Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Tu Thn

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
X?p o x?p y v? v?i v?,
B? con b? chu ch?y theo Th?y.
Tu Thn ??i Chng 9386
Vng tm xu?ng n??c v?n t??i
Anh hng lm n?n c? c??i c? vui
Tu Thn ??i Chng 2943
Vng m?i khng ph?i th?,
Ng?c t?t ch?ng bn rao
H?i y?u li?u th? ?o
Nn tu thn m?i ph?i
Tu thi?n t? m?i ph?i.
Tu Thn Mi?n Trung, Ngh? T?nh 8250
Tu thn r?i m?i t? gia
Lng ngay ni v?y, gian t m?c ai
Tu Thn ??i Chng 9344
Tu ?u cho thi?p tu cng
Mai sau thnh Ph?t ng?i chung m?t ta
Tu Thn ??i Chng 2772
Tu ?u cho b?ng tu nh,
Th? cha knh m? h?n l ?i tu.
Tu Thn Mi?n Nam, L?c T?nh 4679
Ti?n th?n h?u Ph?t Tu Thn ??i Chng 6840
Ti?n sinh nghi?p ch??ng Tu Thn ??i Chng 6365
Ti?n oan nghi?p ch??ng Tu Thn ??i Chng 4821
Ti?n hung h?u ki?t Tu Thn ??i Chng 9221
Thu?c sch v?n hay
Mau tay t?t ch?
Tu Thn ??i Chng 10132
Th r?ng bi?t tch chi ??
Cng trng cng th?y c?nh cha m th??ng
Tu Thn ??i Chng 7087
S? ?i cha m?c, sn ru
M khuya ai g, chung chi?u ai khua
Vinh hoa l chuy?n tr ?a
? tu khng trt l?i mua tr?n c??i
Tu Thn ??i Chng 1663
Qun t? phng thn
?i m?n c o t?i
?i ch?i c nn ??i
Tu Thn ??i Chng 10259
Qun t? ph?i phng thn
Ch? ??i n??c ??n chn m?i nh?y
Tu Thn ??i Chng 3141
Non cao v?n c ng??i (l?i) tro
???ng d hi?m ngho v?n c ng??i (l?i) ??
Tu Thn ??i Chng 1946
Non cao c?ng c ???ng tro (2)
???ng d?u hi?m ngho c?ng c l?i ?i
Tu Thn ??i Chng 5112
Non cao c?ng c ???ng tro
B?nh d?u hi?m ngho c?ng c thu?c tin
Tu Thn ??i Chng 7663
Ngy no em b c?n con
By gi? em ? l?n khn th? ny
C?m cha, o m?, cng th?y
Ngh? sao cho b nh?ng ngy ??c ao
Tu Thn ??i Chng, Mi?n Trung Khnh Ha 7662
Ng?c kia chu?t mi c?ng trn
S?t kia mi mi c?ng cn nn kim
Tu Thn ??i Chng 6750
Ng?c kia ch?ng d?a ch?ng mi
Tr? thnh v d?ng c?ng hoi ng?c ?i
Tu Thn ??i Chng 1872
Ng??i d?ng c ngi th ?i ng??i d?ng
Anh em b?t ngh?a th ??ng anh em.
Tu Thn ??i Chng 7468
Ng??i d?ng ?i h?i ng??i d?ng
Bnh d?y ph?i l?a th s?ng ph?ng ph?ng
Tu Thn ??i Chng 1667
Ng??i c ch ?t ph?i nn
Nh c n? ?t ph?i v?ng
Tu Thn ??i Chng 10155
Ng??i ??i tnh n?t th?t th
?i ?u c?ng ???c ng??i ta n? v.
Tu Thn ??i Chng 9611
Ng??i ??i t??ng th? l hay
Ch?a ??t ??n ?ch ? l?y ?n khao
Tu Thn ??i Chng 2502
Ng??i ??i ph?i tnh (xt) thi?t h?n
??ng nghe ti?ng so ti?ng ??n m ham (m) (say)
Tu Thn ??i Chng 4196
Ng??i ??i ph?i bi?t lu?n suy
Khc sng eo h?p, ph?i ty khc sng.
Tu Thn ??i Chng 2833
Ng??i ??i no khc loi hoa (*)
S?m cn t?i m?t, n? ra l?i tn.
Tu Thn ??i Chng 6495
Ng??i ??i khc th? (nh? bng) ph du
S?m cn t?i m?t cng phu l? lng
Tu Thn ??i Chng 6446
Ng??i ??i h?u t? h?u sinh
S?ng lo x?ng ph?m (ph?n) thc dnh ti?ng th?m.
Tu Thn ??i Chng 5060
Ng??i ??i ai c d?i chi,
Khc sng eo h?p ph?i ty khc sng.
Tu Thn Mi?n Trung, Qu?ng Ngi 9513
Ng??i ??n gi?ng ? th trong
Nghing gu s? mc d lng c?n su
Tu Thn ??i Chng 7470
N?m gai n?m m?t Tu Thn ??i Chng 5808
N?m gc tay ln trn Tu Thn ??i Chng 3781
Ng??i m?c ng??i ta m?c ta
Mnh ch?a gi? ???c l? l gi? ai!
Tu Thn ??i Chng 801
Ng??i lm nn c?a
C?a khng lm nn ng??i
Tu Thn ??i Chng 3371
Ng??i khng nhn nh? cy bng khng r?
Th??ng ng??i nh? th? th??ng thn
Ph?i lun "Tch ??c tu thn" (*)
H?t c?n ho?n n?n t?i tu?n hi?n vinh
Tu Thn ??i Chng 5198
Ng??i no ???c l?m k? yu
Xt xem c ph?i v ai thin lng
Tu Thn ??i Chng 4086
Mu?n tu cha ngi b?t vng
Cha tranh b?t ??t quan lng thi?u chi!
Tu Thn ??i Chng 1805
Mnh xanh tay ?? bt ch
C?m l??ng v?i mu?i s?ng th l may
Ng??i ??i khc th? ph du
S?m cn t?i m?t cng phu l? lng
Tu Thn ??i Chng 4563
Mi?u thing ch?ng c ai th?
Tay ai thanh t?nh, ?? nh? th?p nhang.
Tu Thn ??i Chng 6905
Mi?ng ngon l mi?ng d?
Mi?ng c? l mi?ng lnh
Tu Thn ??i Chng 9897
Mi?ng ngon ?n t ngon nhi?u
Ng??i khn d?u ni n?a (vi) ?i?u c?ng khn.
Tu Thn ??i Chng 4038
Mi dao, ?nh ko, g?t ??u ?i tu,
M?m th t?ng ni?m Nam-m,
Mi?ng th r??u th?t lu b s?m hm.
M?t tay g m g chung,
M?t tay bp v c n??ng nghe kinh.
Tu Thn ??i Chng 3365
M?t th?t lm m?t m?t th?y Tu Thn ??i Chng 4134
M?t cu ni ngay b?ng lm chay c? thng Tu Thn ??i Chng 8893
M?t l?i ni ???c quan ti?n t?m l?a
M?t l?i ni ???c di ??c c?ng tay
Tu Thn ??i Chng 3406
M?t ?i?u ni d? Tu Thn ??i Chng 5959
M?t ??i tham l?i
V?n ??i ?n my
Tu Thn ??i Chng 1921