Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Thi H?

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Yu ai m ni qu ?a
Ght ai ni thi?u, ni th?a nh? khng
Thi H? ??i Chng 4713
Xng xnh o l?a m?i may
Hm qua th?y b?n, b?a nay m?t r?i.
Thi H? Mi?n Trung, Ph Yn, 5587
Xch ch b?i r?m
Ng??i bun men l?i ?i, l?i rao: - Ai mua men ?y!
Thi H? ??i Chng 4182
Xa m?t cch lng Thi H? ??i Chng 5147
Xa hoa tr?y l?c Thi H? ??i Chng 374
X? l ba que
Xun h? thu ?ng ?? b?n ma
Thu?c th hay ht, ch?ng hay mua
Thi H? ??i Chng 8786
V ??u b?t tai Thi H? ??i Chng 4492
Vai u th?t b?p m? hi ??u
Lng nch m?t n?m ch Tu m?t h?i
Thi H? ??i Chng 4322
V?ng ch?ng th l?i c ch?ng
Vi?c g m ch?u n?m khng m?t mnh
Thi H? ??i Chng 2321
U?ng r??u ?n ni c c?a
Chuy?n c m?t cht
M h?t c? bu?i tr?a c?n nh?n
Thi H? ??i Chng 2297
Trng g ha c (cu?c) Thi H? ??i Chng 9641
Trong ??i tr?m v?t tr?m ngon
C?m no t?c b?ng, th?y mn c?ng thm.
Thi H? Mi?n Trung, Ph Yn, 1790
Trn tr?i c ng sau du
H? gi?i c ??u c ci l??i g con
Nh nho c ci ??c cn.
Thi H? Mi?n B?c, H N?i 9633
V?n ti c mu ?au hm
C?m ?n th ?? vi?c lm th ?au
Thi H? ??i Chng 5388
Tr lu t?u qun Thi H? ??i Chng 9031
Tr d? t?u h?u Thi H? ??i Chng 6368
Tr ?nh t?u ?i?m Thi H? ??i Chng 4223
Tr?ng tr?u m l?n dy tiu
Con theo ht b?i m? li?u con h?.
Thi H? Mi?n Nam, B?c Liu 4680
Tr?ng qun em ?nh nh?p ba
Em ?nh nh?p b?y n ra nh?p m??i
Anh no c v? th thi
Anh no ch?a v? th ch?i k?o gi
Thi H? ??i Chng 6263
Tm b?n tm k? nho gia
Nh?ng ng??i c? b?c tr?ng hoa ch? g?n.
Thi H? ??i Chng 5509
Ti?n ma g?o qu? Thi H? ??i Chng 3744
Thng r?ng ku to Thi H? ??i Chng 4225
Thua me g? l Thi H? ??i Chng 5684
Thng ngn ph l?c, b?c ch?c em khng thm
Em ch? mu?n th?ng ch?ng nh?u
?? n m?a hm em nui heo.
Thi H? Mi?n Nam, B?c Liu 7829
Th?ng n?i tri r? Thi H? ??i Chng 4549
Th? r?ng s?m ch?ng th?y g
S?m m ni d?i s?m th c?ng ?ui
Thi H? ??i Chng 8028
Th? gian th?y bn th mua
Bi?t r?ng m?n, l?t, cht, chua d??ng no
Thi H? ??i Chng 1773
Th? gian ni chi th m?c n
Mi?n l mnh khng c th thi
Thi H? ??i Chng 10130
Th? gian mi?ng ni khng l?m
Kn kia m?ng v? v t?m non du.
Thi H? ??i Chng 6267
Th? gian m?t v? m?t ch?ng (2)
M?t niu c?m t?m d?u lng ?n ch??
Thi H? ??i Chng 3579
Th? gian m?t v? m?t ch?ng
Ch?ng nh? vua b?p hai ng m?t b
Thi H? ??i Chng 7072
Th? gian l?m k? m? mng
Th?y hn son th?m ng? vng ch?t chiu (nng niu)
Thi H? Mi?n Nam, B?c Liu 3854
Th? gian l?m chuy?n khi hi
H? ?n ???c c tnh bi b? n?m
Thi H? ??i Chng 7212
Th? gian h? ni khng l?m (nh?m)
L?a tuy vc tr?ng, v?ng c?m c?ng ?en
Thi H? ??i Chng 681
Th? gian gip mi?ng lao xao
Ai cho ??ng no m ?? kh kh?n
Thi H? ??i Chng 8619
Th? gian cn d?i ch?a khn
S?ng m?c o rch, ch?t chn o lnh
Thi H? ??i Chng 611
Th? gian chu?ng c?a chu?ng ti
Em ?y chu?ng ngh?a ch?ng ni giu sang.
Thi H? ??i Chng 4694
Th? gian ch?ng t th nhi?u
Khng d?ng ai d? ??t ?i?u cho ai
Thi H? ??i Chng 4245
Th? gian ba s? khn ch?a
R??u n?ng, d bo, gi v?a ???ng t?
Thi H? ??i Chng 2098
Th?y bi, th?y cng, th?y ??ng
Nghe ba th?y ?y, ci lng khng cn
Thi H? Mi?n B?c 8523
Th??ng ai v b?ng th??ng ch?ng
V (B?i ) ch?ng c? b?c nn lng ch?ng th??ng
Thi H? ??i Chng 6783
Th??ng ai cho b?ng th??ng ch?ng
B?i ch?ng c? b?c nn lng ch?ng th??ng.
Thi H? ??i Chng 8395
T?u b?t tu nh?n nh?n t? chu?t
U?ng r??u v r?i khng thu?c ???ng ?i
Thi H? ??i Chng 1519
T? ngy em v? nh ny
T??ng ngy m?t kh ha ngy m?t h?.
?i ch? ?n nh?ng qu tr?
?i t?m m?t vy kh? kh? ch?y v?.
N?u c?m trn s?ng d??i kh
?? c? t? b? nh? th? cho hoa.
B?a ?n n?i b?y n?i ba
Quanh n?m ngy thng ch?ng ra ??ng no.
R?a bt ng? g?t c?u ao
Ng? tr?a ch?ng g?i ku sao nh?c ??u.
?n ni c?u nh?u cu nhu
Sai em rinh n??c ?? vo tu khoai.
Vi?c ?n em ch?ng km ai
H? m ??n gnh th vai s?t h?.
Vi?c lm ch?nh m?ng th? ?
L?i thm m?t cht lm th? v?i ch?ng.
Thi H? ??i Chng 9771
T?i th ??p t?a tin sa
Ngy nom r? r??i nh? g ph?i m?a
Bu g h??ng ch? hoa th?a
Ch?ng th ch?n l? Hai Cua cho r?i.
Thi H? Mi?n B?c, H N?i 8915
Qua ???ng th?y ?a hoa t??i
Khng hi c?ng thi?t khng ch?i c?ng hoi
Thi H? ??i Chng 4738
Qu? s?u ?u trong t??i ngoi ho
Cy ?u ?? trong ho ngoi t??i
R??u ch thu?c xi ch?i b?i
G?m trong gia ??o t ng??i nh? anh
Thi H? ??i Chng 1604
Ph th?nh khng ph suy Thi H? ??i Chng 926
R?i thay b? b?t ?ng tr?n
C? nh x?u h? tr?m n?m v?n cn
Thi H? Mi?n Nam, V?nh Long 4233
Quan vin ba b?y quan vin
Chm cha ci lo?i l?y ti?n vung v?ng
C?m ch?u roi tr?ng v?t s?ng
Say t?nh nh?p nh?ng, r? m h?n ma.
Thi H? Mi?n B?c, H N?i 10020