Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » T?t X?u

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Yu ai m ni qu ?a
Ght ai ni thi?u, ni th?a nh? khng
T?t X?u ??i Chng 3101
Xch ch b?i r?m
Ng??i bun men l?i ?i, l?i rao: - Ai mua men ?y!
T?t X?u ??i Chng 3510
Xa m?t cch lng T?t X?u ??i Chng 7977
Xa hoa tr?y l?c T?t X?u ??i Chng 1983
X? l ba que
Xun h? thu ?ng ?? b?n ma
Thu?c th hay ht, ch?ng hay mua
T?t X?u ??i Chng 7159
V ??u b?t tai T?t X?u ??i Chng 4547
Vai u th?t b?p m? hi ??u
Lng nch m?t n?m ch Tu m?t h?i
T?t X?u ??i Chng 4985
V?ng ch?ng th l?i c ch?ng
Vi?c g m ch?u n?m khng m?t mnh
T?t X?u ??i Chng 10113
U?ng r??u ?n ni c c?a
Chuy?n c m?t cht
M h?t c? bu?i tr?a c?n nh?n
T?t X?u ??i Chng 8324
Trng g ha c (cu?c) T?t X?u ??i Chng 520
V?n ti c mu ?au hm
C?m ?n th ?? vi?c lm th ?au
T?t X?u ??i Chng 1150
Tr lu t?u qun T?t X?u ??i Chng 1751
Tr d? t?u h?u T?t X?u ??i Chng 2396
Tr ?nh t?u ?i?m T?t X?u ??i Chng 6542
Tin b?m th m?t b
Tin b?n m?t v? n?m co m?t mnh
T?t X?u ??i Chng 6675
Tm b?n tm k? nho gia
Nh?ng ng??i c? b?c tr?ng hoa ch? g?n.
T?t X?u ??i Chng 2044
Ti?u nh?n quen thi ph by
Nh?ng ?i?u x?u c?a k? ny ng??i kia
T?t X?u ??i Chng, Mi?n Trung, Ph Yn 4492
Ti?n ma g?o qu? T?t X?u ??i Chng 9988
Thng r?ng ku to T?t X?u ??i Chng 8442
Thua me g? l T?t X?u ??i Chng 7267
Thng ngn ph l?c, b?c ch?c em khng thm
Em ch? mu?n th?ng ch?ng nh?u
?? n m?a hm em nui heo.
T?t X?u Mi?n Nam, B?c Liu 2291
Th?ng n?i tri r? T?t X?u ??i Chng 4817
Th? r?ng s?m ch?ng th?y g
S?m m ni d?i s?m th c?ng ?ui
T?t X?u ??i Chng 7062
Th? gian th?y bn th mua
Bi?t r?ng m?n, l?t, cht, chua d??ng no
T?t X?u ??i Chng 3346
Th? gian ni chi th m?c n
Mi?n l mnh khng c th thi
T?t X?u ??i Chng 9911
Th? gian mi?ng ni khng l?m
Kn kia m?ng v? v t?m non du.
T?t X?u ??i Chng 1748
Th? gian m?t v? m?t ch?ng (2)
M?t niu c?m t?m d?u lng ?n ch??
T?t X?u ??i Chng 6259
Th? gian m?t v? m?t ch?ng
Ch?ng nh? vua b?p hai ng m?t b
T?t X?u ??i Chng 9609
Th? gian l?m k? m? mng
Th?y hn son th?m ng? vng ch?t chiu (nng niu)
T?t X?u Mi?n Nam, B?c Liu 482
Th? gian l?m chuy?n khi hi
H? ?n ???c c tnh bi b? n?m
T?t X?u ??i Chng 4189
Th? gian h? ni khng l?m (nh?m)
L?a tuy vc tr?ng, v?ng c?m c?ng ?en
T?t X?u ??i Chng 6904
Th? gian gip mi?ng lao xao
Ai cho ??ng no m ?? kh kh?n
T?t X?u ??i Chng 2899
Th? gian cn d?i ch?a khn
S?ng m?c o rch, ch?t chn o lnh
T?t X?u ??i Chng 2498
Th? gian chu?ng c?a chu?ng ti
Em ?y chu?ng ngh?a ch?ng ni giu sang.
T?t X?u ??i Chng 3061
Th? gian ch?ng t th nhi?u
Khng d?ng ai d? ??t ?i?u cho ai
T?t X?u ??i Chng 4184
Th? gian ba s? khn ch?a
R??u n?ng, d bo, gi v?a ???ng t?
T?t X?u ??i Chng 2410
Th?y bi, th?y cng, th?y ??ng
Nghe ba th?y ?y, ci lng khng cn
T?t X?u Mi?n B?c 9261
Th??ng ai v b?ng th??ng ch?ng
V (B?i ) ch?ng c? b?c nn lng ch?ng th??ng
T?t X?u ??i Chng 7740
Th??ng ai cho b?ng th??ng ch?ng
B?i ch?ng c? b?c nn lng ch?ng th??ng.
T?t X?u ??i Chng 6454
T?u b?t tu nh?n nh?n t? chu?t
U?ng r??u v r?i khng thu?c ???ng ?i
T?t X?u ??i Chng 8051
T? ngy em v? nh ny
T??ng ngy m?t kh ha ngy m?t h?.
?i ch? ?n nh?ng qu tr?
?i t?m m?t vy kh? kh? ch?y v?.
N?u c?m trn s?ng d??i kh
?? c? t? b? nh? th? cho hoa.
B?a ?n n?i b?y n?i ba
Quanh n?m ngy thng ch?ng ra ??ng no.
R?a bt ng? g?t c?u ao
Ng? tr?a ch?ng g?i ku sao nh?c ??u.
?n ni c?u nh?u cu nhu
Sai em rinh n??c ?? vo tu khoai.
Vi?c ?n em ch?ng km ai
H? m ??n gnh th vai s?t h?.
Vi?c lm ch?nh m?ng th? ?
L?i thm m?t cht lm th? v?i ch?ng.
T?t X?u ??i Chng 7821
Ra ?i g?p v?t th la
G?p gi c?ng ch?c, g?p cha c?ng tu
T?t X?u Mi?n Nam, V?nh Long 10209
Qu? s?u ?u trong t??i ngoi ho
Cy ?u ?? trong ho ngoi t??i
R??u ch thu?c xi ch?i b?i
G?m trong gia ??o t ng??i nh? anh
T?t X?u ??i Chng 7636
Ph th?nh khng ph suy T?t X?u ??i Chng 9238
Ph? m?u c??i em v? c vng vng chu?i h?t
Anh mi m say c? b?c l?t bn s?ch tr?n
?m em khuyn, ngy th?i em gi?n
M?y ci l?i h?n c?a em, anh ch?i th?
T?t X?u Mi?n Nam, ??ng Thp 2616
Ph?i b?ng th m ??n tai
Thng minh ch? ngh?a coi ai ra g
T?t X?u ??i Chng 7956
Ni nhi?u lm t T?t X?u ??i Chng 5598
Nh ai ch?ng qu? v? ma
H? ng ?n ch? th b ?n nem
?i c?m kht n??c tm lem
No c?m ?m o l?i thm n? kia
T?t X?u ??i Chng 3187
Nh?ng ng??i nghi?n ng?p b tha
H?i ti?n h?i s?c, c?a nh toang hoang.
T?t X?u ??i Chng 9972
Nh?ng ng??i c? b?c say m
Vong (Tn) gia b?i s?n, k? ch n??i c??i.
T?t X?u ??i Chng 2061