Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Hi?n T??ng

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Y?n bay cao m?a ro l?i t?nh Hi?n T??ng ??i Chng 7715
Xoy tru: khng giu c?ng s??ng
Xoy ng?a hi?n t??ng: l t??ng ?iu ngoa
Hi?n T??ng Mi?n Trung, Ph Yn 5428
Xem ln tr?ng b?ch tr?i h?ng,
D?o mi?n s?n th?y b? bng hi bnh.
Hi?n T??ng Mi?n Trung 2958
Vng tr?i th gi ?? tr?i th m?a Hi?n T??ng ??i Chng 9629
Tua rua m?t thng m??i ngy
C?y tr?ng (tr?c) lu?ng cy c?ng ???c la x?i
Tua rua qu?t l?i th thi c?y ma
Tua rua th m?c tua rua
M? gi ru?ng ng?u, khng thua b?n ?i?n
Hi?n T??ng ??i Chng 4976
Tua rua m?c, vng cy ho l (*)
Tua rua l?n ch?t c ch?t tm
Ch?n t?m ki?m c nui con
Trong ba vi?c ?y ai cn khoe hay
Hi?n T??ng ??i Chng 8226
Tua rua b?ng m?t, c?t bt c?m ch?m Hi?n T??ng ??i Chng 1933
Trn tr?i c v?y t t
M?t ng b?y v? khng ch v? no
M?t v? tt n??c b? ao
Ph?i tr?n m?a ro ??ng np b?i tre
M?t v? th ?i bun b
C?n sng c?n gi n ? xu?ng sng
M?t v? th ?i bun bng
Ch?ng may c?n tp n bay ln tr?i
M?t v? th ?i bun vi
Khi vi ph?i n??c n si ?m ?m
M?t v? th ?i bun mm
Khng may mm th?ng l?i n?m ?n ti
M?t v? th ?i bun n?i
Khng may n?i mo, m?t n?i hai vung
M?t v? th ?i bun h?ng
Khng may h?ng b?p m?t ??ng ba ?i
Than r?ng: ??t h?i tr?i i
Tr?i cho b?y v? nh? ti lm g ?
Hi?n T??ng ??i Chng 3708
Tru ?en ?n c?, tru ?? ?n ga Hi?n T??ng Mi?n Trung, Ngh? T?nh 8797
V?ng s?p m?a ro, v?ng cao gi tp Hi?n T??ng Mi?n Nam, An Giang 3239
V?ng r?p m?a ro, v?ng cao gi tp Hi?n T??ng ??i Chng 8988
Tr?i xanh th n?ng
Tr?i tr?ng th m?a
Hi?n T??ng ??i Chng 3741
Tr?i n?ng chng tr?a
Tr?i m?a chng t?i
Hi?n T??ng ??i Chng 6489
Tr?i m?a trong ni m?a ra (2)
M?a quanh m?a qu?o, trong nh khng m?a
Hi?n T??ng ??i Chng 6125
Tr?i m?a trong ni m?a ra
B? cu gy gi?c ?a ?a gy d?n
Hi?n T??ng ??i Chng 1316
Tr?i m?a tr?i n?ng, hai n m? m?ng nhau Hi?n T??ng ??i Chng 3295
Tr?i m?a tr?i n?ng
V? ch?ng ng Th?ng ?nh nhau
V? ch?ng ng ngu ra ch?a
Ch?c n?a l?i t?nh.
Hi?n T??ng ??i Chng 1699
Tr?i m?a n?m b?y ?m s?t si
Nhi b?u ku ??ng tr?ng d? bi ngi nh? anh
Hi?n T??ng ??i Chng 1578
Tr?i m?a lc ?c ru?ng du
Ci nn ??i ??u, ci thng c?p tay
Vo v??n hi thng du ??y (*)
Nui t?m cho l?n mong ngy ??m t?.
Th??ng em cht ph?n ngy th?
L?m than ? tr?i, n?ng m?a ? t?ng.
Xa xi ai c t? lng?
Gian nan tn kh?, ta ??ng qun nhau!
Hi?n T??ng ??i Chng 1960
Tr?i m?a cho la thm bng
Cho n??c thm c, cho sng thm thuy?n
Cho d, cho l?ng gy then
Cho vng, cho cng m?t phen nhu?m bn
Hi?n T??ng Mi?n Nam, B?c Liu 5983
Tr?i m?a cho ??t l khoai (2)
Thn ti ?i ? ? hai thng rng
By gi? m hp l?ng cng
Thn ti l l?t ra ??ng b?t cua.
Hi?n T??ng Mi?n Trung, Ngh? T?nh 5774
Tr?i m?a cho ??t l khoai
Cng anh lm r? ? hai n?m rng
Nh em l?m ru?ng ngoi ??ng
B?t anh tt n??c c?c lng anh thay
Thng chn m?a b?i, gi may
C?t l?y gu n??c, hai tay r?ng r?i
Hi?n T??ng ??i Chng 7578
Tr?i m?a cho ??t l cau (2)
V? ch?ng h h?ng r? nhau ?i b?a,
B?a xong th c?ng l v?a
Gieo, m? chu?n b? cho ma c?y chim
Hi?n T??ng ??i Chng 3855
Tr? v?ng th l?t, tr? c?t th m?a Hi?n T??ng Mi?n Trung, Ngh? T?nh 7162
Tr?ng khoai ??t l?, gieo m? ??t quen Hi?n T??ng ??i Chng 607
Tr?i lm thng su gi chn
Thng m?t n?m tr?n nng ?? m? hi
Con chu?t ko cy l?i l?i
Con tru b?c g?o vo ng?i trong cong
V??n r?ng th th? rau rong
Ao su gi?a ??ng vi c?i lm d?a
Con b ?i t?m ban tr?a
M?t ?n con v?t cy b?a rung n??ng
Con voi n?m ? g?m gi??ng
Cc ?i ?nh gi?c b?n ph??ng nh?c nh?n
Chu?n chu?n th?y cm li?n ?n
L?n kia th?y cm nh?c nh?n bay qua
Tr?i m?a cho m?i b?t g
Thng ?ong con c?n ?u?i c lao xao
L??n n?m cho trm b vo (*)
M?t ?n co co ?u?i b?t c r
Thc gi?ng c?n chu?t trong b?
L la l m? ?u?i v? chn tru
Chim chch c?n c? di?u hu
G con tha qua bi?t ?u m l?n
C?y co th ?u?i ch s?n
M?t ?n con chu?t ?u?i ?n con mo
Hi?n T??ng ??i Chng 1949
Tr?i hm nay my ko lu?ng b?a
Tr?i cn n?ng ro, ta ch?a v?i v?
Bao gi? ko v?y t t
S?p g?ng s?p gnh, ta v? k?o m?a!
Hi?n T??ng ??i Chng 9332
Tr?i hm my ko b?i b?a
Th cn n?ng ro ta ch?a v?i v?
Bao gi? ko v?y t t
S?p g?ng s?p gnh ta v? k?o m?a
Hi?n T??ng ??i Chng 1534
Tr?i cn khi n?ng khi m?a
Ngy cn khi s?m khi tr?a n?a ng??i
Hi?n T??ng Mi?n Nam, Kin Giang 5880
Tr?i ch?p M?i N?y, th?c d?y m ?i
Tr?i ch?p ?? Di ? nh m ng?
Hi?n T??ng Mi?n Trung, Ph Yn 2516
Tr?i ?ang n?ng c? g tr?ng th m?a Hi?n T??ng ??i Chng 5535
Tr?ng r?m n??c ln Hi?n T??ng Mi?n Trung 1565
Tr?ng qu?ng th h?n
Tr?ng tn th m?a
Hi?n T??ng ??i Chng 7266
Tr?ng qu?n th h?n, tr?ng tn th m?a Hi?n T??ng ??i Chng 1506
Tr?ng m? t?t la n?
Tr?ng t? t?t la su
Hi?n T??ng ??i Chng 3299
Tr?ng m? t?t la m?, tr?ng t? t?t la su Hi?n T??ng ??i Chng 8095
Tr?ng bao nhiu tu?i tr?ng gi
Ni bao nhiu tu?i g?i l ni non ?
Tr?ng bao nhiu tu?i tr?ng trn
Ni bao nhiu tu?i ni cn tr? tr?
Hi?n T??ng ??i Chng 9011
Tr?i sinh voi, tr?i sinh c? (2)
Tr?i sinh r??i, tr?i sinh v? qut
Hi?n T??ng ??i Chng 5471
Thng tm n?ng rm tri bng
B? khng h?t thc, trng mong t?ng ngy
Vui sao thng tm ngy nay:
Thc chim v?a v?i ? ??y Nam Ninh.
Bn m?u lu?ng c?i ln xanh
Ng th?m mi n?ng ?? dnh ging hai.
M?i ra m? g?ch l ngoi
Nh ai cu?i xm ? t??i mi h?ng.
??m trong sen hi v?a xong.
??y sn h?p tc sen hong n?ng vng.
Hi?n T??ng Mi?n B?c, H N?i 9305
Thng tm n?ng rm tri b??i Hi?n T??ng ??i Chng 6961
Thng tm ?i qua thng ba ?i ch?t Hi?n T??ng ??i Chng 8282
Thng N?m thng Su, m?t tr?i ?i ch?ch
Thng B?y, thng Tm m?t tr?i ?i xin
Em l ph?n gi thuy?n quyn
??ng cho sng d?n, ? nghing n??c vo
? nghing sng d?n ba ?o
Trong d? th?y ??c, nh?ng ??c no th?y trong
Hi?n T??ng ??i Chng 8065
Thng ging l ti?t gi bay
Thng hai gi mt tr?ng bay vo ?n.
Thng ba gi ??a n??c ln
Thng t? gi ?nh cho m?m ng?n cy
Thng n?m l ti?t gi ty
Thng su gi mt c?y cy tnh sa?
Thng b?y gi l?t song ?o
Thng tm l gi l?t vo hm ma?
Thng chn l gi r?i ngoi
Thng m??i l gi heo may r?i ??ng.
Thng m?t gi v? ma ?ng
Thng ch?p gi l?nh gi lng chng ?i!
M??i hai thng gi ti ? h?a r?i
M?a ?u chng h?a m?t bi cng nghe.
Hi?n T??ng ??i Chng 567
Thng Ging ??ng di
Thng Hai ??ng t?
Thng Ba n?m r?
tThng T? nam non
Thng Su nam dn
Thng B?y m?a bi
Thng Tm m?a ging
Thng Chn m?a rng
Thng M??i l?t l?n
Hi?n T??ng Mi?n Trung 8024
Thng chn nh?n ?n rau mu?ng Hi?n T??ng Mi?n Trung, Ngh? T?nh 6486
Thng chn m?a r??i (3)
Thng m??i ch?u bo
Hi?n T??ng ??i Chng 7995
Thng chn m?a r??i (2)
Thng m??i m?a m?
Hi?n T??ng ??i Chng 1068
Thng chn m?a r??i
Thng m??i m?a m?ng
Hi?n T??ng ??i Chng 5606
Thng chn ?n r??i, thng m??i ?n ru?c Hi?n T??ng ??i Chng 5471
Thng Ba tr?i h?n sen tn
?m n?m tr?i l gan vng ??i anh
Hi?n T??ng ??i Chng 3900