Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Thi H?

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Yu ai m ni qu ?a
Ght ai ni thi?u, ni th?a nh? khng
Thi H? ??i Chng 4738
Xng xnh o l?a m?i may
Hm qua th?y b?n, b?a nay m?t r?i.
Thi H? Mi?n Trung, Ph Yn, 5612
Xch ch b?i r?m
Ng??i bun men l?i ?i, l?i rao: - Ai mua men ?y!
Thi H? ??i Chng 4203
Xa m?t cch lng Thi H? ??i Chng 5173
Xa hoa tr?y l?c Thi H? ??i Chng 402
X? l ba que
Xun h? thu ?ng ?? b?n ma
Thu?c th hay ht, ch?ng hay mua
Thi H? ??i Chng 8809
V ??u b?t tai Thi H? ??i Chng 4513
Vai u th?t b?p m? hi ??u
Lng nch m?t n?m ch Tu m?t h?i
Thi H? ??i Chng 4344
V?ng ch?ng th l?i c ch?ng
Vi?c g m ch?u n?m khng m?t mnh
Thi H? ??i Chng 2345
U?ng r??u ?n ni c c?a
Chuy?n c m?t cht
M h?t c? bu?i tr?a c?n nh?n
Thi H? ??i Chng 2320
Trng g ha c (cu?c) Thi H? ??i Chng 9666
Trong ??i tr?m v?t tr?m ngon
C?m no t?c b?ng, th?y mn c?ng thm.
Thi H? Mi?n Trung, Ph Yn, 1816
Trn tr?i c ng sau du
H? gi?i c ??u c ci l??i g con
Nh nho c ci ??c cn.
Thi H? Mi?n B?c, H N?i 9655
V?n ti c mu ?au hm
C?m ?n th ?? vi?c lm th ?au
Thi H? ??i Chng 5408
Tr lu t?u qun Thi H? ??i Chng 9054
Tr d? t?u h?u Thi H? ??i Chng 6394
Tr ?nh t?u ?i?m Thi H? ??i Chng 4247
Tr?ng tr?u m l?n dy tiu
Con theo ht b?i m? li?u con h?.
Thi H? Mi?n Nam, B?c Liu 4712
Tr?ng qun em ?nh nh?p ba
Em ?nh nh?p b?y n ra nh?p m??i
Anh no c v? th thi
Anh no ch?a v? th ch?i k?o gi
Thi H? ??i Chng 6290
Tm b?n tm k? nho gia
Nh?ng ng??i c? b?c tr?ng hoa ch? g?n.
Thi H? ??i Chng 5538
Ti?n ma g?o qu? Thi H? ??i Chng 3772
Thng r?ng ku to Thi H? ??i Chng 4249
Thua me g? l Thi H? ??i Chng 5711
Thng ngn ph l?c, b?c ch?c em khng thm
Em ch? mu?n th?ng ch?ng nh?u
?? n m?a hm em nui heo.
Thi H? Mi?n Nam, B?c Liu 7854
Th?ng n?i tri r? Thi H? ??i Chng 4576
Th? r?ng s?m ch?ng th?y g
S?m m ni d?i s?m th c?ng ?ui
Thi H? ??i Chng 8055
Th? gian th?y bn th mua
Bi?t r?ng m?n, l?t, cht, chua d??ng no
Thi H? ??i Chng 1797
Th? gian ni chi th m?c n
Mi?n l mnh khng c th thi
Thi H? ??i Chng 10158
Th? gian mi?ng ni khng l?m
Kn kia m?ng v? v t?m non du.
Thi H? ??i Chng 6290
Th? gian m?t v? m?t ch?ng (2)
M?t niu c?m t?m d?u lng ?n ch??
Thi H? ??i Chng 3603
Th? gian m?t v? m?t ch?ng
Ch?ng nh? vua b?p hai ng m?t b
Thi H? ??i Chng 7096
Th? gian l?m k? m? mng
Th?y hn son th?m ng? vng ch?t chiu (nng niu)
Thi H? Mi?n Nam, B?c Liu 3883
Th? gian l?m chuy?n khi hi
H? ?n ???c c tnh bi b? n?m
Thi H? ??i Chng 7235
Th? gian h? ni khng l?m (nh?m)
L?a tuy vc tr?ng, v?ng c?m c?ng ?en
Thi H? ??i Chng 706
Th? gian gip mi?ng lao xao
Ai cho ??ng no m ?? kh kh?n
Thi H? ??i Chng 8643
Th? gian cn d?i ch?a khn
S?ng m?c o rch, ch?t chn o lnh
Thi H? ??i Chng 636
Th? gian chu?ng c?a chu?ng ti
Em ?y chu?ng ngh?a ch?ng ni giu sang.
Thi H? ??i Chng 4717
Th? gian ch?ng t th nhi?u
Khng d?ng ai d? ??t ?i?u cho ai
Thi H? ??i Chng 4269
Th? gian ba s? khn ch?a
R??u n?ng, d bo, gi v?a ???ng t?
Thi H? ??i Chng 2128
Th?y bi, th?y cng, th?y ??ng
Nghe ba th?y ?y, ci lng khng cn
Thi H? Mi?n B?c 8552
Th??ng ai v b?ng th??ng ch?ng
V (B?i ) ch?ng c? b?c nn lng ch?ng th??ng
Thi H? ??i Chng 6811
Th??ng ai cho b?ng th??ng ch?ng
B?i ch?ng c? b?c nn lng ch?ng th??ng.
Thi H? ??i Chng 8417
T?u b?t tu nh?n nh?n t? chu?t
U?ng r??u v r?i khng thu?c ???ng ?i
Thi H? ??i Chng 1542
T? ngy em v? nh ny
T??ng ngy m?t kh ha ngy m?t h?.
?i ch? ?n nh?ng qu tr?
?i t?m m?t vy kh? kh? ch?y v?.
N?u c?m trn s?ng d??i kh
?? c? t? b? nh? th? cho hoa.
B?a ?n n?i b?y n?i ba
Quanh n?m ngy thng ch?ng ra ??ng no.
R?a bt ng? g?t c?u ao
Ng? tr?a ch?ng g?i ku sao nh?c ??u.
?n ni c?u nh?u cu nhu
Sai em rinh n??c ?? vo tu khoai.
Vi?c ?n em ch?ng km ai
H? m ??n gnh th vai s?t h?.
Vi?c lm ch?nh m?ng th? ?
L?i thm m?t cht lm th? v?i ch?ng.
Thi H? ??i Chng 9801
T?i th ??p t?a tin sa
Ngy nom r? r??i nh? g ph?i m?a
Bu g h??ng ch? hoa th?a
Ch?ng th ch?n l? Hai Cua cho r?i.
Thi H? Mi?n B?c, H N?i 8940
Qua ???ng th?y ?a hoa t??i
Khng hi c?ng thi?t khng ch?i c?ng hoi
Thi H? ??i Chng 4760
Qu? s?u ?u trong t??i ngoi ho
Cy ?u ?? trong ho ngoi t??i
R??u ch thu?c xi ch?i b?i
G?m trong gia ??o t ng??i nh? anh
Thi H? ??i Chng 1626
Ph th?nh khng ph suy Thi H? ??i Chng 948
R?i thay b? b?t ?ng tr?n
C? nh x?u h? tr?m n?m v?n cn
Thi H? Mi?n Nam, V?nh Long 4258
Quan vin ba b?y quan vin
Chm cha ci lo?i l?y ti?n vung v?ng
C?m ch?u roi tr?ng v?t s?ng
Say t?nh nh?p nh?ng, r? m h?n ma.
Thi H? Mi?n B?c, H N?i 10042