Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Mong ??i

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
N?ng m?t ngy ho c?ng dy d?a,
Anh ?i ?u ng?i ?, tr?i tr?a ch?a v?.
Mong ??i Mi?n Nam, An Giang 7831
N??c sng l?ng ??ng, l? ??,
? ?u ch?ng th?y anh ch? h?t h?i.
Mong ??i Mi?n Nam, Ti?n Giang 8872
N?m con ng?a b?ch sang sng
N?m gian nh ngi, ?n trong ?n ngoi
?n ch? ai m ?n khng t?t (*)
?n ch? mnh, ho h?t ru?t gan!
Mong ??i ??i Chng 2144
Ma ?ng cho ch ma thu
Trng em th?t th?u t? v?ng phu ngng ch?ng
Chi?u chi?u xem b?c ng ?ng
Th?y ng??i thin h? sao khng th?y chng
Tc di sao v?n r?i ngang
Tay l?n l??c g? mi?ng ng?i than bng ?n
V?t ?ua d??i n??c, c l?i bu sen
H?i ny khng g?p b?n quen ?i ?ng
Ng?m ngi trng ph??ng nh? loan
G?i th? cho gi gi mang v? tr?i
?m n?m ru?t r gan r?i
Th?c th?i t? t??ng, ng? th?i chim bao
??t mnh xu?ng t?m ph?n sao
Ngh? t?i ng??i b?n m?t tro nh? m?a
Trng tr?i mau sng mau tr?a
B??c ra ???ng ci, ?n ??a b? hnh
Tr?ng cy c?ng mu?n cy xanh
K?t ?i h?ng ??ng ?? thnh phu th
Mong ??i Mi?n Trung, Khnh Ha 3771
M?t ngy xu?ng b?n ba l?n,
Trng em ch?ng th?y, th?y b?n ?u ??a.
Mong ??i Mi?n Nam, Ti?n Giang 2143
M?n th? gi?y tr?ng, g?n con c vng
Su gi? sng anh l?i nh lng lnh th?.
Mong ??i Mi?n Nam, Ti?n Giang 2172
C?c ng?c th?y tinh n?m trn hn ? tr?ng
N?m b?y b?a ry sao v?ng tin em?
Mong ??i Mi?n Nam, ??ng Thp 6122
Bao gi? cho ??n thng N?m
Th?i n?i c?m n?p v?a n?m v?a ?n (ch?i)!
Mong ??i ??i Chng 9358
Bao gi? cho ??n thng M??i
Th?i n?i c?m n?p v?a c??i v?a ?n
Mong ??i ??i Chng 10193
Bao gi? cho ??n thng hai (2)
Con gi lm c?, con trai be b? (2)
Gi th k? ph ngm th?
Trai th be b? k? chuy?n bi by
Mong ??i ??i Chng 10296
Bao gi? cho ??n thng ba
?ch c?n c? r?n tha ra ngoi ??ng
Hm n?m cho l?n li?m lng
M?t ch?c qu? h?ng nu?t lo tm m??i
N?m xi nu?t tr? ln m??i
Con g be r??u nu?t ng??i lao ?ao
L??n n?m cho trm b vo (*)
M?t ?n co co ?u?i b?t c r
Thc gi?ng ?u?i chu?t trong b?
C? n?n, c? lc rnh m b?t tru (*)
G con ?u?i b?t di?u hu
Chim ri ?u?i ?nh v? ??u b? nng
Mong ??i ??i Chng 3670
Bao gi? cho ??n ging hai
Cho lng vo ?m cho ai xem cho?
Mong ??i ??i Chng 5737
Bao gi? cho ???c th?nh th?i
Tay tim thu?c c?ng mi?ng m?i lang qun
Mong ??i ??i Chng 8250
B?y lu ni hu ho r?u r?u
B??m g?p l?i Hu m?t b?n
??i m?u l?i t??i
Mong ??i ??i Chng 1708
B?y lu nay thi?p v?ng m?t chng
S?u bi trong d? ?n vng khng ngon.
Mong ??i ??i Chng 3315
B?y lu nay em ? ven r?ng
Chim ku, v??n h, em n?a m?ng n?a lo
Mong ??i ??i Chng 8032
B?y lu ln ng?n sng Tn
Mu?n tm c n??c ph?i l?n tr?i m?a
Ti?c cng anh ??p ??p coi b?,
?? ai quy ? mang l? ??n ??m.
Mong ??i ??i Chng 5581
B?y lu gi?c ?i?p m? mng
Bn rm v?ng v?ng, ti?ng chng g?i em.
Mong ??i ??i Chng 6477
B?y lu cn l? ch?a quen
H?i h? ? c hoa sen ch?a h??
H? cn leo l?o n??c trong,
B?y lu ch? d?c m?t lng ??i sen!
Mong ??i ??i Chng 2143
B?y lu cch tr? s?n kh
T??ng anh ? ??ng vinh hu v?i ??i
Mong ??i Mi?n Nam, L?c T?nh 1248
B?y lu ?ng li?u ty ?o
Gi m?a c b?t cht no hay khng?
Mong ??i ??i Chng 1277