Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Khuy?n H?c

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xin chng ??c sch ngm th?
D?u hao thi?p rt, ?n m? thi?p khu.
Khuy?n H?c ??i Chng 9515
V?n th c?u ph?m ? sang
V th l?c ph?m cn mang g??m h?u
Khuy?n H?c ??i Chng 2834
Tri?u ?nh cn chu?ng thi th?
Khuyn anh ?n sch s?m tr?a h?c hnh.
May nh? ph?n c cng danh
M anh ph qu, ?y mnh v? vang
Khuyn ??ng trai gi loang tong
Khuyn ??ng ch r??u n?a mang ti?ng ng??i.
C?ng ??ng c? b?c ?ua ch?i
Sao cho s? nghi?p ra ng??i tr??ng phu.
Lm sao nn ti?ng danh nho
Th?n trung, t? hi?u ?? cho vang l?ng!
Khuy?n H?c ??i Chng 4736
Tro non nh?ng ??c non cao
Anh ?i ? d?c ??c ao sng di
Khuy?n H?c ??i Chng 6756
Trn Trng Thi d??i Trng Thi
Ai ?em nhn ngi ti ?i ??ng no ?
Trn Hng o, d??i Hng o
Ai ?em nhn ngi ti vo Trng Thi ?
Khuy?n H?c ??i Chng 2979
Trai th ?i h?c ?? ba khoa li?n
Khoa tr??c th ?? khi nguyn
Khoa sau ti?n s? ?? li?n ba khoa
Vinh qui bi t? v? nh
?n m?ng hai h? ?? ba thng chy
Hng ph?, hng huy?n ?ng ty
R? m?ng quan tr?ng t?i ngy hi?n vinh
Khuy?n H?c ??i Chng 2581
Tr?i m?a cho ??t l ri?ng
Mua gi?y mua bt mua nghin h?c hnh.
Chng v? em g?i ?i chanh
Tri chn nhu?m o, tri xanh g?i ??u.
Khuy?n H?c ??i Chng 3196
Tr?i cao ??t r?ng thnh thnh
Cng danh ph qu, cn dnh cho ta
C cng mi s?t, di?t t
G?p th?i l?c s? vo ra d?i do
Cng c?a c?ng ch?ng l bao
Ra tay tho vt, th? no c?ng nn
Khuy?n H?c ??i Chng 7671
Tin h?c l? h?u h?c v?n Khuy?n H?c ??i Chng 5042
Ti?ng g gy gi?c n?m canh
Chng ?i d?y h?c cn n?m lm chi
Sang n?m Cha m? khoa thi
Tn vng choi chi r? th tn anh.
Khuy?n H?c Mi?n B?c, H N?i 8967
Thoi ??a tay m?i canh chy
Ti?ng ai xin l?a l thy c?ng Sen
Thy r?ng ?ang h?c t?t ?n
C?y tnh ln l dm phi?n ?m hm
Khuy?n H?c Mi?n B?c, H N?i 3166
Thng n?m cho ch thng m??i
N?m m??i hai thng em ng?i em suy:
V? chim em c?y la ?i
V? ma, la d, s?m th ba tr?ng,
Th qu, rau c ? t?ng
G?o ngon, c?m tr?ng chi b?ng tm xoan
Vi?c nh em li?u lo toan
Khuyn chng h?c t?p cho ngoan k?o m
Khuy?n H?c ??i Chng 8914
Thng hai cho ch thng m??i
N?m m??i hai thng em ng?i em suy
V? chim em c?y la di
V? ma la d, s?m th ba tr?ng
Th qu rau c ? t?ng
G?o th?m c?m tr?ng chi b?ng tm xoan
Vi?c nh em li?u lo toan
Khuyn chng h?c t?p cho ngoan k?o m.
Khuy?n H?c ??i Chng 3625
Th?y m? sinh em ph?n gi gi? ??o c??ng th??ng
Anh lui v? h?c l?y v?n ch??ng
Nghn thu em v?n ??i, khng v?n v??ng n?i no.
Khuy?n H?c Mi?n Trung, Th?a Thin 2958
Sng Nha Trang ct vng, n??c l?c,
Th?nh th?i con c ??c l?i d?c l?i ngang.
? nguyn cng nhau hai ch? ? vng,
Qu chi tch c ph ?en, ly s?a b tr?ng
Anh n? ph? phng n??c non.
Khuy?n H?c Mi?n Trung, Khnh Ha 3633
Qu? cau nho nh? ci v? vn vn, (2)
Nay anh h?c g?n, mai anh h?c xa
Ti?n g?o th c?a m? cha
Ci nghin ci bt th?t l c?a em
Khuy?n H?c ??i Chng 1612
Qu? cau nho nh?
Ci v? vn vn,
Nay anh h?c g?n,
Mai anh h?c xa
Ti?n g?o th c?a m? cha
Ci nghin ci bt th?t l c?a em
Khuy?n H?c ??i Chng 1260
R?ng th? bi?n thnh khn d
Nh? m khng h?c, l?n m sao ra
S?n sng o m? c?m cha
C v?n, c sch m?i ra con ng??i
Khuy?n H?c ??i Chng 1574
Nh? cn th? d?i bi?t chi
L?n th ?i h?c, h?c th ph?i sing
Theo ?i c?ng th? bt nghing
Thua em km ch? c?ng nn h? mnh
Khuy?n H?c ??i Chng 5405
N?a mai n?i ???c nghi?p nh
Tr??c l ??p m?t, sau l hi?n thn
Khuy?n H?c ??i Chng 1605
N?a mai chng chi?m b?nh vng
B? cng t?m t??i vun tr?ng cho rau
Khuy?n H?c ??i Chng 7455
N??c l m v?n (khu?y) nn h?
Gi?u m hay ch?, nh? t b?t vng.
Khuy?n H?c ??i Chng 1831
Ma h cho ch ma ?ng
Ma no th?c ?y cho ch?ng ra ?i
Khuy?n H?c ??i Chng 3721
Mong anh thi ?? ng Ngh
L?ng ta vng ?o ch?m ch? nghnh ngang
Khuy?n H?c ??i Chng 8843
M?ng nay nho s? c ti
Bt nghin dng d?, gi? mi nghi?p nho
R rng nn ??ng h?c tr
Cng danh hai ch? tr?i cho r rng
M?t mai chi?m ???c b?ng vng
?y l ph qu gi?u sang qu? he,
B??c ???ng ti?n ??n c?ng ngh
Vinh quy bi t?, ng?a xe t?ng b?ng
B?n ph??ng n?c ti?ng vang l?ng
Ngao du b? thnh, v?y vng r?ng nho
Quy?n cao ch?c tr?ng tr?i cho
B cng h?c t?p, b?n ma chc minh!
Khuy?n H?c ??i Chng 10061
M?t n?m ch?a d? m?y xun
Gi kia ch?a d? m?y l?n ??a du
Ch?ng tham ru?ng c? ao su
Tham v? anh T l?m ru m hi?n
Ch?ng tham ru?ng c? ao li?n
Tham v? ci bt, ci nghin anh ??
Khuy?n H?c ??i Chng 3661
M?t ch? Thnh m?t gnh vng Khuy?n H?c ??i Chng 5967
M? cha cng ??c sinh thnh,
Ra tr??ng th?y d?y, h?c hnh cho hay.
Mu?n khn th ph?i c th?y,
Khng th?y d?y d? ?? my lm nn.
M??i n?m luy?n t?p sch ?n,
Cng danh g?p b??c ch? qun ?n th?y.
Yu knh th?y m?i lm th?y,
Nh?ng ph??ng b?i b?c sau ny ra chi.
Khuy?n H?c ??i Chng 8626
M??i n?m c?p sch theo th?y
N?m th? m??i m?t vc cy theo tru
Khuy?n H?c ??i Chng 2278
M??i hai gi? ki?ng ?? nh th?
Sao anh khng h?c ??ng nh? t?m thn ?
Khuy?n H?c ??i Chng 762
Lm th? m dn g?c chanh,
Trai b? h?c hnh, gi b? bn bun.
Gi b? bn bun v?n cn tha th?,
Trai b? h?c hnh, m?t ch? n?m roi.
Khuy?n H?c Mi?n Trung 394
L? quan, l? lnh, l? lng
L? hng dn gi?, l? hng cng khanh
Khuy?n H?c ??i Chng 6988
L?y ch?ng sang nh? chi?c vng vng
L?y ch?ng th?t h?c, nh? g?p th?ng m?i v?c ph?m tin
Khuy?n H?c ??i Chng 1332
Khuyn ai ??c sch ngm th?
Di mi kinh s? ?? ch? k?p khoa
Mai sau n?i ???c nghip nh
Tr??c l mt m?t sau l vinh thn
Khuy?n H?c ??i Chng 9830
Khng th?y ?? m?y lm nn
Khuyn chng ??c sch ngm th?
D?u c?n thi?p rt, ?n m? thi?p khu
Khuy?n H?c ??i Chng 2519
Khng ham b?t la anh ??y,
Tham ba hng ch? lm th?y th? gian
Khuy?n H?c ??i Chng 739
Ht ln m?t ti?ng cho thanh
Trai b? h?c hnh, gi b? bn bun
Gi b? bn bun, gi cn l?ch s?
Trai b? h?c hnh m?t ch? n?m roi
Khuy?n H?c Mi?n Trung 10318
H?c th d?t v? t?t th mu?n Khuy?n H?c ??i Chng 3651
H?c thnh danh l?p Khuy?n H?c ??i Chng 2235
H?c th?y khng t?y h?c b?n Khuy?n H?c ??i Chng 2444
H?c ti thi ph?n Khuy?n H?c ??i Chng 3219
H?c s? b?t nh? h?c h?u Khuy?n H?c ??i Chng 7749
H?c nhin h?u tri b?t tc Khuy?n H?c ??i Chng 4969
H?c nh? qu?c ku ma h Khuy?n H?c ??i Chng 5659
H?c nh? g ? vch Khuy?n H?c ??i Chng 933
H?c m khng ngh? l l?m,
Ngh? m khng h?c l nguy
Khuy?n H?c ??i Chng 2759
H?c m?t bi?t m??i Khuy?n H?c ??i Chng 972
H?c m?c ti, thi m?c ph?n Khuy?n H?c ??i Chng 7198
H?c khn ?i lnh h?c tnh ?i bun Khuy?n H?c ??i Chng 1494
H?c hay cy bi?t Khuy?n H?c ??i Chng 3393