Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Hi?u Th?o

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xin ng??i hi?u t? g?ng khuyn
K?p th?i nui n?ng cho tuy?n ??o con
K?o khi sng c?n ? mn
Th? ngm nga ??c c cn th?y chi
Hi?u Th?o ??i Chng 9561
Xin em gi? tr?n ??o ba,
Sau d?u c thc c?ng l th?m danh.
Hi?u Th?o Mi?n Nam, L?c T?nh 9194
Xa Cha, g?n gi?c m?c d?u
Lng son d? s?t con no dm qun!
Hi?u Th?o Mi?n Nam, B?n Tre 8751
X?p hng Tu ?? lu c?ng ?
R?ng em khng ki?m n?i chi?u c? thn l?i l?p thn
Th?y m? gi khng s?ng mi ?? c?m cn cho em hoi?
- ?n th?y ngh?a m? n?ng l?m anh ?i
Ngh?a phu th s?m mu?n nh? tr?i
Ti?t thanh xun em hy cn n?,
Ch?a mu?n th?i m anh lo!
Hi?u Th?o Mi?n Trung, Th?a Thin 4807
Vng xanh r?c r? ?nh lai,
C?u cho cha m? s?ng hoi v?i con.
Hi?u Th?o ??i Chng 8244
V cha th?y Ph?t mu?n tu
V? nh th?y m? ?i tu (cng phu) ch?a ?nh
Hi?u Th?o ??i Chng 5419
V d?u c b?ng hai mang (5)
C tr hai ng?nh tm cng su ru
Su ru l?t v? b? ?ui
Gi g?o cho tr?ng ??ng nui m? gi
Hi?u Th?o Mi?n Nam, 6167
V d?u c b?ng hai mang (2)
C tr hai ng?nh tm cng su ru
Su ru l?t v? b? ?ui
Gi g?o cho tr?ng ??ng nui m? gi
Hi?u Th?o Mi?n Nam, 1740
V d?u c b?ng hai mang
C tr hai ng?nh, tm cng su ru
Tm cng l?t v? b? ?ui
Gi g?o cho tr?ng m nui m? gi
Hi?u Th?o Mi?n Nam, V?nh Long 4034
V d?u c b?ng hai mang
C tr hai ng?nh, tm cng hai ru
Anh v? bn ?y ? lu
?? em v v canh thu m?t mnh
Hi?u Th?o Mi?n Nam, B?c Liu, Kin Giang 2644
V anh m?t th?, v em m?t th? cho nn chi l? d? ra ri
V d?u th?y v?i m? c l?n so th? tri
Anh c?ng li?u mnh v?t xu?ng t?c th
May cn s?ng d??ng gian th tr?n ngh?a
R?i c thc xu?ng m ti c?ng tr?n tnh.
Hi?u Th?o Mi?n Trung, Th?a Thin 6313
V anh m?t th?, v em m?t th? cho nn chi l? d? ra r?i
Th?y m? ?nh m?ng, ch bc ?i l?n so th? tri
C m?u chi th c?u v?t k? kh? em r?i anh ?i!
Hi?u Th?o Mi?n Trung, Th?a Thin 9464
Vai mang kh?n gi sang sng
M? ku m?c m?, th??ng ch?ng ph?i theo.
Hi?u Th?o Mi?n Trung 10316
Vai mang kh?n gi qua sng (3)
Ci ??u l?y m? th??ng ch?ng ph?i theo
Thuy?n b?ng gi? l?i v? ?ng
Con ?i theo ch?ng ?? m? cho ai?
- M? gi ? c con trai
Con l ph?n gi dm sai ch? tng.
Ch? th? n??c b? non xanh
Theo nhau cho tr?n t? sinh c?ng ?nh.
Tr?i cao b? r?ng mng mnh
? sao cho tr?n t?m tnh phu th.
Trt ? ng?c ??c vng th?
D?u r?ng cch tr? s?n kh c?ng li?u.
Hi?u Th?o ??i Chng 532
V? th anh l?y m?t mun,
M? gi h? d? anh bun ???c no.
Hi?u Th?o ??i Chng 7365
V? ch?ng nh? n??c v?i phi
M? ra ??y l?i m?t ?i ??ng no.
Ai ?i mu?n h??ng l?c tr?i
Tr??c th? cha m?, sau th? v? con.
Hi?u Th?o Mi?n Nam, B?c Liu 5325
V?ng nghe ti?ng v?t ku chi?u,
Bng khung nh? m?, chn chi?u ru?t ?au.
Hi?u Th?o ??i Chng 9625
V?ng nghe chim v?t ku chi?u
Bng khung nh? m? chn chi?u ru?t ?au
Hi?u Th?o ??i Chng 1089
V??n la cy c ngy v??n r? (2)
Con xa m? r?i m?t ? my chau
Hi?u Th?o ??i Chng 1417
Tu ?u cho b?ng tu nh,
Th? cha knh m? h?n l ?i tu.
Hi?u Th?o Mi?n Nam, L?c T?nh 5292
Trung hi?u l??ng ton Hi?u Th?o ??i Chng 4969
Trong nh hi?u th?o m? cha
Knh nh??ng ng??i l?n khi ra bn ngoi
Hi?u Th?o ??i Chng 9695
Trn tr?i c b?y nhiu sao
Cng ?n cha m? c?ng bao nhiu l?n
Hi?u Th?o Mi?n Trung, Khnh Ha 1053
Trn ??i ch? hi?u, ch? tnh
C? hai ??u tr?ng, kh gn v?n hai
Hi?u Th?o Mi?n Nam, V?nh Long 1725
Tru d ch?t ?? t? ru?i,
Sao b?ng lc s?ng, ng?t bi l h?n.
Hi?u Th?o ??i Chng 5708
Tru d ch?t ?? t? ru?i
Sao b?ng khi s?ng c?i su?i knh dng
Hi?u Th?o ??i Chng 8910
Trai tr??ng nam le l??i r hm,
Gi ti?u nhi than khc t? chm c? may.
Hi?u Th?o ??i Chng 2791
Trai no thanh b?ng trai hai huy?n,
Gi no th?o b?ng gi Tn Chu?
Thng ngy d?t l?a tr?ng du,
Th? cha nui m? qu?n bao nh?c nh?n.
Hi?u Th?o Mi?n Nam, 8273
Tr?ng r?ng l?i n? ra r?ng,
H?t thng l?i n? cy thng r??m r.
C cha sinh m?i ra ta,
Lm nn th?i b?i m? cha vun tr?ng.
Lm nn ph?i ?oi t? tng ph?ng th?.
??o lm con ch? h?ng h?,
Ph?i ?em hi?u knh m th? t? nghim.
Hi?u Th?o Mi?n B?c 9436
Tr?i xanh bi bi?n c?ng xanh
?? coi bng cc ng? nhnh v? ?u
Bng Ngu r?ng xu?ng g?c ngu
Lng th??ng ng??i ngh?a ?u ?u c?ng tm
Ng ln tr?ng xo l??i li?m
B?i ng??i ngh?a l?i ni?m m? cha.
Hi?u Th?o Mi?n Nam, An Giang 9486
Tr?i m?a cho ??t l d?a
Cho t??i l c?i cho v?a lng em
Cho em hi ??t rau d?n
N?u t canh n?m dng ln m? gi
Hi?u Th?o ??i Chng 5902
Tr? th d??ng cy, gi th cy d??ng Hi?u Th?o ??i Chng 9898
Tr? c?y cha, gi c?y con, Hi?u Th?o ??i Chng 4495
Tr? ?eo hoa, gi ?eo t?t Hi?u Th?o ??i Chng 593
Tr?i cho cy c?y ??y ??ng
X? no x? n?y trong lng vui gh
M?t mai g?t la ?em v?
Th? cha knh m? nhi?u b? hi?u trung
Hi?u Th?o ??i Chng 2776
Tr?i cao l?ng l?ng
??t r?ng thnh thnh
?i ra b? m? sao ?nh
Cng ?n cha m? sinh thnh ra con
Hi?u Th?o Mi?n Nam, Ti?n Giang 4246
Tr?ng trn nh sng d?u dng
Hi?u trn khuya s?m lng cng th?nh th?i
Hi?u Th?o ??i Chng 2808
Tr??ng nam b?i, ng v?i vong,
Con chu m d?i, th?i h?i cha ng.
Hi?u Th?o ??i Chng 9814
Tr??ng b?i, h?i ng v?i Hi?u Th?o ??i Chng 8592
Tc ?en, da tr?ng m? mi?u
M m c ng?n, nung chi?u m? cha
Hi?u Th?o ??i Chng, Mi?n Trung, Ph Yn 7658
Thuy?n khng bnh li thuy?n quay
Con khng cha m? ai by con nn
Hi?u Th?o ??i Chng 3146
Thuy?n cn ln ng??c
Em ch?ng th??ng ???c anh ?u.
Ch? cho xui n??c ? km mu xun xanh
Em ?i l?m thc nhi?u gh?nh!
M?t l m? cha ng?n tr?, hai n?a lnh ?nh khng v?
Hi?u Th?o ??i Chng 5829
Thuy?n b?ng tr? li v? ?ng
Con ?i theo ch?ng ?? m? cho ai ?
M? gi ? c con trai
Con l ph?n gi dm sai ch? tng
? th? n??c th?m non xanh
Theo nhau cho tr?n t? sanh c?ng ?nh
Tr?i cao b? r?ng mnh mng
? sao cho tr?n t?m tnh phu th
Trt ? ng?c ??c vng th?
D?u r?ng cch tr? s?n kh c?ng li?u
Hi?u Th?o ??i Chng 1967
Thng thng c?c c?c, (2)
Chim ??u khng b?t
M b?t chim bay
T? ngy xa b?n ??n nay
C?m ?n ch?ng ??ng, o gi h? bu.
Hi?u Th?o Mi?n Nam, Ti?n Giang 7773
Thng thng c?c c?c,
Chim ??u khng b?t
?? b?t chim bay
G?p em ? ch?n l?u ty
Hai hng l?y nh?
C m?t m? gi bi?t ng? cng ai
Hi?u Th?o Mi?n Nam, Kin Giang 5616
Thng gia, l b con Hi?u Th?o ??i Chng 6616
Thng gia, hai nh nh? m?t Hi?u Th?o ??i Chng 9018
Tho?ng nghe hai ti?ng ?i
Lng con ch?nh nh? nh?ng l?i ?u th?
Hi?u Th?o ??i Chng 6054
Thin h? c cu: ?i kh ? lng h?n giu sang hng x?
Bt c?m d?a mu?i c?ng trung hi?u ??o ???ng
Em ?i l?y ch?ng xa x, ngi h??ng
M?t mai em c lm con heo cng gi? c ??ng l? c??ng th??ng hay khng?
Hi?u Th?o Mi?n Trung, Th?a Thin 10301
Thin h? c cu
?i kh ? lng h?n giu sang hng x?
Bt c?m d?a mu?i c?ng trung hi?u ??o ???ng
Em ?i l?y ch?ng xa x, ngi h??ng
M?t mai em c lm con heo cng gi?
C ??ng l? c??ng th??ng hay khng?
Hi?u Th?o Mi?n Trung, Th?a Thin 5046