Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Tiểu Nhân

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Vô tiểu nhân bất thành quân tử Tiểu Nhân Đại Chúng 3378
Sát khí đằng đằng Tiểu Nhân Đại Chúng 10140
Quân tử lắm lông chân, tiểu nhân nhiều lông rốn Tiểu Nhân Đại Chúng, Miền Trung, Phú Yên 2367
Quân tử cố cùng tiểu nhân cùng tư lạm hỉ Tiểu Nhân Đại Chúng 3765
Quân tử ứ hự đã đau
Tiểu nhân dùi đục đập đầu như không
Tiểu Nhân Đại Chúng 8777
Quân tử ẩn thân, tiểu nhân lộ tướng
Tướng chuộng nhiều quân, dân muốn nhiều người
Bước chân đồng đất nước người
Đứa bé lên người cũng gọi bằng anh
Tiểu Nhân Đại Chúng 9995
Quân tử thì oán tam niên
Tiểu nhân thì oán nhãn tiền mà thôi
Tiểu Nhân Đại Chúng 6844
Quân tử phòng thân tiểu nhân phòng bị gậy Tiểu Nhân Đại Chúng 4629
Nói năng quân tử cư xử tiểu nhân Tiểu Nhân Đại Chúng 1999
Những người đói rách rạc rài
Bởi phụ của trời làm chẳng nên cho
Đói cơm hơn kẻ no rau
Nghèo mà quân tử hơn giàu tiểu nhân
Tiểu Nhân Đại Chúng 1644
Mong con đến tuổi lập thân,
Lấy chồng những đứa tiểu nhân thì đừng.
Tiểu Nhân Miền Nam, 1991
Mình dài chịu tiếng bất trung,
Lánh tay quân tử, bạn cùng tiểu nhân.
Tiểu Nhân Đại Chúng 6038
Không có quân tử thì ai khiến tiểu nhân Tiểu Nhân Đại Chúng 5905
Dĩ tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi phúc Tiểu Nhân Đại Chúng 7856
Chưa nuôi tằm đạ kể tiền dâu với tằm Tiểu Nhân Miền Trung, Nghệ Tĩnh 7603
Bòn tro đãi trấu làm giàu
Đời nay nguyền rủa, đời sau ăn mày
Tiểu Nhân Đại Chúng 9989
Ba năm quân tử trồng tre
Mười năm uốn gậy, đánh què tiểu nhân.
Tiểu Nhân Miền Trung 7257
Bợ trên lòn dưới Tiểu Nhân Đại Chúng 5419
Bới lông tìm vết Tiểu Nhân Đại Chúng 3151
Bề ngoài quân tử, trong dạ tiểu nhân Tiểu Nhân Đại Chúng 6593
Bỏ vạ cho làng, ba quan tiền phạt Tiểu Nhân Đại Chúng 3177
Bỏ vạ cáo gian Tiểu Nhân Đại Chúng 9780
Đói cơm còn hơn no rau
Khó mà quân tử hơn giàu tiểu nhân
Tiểu Nhân Đại Chúng 5145
Đại nhân năng dụng tiểu nhân Tiểu Nhân Đại Chúng 1639
Ăn cộ đi trước, lội nác theo sau
Nghe làng nổi trống thì mau ra đình
Tiểu Nhân Miền Trung, Nghệ Tĩnh 975