Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » H? Thn

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Vui cha th si ??n ch?i
G?m nh? thn si thi?u chi n?i tu hnh
H? Thn Mi?n Trung, Ngh? An 7388
V chng thi?p ph?i mua mm
Nh?ng nh? thn thi?p b?c ng?m c?ng xong
H? Thn ??i Chng 6348
V chng thi?p ph?i m cua
Nh?ng nh? thn thi?p th mua m?y ??ng
V chng thi?p ph?i long ?ong
Nh?ng nh? thn thi?p c?ng xong m?t b?
H? Thn ??i Chng 4685
V chng thi?p ph?i long ?ong
Nh?ng nh? thn thi?p c?ng xong m?t b?
H? Thn ??i Chng 2191
V chng thi?p ph?i b?t cua,
Nh?ng nh? thn thi?p, thi?p mua ba ??ng.
V chng thi?p ph?i long ?ong.
Nh?ng nh? thn thi?p c?ng xong m?t b?.
H? Thn Mi?n Nam, 1978
V? qu chi?u ngoen ngo?n nh? ch con li?m m?t H? Thn ??i Chng 2515
V? nh rc nh?y t?i tai,
C con heo ni n?m di th? ra.
H? Thn Mi?n Trung, Ph Yn, 10082
Tin b?m th m?t b
Tin b?n m?t v? n?m co m?t mnh
H? Thn ??i Chng 2508
Thn c c?ng nh? thn chim H? Thn ??i Chng 7525
Thn ai kh? nh? thn ra
Xu?ng sng ??i ?, ln cha ??i bia
Thn ai kh? nh? thn nah kia
Ngy ?i cu?c bi, t?i v? n?m sung
H? Thn ??i Chng 1432
Tay con ? l? nhng chm
B?ng lm d? ch?u, ch? than trch tr?i
H? Thn Mi?n Nam, V?nh Long 6527
Ta ???ng m ng? m? mng
Tai nghe cha m?ng h khoan s? g?
Gi? cn ng? n??ng li b,
M?t tr?i ? m?c ch?a ?i ra cy.
H? Thn Mi?n Trung, Ph Yn, 10243
T?i (bi) gi? cn ng? ch ,
M?t tr?i ? m?c, ch?a ?i ra cy?
H? Thn Mi?n Trung, Ph Yn, 4786
S?m ng?i l t?i v s?i H? Thn ??i Chng 1236
Ru?ng khng phn nh? thn khng c?a H? Thn Mi?n Trung, Ngh? T?nh 3577
Nui con nn vc nn hnh
Khng nghe cha m? con kh? h? thn.
H? Thn Mi?n Nam, B?c Liu 2094
O ny c tnh d? ng??i
N?u c?m ra cho, n?u khoai ra bn
H? Thn ??i Chng 2238
Ngh? con c l ng? c?ng nh? thn thi?p
Ch? cho mn ki?p tu ???c ha r?ng
Thi anh ??ng mong v? mong ch?ng
?? cho thi?p xa lnh b?i h?ng gi tr?ng
H? Thn ??i Chng 6278
Mnh v? mnh b? ta ?y (2)
Nh? con t? r?i g? ngy no xong.
V chng thi?p ph?i long ?ong
Nh?ng nh? thn thi?p ? xong m?t b?.
V chng thi?p ph?i ?
Thi?p ? chng v? chng tnh lm sao?
H? Thn ??i Chng 9511
M?t thn m gi? hai nh,
Mi lo vi?c n??c m ?nh h? thn
H? Thn Mi?n Nam, An Giang 3669
L c phn nh? thn c c?a H? Thn Mi?n Trung, Ngh? T?nh 9519
L?ng l? th c?ng ch?ng mn
Chnh chuyn c?ng ch?ng s?n son ?? th?.
H? Thn ??i Chng 7871
Ko v?i khng bi?t l?i xa
M?t ?m th?u sng th?p ba tim ?n.
H? Thn Mi?n Trung, Ph Yn, 6370
Im nh? B?t m?p trn cha
Con vo chnh ?i?n ??ng ?a v?i s?
Ci l?y con ph?i t? t?
??ng c v?i v m h? thn mnh
H? Thn ??i Chng 4586
H? thn m?t n?t H? Thn ??i Chng 5449
Em l con gi nh qu,
?n tr?a, ng? s?m ng?i l n?u c??i.
H? Thn Mi?n Trung, Ph Yn, 731
D?u nh? thn li?u y?u xu
D?u cho bo t? khng xiu t?c lng
H? Thn Mi?n Nam, V?nh Long 5932
D?a bn than con tm cng d?ng ??ng
D?a b?ng s? ?? ?? ??ng tm he
??o v? ch?ng em ni anh nghe
Bi?u anh ??ng c? b?c r??u ch h? thn
H? Thn Mi?n Nam, Kin Giang 6208
Con qu? n ??u nhnh go,
N ku nam ?o, n? phng,
Bi?u v?i c Hai ??ng l?y hai ch?ng,
Dao phay kia hai l??i n hng phanh thy.
H? Thn Mi?n Nam, Tr Vinh 4957
Con gi nh ai hay ho,
Ng? n??ng th?ng gi?c, d?y ra ?o m?t tr?i.
H? Thn Mi?n Trung, Ph Yn, 9407
Con c l ng? c?ng nh? thn thi?p,
Ch? cho mn ki?p m?i ???c thnh r?ng,
Thn ng??i ta sao ?? v? ?? ch?ng,
?? ti xa lnh b?i h?ng th? gian.
H? Thn Mi?n Nam, 568
C du h? ? qu ch?ng,
Th?a th?t tr?m chuy?n, o qu?n ch?ng nn.
H? Thn Mi?n Trung, Ph Yn, 7660
C ch?ng m ch?ng bi?t lo,
?n hng, ng? n??ng l ?? nh?t thy.
H? Thn Mi?n Trung, Ph Yn, 9134
Ch?ng yu x? chn l? m?i H? Thn ??i Chng 5881
Ch?ng ?n ch? v? ?n nem H? Thn ??i Chng 3311
B ?n tr?m g
Gi ?n tr?m tru
Lu n?a lm gi?c
H? Thn ??i Chng 3383
Anh ?i! anh ? l?i nh (2)
Thi ??ng c? b?c n?a m h? thn
Tham chi nh?ng c?a ph vn
L? ra cng n? nhi?u ph?n x?u xa
H? Thn ??i Chng 1056
?i h? vi?c, ?i?c h? thn H? Thn Mi?n Trung, Ngh? T?nh 598
?i ch? quen thi ?n hng,
Khng bnh th tri, khng ?ng th khoai.
H? Thn Mi?n Trung, Ph Yn, 7163
?i ch? ph?i thi ?n hng,
Mua ba ??ng m?m, ch? tan m?i v?.
H? Thn Mi?n Trung, Ph Yn, 1649
?nh ti th ti ?au ?n
Tnh ti hoa nguy?t ph?n son m?c d?u
Quen r?i ch?a ch?ng ???c ?u
L? lng, lng b?t m?y tru k? lng.
H? Thn ??i Chng 3574
??u ???ng c m?t Dy Leo
Trng c?y S?y nh?, ra ?i?u m?a mai,
R?ng: "Sao b th?p l? ??i,
Trng em, anh c?ng n?c c??i l?m thay"
Nghe l?i, S?y m?i ?p ngay,
R?ng: "My khng ngh? ph?n my xem sao,
Nh? ai my m?i ???c cao?
Nh?ng nh? thn ?y, cn bao gi? m?
Ta ?y d th?p l ?,
T? ta ta m?c, ch?ng nh? c?y ai
H? Thn ??i Chng 8614
??a b?ng thau, con tm cng d?ng ??ng
??a b?ng s?, d?ng ??ng con tm he
??o v? ch?ng em ni anh nghe
Bi?u anh ??ng c? b?c r??u ch h? thn.
H? Thn Mi?n Nam, ??ng Thp 2995