Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Tn Ng??ng

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Yu nhau ch?ng l?y ???c nhau (2)
Mi dao ?nh ko c?o ??u ?i tu
Tn Ng??ng ??i Chng 1032
Xu?t gia c?u ??o Tn Ng??ng ??i Chng 8617
Xt ra mun s? ? ??i
Tnh h? n?t x?u con ng??i th?y ngay
N? l ni?m Ph?t ?n chay,
Tham lam cho l?m c ngy l?m than!
Tn Ng??ng ??i Chng 523
Xem h?i ??n cha Tn Ng??ng ??i Chng 4639
V l??ng v bin Tn Ng??ng ??i Chng 7388
V cha th?p h?t l?n nhang,
Mi?ng Nam m Di ? Ph?t,
Nguy?n cng tr?i cha ch?t c?ng tu.
Tn Ng??ng ??i Chng 3959
Vo cha xem t??ng m?i t,
Xem chung m?i ?c xem c l?n ch?ng.
C l?n ch?ng c tu ? v?y,
Cha m? gi trng c?y vo ?u,
Xin c gi? l?y c?nh m?u.
Tn Ng??ng ??i Chng 7312
Vai mang b?c t??ng Di ?,
Hi?u trung ta gi? gian t m?c ai.
Tn Ng??ng ??i Chng 662
V?a may m g?p cha ny,
Mai danh ?n tch b?y ch?y nu n??ng.
Tn Ng??ng ??i Chng 2018
V? vi?t tam hi?n tr ng thi?u,
H?nh siu th?p ??a th?c ng ?a.
Tn Ng??ng ??i Chng 2949
V?n php quy nh?t, nh?t quy h x?? Tn Ng??ng ??i Chng 7521
Tuy r?ng ?n ? cha ny
Ti?n l??ng b? g?o cng th?y cha kia
Tn Ng??ng ??i Chng 8117
Tu thn r?i m?i t? gia
Lng ngay ni v?y, gian t m?c ai
Tn Ng??ng ??i Chng 4219
Tu tm, tu tnh, tu tnh,
Tu cho ru?ng ??t v? mnh m?i hay.
Tn Ng??ng Mi?n Nam, 831
Tu cha ch?ng b?ng tu nh
?n ? th?t th m?i th?t l tu
Tn Ng??ng ??i Chng 9831
Tu cho tr?n ki?p b?i h?ng,
K?o gi l?i ti?c r?ng lng t? bi
Tn Ng??ng ??i Chng 9429
Tu c?u gia ??o vung trn
Ch?ng ha v? thu?n, chu con th?o hi?n
Tn Ng??ng Mi?n Nam, V?nh Long 2301
Tu ?u cho t? theo cng
Mai sau thnh Ph?t ng?i chung m?t bn
Tn Ng??ng Mi?n Nam, V?nh Long 429
Tu ?u cho b?ng tu nh (2)
Th? cha, knh m? h?n l ?i tu,
Tn Ng??ng ??i Chng 9939
Tu ?u cho b?ng tu nh
Th? cha, knh m? ?y l chn tu
Tn Ng??ng ??i Chng 9626
Tu ?u ch?ng th?y tu cha
Hay l tu h m?i ma m?i tu
Tn Ng??ng Mi?n Trung 9313
Trng ch?ng bng x? tr?ng lu
Quy?t tm ??u Ph?t ?i tu cho r?i
Tn Ng??ng ??i Chng 8830
Trn tr?i, d??i n??c
Anh giao ??c m?t l?i
D?u tr?ng l?, n??c c?n, m?y ??i anh ph? em.
Tn Ng??ng Mi?n Nam, Ti?n Giang 4930
Trn tr?ng d??i n??c anh giao ??c m?t l?i,
D?u tr?ng m? n??c c?n ch?ng ??i no ph? em.
Tn Ng??ng Mi?n Nam, ??ng Thp 1783
Trn cha c ti?u m??i ba
S? ng m??i b?n, vi gi m??i l?m
Mu?n cho m?t thng ?i r?m
Tr??c l l? Ph?t, sau th?m vi gi
Tn Ng??ng ??i Chng 4604
Tr?i Ph?t th ? trn my
Nhi?u ti?n ?ong ??y, t ti?n ?ong v?i
Tn Ng??ng ??i Chng 3651
Tr?i m?a lc ?c,
H?t ct n?m nghing
Chng Ph?ng Tin g ngh?a v?i ?iu Thuy?n
Ki?p n?y khng ??ng ??i nguy?n ki?p sau.
Tn Ng??ng Mi?n Nam, Ti?n Giang 7686
Tr?i chi?u bng ng? v? ty
Em th??ng nh? b?n nh? cy nh? r?ng.
Con kinh xanh n??c ch?y khng cng,
Em ?y v?i b?n, khi no trng lai?
Ph??ng hong ??u nhnh c?m lai,
D?n lng ng??i ngi ch? sai l?i th?.
???ng ?i kinh xng d?m d?.
Sao anh khng g?i th? v? th?m em?
Tn Ng??ng Mi?n Nam, An Giang , Kin Giang 8188
Tr?ng lu v b?i ?m my,
?i ta cch tr? v dy t? h?ng.
Tn Ng??ng Mi?n Nam, L?c T?nh 4320
Tr?m n?m lng g?n d? ghi,
D?u ai ?em b?c ??i ch c?ng khng.
Tr?m n?m ch quy?t m?t ch?ng,
D?u ai thu ph?ng v? r?ng m?c ai.
D?u cho ? nt vng phai,
Tr?m n?m duyn n? ch?ng sai cht no.
Tr?m n?m khng b? ngh?a ch?ng,
V?i th?a nhu?m l?y mu ?en,
V?i th?a m?c v?i m?u xinh khen mu.
Tr?m n?m t?c m?t ch? ??ng,
D?u ai thu ph?ng v? r?ng c?ng khng.
Tn Ng??ng Mi?n Nam, 1038
Ti v?i mnh th? nguy?n gi?a tr?i,
Gi?a ??ng sanh t? ghi l?i ch? qun.
Tn Ng??ng Mi?n Nam, Ti?n Giang 9992
Ti cn th??ng b?u b?u ?i!
N? no ng??i ngh?a (ng?i) d?t ?i cho ?nh
Ch?ng no cho sng (sng n?) b? gnh
C lao b? bi?n, anh ?nh b? em.
Tn Ng??ng Mi?n Nam, V?nh Long, Ti?n Giang 9646
Tin bi tr? tr, h?u bi Thch Ca Tn Ng??ng ??i Chng 2635
Ti?u ti ti?u knh ti?u hi?n
Bao nhiu cha chi?n ti?u ??t, ti?u ?i
Th?t ch ti?u ?nh t t
Bao nhiu ch? l?i ti?u th, c?m chng
Nam m x? B?c, x? ?ng
Con gi ch?a ch?ng th l?y ti?u ti.
Tn Ng??ng ??i Chng 1030
Thi?p v? l?a chu?i thi?p mua
L?a h??ng thi?p th?p l?a cha thi?p tu
Tn Ng??ng ??i Chng 758
Ti?ng chung lay bng B? ??,
Con chim tr?ng cnh bay v? Ty thin.
Mong sao dn t?c bnh yn,
??o lnh che ch? dn hi?n thn yu.
D cho ??t s?p tr?i xiu,
Lng ti v?n nh? nh?ng ?i?u gi g??ng.
Kh?p n?i ??ng ru?ng ph? ph??ng,
Nh? l?i Ph?t d?y ph?i th??ng yu nhau cng.
??o vng ?i?m ni t sng,
Xy n?n v?n ha L?c H?ng th?m t??i.
Tn Ng??ng Mi?n Nam, 4011
Thi thi t? t? bi?n vng,
C lui v? sng V?nh,
Chim ng??c ngn ki?m ?i.
? bn ?y ng qua Di?u ??,
Nghe th?y kinh k? cng l? giao th?a,
Nam-m chi Ph?t mai x?a,
Ty ph??ng T?nh ?? Ph?t ??a Ty v?.
Tn Ng??ng Mi?n Trung, Ngh? T?nh 6404
Thn anh nh? h?c ??u trn cha
Mu?n v? Ty ph??ng Ph?t, g? mu ra khng ra
Tn Ng??ng ??i Chng 2582
Th? nh?t th tu t?i gia
Th? nh tu ch?, th? ba tu cha
Tn Ng??ng ??i Chng 8671
Th? nh?t l tu t?i gia
Th? nh tu ch?, th? ba tu cha
Th? t? xin m?t l ba
X?p vo ?i phi, ??i ma m?i tu!
Tn Ng??ng Mi?n Nam, V?nh Long 6746
Th? gi?n tr?ng, s?n b?ng th?y ki?t
Ai ? hai lng nh?t nguy?t xt soi.
Tn Ng??ng Mi?n Nam, An Giang 8383
Th? tm thin ??a Tn Ng??ng ??i Chng 8275
Th? pht quy y Tn Ng??ng ??i Chng 7497
Th?y lng khng sang c?ng tr?ng
Quan huy?n th khng l?ng c?ng xe
Tn Ng??ng ??i Chng 9600
Th?n thng di?u php Tn Ng??ng ??i Chng 6700
Tay c?t tay sao n?
Ru?t c?t ru?t sao ?nh
M?t l?i th? bi?n c?n non xanh
Chim ku d??i su?i v??n h trn nhnh
Qua khng b? b?u b?u ?nh b? qua.
Tn Ng??ng Mi?n Nam, B?c Liu 1178
Tay c?t tay sao n?, ru?t c?t ru?t sao ?nh (2)
B?u l? th?i nh? ru?ng b? hoang
Ru?ng b? hoang ng??i ta cn c?y
B?u l? th?i nh? gi?y tri sng
Gi?y tri sng ng??i ta cn v?t
B?u l? th?i nh? ?t chn cy
?t chn cy ng??i ta cn hi
B?u l? th?i nh? nhi l?t da
Nhi l?t da ng??i ta cn xo
B?u l? th?i nh? nh? o v vai
o v vai ng??i ta cn m?c
B?u l? th?i ai mu?n lm chi
Tn Ng??ng Mi?n Nam, Kin Giang 3006
Tay c?t tay sao n?, ru?t c?t ru?t sao ?nh
L?i th? hai mi ??u xanh
B?u l? th?i nh? chi?u tr?i qua
Chi?u tr?i qua ng??i ta cn cu?n
B?u l? th?i nh? r??u u?ng say
R??u u?ng say ng??i ta cn s?c
B?u l? th?i nh? gi?c H Tin
Gi?c H Tin ng??i ta cn ?nh
B?u l? th?i nh? cnh chim bay
Cnh chim bay ng??i ta cn qu?t
B?u l? th?i nh? l?t gi nem
L?t gi nem ng??i ta cn s?
B?u l? th?i nh? n? ko li
N? ko li ng??i ta cn tr?
B?u l? th?i nh? tr? n?u ?n
Tr? n?u ?n ng??i ta con r?a
B?u l? th?i nh? l?a chy lan
L?a chy lan ng??i ta cn t??i
B?u l? th?i nh? l??i d?m m?a
L??i d?m m?a ng??i ta cn gi?t
B?u l? th?i nh? o v vai
o v vai ng??i ta cn nhu?m (cn ti?p)
Tn Ng??ng Mi?n Nam, Kin Giang 1042
Tay b?ng qu? n?p cng cha
Th?p nhang l?y Ph?t xin ba em ?eo
Tn Ng??ng Mi?n Nam, V?nh Long 713
Tay b?ng d?a mu?i ch?m g?ng (*)
G?ng cay mu?i m?n xin ??ng b? (qun) nhau (b? em)
Tn Ng??ng Mi?n Nam, V?nh Long, Ti?n Giang 4031