Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Thin Nhin

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Yu nhau tam t? ni c?ng tro,
Th?t bt khe c?ng l?i,
T? c?a, tam th?p l?c ?o c?ng qua.
Thin Nhin Mi?n Nam, 5945
Y?n bay cao m?a ro l?i t?nh Thin Nhin ??i Chng 581
Xem ln tr?ng b?ch tr?i h?ng,
D?o mi?n s?n th?y b? bng hi bnh.
Thin Nhin Mi?n Trung 8798
X?a kia ai bi?t ai ?u
B?i chim Th??c b?c c?u sng Ngn.
Thin Nhin ??i Chng 4387
V s??ng nn ni b?c ??u
Bi?n lay b?i gi hoa s?u v m?a
Thin Nhin Mi?n Nam, B?c Liu 978
V d?u l?ch v?n l??n di
Qu? ?en c tr?ng th?ng chi xanh lng
Thin Nhin Mi?n Nam, 9926
V d?u con ph?ng bay qua
M? ni con g con c?ng ni theo
Thin Nhin Mi?n Nam, 6150
V d?u con c n?u canh
B? tiu cho ng?t, b? hnh cho th?m
Thin Nhin Mi?n Nam, ??ng Thp, Ti?n Giang 3416
V d?u cha ?nh m? treo
??t dy t xu?ng, em theo ??n cng.
Thin Nhin Mi?n Nam, B?n Tre 3544
V d?u ch?ng th?p v? cao (5)
Qua sng n??c l?n, cng tao b? m?y.
Thin Nhin Mi?n Nam, Ti?n Giang 7834
V d?u ch?ng th?p v? cao
Ch?u mua cy so, qu? v kh?i m?n
Thin Nhin Mi?n Nam, V?nh Long 8518
V d?u ch? tho?ng t? mnh,
Kho cu th ??ng c knh bi?n ?ng.
Thin Nhin Mi?n Nam, L?c T?nh 1372
V d?u ch?ng ??ng lm ?i,
??n sau ta s? lm sui m?t nh.
Thin Nhin Mi?n Nam, L?c T?nh 9365
V d?u cy c?ng r? b?n
Gi lay ch?ng chuy?n s?m r?n no rung
Thin Nhin Mi?n Nam, 5016
V d?u c lc n?u canh
B? tiu cho ng?t b? hnh cho th?m
Thin Nhin Mi?n Nam, 1912
V d?u c b?ng xch ?u
Tm cng ht b?i, c thu c?m ch?u.
Thin Nhin Mi?n Nam, Ti?n Giang 4481
V d?u c b?ng r?ng lu
Tm cng ht b?i, c thu c?m ch?u
Thin Nhin Mi?n Nam, V?nh Long 10000
V d?u c b?ng hai mang (5)
C tr hai ng?nh tm cng su ru
Su ru l?t v? b? ?ui
Gi g?o cho tr?ng ??ng nui m? gi
Thin Nhin Mi?n Nam, 1735
V d?u c b?ng hai mang
C tr hai ng?nh, tm cng hai ru
Anh v? bn ?y ? lu
?? em v v canh thu m?t mnh
Thin Nhin Mi?n Nam, B?c Liu, Kin Giang 6108
V d?u c b?ng ?nh ?u
Tm cng ht b?i c thu c?m ch?u
Thin Nhin Mi?n Nam, 6097
V d?u c?u m? giu sang
Cho con ? m??n c?m cy m?t n?m
Ch?a g nghe ti?ng nghe t?m
Tru ln b? m? m? h?m ?nh ?n
La m? ??y lnh ??y kho
M? cho ?n t ch?ng cho ?n nhi?u
??u hm m? n?u ch khoai
B?t ti xay la canh hai m?i n?m
G ?i my gy cho ??m
Cho ch? my n?m tao ngh? cht h?i.
Thin Nhin Mi?n Nam, B?c Liu 4733
V d?u c?u m? ?i bun,
Xu?ng bi?n ln ngu?n, g?o ch? n??c sng.
Thin Nhin Mi?n Nam, 2340
V d?u c?u gi?n, m? h?n
Mu?n ngui lng c?u ko ??n c?u nghe.
Gi?n h?n th ko t te,
liu xang x? xng x li?u h?.
Thin Nhin Mi?n Nam, Ti?n Giang 2165
V d?u c?u vn ?ng ?inh (4)
C?u tre l?c l?o g?p gh?nh kh ?i.
Kh ?i m??n chn ?n c?m,
Thin Nhin Mi?n Nam, B?n Tre 6089
V d?u c?u vn ?ng ?inh (3)
C?u tre l?c l?o g?p gh?nh kh ?i
V d?u m? ch?ng c chi
Ch? con v?i m? ch?ng khi no r?i
Thin Nhin Mi?n Nam, 5881
V d?u c?u vn ?ng ?inh (2)
C?u tre l?c l?o g?p gh?nh kh ?i
Kh ?i m??n chn ?n c?m
M??n ly u?ng r??u, m??n ??n ko ch?i
Ko ch?i ba ti?ng ??n c
??t dy ??t nh? qun h s? sang
V d?u thi?p ch?ng yu chng
Xin ??a thi?p xu?ng ? ngang thi?p v?
Thin Nhin Mi?n Nam, 910
V d?u c?u vn ?ng ?inh
C?u tre l?c l?o g?p gh?nh kh ?i
Kh ?i m? d?n con ?i
Con ?i tr??ng h?c, m? ?i tr??ng ??i
Thin Nhin Mi?n Nam, Kin Giang, Ti?n Giang, B?n Tre 9454
V d?u b?u ? qua ?y,
Ch?ng cho qua l?i m?t giy gi?i bu?n.
Thin Nhin Mi?n Nam, L?c T?nh 1943
V d?u ?y c lng yu,
B?o ta gnh ? ?ng Tri?u c?ng ?i.
Thin Nhin Mi?n Nam, 10067
V ai thi?p m?i xa chng
T?i con chim c vo lng ku ?m.
Thin Nhin Mi?n Nam, B?n Tre 5959
V ai nn ? xa ?y
Cho con chim h?c xa cy ng ??ng
Thin Nhin Mi?n Trung 9765
Vng tr?i th gi ?? tr?i th m?a Thin Nhin ??i Chng 4142
Vng sa xu?ng gi?ng khn tm,
Ng??i sa l?i ni, nh? chim s? l?ng.
Thin Nhin ??i Chng 3517
U?c g m? c m??i tay
Tay kia b?t c, tay ny b?t chim.
M?t tay xe ch? lu?n kim
M?t tay c?y la, tay tm hi rau
M?t tay m ?p con ?au
M?t tay vo g?o, tay c?u cng ma
M?t tay vung vi ??ng xa
M?t tay b?p nc c?a nh n?ng m?a
M?t tay qu? c?i, mu?i d?a
M?t tay ?? vng l?nh, ?? b?m th?a, ?? ??n
Tay ny m? gi? l?y con
Tay no lau n??c m?t m? cn thi?u tay!
Thin Nhin Mi?n Trung, Bnh ??nh 7688
U Minh R?ch Gi Th? Qu S?n Tr??ng
D??i sng s?u l?i trn r?ng c?p ?ua
Thin Nhin ??i Chng 8172
Tr qu? ch?n ng?n cho chung,
?n cau ch?n tri tr?a bu?ng non xanh.
Thin Nhin Mi?n Trung, Ngh? T?nh 7492
Tro ln tri ni Thin Thai
Th?y (G?p) ?i chim ph??ng ?n xoi trn cy
?i ta ? g?p nhau ?y
Khc g chim ph??ng g?p cy ng ??ng
Thin Nhin ??i Chng 3083
Trn tr?i c v?y t t
M?t ng b?y v? khng ch v? no
M?t v? tt n??c b? ao
Ph?i tr?n m?a ro ??ng np b?i tre
M?t v? th ?i bun b
C?n sng c?n gi n ? xu?ng sng
M?t v? th ?i bun bng
Ch?ng may c?n tp n bay ln tr?i
M?t v? th ?i bun vi
Khi vi ph?i n??c n si ?m ?m
M?t v? th ?i bun mm
Khng may mm th?ng l?i n?m ?n ti
M?t v? th ?i bun n?i
Khng may n?i mo, m?t n?i hai vung
M?t v? th ?i bun h?ng
Khng may h?ng b?p m?t ??ng ba ?i
Than r?ng: ??t h?i tr?i i
Tr?i cho b?y v? nh? ti lm g ?
Thin Nhin ??i Chng 2485
Trn tr?i c ng sao Tua (2)
? lng Nguy?t Gim (Minh Gim) c vua Ba Vnh
Ph??ng ?ng qu?t l? hung tinh
Lm cho b?y vi?n tan tnh ra tro
Thin Nhin ??i Chng 9563
Trn tr?i c ng sao Tua
Ba lng Tr L? c vua Ba Vnh
Thin Nhin ??i Chng 8400
Trn tr?i c ng sao Th?n
B?n ma ch? l?i cho dn ?n lm
Sang xun Th?n ci lom khom
L ma tr?ng ??u dn lng bi?t ch?ng ?
B??c sang thng chn r rng
L?ng Th?n h?i ??ng l ?ang g?t ma
Thin Nhin ??i Chng 3944
Trn tr?i c ng sao b?ng
? d??i ??ng b?ng c k? hi hoa.
Ng??i ?y m v? tay ta
Tr?ng ma ma t?t, tr?ng c c sai.
Ng??i ?y m ?i l?y ai
Tr?ng ma ma x?u, tr?ng khoai khoai h.
C?y la la ch?ng n? cho
M?t ba ??u m? cho b n ?n.
Ngy mai c?y la l?n t?n
Con chu?t n rc th ?n b?ng g.
Nui con con ch?ng bi?t ?i
Tr?m ???ng thi?t c? l?y g l h?n.
Thin Nhin ??i Chng 6979
Trn tr?i c l?a mnh ?i
C m?a c n?ng c ng??i ta mong
Trn tr?i c vua Th?n Nng
L?i c ch Cu?i ng?i trong tr?ng gi.
Tua rua trn b?n d??i ba
Nh? th?p bt t g?i l th?t tinh.
Thin Nhin ??i Chng 6768
Trn tr?i c ?ng c ty
C nam c b?c c cy ng ??ng.
Trn tr?i c c? c?u v?ng
C ci m?ng c?t ??ng ?ng s? s?.
Trn tr?i c c? bn c?
C ng?c q?y s?, c cha Thin Li
Thin Nhin ??i Chng 8967
Tre gi ?an s?t, n?a t?t ?an b? Thin Nhin ??i Chng 2392
V?ng r?p m?a ro, v?ng cao gi tp Thin Nhin ??i Chng 928
Trch ai ??ng n qun n?m
??ng chim b? n, qun ?n sinh thnh
Thin Nhin ??i Chng 553
Tr?i n?ng t?t d?a
Tr?i m?a t?t la
Thin Nhin ??i Chng 511
Tr?i n?ng chng tr?a
Tr?i m?a chng t?i
Thin Nhin ??i Chng 3816
Tr?i m?a v?n v? tnh c? xa r?i
Bi?t ai n??ng t?a l?n h?i t?m thn
Thin Nhin ??i Chng 9377