Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Mong ??i

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
N?ng m?t ngy ho c?ng dy d?a,
Anh ?i ?u ng?i ?, tr?i tr?a ch?a v?.
Mong ??i Mi?n Nam, An Giang 7846
N??c sng l?ng ??ng, l? ??,
? ?u ch?ng th?y anh ch? h?t h?i.
Mong ??i Mi?n Nam, Ti?n Giang 8890
N?m con ng?a b?ch sang sng
N?m gian nh ngi, ?n trong ?n ngoi
?n ch? ai m ?n khng t?t (*)
?n ch? mnh, ho h?t ru?t gan!
Mong ??i ??i Chng 2168
Ma ?ng cho ch ma thu
Trng em th?t th?u t? v?ng phu ngng ch?ng
Chi?u chi?u xem b?c ng ?ng
Th?y ng??i thin h? sao khng th?y chng
Tc di sao v?n r?i ngang
Tay l?n l??c g? mi?ng ng?i than bng ?n
V?t ?ua d??i n??c, c l?i bu sen
H?i ny khng g?p b?n quen ?i ?ng
Ng?m ngi trng ph??ng nh? loan
G?i th? cho gi gi mang v? tr?i
?m n?m ru?t r gan r?i
Th?c th?i t? t??ng, ng? th?i chim bao
??t mnh xu?ng t?m ph?n sao
Ngh? t?i ng??i b?n m?t tro nh? m?a
Trng tr?i mau sng mau tr?a
B??c ra ???ng ci, ?n ??a b? hnh
Tr?ng cy c?ng mu?n cy xanh
K?t ?i h?ng ??ng ?? thnh phu th
Mong ??i Mi?n Trung, Khnh Ha 3788
M?t ngy xu?ng b?n ba l?n,
Trng em ch?ng th?y, th?y b?n ?u ??a.
Mong ??i Mi?n Nam, Ti?n Giang 2161
M?n th? gi?y tr?ng, g?n con c vng
Su gi? sng anh l?i nh lng lnh th?.
Mong ??i Mi?n Nam, Ti?n Giang 2191
C?c ng?c th?y tinh n?m trn hn ? tr?ng
N?m b?y b?a ry sao v?ng tin em?
Mong ??i Mi?n Nam, ??ng Thp 6136
Bao gi? cho ??n thng N?m
Th?i n?i c?m n?p v?a n?m v?a ?n (ch?i)!
Mong ??i ??i Chng 9373
Bao gi? cho ??n thng M??i
Th?i n?i c?m n?p v?a c??i v?a ?n
Mong ??i ??i Chng 10214
Bao gi? cho ??n thng hai (2)
Con gi lm c?, con trai be b? (2)
Gi th k? ph ngm th?
Trai th be b? k? chuy?n bi by
Mong ??i ??i Chng 10317
Bao gi? cho ??n thng ba
?ch c?n c? r?n tha ra ngoi ??ng
Hm n?m cho l?n li?m lng
M?t ch?c qu? h?ng nu?t lo tm m??i
N?m xi nu?t tr? ln m??i
Con g be r??u nu?t ng??i lao ?ao
L??n n?m cho trm b vo (*)
M?t ?n co co ?u?i b?t c r
Thc gi?ng ?u?i chu?t trong b?
C? n?n, c? lc rnh m b?t tru (*)
G con ?u?i b?t di?u hu
Chim ri ?u?i ?nh v? ??u b? nng
Mong ??i ??i Chng 3690
Bao gi? cho ??n ging hai
Cho lng vo ?m cho ai xem cho?
Mong ??i ??i Chng 5753
Bao gi? cho ???c th?nh th?i
Tay tim thu?c c?ng mi?ng m?i lang qun
Mong ??i ??i Chng 8263
B?y lu ni hu ho r?u r?u
B??m g?p l?i Hu m?t b?n
??i m?u l?i t??i
Mong ??i ??i Chng 1725
B?y lu nay thi?p v?ng m?t chng
S?u bi trong d? ?n vng khng ngon.
Mong ??i ??i Chng 3334
B?y lu nay em ? ven r?ng
Chim ku, v??n h, em n?a m?ng n?a lo
Mong ??i ??i Chng 8052
B?y lu ln ng?n sng Tn
Mu?n tm c n??c ph?i l?n tr?i m?a
Ti?c cng anh ??p ??p coi b?,
?? ai quy ? mang l? ??n ??m.
Mong ??i ??i Chng 5598
B?y lu gi?c ?i?p m? mng
Bn rm v?ng v?ng, ti?ng chng g?i em.
Mong ??i ??i Chng 6496
B?y lu cn l? ch?a quen
H?i h? ? c hoa sen ch?a h??
H? cn leo l?o n??c trong,
B?y lu ch? d?c m?t lng ??i sen!
Mong ??i ??i Chng 2162
B?y lu cch tr? s?n kh
T??ng anh ? ??ng vinh hu v?i ??i
Mong ??i Mi?n Nam, L?c T?nh 1266
B?y lu ?ng li?u ty ?o
Gi m?a c b?t cht no hay khng?
Mong ??i ??i Chng 1297