Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Sinh T?

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Yu nhau sinh t? cng li?u (c?ng li?u)
Th??ng nhau l?i su?i qua ?o c nhau
Sinh T? ??i Chng 6649
V? ch?ng l ngh?a phu th (*)
Tay ?p m k? sinh t? c nhau
Sinh T? ??i Chng 3716
Tr?m tu?i gi Sinh T? ??i Chng 3835
Ti?ng nh? m l?i khng vang
Thm m?t l? ??, tu?i th? kh lu
Sinh T? Mi?n Nam, Mi?n Trung, Ph Yn 8357
Thi?p s?m cho chng ci ti?u hoa chanh
?i ??u ch? th? xung quanh hoa h?i
L?y th?ng tam t? l?y chng i
Chng ? thi?t ph?n, cho thi?p ti ?i l?y ch?ng
Sinh T? ??i Chng 5852
Ti xa mnh r?i nh?t ch?t nh ?au,
Thu?c ?i thang m em khng h?t, g?p m?t nhau h?t li?n.
Sinh T? Mi?n Nam, 6895
Ti xa mnh khng ch?t c?ng ?au
Thu?c b?c tr?m khng m?nh, m?t nhn nhau m?nh li?n
Sinh T? Mi?n Nam, 6022
Thi?t h?i thay cho th?ng b ln ba
N l?n n khc gi?a nh n?m gian.
Khc than gi?a ch?n linh sng
Ba vung nhi?u tm ?i hng ch? vi
Ch? thi?t h?i thay ng??i thc th ? yn r?i
?? cho ng??i s?ng ? ??i ch? v?.
Ba b?n n?m nhang khi thi?p ti ph?ng th?.
??u ??i ch? hi?u tay s? ch? tnh.
Ch? hi?u trung thi?p ti gnh vc m?t mnh
Ch?ng hay chng c th?u tnh thi?p ch?ng.
???ng ?i khu?t n?o khi chng.
Sinh T? ??i Chng 7692
Th ti ch?u ch?t trn nhnh,
Ch?ng th b? b?n sao ?nh b?n ?i.
Sinh T? Mi?n Nam, L?c T?nh 7408
Th? gian d?i d?i, khn khn
S?ng m?c o rch, ch?t chn o lnh
Sinh T? Mi?n Nam, V?nh Long 2929
Th? gian c d?i, c khn
S?ng m?c o rch, ch?t chn o lnh
Sinh T? Mi?n Nam, V?nh Long 8902
Sng h? m?t d?i con con,
G?p c?n sng gi ch? non tay cho.
Yu nhau sinh t? c?ng li?u.
Th??ng nhau l?n su?i, qua ?o c nhau.
Sinh T? Mi?n Nam, 495
Sinh t? chi giao Sinh T? ??i Chng 4418
Sinh t? b?t k? Sinh T? ??i Chng 7032
Sinh h?u k? t? v h?n Sinh T? ??i Chng 3475
S?ng th c?m ch?ng cho ?n
Ch?t th xi th?t, lm v?n t? ru?i.
Sinh T? Mi?n Nam, Ti?n Giang 6584
S?ng l g?i thc l v?
S?ng ch?i tr?n th? thc v? m ty
Sinh T? ??i Chng 6414
S?ng g?i, thc v?. (3) Sinh T? ??i Chng 8365
Ph? m?u ?nh ti, cy roi qu?n qu?i,
Ti t ??i xu?ng v??n hu?nh,
R?i m ti c thc, ti h?i mnh c ?? tang khng?
Sinh T? Mi?n Nam, 4980
Nghe h tao b?t n?i xung
Tao cho m?t ph?ng ch?t chung cho r?i.
Sinh T? Mi?n Nam, 5411
Ng??i ta h?u t? h?u sanh
S?ng lo x?ng ph?n, thc dnh ti?ng th?m
Sinh T? ??i Chng 560
Ng??i l vng, c?a l ngi Sinh T? ??i Chng 9005
Ng??i s?ng, c?a cn,
Ng??i ch?t, c?a h?t.
Co co qu?p qu?p,
Ch?t ch?ng ?em ???c no.
Sinh T? ??i Chng 8015
Ng??i s?ng, ??ng vng Sinh T? ??i Chng 6960
N?m ngoi anh m?i sang Ty (Cu 1)
??n r?ng bun bn n?m nay pht ti.
Lng anh mu?n l?y v? hai,
R?ng: "Nh c thu?n, nay mai n v??
R?i ra m?t qun ?i qu,
Ti mu?n n v? lm b?n s?m hm.
Tr??c l sinh t? sinh tn,
Sau n?a th? ph?ng cng mn ng b.
Tr??c con nh sau ra con n,
Xin nh r?i ch? c ghen tung.
Ch? r?ng th lm gi bun,
Sng r?ng l?m n??c trong ngu?n ch?y ra.
Lng anh ?n ? th?t th,
Coi n m??i tm, coi nh hai m??i;
Lng anh chng c nh? ng??i,
C m?i n?i c?, t?i tr?i ai mang;
Lng anh ?n ? b?ng ngang,
N giu b?ng m?y c?ng nng th? hai".
- "Thi thi, ti bi?t anh r?i,
B?ng anh nng n?i gi?ng kh?i khng b?ng!
By gi? anh kho khn ngoan,
Sau anh t? ti, ti lm chi anh? (Cn Ti?p)
Sinh T? ??i Chng 2082
M ?i! Con v?t ch?t chm (5)
Con th tay xu?ng v?t, con c lm km c?n con.
Sinh T? Mi?n Nam, Ti?n Giang 1059
M ?i! Con v?t ch?t chm
H?t b?i, h?t l?i, h?t tm c tm.
Sinh T? Mi?n Nam, Ti?n Giang 7602
M ?i con v?t ch?t chm,
Th tay v?t n, c km c?n ti.
Sinh T? Mi?n Nam, 2137
M ?i con v?t ch?t chm (5)
Th tay v?t n, c lm km c?n ti
Sinh T? Mi?n Nam, V?nh Long 7649
M ?i con v?t ch?t chm
Th tay con v?t, c km c?n con
Sinh T? Mi?n Nam, Kin Giang 5221
M?t khoy (xoy) s?ng lu
Hai khoy r? ??u
Ba khoy chng ch?t.
Sinh T? ??i Chng 6026
M?t con t?i s?ng hai con t?i ch?t
Ba con h?t t?i
Sinh T? ??i Chng 1400
M?t mai ai ??ng minh sinh,
Ai ph gi tri?u, ai rinh quan ti.
Minh sinh ? c con trai,
Gi tri?u con gi, quan ti nng du.
Sinh T? Mi?n Nam, L?c T?nh 10344
M?t mai ai ??ng bn kinh
Ai ph gi tri?u, ai rinh quan ti?
- Bn kinh ? c con trai
Gi tri?u con gi, quan ti nng du
Sinh T? Mi?n Nam, Ti?n Giang 6651
Lang vn ch?t c?ng ra ma,
Chnh chuyn ch?t c?ng ?em ra ngoi ??ng.
Sinh T? Mi?n Nam, L?c T?nh 4175
Lm chay ??t b?y ??ng r?m
Khi ln nghi ngt ch?ng th?m cht no
Ng?c Hong phn h?i Nam To
? d??i d??ng th? ??a no ??t r?m?
Sinh T? Mi?n Nam, Ti?n Giang 7951
L?y song sa ??a chng xu?ng huy?t,
Mai tang chng r?i ly bi?t ngn n?m.
Sinh T? Mi?n Nam, Ti?n Giang 1741
L? ph?n khc Sinh T? ??i Chng 3481
Khng chu gi c?ng chu trai,
Coi do tr?t l?t, l?y ai vun m??
Sinh T? Mi?n Trung, Ph Yn, 1732
Khi vui th mu?n s?ng dai
Khi bu?n th mu?n ch?t ngay (thc mai) cho r?i (*)
Sinh T? ??i Chng 1643
Khi s?ng th ch?ng cho ?n
Thc v? m ph? lm v?n t? ru?i
Sinh T? ??i Chng 1999
Ko di chi ki?p s?ng th?a
Cho gay m?t th?y, cho chua lng s?u
Sinh T? ??i Chng 9295
Ho?n n?n t??ng c?u,
Sinh t? b?t ly .
By gi? anh ??ng ch? vinh quy,
Ham n?i quy?n qu, ngh? g t?i em.
Sinh T? Mi?n Nam, L?c T?nh 8059
Hai tay nng ?? ?n r?ng
??u ??i ch? hi?u tay b?ng con th?
Trch ai phn tc r? t?
K? ?i m ph? ng??i ch? d??ng gian.
Sinh T? Mi?n Nam, B?c Liu 10150
Gi? ? ch?t gi?, ng? dm,
?? coi ng??i b?n ?ng hm ra sao?
Sinh T? Mi?n Trung, Ph Yn, 859
Gi? ? ch?t gi? ng? dm
?? xem ng??i b?n ?ng hm ra sao
Sinh T? Mi?n Trung, Khnh Ha 1203
G c? m ?n t?m nong
M?y ??i chu ngo?i gi? ng bao gi?
Sinh T? Mi?n Nam, V?nh Long 1600
G?p m?t em m?i bi?t em cn.
N?m Thn bo l?t anh khc mn con ng??i.
Sinh T? Mi?n Nam, 8802
Em ch?t ba n?m th?t r thnh bn,
Gi v con chim ti?u, ??u nhnh tng ch? anh.
Sinh T? Mi?n Nam, 7330
Em ch?t ba n?m th?t r thnh bn
Gi v con chim ti?u, ??u nhnh tng ch? anh
Sinh T? Mi?n Nam, ??ng Thp 2506