Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Lm R?

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Tr?i m?a cho ??t l khoai
Cng anh lm r? ? hai n?m rng
Nh em l?m ru?ng ngoi ??ng
B?t anh tt n??c c?c lng anh thay
Thng chn m?a b?i, gi may
C?t l?y gu n??c, hai tay r?ng r?i
Lm R? ??i Chng 2914
Tr?m n?m c? h?i tnh c?,
?n c?m anh gy, cu th? anh ??.
Mu?n cho thu?n n?o ?i v?,
Anh sang lm r?, em v? lm du.
S? giu l?y kh? c?ng giu,
S? ngho chn ??n m??i tru c?ng ngho.
Ph?i duyn ph?i ki?p th theo,
Khuyn em ch? ngh? giu ngho lm chi.
Em ?i! ch? v? l v,
Ch? d?c l mu?n, ch? ty l theo,
Ta ? yu nhau tam t? ni c?ng tro,
Th?t bt giang c?ng l?i, tam th?p ?o c?ng qua.
Lm R? Mi?n Nam, 3440
Ti?c cng anh lm r? ?nh tranh
Cha m? khng ?nh ph?i tho tranh ra
Em ?? anh dm tho tranh ra
Cng ?n ti?n tr? h?t ba m??i ??ng
Lm R? Mi?n Trung, Khnh Ha 8019
Tr?m n?m ?nh (d?u) l?i h?n h
Cy ?a b?n c? con ? khc ??a.
Tr?m n?m h?i ng? tnh c?
?n c?m anh g?y cu th? anh ??.
Mu?n cho thu?n n?o ?i v?
Anh sang lm r?, em v? lm du.
S? giu l?y kh c?ng giu
S? ngho chn ??n m??i tru c?ng ngho.
Ph?i duyn ph?i ki?p th theo,
Khuyn em ch? ngh? giu ngho lm chi.
Em ?i! Ch? vi l v
Ch? d?c l mu?n, ch? ty l theo.
Ta yu nhau tam t? ni c?ng tro
Th?t bt giang c?ng l?i, tam th?p l?c ?o c?ng qua
Lm R? Mi?n Trung 8568
Ng ln tr?i, tr?i cao l?ng l?ng (5)
Ng xu?ng ??t, ??t r?ng mnh mng
Th??ng em xm Th? ch?a ch?ng
Anh mu?n v lm r?, bi?t em b?ng lng hay khng?
Lm R? Mi?n Nam, V?nh Long 4917
Ng ln tr?i, tr?i cao l?ng l?ng (4)
Ng xu?ng ??t, ??t r?ng mnh mng
Th??ng em xm Th? ch?a ch?ng
Anh mu?n v lm r?, bi?t em b?ng lng hay khng?
Lm R? Mi?n Nam, V?nh Long 5334
Ng??i ta lm r? th sang
Cn ti lm r? ng?n ngang tr?m b?!
Lm R? ??i Chng 332
Lm r? ch? xo th?t tru lm du ch? ?? xi l?i Lm R? ??i Chng 8891
Lm du n?i c? th? lm r? n?i ?ng con Lm R? ??i Chng 1062
Lm du kh l?m anh ?i!
Lm r? ??ng ng?i c?m s?n m ?n.
Lm R? Mi?n Nam, Ti?n Giang 1943
Khng m?y khi con r? v? ch?i,
Ph? m?u em c?m ? l?i, sng m?i s? v?.
Lm R? Mi?n Trung, Ph Yn, 2891
Hai hng n??c m?t nh? m?a
Ci kh?n lau khng ro
Ci o ch?m khng kh
Cng anh ?? xu?ng ao h?
Qu th?a b?m d? thu? m ??n ch? !
Lm R? Mi?n Trung, Hu? 3963
Gi ?u c th? h?n ho
Trai ch?a lm r?, gi vo lm du
Lm R? ??i Chng 2219
Cng anh lm r?, lm con,
o rch qu?n mn v? l?i v? ai.
Lm R? Mi?n Nam, L?c T?nh 5630
Cng anh lm r? lm con
o rch qu?n mn v? l?i v? ai ?
Lm R? ??i Chng 1977
Cng anh lm r? c ti
M?t mnh ?n h?t m??i hai v?i c
Gi?ng ?u th d?t anh ra
K?o m anh ch?t theo c nh em
Lm R? ??i Chng 7795
Cng anh lm r? Ch??ng ?i
?n h?t m??i m?t m??i hai v?i c
Gi?ng ?u th d?t anh ra
K?o m anh ch?t v?i c ?m nay
Lm R? ??i Chng 9008
Cng anh lm r? ba n?m
Chi?u ch? ???c n?m, ??t l?i c?m chng
Con b b l?i g? ch?ng
?? ti v?t v? t?n cng nhi?u b?
Lm R? ??i Chng 8896
Cng anh lm r? ? lu,
Ch? ?n c?m h?t v?i ??u c r.
Ch?ng no anh l?y ???c c,
C?m h?t ph?n ch, ??u c r ph?n mo.
Lm R? Mi?n Trung, Ph Yn, 8333
Cng anh lm r? ? lu
Ch? ?n c?m h?t v?i ??u c r
Bao gi? anh l?y ???c c
C?m h?t ph?n ch, ??u r ph?n mo
Lm R? ??i Chng 753
Chu choa sao n?ng b? ??u
Anh v? lm r? ng h?u an thn
Bn l t? chp ??n chn
Em ng?i v?t v?o ngoi sn ?n qu
C?c lng anh l?m, chi cha
V? khng ra v?, ch?ng ra chi ch?ng !
Lm R? ??i Chng 8369
Cha ti gi, m? ti y?u (2)
Em ti cn nh? xu d?i kh?,
C?y anh v lm r? th? cha m? nh? ?i n?m.
Lm R? Mi?n Nam, Tr Vinh 6947
Cha ti gi, m? ti y?u
Em ti cn nh? xu d?i kh?,
C?y anh v lm r? th? cha m? nh? ?i n?m.
Lm R? Mi?n Nam, Tr Vinh 8681
Cha chi, m? l??i, con ??ng
R? m lm ru?ng, du h?ng lm v??n
Lm R? Mi?n Nam, V?nh Long 5268
B??c ln ba b??c ng?p ng?ng (2)
Tu?i em cn nh? ch?a t?ng lm du,
Lm du kh l?m anh ?i,
Lm r? ??ng ng?i, c?m s?n anh ?n.
Lm R? Mi?n Nam, 9220
Anh v? lm r? d??i ??ng (2)
B? em ko v?i sng tr?ng m?t mnh
Lm R? Mi?n Trung, Ph Yn, Khnh Ha 6737
Anh v? lm r? d??i ??ng
?n c?m bt b?t, tm r?n kho tiu
Lm R? ??i Chng, Mi?n Trung, Khnh Ha 1361
Anh v? lm r? ?n c?m v?i c
Em v? lm du ?n rau m v?i r?m ??ng
Lm R? ??i Chng 6579
Anh v? h?i m? cng th?y
C cho lm r? bn n?y hay khng?
Lm R? Mi?n Nam, ??ng Thp 10261
Anh mong tt bi?n c?y k
Tt sng B? ? nh? m? c?y ch?i
B? que ?o Tr?i
?an l?ng nh?t ki?n
Th?y m? th??ng ??n
B?t voi coi gi
Th?y m? g? cho
R??c voi lm l?
Anh ?i lm r?
Che hai l?ng vng
Nh anh th ? gi?a lng
L?y vng lm c?t
Gi?t b?c lm tranh
C?a g? lim lm thnh
Ch? ng voi lm l?t
Anh ??t chuy?n ht
Ni lp em nghe,
Nh anh c?t n?a, ko tre..
Lm R? ??i Chng 8256
?m ?m anh n?m nh ngoi,
?? em th? ng?n than di nh trong.
U?c g anh ???c v phng.
Loan m l?y ph??ng, ph??ng b?ng l?y loan.
Lm R? Mi?n Nam, 6756
?n tr?u khng r?, lm r? khng cng Lm R? ??i Chng 5159
?n my n?i c? th?,
lm r? n?i nhi?u con
Lm R? ??i Chng 2937