Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Hi?n T??ng

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Y?n bay cao m?a ro l?i t?nh Hi?n T??ng ??i Chng 7687
Xoy tru: khng giu c?ng s??ng
Xoy ng?a hi?n t??ng: l t??ng ?iu ngoa
Hi?n T??ng Mi?n Trung, Ph Yn 5382
Xem ln tr?ng b?ch tr?i h?ng,
D?o mi?n s?n th?y b? bng hi bnh.
Hi?n T??ng Mi?n Trung 2928
Vng tr?i th gi ?? tr?i th m?a Hi?n T??ng ??i Chng 9599
Tua rua m?t thng m??i ngy
C?y tr?ng (tr?c) lu?ng cy c?ng ???c la x?i
Tua rua qu?t l?i th thi c?y ma
Tua rua th m?c tua rua
M? gi ru?ng ng?u, khng thua b?n ?i?n
Hi?n T??ng ??i Chng 4942
Tua rua m?c, vng cy ho l (*)
Tua rua l?n ch?t c ch?t tm
Ch?n t?m ki?m c nui con
Trong ba vi?c ?y ai cn khoe hay
Hi?n T??ng ??i Chng 8201
Tua rua b?ng m?t, c?t bt c?m ch?m Hi?n T??ng ??i Chng 1908
Trn tr?i c v?y t t
M?t ng b?y v? khng ch v? no
M?t v? tt n??c b? ao
Ph?i tr?n m?a ro ??ng np b?i tre
M?t v? th ?i bun b
C?n sng c?n gi n ? xu?ng sng
M?t v? th ?i bun bng
Ch?ng may c?n tp n bay ln tr?i
M?t v? th ?i bun vi
Khi vi ph?i n??c n si ?m ?m
M?t v? th ?i bun mm
Khng may mm th?ng l?i n?m ?n ti
M?t v? th ?i bun n?i
Khng may n?i mo, m?t n?i hai vung
M?t v? th ?i bun h?ng
Khng may h?ng b?p m?t ??ng ba ?i
Than r?ng: ??t h?i tr?i i
Tr?i cho b?y v? nh? ti lm g ?
Hi?n T??ng ??i Chng 3681
Tru ?en ?n c?, tru ?? ?n ga Hi?n T??ng Mi?n Trung, Ngh? T?nh 8772
V?ng s?p m?a ro, v?ng cao gi tp Hi?n T??ng Mi?n Nam, An Giang 3210
V?ng r?p m?a ro, v?ng cao gi tp Hi?n T??ng ??i Chng 8962
Tr?i xanh th n?ng
Tr?i tr?ng th m?a
Hi?n T??ng ??i Chng 3711
Tr?i n?ng chng tr?a
Tr?i m?a chng t?i
Hi?n T??ng ??i Chng 6464
Tr?i m?a trong ni m?a ra (2)
M?a quanh m?a qu?o, trong nh khng m?a
Hi?n T??ng ??i Chng 6098
Tr?i m?a trong ni m?a ra
B? cu gy gi?c ?a ?a gy d?n
Hi?n T??ng ??i Chng 1286
Tr?i m?a tr?i n?ng, hai n m? m?ng nhau Hi?n T??ng ??i Chng 3268
Tr?i m?a tr?i n?ng
V? ch?ng ng Th?ng ?nh nhau
V? ch?ng ng ngu ra ch?a
Ch?c n?a l?i t?nh.
Hi?n T??ng ??i Chng 1671
Tr?i m?a n?m b?y ?m s?t si
Nhi b?u ku ??ng tr?ng d? bi ngi nh? anh
Hi?n T??ng ??i Chng 1546
Tr?i m?a lc ?c ru?ng du
Ci nn ??i ??u, ci thng c?p tay
Vo v??n hi thng du ??y (*)
Nui t?m cho l?n mong ngy ??m t?.
Th??ng em cht ph?n ngy th?
L?m than ? tr?i, n?ng m?a ? t?ng.
Xa xi ai c t? lng?
Gian nan tn kh?, ta ??ng qun nhau!
Hi?n T??ng ??i Chng 1929
Tr?i m?a cho la thm bng
Cho n??c thm c, cho sng thm thuy?n
Cho d, cho l?ng gy then
Cho vng, cho cng m?t phen nhu?m bn
Hi?n T??ng Mi?n Nam, B?c Liu 5954
Tr?i m?a cho ??t l khoai (2)
Thn ti ?i ? ? hai thng rng
By gi? m hp l?ng cng
Thn ti l l?t ra ??ng b?t cua.
Hi?n T??ng Mi?n Trung, Ngh? T?nh 5747
Tr?i m?a cho ??t l khoai
Cng anh lm r? ? hai n?m rng
Nh em l?m ru?ng ngoi ??ng
B?t anh tt n??c c?c lng anh thay
Thng chn m?a b?i, gi may
C?t l?y gu n??c, hai tay r?ng r?i
Hi?n T??ng ??i Chng 7549
Tr?i m?a cho ??t l cau (2)
V? ch?ng h h?ng r? nhau ?i b?a,
B?a xong th c?ng l v?a
Gieo, m? chu?n b? cho ma c?y chim
Hi?n T??ng ??i Chng 3830
Tr? v?ng th l?t, tr? c?t th m?a Hi?n T??ng Mi?n Trung, Ngh? T?nh 7134
Tr?ng khoai ??t l?, gieo m? ??t quen Hi?n T??ng ??i Chng 573
Tr?i lm thng su gi chn
Thng m?t n?m tr?n nng ?? m? hi
Con chu?t ko cy l?i l?i
Con tru b?c g?o vo ng?i trong cong
V??n r?ng th th? rau rong
Ao su gi?a ??ng vi c?i lm d?a
Con b ?i t?m ban tr?a
M?t ?n con v?t cy b?a rung n??ng
Con voi n?m ? g?m gi??ng
Cc ?i ?nh gi?c b?n ph??ng nh?c nh?n
Chu?n chu?n th?y cm li?n ?n
L?n kia th?y cm nh?c nh?n bay qua
Tr?i m?a cho m?i b?t g
Thng ?ong con c?n ?u?i c lao xao
L??n n?m cho trm b vo (*)
M?t ?n co co ?u?i b?t c r
Thc gi?ng c?n chu?t trong b?
L la l m? ?u?i v? chn tru
Chim chch c?n c? di?u hu
G con tha qua bi?t ?u m l?n
C?y co th ?u?i ch s?n
M?t ?n con chu?t ?u?i ?n con mo
Hi?n T??ng ??i Chng 1901
Tr?i hm nay my ko lu?ng b?a
Tr?i cn n?ng ro, ta ch?a v?i v?
Bao gi? ko v?y t t
S?p g?ng s?p gnh, ta v? k?o m?a!
Hi?n T??ng ??i Chng 9306
Tr?i hm my ko b?i b?a
Th cn n?ng ro ta ch?a v?i v?
Bao gi? ko v?y t t
S?p g?ng s?p gnh ta v? k?o m?a
Hi?n T??ng ??i Chng 1505
Tr?i cn khi n?ng khi m?a
Ngy cn khi s?m khi tr?a n?a ng??i
Hi?n T??ng Mi?n Nam, Kin Giang 5850
Tr?i ch?p M?i N?y, th?c d?y m ?i
Tr?i ch?p ?? Di ? nh m ng?
Hi?n T??ng Mi?n Trung, Ph Yn 2489
Tr?i ?ang n?ng c? g tr?ng th m?a Hi?n T??ng ??i Chng 5508
Tr?ng r?m n??c ln Hi?n T??ng Mi?n Trung 1533
Tr?ng qu?ng th h?n
Tr?ng tn th m?a
Hi?n T??ng ??i Chng 7239
Tr?ng qu?n th h?n, tr?ng tn th m?a Hi?n T??ng ??i Chng 1480
Tr?ng m? t?t la n?
Tr?ng t? t?t la su
Hi?n T??ng ??i Chng 3271
Tr?ng m? t?t la m?, tr?ng t? t?t la su Hi?n T??ng ??i Chng 8065
Tr?ng bao nhiu tu?i tr?ng gi
Ni bao nhiu tu?i g?i l ni non ?
Tr?ng bao nhiu tu?i tr?ng trn
Ni bao nhiu tu?i ni cn tr? tr?
Hi?n T??ng ??i Chng 8979
Tr?i sinh voi, tr?i sinh c? (2)
Tr?i sinh r??i, tr?i sinh v? qut
Hi?n T??ng ??i Chng 5441
Thng tm n?ng rm tri bng
B? khng h?t thc, trng mong t?ng ngy
Vui sao thng tm ngy nay:
Thc chim v?a v?i ? ??y Nam Ninh.
Bn m?u lu?ng c?i ln xanh
Ng th?m mi n?ng ?? dnh ging hai.
M?i ra m? g?ch l ngoi
Nh ai cu?i xm ? t??i mi h?ng.
??m trong sen hi v?a xong.
??y sn h?p tc sen hong n?ng vng.
Hi?n T??ng Mi?n B?c, H N?i 9277
Thng tm n?ng rm tri b??i Hi?n T??ng ??i Chng 6930
Thng tm ?i qua thng ba ?i ch?t Hi?n T??ng ??i Chng 8248
Thng N?m thng Su, m?t tr?i ?i ch?ch
Thng B?y, thng Tm m?t tr?i ?i xin
Em l ph?n gi thuy?n quyn
??ng cho sng d?n, ? nghing n??c vo
? nghing sng d?n ba ?o
Trong d? th?y ??c, nh?ng ??c no th?y trong
Hi?n T??ng ??i Chng 8026
Thng ging l ti?t gi bay
Thng hai gi mt tr?ng bay vo ?n.
Thng ba gi ??a n??c ln
Thng t? gi ?nh cho m?m ng?n cy
Thng n?m l ti?t gi ty
Thng su gi mt c?y cy tnh sa?
Thng b?y gi l?t song ?o
Thng tm l gi l?t vo hm ma?
Thng chn l gi r?i ngoi
Thng m??i l gi heo may r?i ??ng.
Thng m?t gi v? ma ?ng
Thng ch?p gi l?nh gi lng chng ?i!
M??i hai thng gi ti ? h?a r?i
M?a ?u chng h?a m?t bi cng nghe.
Hi?n T??ng ??i Chng 536
Thng Ging ??ng di
Thng Hai ??ng t?
Thng Ba n?m r?
tThng T? nam non
Thng Su nam dn
Thng B?y m?a bi
Thng Tm m?a ging
Thng Chn m?a rng
Thng M??i l?t l?n
Hi?n T??ng Mi?n Trung 7994
Thng chn nh?n ?n rau mu?ng Hi?n T??ng Mi?n Trung, Ngh? T?nh 6458
Thng chn m?a r??i (3)
Thng m??i ch?u bo
Hi?n T??ng ??i Chng 7965
Thng chn m?a r??i (2)
Thng m??i m?a m?
Hi?n T??ng ??i Chng 1040
Thng chn m?a r??i
Thng m??i m?a m?ng
Hi?n T??ng ??i Chng 5577
Thng chn ?n r??i, thng m??i ?n ru?c Hi?n T??ng ??i Chng 5443
Thng Ba tr?i h?n sen tn
?m n?m tr?i l gan vng ??i anh
Hi?n T??ng ??i Chng 3874