu c ch th nn
Hay Lm ??i Chng 1166
Khen n?t hay lm ai khen n?t hay ?n Hay Lm ??i Chng 1256
Hay m?n tr?c quang m?t s?ch,
Nhc m?n tr?c r?ch m?t tr?
Hay Lm Mi?n Trung, Ngh? T?nh 8231
Hay lm th gi?u, c ch th nn Hay Lm ??i Chng 3106
Hay lm th ?i hay ni th no Hay Lm ??i Chng 2411
Hay lm m ch?ng hay lo,
Lm chi cho l?m lm cho nh?c mnh
Hay Lm ??i Chng 6196
Hay lam hay lm ??u quang m?t s?ch,
Ch?ng hay lm ??u r?ch m?t d?
Hay Lm Mi?n Trung, Ngh? T?nh 2777
Hay lm ??u quang m?t s?ch
Ch?ng hay lm ??u rch m?t d?
Hay Lm ??i Chng 9041
Hay h?c th sng hay lm th t?i Hay Lm ??i Chng 4002
C c?a ko x?.
ng th? no kh?e.
Th v? ?n c?m vua.
ng th? no thua
Th v? b m?
Hay Lm ??i Chng 6910
Chu?t ch ?n tr ?? mui
Ai mu?n m?n m?n th?y tui th v?
M? tui gh g?m, g?m gh,
Mi dao cho s?c m? m? d hai.
Hay Lm Mi?n Trung, Ngh? T?nh 6772
Ch?ng hay lm ??u r?ch m?t d?. Hay Lm Mi?n Trung, Ngh? T?nh 5491
C? ??i th ?n c?a ch?ng,
M?i ???c m?t ??ng ?i ?i ?n ring
Hay Lm Mi?n Trung, Ngh? T?nh 10196
?ng tay h?n hay lm Hay Lm ??i Chng 8393
??ng b? n?i, ng?i b? ?m Hay Lm Mi?n Trung, Ngh? T?nh 7098
? sinh ra ki?p hay ch?i
Th Tr?i l?i ??a vo n?i hay lm (khng ti?n)
Hay Lm ??i Chng 5555
??u n?m g?p n?n chy nh,
Cu?i n?m anh b?n Th?ch H t?i ch?i
Hay Lm Mi?n Trung, Ngh? T?nh 3381