Best game

Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » M? Ch?ng

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Tr??c lm nng du sau m?i lm m? ch?ng M? Ch?ng ??i Chng 3745
Th?t th, c?ng th? li tru,
Yu nhau, c?ng th? nng du m? ch?ng.
M? Ch?ng ??i Chng 2308
Th?t th c?ng th? li tru
Yu nhau c?ng th? nng du m? ch?ng
M? Ch?ng ??i Chng 2491
Th??ng ch?ng ph?i khc m? gia
Ta ?y v?i m? c b con chi ?
M? Ch?ng Mi?n Trung, Ngh? T?nh 6692
Rau mu?ng thng chn, nh?n cho m? ch?ng M? Ch?ng ??i Chng 10021
Rau mu?ng thng chn
Nng du nh?n cho m? ch?ng
M? Ch?ng ??i Chng 4322
Nh ai xay la ?m ?m,
Cho xin n?m tr?u v? h?m b gia.
B gia m?i ch?t hm qua,
Trong ch?y, ngoi b?i t?n ba m??i ??ng.
Khng khc th t?i b?ng ch?ng,
Khc th l?t l?o nh? ??a h?ng m?c m?a.
? ch? em ?i !
Cho ti xin t n??c m?t th?a,
Ti v? ti khc ti?n ??a b m? ch?ng.
Khc r?i, ti ?? xu?ng sng,
C m??ng, c di?c, c h?ng nch no... !
M? Ch?ng Mi?n Trung 3853
Ng?i bu?n ngh? gi?n con du,
N?u c?m b?ng tr vung ?u ??y v?a.
M? Ch?ng Mi?n Trung, Ph Yn, 4645
Nng du khn lanh, n?u canh cho ng?t
Canh si h?t b?t, thm ?t r?c tiu
M? ch?ng cay ??ng ?? ?i?u
M? ght c? ght, ch?ng chi?u c?ng vui
M? Ch?ng ??i Chng 3229
Nng du ?? ch? m? ch?ng
?i bng h?t l?u, ?i vng sng tr?ng
M? Ch?ng ??i Chng 3431
M ??ng kh?c b?c con du,
Cn ?? ci ??c v? sau cho con m nh?
M? Ch?ng Mi?n Trung, Ph Yn, 4663
M? gia ba b?y m? gia
M? th ti?n r??i m? ba m??i ??ng
M? Ch?ng ??i Chng 9615
M? ch?ng nng du,
Ch? nh, ng??i ?, khen nhau bao gi?.
M? Ch?ng ??i Chng 4336
M? ch?ng nng du
Ch? nh, ng??i ? yu nhau bao gi?
M? Ch?ng ??i Chng 445
M? ch?ng l m? ch?ng ti
N?m b?y ci qu? n li m? ch?ng.
M? Ch?ng ??i Chng 9288
M? ch?ng l lng con l?n
B? ch?ng l t??ng m?i t.
Nng du m?i v? l b? ??ng ch??
M? Ch?ng ??i Chng 1810
M? ch?ng d?, m? ch?ng ch?t,
Nng du c n?t, nng du ch?a.
M? Ch?ng ??i Chng 3072
M? ch?ng ch?ng ni t?t nng du
Nng du c?ng ?u th??ng m? ch?ng.
M? Ch?ng ??i Chng 1204
M? ch?ng ??i v?i nng du
Nh? mo v?i chu?t c th??ng nhau bao gi.
M? Ch?ng ??i Chng 683
M? ch?ng ?n ? g?t gao,
Con m?t bt ch?t, co co ?n tai.
M? Ch?ng Mi?n Trung, Ph Yn, 3829
Lm du nh qut khng xong
N?u c?m khng chn, m? ch?ng c??i ch
M? Ch?ng Mi?n Nam, V?nh Long 2730
Lm du cha m? ch?ng c ch?ng, c ??i
Lm du em ch?ng c nhi?u n?i ??ng cay
M? Ch?ng Mi?n Nam, V?nh Long 6449
Lm du ba b?n n?m tr??ng
M? ch?ng khng th??ng ?nh thc t?i ng ba ???ng
H?n th??ng em s?ng d?y g ngh?a can th??ng v?i anh
M? Ch?ng Mi?n Nam, Kin Giang 3089
L?ng c?ng nh? m? ch?ng x?i xi
Bt ??y th t, bt v?i th nhi?u
M? Ch?ng ??i Chng 2813
Lm tru t? s?ng m? ch?ng
Ci ?n m? ?m m? b?ng ch?ng con
M? Ch?ng Mi?n Trung, Khnh Ha 10229
Ham chi b l quan ti?n;
M? gia d? ?, ch?ng hi?n l h?n
M? Ch?ng Mi?n Trung, Ngh? T?nh 5960
Gi ??a b?i chu?i sau h (7)
Anh m v? b, b? b con th?
Con th? tay ?m tay b?ng
Tay d?t m? ch?ng, nch c?p con dao.
M? Ch?ng Mi?n Nam, ??ng Thp, Ti?n Giang 9672
Gi ??a b?i chu?i sau h (6)
Anh m v? b, b? b con th?
Con th? tay ?m tay b?ng
Tay d?t m? ch?ng, nch c?p con dao.
M? Ch?ng Mi?n Nam, ??ng Thp, Ti?n Giang 4008
C l hi?u l s? t?
M? ch?ng hung d? ?nh ch?t nng du
X?c v m?t ci s?ng lu t?i gi
M? Ch?ng Mi?n Nam, V?nh Long 6624
Con mo tro ln cy to (4)
M? ch?ng ni lo ?nh kh?o nng du.
B ?i khng s? b ?u
B ??ng ch?i m?ng m mang ti?ng ??i
B c??i ti c r??u c tr?u
C ??a c r??c, nng du m?i v?
Ti v? b nhn b tr?
?? con b ? l?i ti v? x? ti
X? ti l x? Tn Chu
C?ng c ng?a , ng?a b?ch ng?a h?ng c?a ti.
M? Ch?ng Mi?n Nam, An Giang, B?c Liu 6288
Con mo tro ln cy to (3)
M? ch?ng lu khu ?nh ch?i nng du
B ?i tui khng s? b ?u
H?i no b c??i b xin tui v?
By gi? b nhng b tr?
Sai con b ?u?i tui v? x? tui
M? Ch?ng Mi?n Nam, B?c Liu 8084
Con mo tro ln cy to (2)
M? ch?ng lu khu ?nh ch?i nng du
B ?i tui khng s? b ?u
H?i no b c??i b xin tui v?
By gi? b nhng b tr?
Sai con b ?u?i tui v? x? tui
M? Ch?ng Mi?n Nam, B?c Liu 4511
Con mo tro ln cy to
M? ch?ng n??ng nu, ch??i m?ng nng du
B ?i khng s? b ?u
B ??ng ch?i m?ng m mang ti?ng ??i
B c??i ti c r??u c tr?u
C ??a c r??c, nng du m?i v?
Ti v? b nhn b tr?
?? con b ? l?i ti v? x? ti
X? ti l x? Tn Chu
C?ng c ng?a , ng?a b?ch ng?a h?ng c?a ti.
M? Ch?ng Mi?n Nam, An Giang, B?c Liu 4800
Con th? tay ?m tay b?ng
Tay d?t m? ch?ng ??u b?c nh? bng
M? Ch?ng Mi?n Nam, Kin Giang 9671
Con du v nh, m? gia ra ng? M? Ch?ng Mi?n Trung, Ngh? T?nh 7646
C kia ??i nn ?i ?u
- Ti l ph?n gi lm du m?i v?,
M? ch?ng c nghi?t th?y gh
Ti ? ch?ng ???c ti v? nh ti!
M? Ch?ng ??i Chng 2799
Ch m? ch?ng tr??c ?nh ?au
G?p m? ch?ng sau mau ?nh
M? Ch?ng ??i Chng 8569
Ch?ng d? th lo, m? ch?ng d? ?nh co m vo. M? Ch?ng ??i Chng 6575
Ch?ng d? th em m?i r?u
M? ch?ng m d? gi?t tru ?n m?ng
M? Ch?ng ??i Chng 7998
Ch?ng d? th em m?i lo,
M? ch?ng m d? m? b ?n khao
M? Ch?ng ??i Chng 4258
Ch?ng th ?n kh? ?n sung
G?p ???c m? ch?ng qu m?n c?ng vui
Cn h?n ?n th?t ?n xi
Nghi?n r?ng ken kt th ti ?au lng
M? Ch?ng ??i Chng 1010
Ch?a lm du, ? hay ?u lm m? ch?ng M? Ch?ng ??i Chng 10020
Ch?a lm du
? hay ?u lm m? ch?ng
M? Ch?ng ??i Chng 9544
Ch?n t?m r?i m?i ??m t?,
Lm du r?i m?i ???c nh? m? ch?ng
M? Ch?ng Mi?n Nam, An Giang 5824
Cy kh ch?t ??ng gi?a ??ng (5)
Nng du khn kho m? ch?ng v?n ch.
M? Ch?ng Mi?n Nam, An Giang, ??ng Thp 9700
Cy kh ch?t ??ng gi?a ??ng (4)
M?n du tr?m chuy?n, m? ch?ng cn ch
M? ch?ng ? l?n cn qu
M?n du ?? chuy?n, m ch n?i g
M? Ch?ng Mi?n Nam, An Giang 7430
Cy kh ch?t ??ng gi?a ??ng (2)
M?n du tr?m chuy?n, m? ch?ng cn ch
M? ch?ng ? l?n cn qu
M?n du ?? chuy?n, m ch n?i g
M? Ch?ng Mi?n Nam, An Giang 8957
Ch?ng ght th ra, m? gia ght th vo M? Ch?ng Mi?n Trung 5757
B con c bi?t hay khng?
B? ch?ng l lng con ph??ng,
M? ch?ng l t??ng m?i t
Nh b c phc ???c c du hi?n
M? Ch?ng ??i Chng 9739
Ba b ?i ch? v?i nhau
M?t b ?i tr??c k? chuy?n nng du
M?t b ?i sau tu tu ln khc
Nh b c phc c??i ???c du hi?n
Nh ti v duyn c??i c du d?i
Vi?c lm th ri, ch? t??ng nh?ng ?n
H? b?o qut sn ?nh ch?t ba g
B?o ?i qut nh, ?nh ch?t ba cho
C mm gi?, h? mi?ng ra mi?ng vo
R?a bt c?u ao li?m d?a qun qu?t
?i ch? qun thng qun quan ti?n
V? nh qun ng ?m xing vo cha
Vo cha th?y hai ng H? Php m?i t
N ngh? khch t?i ??y nh nh ti
Tr? ra n m?m mi?ng n c??i
Th?ng ch?ng n ?nh m?t h?i c?ng chn
B ?i gi?a nghe chuy?n phn vn
R?ng du ti c?ng khng ??n khng khn
M? ch?ng c ni ??n con
Th con ti ch? c??i dn ni ??a!
M? Ch?ng ??i Chng 828