Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » H? Thn

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Vui cha th si ??n ch?i
G?m nh? thn si thi?u chi n?i tu hnh
H? Thn Mi?n Trung, Ngh? An 7406
V chng thi?p ph?i mua mm
Nh?ng nh? thn thi?p b?c ng?m c?ng xong
H? Thn ??i Chng 6365
V chng thi?p ph?i m cua
Nh?ng nh? thn thi?p th mua m?y ??ng
V chng thi?p ph?i long ?ong
Nh?ng nh? thn thi?p c?ng xong m?t b?
H? Thn ??i Chng 4700
V chng thi?p ph?i long ?ong
Nh?ng nh? thn thi?p c?ng xong m?t b?
H? Thn ??i Chng 2204
V chng thi?p ph?i b?t cua,
Nh?ng nh? thn thi?p, thi?p mua ba ??ng.
V chng thi?p ph?i long ?ong.
Nh?ng nh? thn thi?p c?ng xong m?t b?.
H? Thn Mi?n Nam, 1994
V? qu chi?u ngoen ngo?n nh? ch con li?m m?t H? Thn ??i Chng 2529
V? nh rc nh?y t?i tai,
C con heo ni n?m di th? ra.
H? Thn Mi?n Trung, Ph Yn, 10100
Tin b?m th m?t b
Tin b?n m?t v? n?m co m?t mnh
H? Thn ??i Chng 2524
Thn c c?ng nh? thn chim H? Thn ??i Chng 7543
Thn ai kh? nh? thn ra
Xu?ng sng ??i ?, ln cha ??i bia
Thn ai kh? nh? thn nah kia
Ngy ?i cu?c bi, t?i v? n?m sung
H? Thn ??i Chng 1451
Tay con ? l? nhng chm
B?ng lm d? ch?u, ch? than trch tr?i
H? Thn Mi?n Nam, V?nh Long 6545
Ta ???ng m ng? m? mng
Tai nghe cha m?ng h khoan s? g?
Gi? cn ng? n??ng li b,
M?t tr?i ? m?c ch?a ?i ra cy.
H? Thn Mi?n Trung, Ph Yn, 10255
T?i (bi) gi? cn ng? ch ,
M?t tr?i ? m?c, ch?a ?i ra cy?
H? Thn Mi?n Trung, Ph Yn, 4801
S?m ng?i l t?i v s?i H? Thn ??i Chng 1251
Ru?ng khng phn nh? thn khng c?a H? Thn Mi?n Trung, Ngh? T?nh 3595
Nui con nn vc nn hnh
Khng nghe cha m? con kh? h? thn.
H? Thn Mi?n Nam, B?c Liu 2113
O ny c tnh d? ng??i
N?u c?m ra cho, n?u khoai ra bn
H? Thn ??i Chng 2259
Ngh? con c l ng? c?ng nh? thn thi?p
Ch? cho mn ki?p tu ???c ha r?ng
Thi anh ??ng mong v? mong ch?ng
?? cho thi?p xa lnh b?i h?ng gi tr?ng
H? Thn ??i Chng 6296
Mnh v? mnh b? ta ?y (2)
Nh? con t? r?i g? ngy no xong.
V chng thi?p ph?i long ?ong
Nh?ng nh? thn thi?p ? xong m?t b?.
V chng thi?p ph?i ?
Thi?p ? chng v? chng tnh lm sao?
H? Thn ??i Chng 9526
M?t thn m gi? hai nh,
Mi lo vi?c n??c m ?nh h? thn
H? Thn Mi?n Nam, An Giang 3684
L c phn nh? thn c c?a H? Thn Mi?n Trung, Ngh? T?nh 9536
L?ng l? th c?ng ch?ng mn
Chnh chuyn c?ng ch?ng s?n son ?? th?.
H? Thn ??i Chng 7887
Ko v?i khng bi?t l?i xa
M?t ?m th?u sng th?p ba tim ?n.
H? Thn Mi?n Trung, Ph Yn, 6387
Im nh? B?t m?p trn cha
Con vo chnh ?i?n ??ng ?a v?i s?
Ci l?y con ph?i t? t?
??ng c v?i v m h? thn mnh
H? Thn ??i Chng 4601
H? thn m?t n?t H? Thn ??i Chng 5470
Em l con gi nh qu,
?n tr?a, ng? s?m ng?i l n?u c??i.
H? Thn Mi?n Trung, Ph Yn, 750
D?u nh? thn li?u y?u xu
D?u cho bo t? khng xiu t?c lng
H? Thn Mi?n Nam, V?nh Long 5954
D?a bn than con tm cng d?ng ??ng
D?a b?ng s? ?? ?? ??ng tm he
??o v? ch?ng em ni anh nghe
Bi?u anh ??ng c? b?c r??u ch h? thn
H? Thn Mi?n Nam, Kin Giang 6224
Con qu? n ??u nhnh go,
N ku nam ?o, n? phng,
Bi?u v?i c Hai ??ng l?y hai ch?ng,
Dao phay kia hai l??i n hng phanh thy.
H? Thn Mi?n Nam, Tr Vinh 4972
Con gi nh ai hay ho,
Ng? n??ng th?ng gi?c, d?y ra ?o m?t tr?i.
H? Thn Mi?n Trung, Ph Yn, 9423
Con c l ng? c?ng nh? thn thi?p,
Ch? cho mn ki?p m?i ???c thnh r?ng,
Thn ng??i ta sao ?? v? ?? ch?ng,
?? ti xa lnh b?i h?ng th? gian.
H? Thn Mi?n Nam, 583
C du h? ? qu ch?ng,
Th?a th?t tr?m chuy?n, o qu?n ch?ng nn.
H? Thn Mi?n Trung, Ph Yn, 7678
C ch?ng m ch?ng bi?t lo,
?n hng, ng? n??ng l ?? nh?t thy.
H? Thn Mi?n Trung, Ph Yn, 9152
Ch?ng yu x? chn l? m?i H? Thn ??i Chng 5898
Ch?ng ?n ch? v? ?n nem H? Thn ??i Chng 3324
B ?n tr?m g
Gi ?n tr?m tru
Lu n?a lm gi?c
H? Thn ??i Chng 3399
Anh ?i! anh ? l?i nh (2)
Thi ??ng c? b?c n?a m h? thn
Tham chi nh?ng c?a ph vn
L? ra cng n? nhi?u ph?n x?u xa
H? Thn ??i Chng 1073
?i h? vi?c, ?i?c h? thn H? Thn Mi?n Trung, Ngh? T?nh 615
?i ch? quen thi ?n hng,
Khng bnh th tri, khng ?ng th khoai.
H? Thn Mi?n Trung, Ph Yn, 7178
?i ch? ph?i thi ?n hng,
Mua ba ??ng m?m, ch? tan m?i v?.
H? Thn Mi?n Trung, Ph Yn, 1675
?nh ti th ti ?au ?n
Tnh ti hoa nguy?t ph?n son m?c d?u
Quen r?i ch?a ch?ng ???c ?u
L? lng, lng b?t m?y tru k? lng.
H? Thn ??i Chng 3590
??u ???ng c m?t Dy Leo
Trng c?y S?y nh?, ra ?i?u m?a mai,
R?ng: "Sao b th?p l? ??i,
Trng em, anh c?ng n?c c??i l?m thay"
Nghe l?i, S?y m?i ?p ngay,
R?ng: "My khng ngh? ph?n my xem sao,
Nh? ai my m?i ???c cao?
Nh?ng nh? thn ?y, cn bao gi? m?
Ta ?y d th?p l ?,
T? ta ta m?c, ch?ng nh? c?y ai
H? Thn ??i Chng 8629
??a b?ng thau, con tm cng d?ng ??ng
??a b?ng s?, d?ng ??ng con tm he
??o v? ch?ng em ni anh nghe
Bi?u anh ??ng c? b?c r??u ch h? thn.
H? Thn Mi?n Nam, ??ng Thp 3012