Best game

Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » H? Thn

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Vui cha th si ??n ch?i
G?m nh? thn si thi?u chi n?i tu hnh
H? Thn Mi?n Trung, Ngh? An 7422
V chng thi?p ph?i mua mm
Nh?ng nh? thn thi?p b?c ng?m c?ng xong
H? Thn ??i Chng 6392
V chng thi?p ph?i m cua
Nh?ng nh? thn thi?p th mua m?y ??ng
V chng thi?p ph?i long ?ong
Nh?ng nh? thn thi?p c?ng xong m?t b?
H? Thn ??i Chng 4715
V chng thi?p ph?i long ?ong
Nh?ng nh? thn thi?p c?ng xong m?t b?
H? Thn ??i Chng 2216
V chng thi?p ph?i b?t cua,
Nh?ng nh? thn thi?p, thi?p mua ba ??ng.
V chng thi?p ph?i long ?ong.
Nh?ng nh? thn thi?p c?ng xong m?t b?.
H? Thn Mi?n Nam, 2008
V? qu chi?u ngoen ngo?n nh? ch con li?m m?t H? Thn ??i Chng 2542
V? nh rc nh?y t?i tai,
C con heo ni n?m di th? ra.
H? Thn Mi?n Trung, Ph Yn, 10115
Tin b?m th m?t b
Tin b?n m?t v? n?m co m?t mnh
H? Thn ??i Chng 2538
Thn c c?ng nh? thn chim H? Thn ??i Chng 7557
Thn ai kh? nh? thn ra
Xu?ng sng ??i ?, ln cha ??i bia
Thn ai kh? nh? thn nah kia
Ngy ?i cu?c bi, t?i v? n?m sung
H? Thn ??i Chng 1465
Tay con ? l? nhng chm
B?ng lm d? ch?u, ch? than trch tr?i
H? Thn Mi?n Nam, V?nh Long 6558
Ta ???ng m ng? m? mng
Tai nghe cha m?ng h khoan s? g?
Gi? cn ng? n??ng li b,
M?t tr?i ? m?c ch?a ?i ra cy.
H? Thn Mi?n Trung, Ph Yn, 10273
T?i (bi) gi? cn ng? ch ,
M?t tr?i ? m?c, ch?a ?i ra cy?
H? Thn Mi?n Trung, Ph Yn, 4817
S?m ng?i l t?i v s?i H? Thn ??i Chng 1265
Ru?ng khng phn nh? thn khng c?a H? Thn Mi?n Trung, Ngh? T?nh 3610
Nui con nn vc nn hnh
Khng nghe cha m? con kh? h? thn.
H? Thn Mi?n Nam, B?c Liu 2128
O ny c tnh d? ng??i
N?u c?m ra cho, n?u khoai ra bn
H? Thn ??i Chng 2273
Ngh? con c l ng? c?ng nh? thn thi?p
Ch? cho mn ki?p tu ???c ha r?ng
Thi anh ??ng mong v? mong ch?ng
?? cho thi?p xa lnh b?i h?ng gi tr?ng
H? Thn ??i Chng 6310
Mnh v? mnh b? ta ?y (2)
Nh? con t? r?i g? ngy no xong.
V chng thi?p ph?i long ?ong
Nh?ng nh? thn thi?p ? xong m?t b?.
V chng thi?p ph?i ?
Thi?p ? chng v? chng tnh lm sao?
H? Thn ??i Chng 9541
M?t thn m gi? hai nh,
Mi lo vi?c n??c m ?nh h? thn
H? Thn Mi?n Nam, An Giang 3700
L c phn nh? thn c c?a H? Thn Mi?n Trung, Ngh? T?nh 9549
L?ng l? th c?ng ch?ng mn
Chnh chuyn c?ng ch?ng s?n son ?? th?.
H? Thn ??i Chng 7901
Ko v?i khng bi?t l?i xa
M?t ?m th?u sng th?p ba tim ?n.
H? Thn Mi?n Trung, Ph Yn, 6401
Im nh? B?t m?p trn cha
Con vo chnh ?i?n ??ng ?a v?i s?
Ci l?y con ph?i t? t?
??ng c v?i v m h? thn mnh
H? Thn ??i Chng 4617
H? thn m?t n?t H? Thn ??i Chng 5485
Em l con gi nh qu,
?n tr?a, ng? s?m ng?i l n?u c??i.
H? Thn Mi?n Trung, Ph Yn, 763
D?u nh? thn li?u y?u xu
D?u cho bo t? khng xiu t?c lng
H? Thn Mi?n Nam, V?nh Long 5967
D?a bn than con tm cng d?ng ??ng
D?a b?ng s? ?? ?? ??ng tm he
??o v? ch?ng em ni anh nghe
Bi?u anh ??ng c? b?c r??u ch h? thn
H? Thn Mi?n Nam, Kin Giang 6239
Con qu? n ??u nhnh go,
N ku nam ?o, n? phng,
Bi?u v?i c Hai ??ng l?y hai ch?ng,
Dao phay kia hai l??i n hng phanh thy.
H? Thn Mi?n Nam, Tr Vinh 4989
Con gi nh ai hay ho,
Ng? n??ng th?ng gi?c, d?y ra ?o m?t tr?i.
H? Thn Mi?n Trung, Ph Yn, 9437
Con c l ng? c?ng nh? thn thi?p,
Ch? cho mn ki?p m?i ???c thnh r?ng,
Thn ng??i ta sao ?? v? ?? ch?ng,
?? ti xa lnh b?i h?ng th? gian.
H? Thn Mi?n Nam, 594
C du h? ? qu ch?ng,
Th?a th?t tr?m chuy?n, o qu?n ch?ng nn.
H? Thn Mi?n Trung, Ph Yn, 7692
C ch?ng m ch?ng bi?t lo,
?n hng, ng? n??ng l ?? nh?t thy.
H? Thn Mi?n Trung, Ph Yn, 9168
Ch?ng yu x? chn l? m?i H? Thn ??i Chng 5913
Ch?ng ?n ch? v? ?n nem H? Thn ??i Chng 3337
B ?n tr?m g
Gi ?n tr?m tru
Lu n?a lm gi?c
H? Thn ??i Chng 3417
Anh ?i! anh ? l?i nh (2)
Thi ??ng c? b?c n?a m h? thn
Tham chi nh?ng c?a ph vn
L? ra cng n? nhi?u ph?n x?u xa
H? Thn ??i Chng 1090
?i h? vi?c, ?i?c h? thn H? Thn Mi?n Trung, Ngh? T?nh 629
?i ch? quen thi ?n hng,
Khng bnh th tri, khng ?ng th khoai.
H? Thn Mi?n Trung, Ph Yn, 7191
?i ch? ph?i thi ?n hng,
Mua ba ??ng m?m, ch? tan m?i v?.
H? Thn Mi?n Trung, Ph Yn, 1690
?nh ti th ti ?au ?n
Tnh ti hoa nguy?t ph?n son m?c d?u
Quen r?i ch?a ch?ng ???c ?u
L? lng, lng b?t m?y tru k? lng.
H? Thn ??i Chng 3603
??u ???ng c m?t Dy Leo
Trng c?y S?y nh?, ra ?i?u m?a mai,
R?ng: "Sao b th?p l? ??i,
Trng em, anh c?ng n?c c??i l?m thay"
Nghe l?i, S?y m?i ?p ngay,
R?ng: "My khng ngh? ph?n my xem sao,
Nh? ai my m?i ???c cao?
Nh?ng nh? thn ?y, cn bao gi? m?
Ta ?y d th?p l ?,
T? ta ta m?c, ch?ng nh? c?y ai
H? Thn ??i Chng 8642
??a b?ng thau, con tm cng d?ng ??ng
??a b?ng s?, d?ng ??ng con tm he
??o v? ch?ng em ni anh nghe
Bi?u anh ??ng c? b?c r??u ch h? thn.
H? Thn Mi?n Nam, ??ng Thp 3026