Best game

Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Hi?n T??ng

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Y?n bay cao m?a ro l?i t?nh Hi?n T??ng ??i Chng 7702
Xoy tru: khng giu c?ng s??ng
Xoy ng?a hi?n t??ng: l t??ng ?iu ngoa
Hi?n T??ng Mi?n Trung, Ph Yn 5415
Xem ln tr?ng b?ch tr?i h?ng,
D?o mi?n s?n th?y b? bng hi bnh.
Hi?n T??ng Mi?n Trung 2948
Vng tr?i th gi ?? tr?i th m?a Hi?n T??ng ??i Chng 9618
Tua rua m?t thng m??i ngy
C?y tr?ng (tr?c) lu?ng cy c?ng ???c la x?i
Tua rua qu?t l?i th thi c?y ma
Tua rua th m?c tua rua
M? gi ru?ng ng?u, khng thua b?n ?i?n
Hi?n T??ng ??i Chng 4963
Tua rua m?c, vng cy ho l (*)
Tua rua l?n ch?t c ch?t tm
Ch?n t?m ki?m c nui con
Trong ba vi?c ?y ai cn khoe hay
Hi?n T??ng ??i Chng 8217
Tua rua b?ng m?t, c?t bt c?m ch?m Hi?n T??ng ??i Chng 1924
Trn tr?i c v?y t t
M?t ng b?y v? khng ch v? no
M?t v? tt n??c b? ao
Ph?i tr?n m?a ro ??ng np b?i tre
M?t v? th ?i bun b
C?n sng c?n gi n ? xu?ng sng
M?t v? th ?i bun bng
Ch?ng may c?n tp n bay ln tr?i
M?t v? th ?i bun vi
Khi vi ph?i n??c n si ?m ?m
M?t v? th ?i bun mm
Khng may mm th?ng l?i n?m ?n ti
M?t v? th ?i bun n?i
Khng may n?i mo, m?t n?i hai vung
M?t v? th ?i bun h?ng
Khng may h?ng b?p m?t ??ng ba ?i
Than r?ng: ??t h?i tr?i i
Tr?i cho b?y v? nh? ti lm g ?
Hi?n T??ng ??i Chng 3697
Tru ?en ?n c?, tru ?? ?n ga Hi?n T??ng Mi?n Trung, Ngh? T?nh 8786
V?ng s?p m?a ro, v?ng cao gi tp Hi?n T??ng Mi?n Nam, An Giang 3228
V?ng r?p m?a ro, v?ng cao gi tp Hi?n T??ng ??i Chng 8976
Tr?i xanh th n?ng
Tr?i tr?ng th m?a
Hi?n T??ng ??i Chng 3728
Tr?i n?ng chng tr?a
Tr?i m?a chng t?i
Hi?n T??ng ??i Chng 6478
Tr?i m?a trong ni m?a ra (2)
M?a quanh m?a qu?o, trong nh khng m?a
Hi?n T??ng ??i Chng 6113
Tr?i m?a trong ni m?a ra
B? cu gy gi?c ?a ?a gy d?n
Hi?n T??ng ??i Chng 1304
Tr?i m?a tr?i n?ng, hai n m? m?ng nhau Hi?n T??ng ??i Chng 3283
Tr?i m?a tr?i n?ng
V? ch?ng ng Th?ng ?nh nhau
V? ch?ng ng ngu ra ch?a
Ch?c n?a l?i t?nh.
Hi?n T??ng ??i Chng 1687
Tr?i m?a n?m b?y ?m s?t si
Nhi b?u ku ??ng tr?ng d? bi ngi nh? anh
Hi?n T??ng ??i Chng 1569
Tr?i m?a lc ?c ru?ng du
Ci nn ??i ??u, ci thng c?p tay
Vo v??n hi thng du ??y (*)
Nui t?m cho l?n mong ngy ??m t?.
Th??ng em cht ph?n ngy th?
L?m than ? tr?i, n?ng m?a ? t?ng.
Xa xi ai c t? lng?
Gian nan tn kh?, ta ??ng qun nhau!
Hi?n T??ng ??i Chng 1950
Tr?i m?a cho la thm bng
Cho n??c thm c, cho sng thm thuy?n
Cho d, cho l?ng gy then
Cho vng, cho cng m?t phen nhu?m bn
Hi?n T??ng Mi?n Nam, B?c Liu 5973
Tr?i m?a cho ??t l khoai (2)
Thn ti ?i ? ? hai thng rng
By gi? m hp l?ng cng
Thn ti l l?t ra ??ng b?t cua.
Hi?n T??ng Mi?n Trung, Ngh? T?nh 5764
Tr?i m?a cho ??t l khoai
Cng anh lm r? ? hai n?m rng
Nh em l?m ru?ng ngoi ??ng
B?t anh tt n??c c?c lng anh thay
Thng chn m?a b?i, gi may
C?t l?y gu n??c, hai tay r?ng r?i
Hi?n T??ng ??i Chng 7568
Tr?i m?a cho ??t l cau (2)
V? ch?ng h h?ng r? nhau ?i b?a,
B?a xong th c?ng l v?a
Gieo, m? chu?n b? cho ma c?y chim
Hi?n T??ng ??i Chng 3844
Tr? v?ng th l?t, tr? c?t th m?a Hi?n T??ng Mi?n Trung, Ngh? T?nh 7152
Tr?ng khoai ??t l?, gieo m? ??t quen Hi?n T??ng ??i Chng 594
Tr?i lm thng su gi chn
Thng m?t n?m tr?n nng ?? m? hi
Con chu?t ko cy l?i l?i
Con tru b?c g?o vo ng?i trong cong
V??n r?ng th th? rau rong
Ao su gi?a ??ng vi c?i lm d?a
Con b ?i t?m ban tr?a
M?t ?n con v?t cy b?a rung n??ng
Con voi n?m ? g?m gi??ng
Cc ?i ?nh gi?c b?n ph??ng nh?c nh?n
Chu?n chu?n th?y cm li?n ?n
L?n kia th?y cm nh?c nh?n bay qua
Tr?i m?a cho m?i b?t g
Thng ?ong con c?n ?u?i c lao xao
L??n n?m cho trm b vo (*)
M?t ?n co co ?u?i b?t c r
Thc gi?ng c?n chu?t trong b?
L la l m? ?u?i v? chn tru
Chim chch c?n c? di?u hu
G con tha qua bi?t ?u m l?n
C?y co th ?u?i ch s?n
M?t ?n con chu?t ?u?i ?n con mo
Hi?n T??ng ??i Chng 1936
Tr?i hm nay my ko lu?ng b?a
Tr?i cn n?ng ro, ta ch?a v?i v?
Bao gi? ko v?y t t
S?p g?ng s?p gnh, ta v? k?o m?a!
Hi?n T??ng ??i Chng 9320
Tr?i hm my ko b?i b?a
Th cn n?ng ro ta ch?a v?i v?
Bao gi? ko v?y t t
S?p g?ng s?p gnh ta v? k?o m?a
Hi?n T??ng ??i Chng 1522
Tr?i cn khi n?ng khi m?a
Ngy cn khi s?m khi tr?a n?a ng??i
Hi?n T??ng Mi?n Nam, Kin Giang 5868
Tr?i ch?p M?i N?y, th?c d?y m ?i
Tr?i ch?p ?? Di ? nh m ng?
Hi?n T??ng Mi?n Trung, Ph Yn 2506
Tr?i ?ang n?ng c? g tr?ng th m?a Hi?n T??ng ??i Chng 5524
Tr?ng r?m n??c ln Hi?n T??ng Mi?n Trung 1554
Tr?ng qu?ng th h?n
Tr?ng tn th m?a
Hi?n T??ng ??i Chng 7257
Tr?ng qu?n th h?n, tr?ng tn th m?a Hi?n T??ng ??i Chng 1495
Tr?ng m? t?t la n?
Tr?ng t? t?t la su
Hi?n T??ng ??i Chng 3287
Tr?ng m? t?t la m?, tr?ng t? t?t la su Hi?n T??ng ??i Chng 8082
Tr?ng bao nhiu tu?i tr?ng gi
Ni bao nhiu tu?i g?i l ni non ?
Tr?ng bao nhiu tu?i tr?ng trn
Ni bao nhiu tu?i ni cn tr? tr?
Hi?n T??ng ??i Chng 8999
Tr?i sinh voi, tr?i sinh c? (2)
Tr?i sinh r??i, tr?i sinh v? qut
Hi?n T??ng ??i Chng 5461
Thng tm n?ng rm tri bng
B? khng h?t thc, trng mong t?ng ngy
Vui sao thng tm ngy nay:
Thc chim v?a v?i ? ??y Nam Ninh.
Bn m?u lu?ng c?i ln xanh
Ng th?m mi n?ng ?? dnh ging hai.
M?i ra m? g?ch l ngoi
Nh ai cu?i xm ? t??i mi h?ng.
??m trong sen hi v?a xong.
??y sn h?p tc sen hong n?ng vng.
Hi?n T??ng Mi?n B?c, H N?i 9295
Thng tm n?ng rm tri b??i Hi?n T??ng ??i Chng 6951
Thng tm ?i qua thng ba ?i ch?t Hi?n T??ng ??i Chng 8269
Thng N?m thng Su, m?t tr?i ?i ch?ch
Thng B?y, thng Tm m?t tr?i ?i xin
Em l ph?n gi thuy?n quyn
??ng cho sng d?n, ? nghing n??c vo
? nghing sng d?n ba ?o
Trong d? th?y ??c, nh?ng ??c no th?y trong
Hi?n T??ng ??i Chng 8053
Thng ging l ti?t gi bay
Thng hai gi mt tr?ng bay vo ?n.
Thng ba gi ??a n??c ln
Thng t? gi ?nh cho m?m ng?n cy
Thng n?m l ti?t gi ty
Thng su gi mt c?y cy tnh sa?
Thng b?y gi l?t song ?o
Thng tm l gi l?t vo hm ma?
Thng chn l gi r?i ngoi
Thng m??i l gi heo may r?i ??ng.
Thng m?t gi v? ma ?ng
Thng ch?p gi l?nh gi lng chng ?i!
M??i hai thng gi ti ? h?a r?i
M?a ?u chng h?a m?t bi cng nghe.
Hi?n T??ng ??i Chng 554
Thng Ging ??ng di
Thng Hai ??ng t?
Thng Ba n?m r?
tThng T? nam non
Thng Su nam dn
Thng B?y m?a bi
Thng Tm m?a ging
Thng Chn m?a rng
Thng M??i l?t l?n
Hi?n T??ng Mi?n Trung 8013
Thng chn nh?n ?n rau mu?ng Hi?n T??ng Mi?n Trung, Ngh? T?nh 6475
Thng chn m?a r??i (3)
Thng m??i ch?u bo
Hi?n T??ng ??i Chng 7982
Thng chn m?a r??i (2)
Thng m??i m?a m?
Hi?n T??ng ??i Chng 1056
Thng chn m?a r??i
Thng m??i m?a m?ng
Hi?n T??ng ??i Chng 5594
Thng chn ?n r??i, thng m??i ?n ru?c Hi?n T??ng ??i Chng 5460
Thng Ba tr?i h?n sen tn
?m n?m tr?i l gan vng ??i anh
Hi?n T??ng ??i Chng 3889