Best game

Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Hi?u Th?o

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xin ng??i hi?u t? g?ng khuyn
K?p th?i nui n?ng cho tuy?n ??o con
K?o khi sng c?n ? mn
Th? ngm nga ??c c cn th?y chi
Hi?u Th?o ??i Chng 9595
Xin em gi? tr?n ??o ba,
Sau d?u c thc c?ng l th?m danh.
Hi?u Th?o Mi?n Nam, L?c T?nh 9226
Xa Cha, g?n gi?c m?c d?u
Lng son d? s?t con no dm qun!
Hi?u Th?o Mi?n Nam, B?n Tre 8783
X?p hng Tu ?? lu c?ng ?
R?ng em khng ki?m n?i chi?u c? thn l?i l?p thn
Th?y m? gi khng s?ng mi ?? c?m cn cho em hoi?
- ?n th?y ngh?a m? n?ng l?m anh ?i
Ngh?a phu th s?m mu?n nh? tr?i
Ti?t thanh xun em hy cn n?,
Ch?a mu?n th?i m anh lo!
Hi?u Th?o Mi?n Trung, Th?a Thin 4839
Vng xanh r?c r? ?nh lai,
C?u cho cha m? s?ng hoi v?i con.
Hi?u Th?o ??i Chng 8276
V cha th?y Ph?t mu?n tu
V? nh th?y m? ?i tu (cng phu) ch?a ?nh
Hi?u Th?o ??i Chng 5454
V d?u c b?ng hai mang (5)
C tr hai ng?nh tm cng su ru
Su ru l?t v? b? ?ui
Gi g?o cho tr?ng ??ng nui m? gi
Hi?u Th?o Mi?n Nam, 6195
V d?u c b?ng hai mang (2)
C tr hai ng?nh tm cng su ru
Su ru l?t v? b? ?ui
Gi g?o cho tr?ng ??ng nui m? gi
Hi?u Th?o Mi?n Nam, 1770
V d?u c b?ng hai mang
C tr hai ng?nh, tm cng su ru
Tm cng l?t v? b? ?ui
Gi g?o cho tr?ng m nui m? gi
Hi?u Th?o Mi?n Nam, V?nh Long 4066
V d?u c b?ng hai mang
C tr hai ng?nh, tm cng hai ru
Anh v? bn ?y ? lu
?? em v v canh thu m?t mnh
Hi?u Th?o Mi?n Nam, B?c Liu, Kin Giang 2679
V anh m?t th?, v em m?t th? cho nn chi l? d? ra ri
V d?u th?y v?i m? c l?n so th? tri
Anh c?ng li?u mnh v?t xu?ng t?c th
May cn s?ng d??ng gian th tr?n ngh?a
R?i c thc xu?ng m ti c?ng tr?n tnh.
Hi?u Th?o Mi?n Trung, Th?a Thin 6346
V anh m?t th?, v em m?t th? cho nn chi l? d? ra r?i
Th?y m? ?nh m?ng, ch bc ?i l?n so th? tri
C m?u chi th c?u v?t k? kh? em r?i anh ?i!
Hi?u Th?o Mi?n Trung, Th?a Thin 9501
Vai mang kh?n gi sang sng
M? ku m?c m?, th??ng ch?ng ph?i theo.
Hi?u Th?o Mi?n Trung 10351
Vai mang kh?n gi qua sng (3)
Ci ??u l?y m? th??ng ch?ng ph?i theo
Thuy?n b?ng gi? l?i v? ?ng
Con ?i theo ch?ng ?? m? cho ai?
- M? gi ? c con trai
Con l ph?n gi dm sai ch? tng.
Ch? th? n??c b? non xanh
Theo nhau cho tr?n t? sinh c?ng ?nh.
Tr?i cao b? r?ng mng mnh
? sao cho tr?n t?m tnh phu th.
Trt ? ng?c ??c vng th?
D?u r?ng cch tr? s?n kh c?ng li?u.
Hi?u Th?o ??i Chng 566
V? th anh l?y m?t mun,
M? gi h? d? anh bun ???c no.
Hi?u Th?o ??i Chng 7394
V? ch?ng nh? n??c v?i phi
M? ra ??y l?i m?t ?i ??ng no.
Ai ?i mu?n h??ng l?c tr?i
Tr??c th? cha m?, sau th? v? con.
Hi?u Th?o Mi?n Nam, B?c Liu 5359
V?ng nghe ti?ng v?t ku chi?u,
Bng khung nh? m?, chn chi?u ru?t ?au.
Hi?u Th?o ??i Chng 9655
V?ng nghe chim v?t ku chi?u
Bng khung nh? m? chn chi?u ru?t ?au
Hi?u Th?o ??i Chng 1124
V??n la cy c ngy v??n r? (2)
Con xa m? r?i m?t ? my chau
Hi?u Th?o ??i Chng 1447
Tu ?u cho b?ng tu nh,
Th? cha knh m? h?n l ?i tu.
Hi?u Th?o Mi?n Nam, L?c T?nh 5323
Trung hi?u l??ng ton Hi?u Th?o ??i Chng 5004
Trong nh hi?u th?o m? cha
Knh nh??ng ng??i l?n khi ra bn ngoi
Hi?u Th?o ??i Chng 9729
Trn tr?i c b?y nhiu sao
Cng ?n cha m? c?ng bao nhiu l?n
Hi?u Th?o Mi?n Trung, Khnh Ha 1085
Trn ??i ch? hi?u, ch? tnh
C? hai ??u tr?ng, kh gn v?n hai
Hi?u Th?o Mi?n Nam, V?nh Long 1760
Tru d ch?t ?? t? ru?i,
Sao b?ng lc s?ng, ng?t bi l h?n.
Hi?u Th?o ??i Chng 5745
Tru d ch?t ?? t? ru?i
Sao b?ng khi s?ng c?i su?i knh dng
Hi?u Th?o ??i Chng 8943
Trai tr??ng nam le l??i r hm,
Gi ti?u nhi than khc t? chm c? may.
Hi?u Th?o ??i Chng 2829
Trai no thanh b?ng trai hai huy?n,
Gi no th?o b?ng gi Tn Chu?
Thng ngy d?t l?a tr?ng du,
Th? cha nui m? qu?n bao nh?c nh?n.
Hi?u Th?o Mi?n Nam, 8302
Tr?ng r?ng l?i n? ra r?ng,
H?t thng l?i n? cy thng r??m r.
C cha sinh m?i ra ta,
Lm nn th?i b?i m? cha vun tr?ng.
Lm nn ph?i ?oi t? tng ph?ng th?.
??o lm con ch? h?ng h?,
Ph?i ?em hi?u knh m th? t? nghim.
Hi?u Th?o Mi?n B?c 9468
Tr?i xanh bi bi?n c?ng xanh
?? coi bng cc ng? nhnh v? ?u
Bng Ngu r?ng xu?ng g?c ngu
Lng th??ng ng??i ngh?a ?u ?u c?ng tm
Ng ln tr?ng xo l??i li?m
B?i ng??i ngh?a l?i ni?m m? cha.
Hi?u Th?o Mi?n Nam, An Giang 9523
Tr?i m?a cho ??t l d?a
Cho t??i l c?i cho v?a lng em
Cho em hi ??t rau d?n
N?u t canh n?m dng ln m? gi
Hi?u Th?o ??i Chng 5938
Tr? th d??ng cy, gi th cy d??ng Hi?u Th?o ??i Chng 9932
Tr? c?y cha, gi c?y con, Hi?u Th?o ??i Chng 4527
Tr? ?eo hoa, gi ?eo t?t Hi?u Th?o ??i Chng 625
Tr?i cho cy c?y ??y ??ng
X? no x? n?y trong lng vui gh
M?t mai g?t la ?em v?
Th? cha knh m? nhi?u b? hi?u trung
Hi?u Th?o ??i Chng 2805
Tr?i cao l?ng l?ng
??t r?ng thnh thnh
?i ra b? m? sao ?nh
Cng ?n cha m? sinh thnh ra con
Hi?u Th?o Mi?n Nam, Ti?n Giang 4272
Tr?ng trn nh sng d?u dng
Hi?u trn khuya s?m lng cng th?nh th?i
Hi?u Th?o ??i Chng 2840
Tr??ng nam b?i, ng v?i vong,
Con chu m d?i, th?i h?i cha ng.
Hi?u Th?o ??i Chng 9847
Tr??ng b?i, h?i ng v?i Hi?u Th?o ??i Chng 8633
Tc ?en, da tr?ng m? mi?u
M m c ng?n, nung chi?u m? cha
Hi?u Th?o ??i Chng, Mi?n Trung, Ph Yn 7693
Thuy?n khng bnh li thuy?n quay
Con khng cha m? ai by con nn
Hi?u Th?o ??i Chng 3178
Thuy?n cn ln ng??c
Em ch?ng th??ng ???c anh ?u.
Ch? cho xui n??c ? km mu xun xanh
Em ?i l?m thc nhi?u gh?nh!
M?t l m? cha ng?n tr?, hai n?a lnh ?nh khng v?
Hi?u Th?o ??i Chng 5860
Thuy?n b?ng tr? li v? ?ng
Con ?i theo ch?ng ?? m? cho ai ?
M? gi ? c con trai
Con l ph?n gi dm sai ch? tng
? th? n??c th?m non xanh
Theo nhau cho tr?n t? sanh c?ng ?nh
Tr?i cao b? r?ng mnh mng
? sao cho tr?n t?m tnh phu th
Trt ? ng?c ??c vng th?
D?u r?ng cch tr? s?n kh c?ng li?u
Hi?u Th?o ??i Chng 1999
Thng thng c?c c?c, (2)
Chim ??u khng b?t
M b?t chim bay
T? ngy xa b?n ??n nay
C?m ?n ch?ng ??ng, o gi h? bu.
Hi?u Th?o Mi?n Nam, Ti?n Giang 7817
Thng thng c?c c?c,
Chim ??u khng b?t
?? b?t chim bay
G?p em ? ch?n l?u ty
Hai hng l?y nh?
C m?t m? gi bi?t ng? cng ai
Hi?u Th?o Mi?n Nam, Kin Giang 5646
Thng gia, l b con Hi?u Th?o ??i Chng 6652
Thng gia, hai nh nh? m?t Hi?u Th?o ??i Chng 9056
Tho?ng nghe hai ti?ng ?i
Lng con ch?nh nh? nh?ng l?i ?u th?
Hi?u Th?o ??i Chng 6089
Thin h? c cu: ?i kh ? lng h?n giu sang hng x?
Bt c?m d?a mu?i c?ng trung hi?u ??o ???ng
Em ?i l?y ch?ng xa x, ngi h??ng
M?t mai em c lm con heo cng gi? c ??ng l? c??ng th??ng hay khng?
Hi?u Th?o Mi?n Trung, Th?a Thin 10336
Thin h? c cu
?i kh ? lng h?n giu sang hng x?
Bt c?m d?a mu?i c?ng trung hi?u ??o ???ng
Em ?i l?y ch?ng xa x, ngi h??ng
M?t mai em c lm con heo cng gi?
C ??ng l? c??ng th??ng hay khng?
Hi?u Th?o Mi?n Trung, Th?a Thin 5082