Best game

Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » T?o Hn

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
V duyn l?y ph?i v? gi
?n c?m ph?i ?t : Xin b nu?t nhanh !
V phc l?y ph?i tr? ranh,
V?a ch?i, v?a ph tung honh t? tung 1
T?o Hn Mi?n Trung 2981
Thn em m??i su tu?i ??u
Cha m? p g? lm du nh ng??i
Ni ra s? ch? em c??i
N?m ba chuy?n th?m, chn m??i chuy?n cay
T?i v? ? m?y n?m nay
Bu?n ring th c, vui ry th khng.
Ngy th?i v?t v? ngoi ??ng
T?i v? th?i l?i n?m khng m?t mnh.
C ?m th?c su?t n?m canh
Rau heo, cho ch, loanh quanh ?? tr.
T?o Hn ??i Chng 10095
Tham giu em l?y th?ng b t? ti
Lng trn tr?i d??i thi?u g trai t?
Em ?em thn cho th?ng b n dy v
Ma ?ng thng gi n n?m co trong lng
C?ng ?a mang l gi c ch?ng
Chn ?m tr?c ti?t, n?m khng c? m??i
Ni ra s? ch? em c??i
M h?ng b? qu thi?t ??i xun xanh
Em c?ng li?u mnh v th?ng b tr? ranh
?m n?m r? m qu?n quanh cho ?? bu?n
Bu?n mnh em l?i b? th?ng b n ln
N cn b m?n ch?ng nn c?m cho g
N ng? n ngy t t
M?t gi?c ??n sng cn g l xun
Chi em ?i hoa n? ???c m?y l?n
T?o Hn ??i Chng 5494
T?i chi m l?y ch?ng non
S?m ch?ng m l?i mu?n con b?n c??i.
T?o Hn ??i Chng 5624
T?t duyn l?y ???c v? gi
V?a s?ch c?a nh v?a d?o c?m canh
Hoi h?i m l?y tr? ranh
?n v?ng x b?p, ?a quanh ??u nh
T?o Hn ??i Chng 3926
Ra ???ng ng??i ta h?i cha hay ch?ng
Ni ra ?au ??n trong lng
M?t ci n? ti?n ki?p ch? khng phi ch?ng ti.
T?o Hn Mi?n Nam, B?c Liu 7887
Qu? cau nho nho ci v? vn vn,
Nay anh h?c g?n, mai anh h?c xa
L?y nhau t? thu? m??i ba
??n n?m m??i tm thi?p ? n?m con.
Ra ???ng ng??i ngh? cn son
V? nh thi?p ? n?m con cng chng.
T?o Hn ??i Chng 8410
Ng ln t?m ch?n l?ng qu?ng
Ku anh c?ng ng?t, ku th?ng kh ku
T?o Hn ??i Chng 4478
Ng ln b?c so l?ng qu?ng,
Ku anh c?ng ng?t, ku th?ng kh coi.
T?o Hn Mi?n Trung, Ph Yn, 1182
N??c m?m ngon d?m con c li?t
Em c ch?ng ni thi?t anh hay
T?o Hn ??i Chng 3709
M??i b?y m l?y b?y m??i
L?n ln l?n xu?ng c?ng ng??i ??ng canh
T?o Hn ??i Chng 8922
M? em tham g?o tham g
?em (B?t) em g? bn cho nh cao sang
Ch?ng em th th?p m?t gang
V?t m?i ch?a s?ch, ra ?ng ?nh nhau
Ngh? mnh cng t?c cng ?au
Trch cha trch m? tham giu tham sang
T?o Hn ??i Chng 3623
L?y ch?ng t? thu? m??i l?m
Ch?ng ch ti b ch?ng n?m cng ti
??n n?m m??i tm, ?i m??i
Ti n?m d??i ??t, ch?ng li ln gi??ng
M?t r?ng th??ng, hai r?ng th??ng
C b?n chn gi??ng gy m?t cn ba
Ai v? nh?n m? cng cha
Ch?ng ti nay ? giao ha v?i ti
T?o Hn ??i Chng 9285
L?y ch?ng t? thu? m??i ba
Qu?n h? tr?ng so, o the hoa nhu?m mu
T?o Hn ??i Chng 4287
L?y ch?ng ch?ng bi?t m?t ch?ng
?m n?m t? t??ng ngh? ng lng gi?ng
T?o Hn ??i Chng 3815
L?y em t? thu? m??i ba
??n nay m??i tm thi?p ? n?m con
Ra ???ng ng??i t??ng cn son
V?n nh thi?p ? n?m con cng chng
T?o Hn ??i Chng 4997
Em ??ng ?em d? ?u phi?n
Ki?p ny khng g?p ta nguy?n ki?p sau
T?o Hn ??i Chng 6556
Em ham giu em l?y th?ng b t ti
Lng trn x d??i thi?u g trai t?
T?o Hn Mi?n Trung 2494
Em cn b d?i th? ngy (2)
Th?y m? p u?ng nh?ng ngy cn th?
By gi? duyn s? ch? v?a
C th??ng th g? cho nhau ra cng
Em cn m?c m?u truy tng
M??n dao l trc c?t trng em ra
By gi? em ra kh?i trng
Gi? ? dao trc, gi? lng ng??i th??ng
Bao gi? em ra kh?i chi?u, kh?i gi??ng
?? thi?p v?i chng l?ng o ??p chung
T?o Hn Mi?n B?c 5232
Em cn b d?i th? ngy
M? cha (Th?y m?) p u?ng t? ngy thi?u nin.
Cho nn duyn ch?ng v?a duyn
C th??ng th v?t em ln h?i chng.
T?o Hn ??i Chng 1119
D?ng d?ng nh? c vo l?,
Khi vo th d?, by gi? khn ra.
Ti?c thay hoa h?i l hoa,
Ma xun ch?ng n?, n? ra ma h!
Ti?c thay hoa n? lm chi,
Hoa n? l? th, l?i ph?i ma ?ng?
Ch?ng l?n v? b ? xong,
Ch?ng b v? l?n trong lng ??ng cay
T?o Hn Mi?n Nam, An Giang 3167
Con g?y m l?y tra dng T?o Hn Mi?n Trung, Ngh? T?nh 4904
C ch?ng t? thu? m??i l?m.
Ch?ng ch ti nh? khng n?m cng t?
??n ch?ng m??i chn ?i m??i
Ti ng? d??i ??t ch?ng li ln gi??ng
T?o Hn Mi?n Trung 6816
Ch?ng ln tm v? m??i ba
Ng?i r?i, nu n?ng nu na ?? bu?n
M??i tm v? ? l?n khn
Nu na nu n?ng ch?ng cn m??i ba
M? ?i con ph?i g? ra
Ch?ng con nu n?ng nu na su?t ngy
?m n?m kh?c kho?i canh ch?y
T?o Hn ??i Chng 6323
Ch?ng l?n v? b th xinh
Ch?ng b v? l?n ra tnh ch? em
T?o Hn ??i Chng 8062
Ch?ng ch? ch? ?? trn bn
Phng khi ?i ch? mua mn v? che
Thn em nh? ci ch?i ?? ??u h
Phng khi m?a gi ?i v? chi chn.
T?o Hn ??i Chng 7694
Ch?ng b v? l?n ra chi?u ch? em T?o Hn ??i Chng 3416
Ch?ng nn tnh tr??c, ngh?a sau
C con ta g? cho nhau thi?t g?
T?o Hn Mi?n Nam, ??ng Thp 6341
Ch?ng gi v? tr? nng niu
Ch?ng tr? v? gi nhi?u ?i?u ??ng cay
T?o Hn ??i Chng 2571
Ci b?ng cng ch?ng ?i ch?i
?i ??n ch? l?i ?nh r?i m?t ch?ng
Ch li ?i, cho ti m??n c? g?u sng
Ti tt n??c c?n cho ch?ng ti ln
T?o Hn ??i Chng 8728
C? lang n?u v?i c? m
Ch? cho m chn, cn g c? lang
T?o Hn Mi?n Trung 10154
C? gi ??u b?c r?ng long
C??i c con gi cn m?ng tu?i ?o
T?o Hn ??i Chng 3947
B?a c?m mc n??c r?a ru
H?u c?m, h?u r??u, h?u tr?u, h?u t?m
?m ?m d?t c? ?i n?m
Than thn ph?n gi, m l?ng lo gi
ng ?i, ng bung ti ra
K?o ng??i trng th?y, ng??i ta ch c??i
T?o Hn ??i Chng 6344
B?ng b?ng cng ch?ng ?i ch?i (2)
?i ??n ch? l?i ?nh r?i m?t ch?ng
- Ch? em ?i, cho ti m??n ci gu sng
?? ti tt n??c mc ch?ng ti ln
T?o Hn ??i Chng 5818
B?ng b?ng cng ch?ng ?i ch?i
Cng qua v?ng n??c ?nh r?i m?t ch?ng!
T?o Hn ??i Chng 3981
Ai ?n cau c??i th ??n
Tu?i ti cn b ch?a nn l?y ch?ng!
T?o Hn ??i Chng 4767