Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » L?y Ch?ng

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xu?t gi tng phu
Phu t? tng t?
L?y Ch?ng ??i Chng 2966
X?u l gi ch?ng ??ng nem
B?i anh Ch?m b??c (x?u tu?i) nn em c ch?ng
C xu?ng sng cn m?n n??c trn ??ng
Sao em l?y ch?ng khng ? v?y ch? anh
L?y Ch?ng Mi?n Trung 7185
V duyn m?i l?y ch?ng khm,
Mai sau n ch?t ci hm khum khum.
L?y Ch?ng ??i Chng 828
V? th mu?n l?y ch?ng e m?t ti?n L?y Ch?ng ??i Chng 5468
U?ng cng xc tp nui nh?ng
M?y n?m ch? ??i, em l?y ch?ng b? anh?
L?y Ch?ng Mi?n Nam, V?nh Long 5331
Tui c cy mt c?t ??t, r? m?c t? ph??ng,
Cho o ?em v?, s?ng lm nh m ?,
Ch?t g?t bt l? h??ng m th??
- Anh c cy mt c?t ??t, r? m?c t? ph??ng,
Em ra l?y ch?ng ?? ph?ng s? gia n??ng,
Th?y m? bn anh cn s?ng th lm nh cho th?y m? ?,
? ch?t th g?t l? h??ng m th??
L?y Ch?ng Mi?n Trung, Th?a Thin, Hu? 392
Trai tr??ng nam dy r?m m? b?c l?i c g?y tre,
Gi nh? em ?y th?t hi?u c m?t phe bn ch?ng.
L?y Ch?ng ??i Chng 5410
Trai lng ? qu cn ?ng,
C? chi em b?u l?y ch?ng ?ng xa?
- Trai lng ch kh khng dng,
Nn chi em b?u b?n cng ?ng xa.
L?y Ch?ng Mi?n Trung, Th?a Thin, Hu? 2073
Trai lng ? ga cn ?ng
C? sao em l?i l?y ch?ng ng? c?
Ng? c? c thc cho vay
C l?a bn ??y em l?y ng? c?
L?y Ch?ng ??i Chng 1563
Trai ba m??i tu?i ?ang xoan (3)
Gi ba m??i tu?i cn ton n? nhi
B?n m??i tu?i ch?a ??n th
N?m m??i ch?a ??n, ? v?i chi l?y ch?ng
Su m??i vc cu?c ra ??ng
H?i ng T?, b Nguy?t ? l?y ch?ng ???c ch?a
L?y Ch?ng ??i Chng 1679
Trch tr?i sao v?i m?a ging
Trch em sao v?i l?y ch?ng b? anh
L?y Ch?ng Mi?n Trung, Mi?n Nam, B?c Liu, , Ti?n Giang 8937
Tr?u vng ?n v?i cau su
L?y ch?ng thua b?n mn s?u m h?
L?y Ch?ng ??i Chng 4186
Tr?i m?a bong bng ph?p ph?ng (5)
Em ?i l?y ch?ng anh ? v?i ai?
L?y Ch?ng Mi?n Nam, An Giang 7198
Tr?i m?a bong bng ph?p ph?ng (3)
M? ?i l?y ch?ng con ? v?i ai ?
Ch?ng th ?n s?n ?n khoai
Khng ? d??ng gh? om tai lng gi?ng
L?y Ch?ng Mi?n Nam, An Giang, Mi?n Trung, Khnh Ha 437
Tr?i m?a bong bng ph?p ph?ng (2)
Em ?i l?y ch?ng ?? kh? cho anh
L?y Ch?ng ??i Chng 8159
Tr?i m?a bong bng ph?p ph?ng
M? ?i l?y ch?ng con ? v?i ai ?
Ch?ng th ?n s?n ?n khoai
Khng ? d??ng gh? om tai lng gi?ng
L?y Ch?ng Mi?n Nam, An Giang, Mi?n Trung, Khnh Ha 6828
Tr?i ?i c th?u tnh ch?ng
L?y ch?ng m ph?i nhu?m r?ng cho ch?ng
L?y Ch?ng ??i Chng 5112
Ti l con gi ??ng trinh
Ti ?i bn r??u qua dinh ng Ngh
ng Ngh sai lnh ra ve (?e)
B?m l?y ng Ngh ti ? c con
C con th m?c c con
Th?t l?ng cho trn m l?y ch?ng quan
L?y Ch?ng ??i Chng 9419
Tnh c? b?t g?p nng ?y, (2)
M??n c?t ci o, m??n may ci qu?n
May xong anh tr? ti?n cng
Bao gi? l?y ch?ng anh ?? v?n cho
Anh gip m?t thng xi v
M?t con l?n bo m?t v r??u t?m
Anh gip ?i chi?u em n?m
?i ch?n em ?p ?i t?m em ?eo
Anh gip quan tm ti?n cheo
Quan n?m ti?n c??i, l?i ?o bu?ng cau
L?y Ch?ng ??i Chng 573
Thuy?n khng tr? li v? ?ng?
Con ?i l?y ch?ng b? m? cho ai?
L?y Ch?ng Mi?n Nam, V?nh Long 922
Thng ngn k l?c b?c ch?c khng mn
L?y ch?ng th? b?c ?eo vng ?? tay
L?y Ch?ng ??i Chng 1375
Thin h? c cu: ?i kh ? lng h?n giu sang hng x?
Bt c?m d?a mu?i c?ng trung hi?u ??o ???ng
Em ?i l?y ch?ng xa x, ngi h??ng
M?t mai em c lm con heo cng gi? c ??ng l? c??ng th??ng hay khng?
L?y Ch?ng Mi?n Trung, Th?a Thin 5134
Thin h? c cu
?i kh ? lng h?n giu sang hng x?
Bt c?m d?a mu?i c?ng trung hi?u ??o ???ng
Em ?i l?y ch?ng xa x, ngi h??ng
M?t mai em c lm con heo cng gi?
C ??ng l? c??ng th??ng hay khng?
L?y Ch?ng Mi?n Trung, Th?a Thin 7915
Thi?p than thn thi?p cn th?,
L?y ch?ng xa x? b? v? m?t mnh.
- By gi? n?n n? ai binh,
L lay v b?i t?i mnh thu? x?a.
L?y Ch?ng Mi?n Nam, L?c T?nh 8025
Thi?p than thn ph?n thi?p cn th?,
L?y ch?ng xa x? b? v? m?t mnh.
L?y Ch?ng Mi?n Nam, Sc Tr?ng 7270
Thi?p than ph?n thi?p cn th?
L?y ch?ng xa x? b? v? m?t mnh
L?y Ch?ng Mi?n Nam, ??ng Thp, B?c Liu, Ti?n Giang 5961
Thn em da tr?ng h?ng h?ng,
??n khi l?y ch?ng l?i b? qu cha,
??n khi tu?i tc v? gi,
Qu ch?ng l?i b?, qu cha tr? v?
L?y Ch?ng Mi?n Nam, An Giang 4056
Thn em ?i l?y ch?ng chung
Khc no nh? ci bung xung chui ??u
L?y Ch?ng ??i Chng 1372
Th r?ng ?n b?p ch vui,
Cn h?n giu c m? ci m?t mnh.
Tu?i em m??i tm ?ang ?? xun xanh
L?y ch?ng vo ? khc no ?n mnh ? ch?n r ri
L?y Ch?ng Mi?n Trung, Ngh? T?nh 7413
Th em l?y ch?ng kh?, ch?ng d?i
Lo kinh t?, th??ng m?i, cng ngh?, nng trang
Em khng ham n?i nhi?u b?c l?m vng
Mai sau sinh chuy?n ?i?m ?ng c?c em!
L?y Ch?ng Mi?n Nam, V?nh Long 8432
Th ch?u ?i no rau cho
L?y ch?ng ngho gi g?o n?u c?m
L?y Ch?ng ??i Chng 1375
Th?y m? sinh em ra m??i hai b?n n??c
Khng bi?t b?n trong b?n ??c
Khc chi cy cc ma ?ng
Em khng ra l?y ch?ng m ?ua b?i cho k?p b?n
?? gnh n? tang b?ng n? nh?
L?y Ch?ng ??i Chng 6085
Th??ng th? g?i gi?y h?i ??ng,
Bi?u em ??ng ?? ?i?m, l?y ch?ng l?p thn.
L?y Ch?ng ??i Chng 9611
T?i chi m l?y ch?ng non
S?m ch?ng m l?i mu?n con b?n c??i.
L?y Ch?ng ??i Chng 3748
T?u ru?ng gi?a ??ng l?y ch?ng gi?a lng L?y Ch?ng ??i Chng 3008
Sinh ra con gi m h?ng,
G? ?i l?y ch?ng ? x? ng??i ta.
Bao gi? tu?i tc ? gi,
Th em l?i c? qu cha tr? v? .
L?y Ch?ng ??i Chng 10182
Sao em ch?a ch?u l?y ch?ng
?? anh ?i lm m??n ki?m t?ng ??ng nui em
L?y Ch?ng Mi?n Nam, ??ng Thp 5971
Ru?ng ??ng, ch?ng tr?a lng L?y Ch?ng Mi?n Trung, Ngh? T?nh 6454
Qu h? nng c lng yu
Ci ???ng ?i l?i cn nhi?u ?i ta.
Nng v? th?a v?i ng b
C cho nng l?y ch?ng xa hay ??ng?
L?y Ch?ng ??i Chng 5204
Qu?c ku kh?c kho?i ma h
Lm thn con gi l?y ch?ng xu?t gia
Anh c??i thi?p v? th? knh m? cha
Th? cha knh m? cho trn ??o du.
L?y Ch?ng Mi?n Nam, B?c Liu 3019
Qu? bay m?i cnh qu? s
L?y ch?ng xa x?, b? m? gi ct cui.
L?y Ch?ng Mi?n Trung, Ph Yn, Khnh Ha 9995
Phi cao ??ng b?t thnh phu ph? L?y Ch?ng ??i Chng 2052
ng ch?t th thi?t thn ng
B ti s?p s?a l?y ch?ng nay mai
B ch?t, th thi?t thn b
ng ti s?p s?a l?y ba nng h?u
L?y Ch?ng ??i Chng 10009
Ph?i chi em c ch?ng xa anh ? khng gi?n
B?i em l?y ch?ng g?n nh? l?a c?n mi hin
L?y Ch?ng ??i Chng 2551
Ng?n c? ph?t, ng?n lau c?ng ph?t,
N?i ??ng si n?i ??t c?ng si,
B?u v?i qua duyn n? r r?i,
T?i lui chi n?a, ??ng ng?i u?ng cng.
B?u ? bn ?ng, b?u l?y ch?ng bn b?c, ? em!
L?y Ch?ng Mi?n Nam, L?c T?nh 612
Ng??i b?t ?en l?m l,
Ng??i b?t ?? l?m ti?n
L?y ch?ng v? k? Din,
Khng b?t ?en c?ng b?t ??
L?y Ch?ng Mi?n Trung, Ngh? T?nh 6907
Nng ??ng ? ? lm chi
Nng v? k? b? m ?i ko r?ng
Nh ti ngh? gi, ngh? sng
L?ng th tm c ??y trong ??y ngoi
C tr?ng cho ch c khoai
Cn nh? c l?p, c mai (c khoai) c?ng nhi?u
Qu h? nng c lng yu
Ci ???ng ?i l?i cn nhi?u khi ta
Nng v? th?a v?i ng b
C cho nng l?y ch?ng xa hay ??ng? (*)
L?y Ch?ng ??i Chng 1054
N? th?p tam nam th?p l?c L?y Ch?ng ??i Chng 9362
N?i ??ng m p vung ??ng
Con gi x? B?c (Hu?) l?y ch?ng ??ng Nai
Gi?m chn xu?ng ??t ku tr?i (than di)
Ch?ng ti v Qu?ng bi?t ngy no ra
L?y Ch?ng ??i Chng 1836
N??c rng ch?y xu?ng bi?n ?ng
Th??ng em, t?i ph?n l?y ch?ng x? xa
L?y Ch?ng Mi?n Nam, V?nh Long 6438