Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Sinh T?

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Yu nhau sinh t? cng li?u (c?ng li?u)
Th??ng nhau l?i su?i qua ?o c nhau
Sinh T? ??i Chng 6630
V? ch?ng l ngh?a phu th (*)
Tay ?p m k? sinh t? c nhau
Sinh T? ??i Chng 3700
Tr?m tu?i gi Sinh T? ??i Chng 3817
Ti?ng nh? m l?i khng vang
Thm m?t l? ??, tu?i th? kh lu
Sinh T? Mi?n Nam, Mi?n Trung, Ph Yn 8340
Thi?p s?m cho chng ci ti?u hoa chanh
?i ??u ch? th? xung quanh hoa h?i
L?y th?ng tam t? l?y chng i
Chng ? thi?t ph?n, cho thi?p ti ?i l?y ch?ng
Sinh T? ??i Chng 5838
Ti xa mnh r?i nh?t ch?t nh ?au,
Thu?c ?i thang m em khng h?t, g?p m?t nhau h?t li?n.
Sinh T? Mi?n Nam, 6880
Ti xa mnh khng ch?t c?ng ?au
Thu?c b?c tr?m khng m?nh, m?t nhn nhau m?nh li?n
Sinh T? Mi?n Nam, 6008
Thi?t h?i thay cho th?ng b ln ba
N l?n n khc gi?a nh n?m gian.
Khc than gi?a ch?n linh sng
Ba vung nhi?u tm ?i hng ch? vi
Ch? thi?t h?i thay ng??i thc th ? yn r?i
?? cho ng??i s?ng ? ??i ch? v?.
Ba b?n n?m nhang khi thi?p ti ph?ng th?.
??u ??i ch? hi?u tay s? ch? tnh.
Ch? hi?u trung thi?p ti gnh vc m?t mnh
Ch?ng hay chng c th?u tnh thi?p ch?ng.
???ng ?i khu?t n?o khi chng.
Sinh T? ??i Chng 7678
Th ti ch?u ch?t trn nhnh,
Ch?ng th b? b?n sao ?nh b?n ?i.
Sinh T? Mi?n Nam, L?c T?nh 7393
Th? gian d?i d?i, khn khn
S?ng m?c o rch, ch?t chn o lnh
Sinh T? Mi?n Nam, V?nh Long 2908
Th? gian c d?i, c khn
S?ng m?c o rch, ch?t chn o lnh
Sinh T? Mi?n Nam, V?nh Long 8887
Sng h? m?t d?i con con,
G?p c?n sng gi ch? non tay cho.
Yu nhau sinh t? c?ng li?u.
Th??ng nhau l?n su?i, qua ?o c nhau.
Sinh T? Mi?n Nam, 478
Sinh t? chi giao Sinh T? ??i Chng 4401
Sinh t? b?t k? Sinh T? ??i Chng 7019
Sinh h?u k? t? v h?n Sinh T? ??i Chng 3455
S?ng th c?m ch?ng cho ?n
Ch?t th xi th?t, lm v?n t? ru?i.
Sinh T? Mi?n Nam, Ti?n Giang 6566
S?ng l g?i thc l v?
S?ng ch?i tr?n th? thc v? m ty
Sinh T? ??i Chng 6393
S?ng g?i, thc v?. (3) Sinh T? ??i Chng 8348
Ph? m?u ?nh ti, cy roi qu?n qu?i,
Ti t ??i xu?ng v??n hu?nh,
R?i m ti c thc, ti h?i mnh c ?? tang khng?
Sinh T? Mi?n Nam, 4964
Nghe h tao b?t n?i xung
Tao cho m?t ph?ng ch?t chung cho r?i.
Sinh T? Mi?n Nam, 5393
Ng??i ta h?u t? h?u sanh
S?ng lo x?ng ph?n, thc dnh ti?ng th?m
Sinh T? ??i Chng 542
Ng??i l vng, c?a l ngi Sinh T? ??i Chng 8986
Ng??i s?ng, c?a cn,
Ng??i ch?t, c?a h?t.
Co co qu?p qu?p,
Ch?t ch?ng ?em ???c no.
Sinh T? ??i Chng 8000
Ng??i s?ng, ??ng vng Sinh T? ??i Chng 6941
N?m ngoi anh m?i sang Ty (Cu 1)
??n r?ng bun bn n?m nay pht ti.
Lng anh mu?n l?y v? hai,
R?ng: "Nh c thu?n, nay mai n v??
R?i ra m?t qun ?i qu,
Ti mu?n n v? lm b?n s?m hm.
Tr??c l sinh t? sinh tn,
Sau n?a th? ph?ng cng mn ng b.
Tr??c con nh sau ra con n,
Xin nh r?i ch? c ghen tung.
Ch? r?ng th lm gi bun,
Sng r?ng l?m n??c trong ngu?n ch?y ra.
Lng anh ?n ? th?t th,
Coi n m??i tm, coi nh hai m??i;
Lng anh chng c nh? ng??i,
C m?i n?i c?, t?i tr?i ai mang;
Lng anh ?n ? b?ng ngang,
N giu b?ng m?y c?ng nng th? hai".
- "Thi thi, ti bi?t anh r?i,
B?ng anh nng n?i gi?ng kh?i khng b?ng!
By gi? anh kho khn ngoan,
Sau anh t? ti, ti lm chi anh? (Cn Ti?p)
Sinh T? ??i Chng 2068
M ?i! Con v?t ch?t chm (5)
Con th tay xu?ng v?t, con c lm km c?n con.
Sinh T? Mi?n Nam, Ti?n Giang 1038
M ?i! Con v?t ch?t chm
H?t b?i, h?t l?i, h?t tm c tm.
Sinh T? Mi?n Nam, Ti?n Giang 7585
M ?i con v?t ch?t chm,
Th tay v?t n, c km c?n ti.
Sinh T? Mi?n Nam, 2120
M ?i con v?t ch?t chm (5)
Th tay v?t n, c lm km c?n ti
Sinh T? Mi?n Nam, V?nh Long 7631
M ?i con v?t ch?t chm
Th tay con v?t, c km c?n con
Sinh T? Mi?n Nam, Kin Giang 5204
M?t khoy (xoy) s?ng lu
Hai khoy r? ??u
Ba khoy chng ch?t.
Sinh T? ??i Chng 6011
M?t con t?i s?ng hai con t?i ch?t
Ba con h?t t?i
Sinh T? ??i Chng 1381
M?t mai ai ??ng minh sinh,
Ai ph gi tri?u, ai rinh quan ti.
Minh sinh ? c con trai,
Gi tri?u con gi, quan ti nng du.
Sinh T? Mi?n Nam, L?c T?nh 10326
M?t mai ai ??ng bn kinh
Ai ph gi tri?u, ai rinh quan ti?
- Bn kinh ? c con trai
Gi tri?u con gi, quan ti nng du
Sinh T? Mi?n Nam, Ti?n Giang 6629
Lang vn ch?t c?ng ra ma,
Chnh chuyn ch?t c?ng ?em ra ngoi ??ng.
Sinh T? Mi?n Nam, L?c T?nh 4160
Lm chay ??t b?y ??ng r?m
Khi ln nghi ngt ch?ng th?m cht no
Ng?c Hong phn h?i Nam To
? d??i d??ng th? ??a no ??t r?m?
Sinh T? Mi?n Nam, Ti?n Giang 7933
L?y song sa ??a chng xu?ng huy?t,
Mai tang chng r?i ly bi?t ngn n?m.
Sinh T? Mi?n Nam, Ti?n Giang 1727
L? ph?n khc Sinh T? ??i Chng 3462
Khng chu gi c?ng chu trai,
Coi do tr?t l?t, l?y ai vun m??
Sinh T? Mi?n Trung, Ph Yn, 1717
Khi vui th mu?n s?ng dai
Khi bu?n th mu?n ch?t ngay (thc mai) cho r?i (*)
Sinh T? ??i Chng 1626
Khi s?ng th ch?ng cho ?n
Thc v? m ph? lm v?n t? ru?i
Sinh T? ??i Chng 1982
Ko di chi ki?p s?ng th?a
Cho gay m?t th?y, cho chua lng s?u
Sinh T? ??i Chng 9276
Ho?n n?n t??ng c?u,
Sinh t? b?t ly .
By gi? anh ??ng ch? vinh quy,
Ham n?i quy?n qu, ngh? g t?i em.
Sinh T? Mi?n Nam, L?c T?nh 8040
Hai tay nng ?? ?n r?ng
??u ??i ch? hi?u tay b?ng con th?
Trch ai phn tc r? t?
K? ?i m ph? ng??i ch? d??ng gian.
Sinh T? Mi?n Nam, B?c Liu 10133
Gi? ? ch?t gi?, ng? dm,
?? coi ng??i b?n ?ng hm ra sao?
Sinh T? Mi?n Trung, Ph Yn, 840
Gi? ? ch?t gi? ng? dm
?? xem ng??i b?n ?ng hm ra sao
Sinh T? Mi?n Trung, Khnh Ha 1189
G c? m ?n t?m nong
M?y ??i chu ngo?i gi? ng bao gi?
Sinh T? Mi?n Nam, V?nh Long 1587
G?p m?t em m?i bi?t em cn.
N?m Thn bo l?t anh khc mn con ng??i.
Sinh T? Mi?n Nam, 8789
Em ch?t ba n?m th?t r thnh bn,
Gi v con chim ti?u, ??u nhnh tng ch? anh.
Sinh T? Mi?n Nam, 7315
Em ch?t ba n?m th?t r thnh bn
Gi v con chim ti?u, ??u nhnh tng ch? anh
Sinh T? Mi?n Nam, ??ng Thp 2488