Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Tn Ng??ng

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Yu nhau ch?ng l?y ???c nhau (2)
Mi dao ?nh ko c?o ??u ?i tu
Tn Ng??ng ??i Chng 1020
Xu?t gia c?u ??o Tn Ng??ng ??i Chng 8608
Xt ra mun s? ? ??i
Tnh h? n?t x?u con ng??i th?y ngay
N? l ni?m Ph?t ?n chay,
Tham lam cho l?m c ngy l?m than!
Tn Ng??ng ??i Chng 512
Xem h?i ??n cha Tn Ng??ng ??i Chng 4629
V l??ng v bin Tn Ng??ng ??i Chng 7374
V cha th?p h?t l?n nhang,
Mi?ng Nam m Di ? Ph?t,
Nguy?n cng tr?i cha ch?t c?ng tu.
Tn Ng??ng ??i Chng 3933
Vo cha xem t??ng m?i t,
Xem chung m?i ?c xem c l?n ch?ng.
C l?n ch?ng c tu ? v?y,
Cha m? gi trng c?y vo ?u,
Xin c gi? l?y c?nh m?u.
Tn Ng??ng ??i Chng 7294
Vai mang b?c t??ng Di ?,
Hi?u trung ta gi? gian t m?c ai.
Tn Ng??ng ??i Chng 652
V?a may m g?p cha ny,
Mai danh ?n tch b?y ch?y nu n??ng.
Tn Ng??ng ??i Chng 2004
V? vi?t tam hi?n tr ng thi?u,
H?nh siu th?p ??a th?c ng ?a.
Tn Ng??ng ??i Chng 2935
V?n php quy nh?t, nh?t quy h x?? Tn Ng??ng ??i Chng 7506
Tuy r?ng ?n ? cha ny
Ti?n l??ng b? g?o cng th?y cha kia
Tn Ng??ng ??i Chng 8106
Tu thn r?i m?i t? gia
Lng ngay ni v?y, gian t m?c ai
Tn Ng??ng ??i Chng 4204
Tu tm, tu tnh, tu tnh,
Tu cho ru?ng ??t v? mnh m?i hay.
Tn Ng??ng Mi?n Nam, 819
Tu cha ch?ng b?ng tu nh
?n ? th?t th m?i th?t l tu
Tn Ng??ng ??i Chng 9818
Tu cho tr?n ki?p b?i h?ng,
K?o gi l?i ti?c r?ng lng t? bi
Tn Ng??ng ??i Chng 9415
Tu c?u gia ??o vung trn
Ch?ng ha v? thu?n, chu con th?o hi?n
Tn Ng??ng Mi?n Nam, V?nh Long 2290
Tu ?u cho t? theo cng
Mai sau thnh Ph?t ng?i chung m?t bn
Tn Ng??ng Mi?n Nam, V?nh Long 416
Tu ?u cho b?ng tu nh (2)
Th? cha, knh m? h?n l ?i tu,
Tn Ng??ng ??i Chng 9925
Tu ?u cho b?ng tu nh
Th? cha, knh m? ?y l chn tu
Tn Ng??ng ??i Chng 9617
Tu ?u ch?ng th?y tu cha
Hay l tu h m?i ma m?i tu
Tn Ng??ng Mi?n Trung 9304
Trng ch?ng bng x? tr?ng lu
Quy?t tm ??u Ph?t ?i tu cho r?i
Tn Ng??ng ??i Chng 8820
Trn tr?i, d??i n??c
Anh giao ??c m?t l?i
D?u tr?ng l?, n??c c?n, m?y ??i anh ph? em.
Tn Ng??ng Mi?n Nam, Ti?n Giang 4919
Trn tr?ng d??i n??c anh giao ??c m?t l?i,
D?u tr?ng m? n??c c?n ch?ng ??i no ph? em.
Tn Ng??ng Mi?n Nam, ??ng Thp 1773
Trn cha c ti?u m??i ba
S? ng m??i b?n, vi gi m??i l?m
Mu?n cho m?t thng ?i r?m
Tr??c l l? Ph?t, sau th?m vi gi
Tn Ng??ng ??i Chng 4593
Tr?i Ph?t th ? trn my
Nhi?u ti?n ?ong ??y, t ti?n ?ong v?i
Tn Ng??ng ??i Chng 3640
Tr?i m?a lc ?c,
H?t ct n?m nghing
Chng Ph?ng Tin g ngh?a v?i ?iu Thuy?n
Ki?p n?y khng ??ng ??i nguy?n ki?p sau.
Tn Ng??ng Mi?n Nam, Ti?n Giang 7673
Tr?i chi?u bng ng? v? ty
Em th??ng nh? b?n nh? cy nh? r?ng.
Con kinh xanh n??c ch?y khng cng,
Em ?y v?i b?n, khi no trng lai?
Ph??ng hong ??u nhnh c?m lai,
D?n lng ng??i ngi ch? sai l?i th?.
???ng ?i kinh xng d?m d?.
Sao anh khng g?i th? v? th?m em?
Tn Ng??ng Mi?n Nam, An Giang , Kin Giang 8178
Tr?ng lu v b?i ?m my,
?i ta cch tr? v dy t? h?ng.
Tn Ng??ng Mi?n Nam, L?c T?nh 4310
Tr?m n?m lng g?n d? ghi,
D?u ai ?em b?c ??i ch c?ng khng.
Tr?m n?m ch quy?t m?t ch?ng,
D?u ai thu ph?ng v? r?ng m?c ai.
D?u cho ? nt vng phai,
Tr?m n?m duyn n? ch?ng sai cht no.
Tr?m n?m khng b? ngh?a ch?ng,
V?i th?a nhu?m l?y mu ?en,
V?i th?a m?c v?i m?u xinh khen mu.
Tr?m n?m t?c m?t ch? ??ng,
D?u ai thu ph?ng v? r?ng c?ng khng.
Tn Ng??ng Mi?n Nam, 1026
Ti v?i mnh th? nguy?n gi?a tr?i,
Gi?a ??ng sanh t? ghi l?i ch? qun.
Tn Ng??ng Mi?n Nam, Ti?n Giang 9980
Ti cn th??ng b?u b?u ?i!
N? no ng??i ngh?a (ng?i) d?t ?i cho ?nh
Ch?ng no cho sng (sng n?) b? gnh
C lao b? bi?n, anh ?nh b? em.
Tn Ng??ng Mi?n Nam, V?nh Long, Ti?n Giang 9634
Tin bi tr? tr, h?u bi Thch Ca Tn Ng??ng ??i Chng 2623
Ti?u ti ti?u knh ti?u hi?n
Bao nhiu cha chi?n ti?u ??t, ti?u ?i
Th?t ch ti?u ?nh t t
Bao nhiu ch? l?i ti?u th, c?m chng
Nam m x? B?c, x? ?ng
Con gi ch?a ch?ng th l?y ti?u ti.
Tn Ng??ng ??i Chng 1016
Thi?p v? l?a chu?i thi?p mua
L?a h??ng thi?p th?p l?a cha thi?p tu
Tn Ng??ng ??i Chng 747
Ti?ng chung lay bng B? ??,
Con chim tr?ng cnh bay v? Ty thin.
Mong sao dn t?c bnh yn,
??o lnh che ch? dn hi?n thn yu.
D cho ??t s?p tr?i xiu,
Lng ti v?n nh? nh?ng ?i?u gi g??ng.
Kh?p n?i ??ng ru?ng ph? ph??ng,
Nh? l?i Ph?t d?y ph?i th??ng yu nhau cng.
??o vng ?i?m ni t sng,
Xy n?n v?n ha L?c H?ng th?m t??i.
Tn Ng??ng Mi?n Nam, 3998
Thi thi t? t? bi?n vng,
C lui v? sng V?nh,
Chim ng??c ngn ki?m ?i.
? bn ?y ng qua Di?u ??,
Nghe th?y kinh k? cng l? giao th?a,
Nam-m chi Ph?t mai x?a,
Ty ph??ng T?nh ?? Ph?t ??a Ty v?.
Tn Ng??ng Mi?n Trung, Ngh? T?nh 6394
Thn anh nh? h?c ??u trn cha
Mu?n v? Ty ph??ng Ph?t, g? mu ra khng ra
Tn Ng??ng ??i Chng 2568
Th? nh?t th tu t?i gia
Th? nh tu ch?, th? ba tu cha
Tn Ng??ng ??i Chng 8659
Th? nh?t l tu t?i gia
Th? nh tu ch?, th? ba tu cha
Th? t? xin m?t l ba
X?p vo ?i phi, ??i ma m?i tu!
Tn Ng??ng Mi?n Nam, V?nh Long 6735
Th? gi?n tr?ng, s?n b?ng th?y ki?t
Ai ? hai lng nh?t nguy?t xt soi.
Tn Ng??ng Mi?n Nam, An Giang 8371
Th? tm thin ??a Tn Ng??ng ??i Chng 8261
Th? pht quy y Tn Ng??ng ??i Chng 7482
Th?y lng khng sang c?ng tr?ng
Quan huy?n th khng l?ng c?ng xe
Tn Ng??ng ??i Chng 9587
Th?n thng di?u php Tn Ng??ng ??i Chng 6689
Tay c?t tay sao n?
Ru?t c?t ru?t sao ?nh
M?t l?i th? bi?n c?n non xanh
Chim ku d??i su?i v??n h trn nhnh
Qua khng b? b?u b?u ?nh b? qua.
Tn Ng??ng Mi?n Nam, B?c Liu 1163
Tay c?t tay sao n?, ru?t c?t ru?t sao ?nh (2)
B?u l? th?i nh? ru?ng b? hoang
Ru?ng b? hoang ng??i ta cn c?y
B?u l? th?i nh? gi?y tri sng
Gi?y tri sng ng??i ta cn v?t
B?u l? th?i nh? ?t chn cy
?t chn cy ng??i ta cn hi
B?u l? th?i nh? nhi l?t da
Nhi l?t da ng??i ta cn xo
B?u l? th?i nh? nh? o v vai
o v vai ng??i ta cn m?c
B?u l? th?i ai mu?n lm chi
Tn Ng??ng Mi?n Nam, Kin Giang 2997
Tay c?t tay sao n?, ru?t c?t ru?t sao ?nh
L?i th? hai mi ??u xanh
B?u l? th?i nh? chi?u tr?i qua
Chi?u tr?i qua ng??i ta cn cu?n
B?u l? th?i nh? r??u u?ng say
R??u u?ng say ng??i ta cn s?c
B?u l? th?i nh? gi?c H Tin
Gi?c H Tin ng??i ta cn ?nh
B?u l? th?i nh? cnh chim bay
Cnh chim bay ng??i ta cn qu?t
B?u l? th?i nh? l?t gi nem
L?t gi nem ng??i ta cn s?
B?u l? th?i nh? n? ko li
N? ko li ng??i ta cn tr?
B?u l? th?i nh? tr? n?u ?n
Tr? n?u ?n ng??i ta con r?a
B?u l? th?i nh? l?a chy lan
L?a chy lan ng??i ta cn t??i
B?u l? th?i nh? l??i d?m m?a
L??i d?m m?a ng??i ta cn gi?t
B?u l? th?i nh? o v vai
o v vai ng??i ta cn nhu?m (cn ti?p)
Tn Ng??ng Mi?n Nam, Kin Giang 1028
Tay b?ng qu? n?p cng cha
Th?p nhang l?y Ph?t xin ba em ?eo
Tn Ng??ng Mi?n Nam, V?nh Long 698
Tay b?ng d?a mu?i ch?m g?ng (*)
G?ng cay mu?i m?n xin ??ng b? (qun) nhau (b? em)
Tn Ng??ng Mi?n Nam, V?nh Long, Ti?n Giang 4020