Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » L?y Ch?ng

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xu?t gi tng phu
Phu t? tng t?
L?y Ch?ng ??i Chng 2935
X?u l gi ch?ng ??ng nem
B?i anh Ch?m b??c (x?u tu?i) nn em c ch?ng
C xu?ng sng cn m?n n??c trn ??ng
Sao em l?y ch?ng khng ? v?y ch? anh
L?y Ch?ng Mi?n Trung 7154
V duyn m?i l?y ch?ng khm,
Mai sau n ch?t ci hm khum khum.
L?y Ch?ng ??i Chng 794
V? th mu?n l?y ch?ng e m?t ti?n L?y Ch?ng ??i Chng 5442
U?ng cng xc tp nui nh?ng
M?y n?m ch? ??i, em l?y ch?ng b? anh?
L?y Ch?ng Mi?n Nam, V?nh Long 5296
Tui c cy mt c?t ??t, r? m?c t? ph??ng,
Cho o ?em v?, s?ng lm nh m ?,
Ch?t g?t bt l? h??ng m th??
- Anh c cy mt c?t ??t, r? m?c t? ph??ng,
Em ra l?y ch?ng ?? ph?ng s? gia n??ng,
Th?y m? bn anh cn s?ng th lm nh cho th?y m? ?,
? ch?t th g?t l? h??ng m th??
L?y Ch?ng Mi?n Trung, Th?a Thin, Hu? 363
Trai tr??ng nam dy r?m m? b?c l?i c g?y tre,
Gi nh? em ?y th?t hi?u c m?t phe bn ch?ng.
L?y Ch?ng ??i Chng 5379
Trai lng ? qu cn ?ng,
C? chi em b?u l?y ch?ng ?ng xa?
- Trai lng ch kh khng dng,
Nn chi em b?u b?n cng ?ng xa.
L?y Ch?ng Mi?n Trung, Th?a Thin, Hu? 2046
Trai lng ? ga cn ?ng
C? sao em l?i l?y ch?ng ng? c?
Ng? c? c thc cho vay
C l?a bn ??y em l?y ng? c?
L?y Ch?ng ??i Chng 1532
Trai ba m??i tu?i ?ang xoan (3)
Gi ba m??i tu?i cn ton n? nhi
B?n m??i tu?i ch?a ??n th
N?m m??i ch?a ??n, ? v?i chi l?y ch?ng
Su m??i vc cu?c ra ??ng
H?i ng T?, b Nguy?t ? l?y ch?ng ???c ch?a
L?y Ch?ng ??i Chng 1649
Trch tr?i sao v?i m?a ging
Trch em sao v?i l?y ch?ng b? anh
L?y Ch?ng Mi?n Trung, Mi?n Nam, B?c Liu, , Ti?n Giang 8907
Tr?u vng ?n v?i cau su
L?y ch?ng thua b?n mn s?u m h?
L?y Ch?ng ??i Chng 4150
Tr?i m?a bong bng ph?p ph?ng (5)
Em ?i l?y ch?ng anh ? v?i ai?
L?y Ch?ng Mi?n Nam, An Giang 7159
Tr?i m?a bong bng ph?p ph?ng (3)
M? ?i l?y ch?ng con ? v?i ai ?
Ch?ng th ?n s?n ?n khoai
Khng ? d??ng gh? om tai lng gi?ng
L?y Ch?ng Mi?n Nam, An Giang, Mi?n Trung, Khnh Ha 405
Tr?i m?a bong bng ph?p ph?ng (2)
Em ?i l?y ch?ng ?? kh? cho anh
L?y Ch?ng ??i Chng 8126
Tr?i m?a bong bng ph?p ph?ng
M? ?i l?y ch?ng con ? v?i ai ?
Ch?ng th ?n s?n ?n khoai
Khng ? d??ng gh? om tai lng gi?ng
L?y Ch?ng Mi?n Nam, An Giang, Mi?n Trung, Khnh Ha 6795
Tr?i ?i c th?u tnh ch?ng
L?y ch?ng m ph?i nhu?m r?ng cho ch?ng
L?y Ch?ng ??i Chng 5080
Ti l con gi ??ng trinh
Ti ?i bn r??u qua dinh ng Ngh
ng Ngh sai lnh ra ve (?e)
B?m l?y ng Ngh ti ? c con
C con th m?c c con
Th?t l?ng cho trn m l?y ch?ng quan
L?y Ch?ng ??i Chng 9387
Tnh c? b?t g?p nng ?y, (2)
M??n c?t ci o, m??n may ci qu?n
May xong anh tr? ti?n cng
Bao gi? l?y ch?ng anh ?? v?n cho
Anh gip m?t thng xi v
M?t con l?n bo m?t v r??u t?m
Anh gip ?i chi?u em n?m
?i ch?n em ?p ?i t?m em ?eo
Anh gip quan tm ti?n cheo
Quan n?m ti?n c??i, l?i ?o bu?ng cau
L?y Ch?ng ??i Chng 541
Thuy?n khng tr? li v? ?ng?
Con ?i l?y ch?ng b? m? cho ai?
L?y Ch?ng Mi?n Nam, V?nh Long 892
Thng ngn k l?c b?c ch?c khng mn
L?y ch?ng th? b?c ?eo vng ?? tay
L?y Ch?ng ??i Chng 1347
Thin h? c cu: ?i kh ? lng h?n giu sang hng x?
Bt c?m d?a mu?i c?ng trung hi?u ??o ???ng
Em ?i l?y ch?ng xa x, ngi h??ng
M?t mai em c lm con heo cng gi? c ??ng l? c??ng th??ng hay khng?
L?y Ch?ng Mi?n Trung, Th?a Thin 5098
Thin h? c cu
?i kh ? lng h?n giu sang hng x?
Bt c?m d?a mu?i c?ng trung hi?u ??o ???ng
Em ?i l?y ch?ng xa x, ngi h??ng
M?t mai em c lm con heo cng gi?
C ??ng l? c??ng th??ng hay khng?
L?y Ch?ng Mi?n Trung, Th?a Thin 7884
Thi?p than thn thi?p cn th?,
L?y ch?ng xa x? b? v? m?t mnh.
- By gi? n?n n? ai binh,
L lay v b?i t?i mnh thu? x?a.
L?y Ch?ng Mi?n Nam, L?c T?nh 7997
Thi?p than thn ph?n thi?p cn th?,
L?y ch?ng xa x? b? v? m?t mnh.
L?y Ch?ng Mi?n Nam, Sc Tr?ng 7238
Thi?p than ph?n thi?p cn th?
L?y ch?ng xa x? b? v? m?t mnh
L?y Ch?ng Mi?n Nam, ??ng Thp, B?c Liu, Ti?n Giang 5930
Thn em da tr?ng h?ng h?ng,
??n khi l?y ch?ng l?i b? qu cha,
??n khi tu?i tc v? gi,
Qu ch?ng l?i b?, qu cha tr? v?
L?y Ch?ng Mi?n Nam, An Giang 4020
Thn em ?i l?y ch?ng chung
Khc no nh? ci bung xung chui ??u
L?y Ch?ng ??i Chng 1338
Th r?ng ?n b?p ch vui,
Cn h?n giu c m? ci m?t mnh.
Tu?i em m??i tm ?ang ?? xun xanh
L?y ch?ng vo ? khc no ?n mnh ? ch?n r ri
L?y Ch?ng Mi?n Trung, Ngh? T?nh 7380
Th em l?y ch?ng kh?, ch?ng d?i
Lo kinh t?, th??ng m?i, cng ngh?, nng trang
Em khng ham n?i nhi?u b?c l?m vng
Mai sau sinh chuy?n ?i?m ?ng c?c em!
L?y Ch?ng Mi?n Nam, V?nh Long 8396
Th ch?u ?i no rau cho
L?y ch?ng ngho gi g?o n?u c?m
L?y Ch?ng ??i Chng 1347
Th?y m? sinh em ra m??i hai b?n n??c
Khng bi?t b?n trong b?n ??c
Khc chi cy cc ma ?ng
Em khng ra l?y ch?ng m ?ua b?i cho k?p b?n
?? gnh n? tang b?ng n? nh?
L?y Ch?ng ??i Chng 6055
Th??ng th? g?i gi?y h?i ??ng,
Bi?u em ??ng ?? ?i?m, l?y ch?ng l?p thn.
L?y Ch?ng ??i Chng 9579
T?i chi m l?y ch?ng non
S?m ch?ng m l?i mu?n con b?n c??i.
L?y Ch?ng ??i Chng 3713
T?u ru?ng gi?a ??ng l?y ch?ng gi?a lng L?y Ch?ng ??i Chng 2965
Sinh ra con gi m h?ng,
G? ?i l?y ch?ng ? x? ng??i ta.
Bao gi? tu?i tc ? gi,
Th em l?i c? qu cha tr? v? .
L?y Ch?ng ??i Chng 10146
Sao em ch?a ch?u l?y ch?ng
?? anh ?i lm m??n ki?m t?ng ??ng nui em
L?y Ch?ng Mi?n Nam, ??ng Thp 5944
Ru?ng ??ng, ch?ng tr?a lng L?y Ch?ng Mi?n Trung, Ngh? T?nh 6427
Qu h? nng c lng yu
Ci ???ng ?i l?i cn nhi?u ?i ta.
Nng v? th?a v?i ng b
C cho nng l?y ch?ng xa hay ??ng?
L?y Ch?ng ??i Chng 5170
Qu?c ku kh?c kho?i ma h
Lm thn con gi l?y ch?ng xu?t gia
Anh c??i thi?p v? th? knh m? cha
Th? cha knh m? cho trn ??o du.
L?y Ch?ng Mi?n Nam, B?c Liu 2988
Qu? bay m?i cnh qu? s
L?y ch?ng xa x?, b? m? gi ct cui.
L?y Ch?ng Mi?n Trung, Ph Yn, Khnh Ha 9963
Phi cao ??ng b?t thnh phu ph? L?y Ch?ng ??i Chng 2020
ng ch?t th thi?t thn ng
B ti s?p s?a l?y ch?ng nay mai
B ch?t, th thi?t thn b
ng ti s?p s?a l?y ba nng h?u
L?y Ch?ng ??i Chng 9982
Ph?i chi em c ch?ng xa anh ? khng gi?n
B?i em l?y ch?ng g?n nh? l?a c?n mi hin
L?y Ch?ng ??i Chng 2506
Ng?n c? ph?t, ng?n lau c?ng ph?t,
N?i ??ng si n?i ??t c?ng si,
B?u v?i qua duyn n? r r?i,
T?i lui chi n?a, ??ng ng?i u?ng cng.
B?u ? bn ?ng, b?u l?y ch?ng bn b?c, ? em!
L?y Ch?ng Mi?n Nam, L?c T?nh 583
Ng??i b?t ?en l?m l,
Ng??i b?t ?? l?m ti?n
L?y ch?ng v? k? Din,
Khng b?t ?en c?ng b?t ??
L?y Ch?ng Mi?n Trung, Ngh? T?nh 6877
Nng ??ng ? ? lm chi
Nng v? k? b? m ?i ko r?ng
Nh ti ngh? gi, ngh? sng
L?ng th tm c ??y trong ??y ngoi
C tr?ng cho ch c khoai
Cn nh? c l?p, c mai (c khoai) c?ng nhi?u
Qu h? nng c lng yu
Ci ???ng ?i l?i cn nhi?u khi ta
Nng v? th?a v?i ng b
C cho nng l?y ch?ng xa hay ??ng? (*)
L?y Ch?ng ??i Chng 1020
N? th?p tam nam th?p l?c L?y Ch?ng ??i Chng 9335
N?i ??ng m p vung ??ng
Con gi x? B?c (Hu?) l?y ch?ng ??ng Nai
Gi?m chn xu?ng ??t ku tr?i (than di)
Ch?ng ti v Qu?ng bi?t ngy no ra
L?y Ch?ng ??i Chng 1802
N??c rng ch?y xu?ng bi?n ?ng
Th??ng em, t?i ph?n l?y ch?ng x? xa
L?y Ch?ng Mi?n Nam, V?nh Long 6410