Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » T??ng M?o

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xoy tru: khng giu c?ng s??ng
Xoy ng?a hi?n t??ng: l t??ng ?iu ngoa
T??ng M?o Mi?n Trung, Ph Yn 10638
Voi cho ng, ?n b m?t m?t T??ng M?o Mi?n Trung, Ph Yn 5706
Vai u, th?t b?p, m? hi d?u
Lng nch m?t n?m, tr tu m?t h?i
Gi?n th em ni v?y, ch? d? cn th??ng anh
T??ng M?o Mi?n Trung, Ph Yn 6890
Vai ngang, m?t l?n, ti?ng to
Nhi?u ch?ng m lc v? gi v? khng
T??ng M?o Mi?n Trung, Ph Yn 2722
V?t c thi m?i sinh di
Ng??i c d? x?u m?i ?n l?i dm pha
T??ng M?o ??i Chng, Mi?n Trung, Ph Yn 2139
Trn cao, mi?ng r?ng, m?i di
C khoa ?n ni, t ai snh b?ng
T??ng M?o Mi?n Trung, Ph Yn 2521
Trn cao, m?t sng phn minh
L ng??i h?c r?ng, cng danh tuy?t v?i
T??ng M?o Mi?n Trung, Ph Yn 6723
Trn cao c ci ??u vung
V?n ch??ng, khoa b?ng c nh??ng ai ?u
T??ng M?o Mi?n Trung, Ph Yn 6888
Trn cao , m?t l?n, m?t l??n
Cu?c ??i c ??c, d?u th??ng ph?n son
T??ng M?o Mi?n Trung, Ph Yn 5741
Trai thm mi gi l?i m?t T??ng M?o ??i Chng, Mi?n Trung, Ph Yn 7357
Tri tai ?t st vo da
?n ng kh m?n, ?n b kh ?a
T??ng M?o Mi?n Trung, Ph Yn 6670
Trai m ni gi?ng ?n b
Tnh tnh nhu nh??c, cn l long ?ong
T??ng M?o Mi?n Trung, Ph Yn 8481
Trai m c c?p r?ng nanh
Gan d? , ch?u ??ng, khn lanh ?? ?i?u
T??ng M?o ??i Chng, Mi?n Trung, Ph Yn 5255
Trn thu, d??i l?i ba thu
Con m?t lng li?ng ba thu ???c no
T??ng M?o Mi?n Trung, Ph Yn 5729
Trn r?ng th h? lang, d??i lng m?t r? T??ng M?o ??i Chng 4400
Trn r?ng th h? lang d??i lng th m?t r? T??ng M?o ??i Chng, Mi?n Trung, Ph Yn 8609
Tr?c ??u mang ti?ng b?t l??ng
Ka nh? c tc c?ng ph??ng gi tr?ng
T??ng M?o ??i Chng 9457
Tr??ng tc b?t tri lao
?a dm m ?a mao
T??ng M?o ??i Chng 6161
Ti l con gi xm trong
Chn ?i y?u ?i?u hnh dong ai ty
?i c? tay nh? nhi nh? nh b?ng ci b?p cy
Chn ?i s?ng s?ng r ty voi nan
?i m h?ng c bay tr?ng kh?n,
Tr?ng n?n tr?ng t?a hn than
N?m ?u ng? ??y l?i toan kn ch?ng
T??ng M?o ??i Chng 3620
Tc th?a, di, m??t, tr?ng da
? hng l?u cc, dung ha phu nhn
T??ng M?o Mi?n B?c, Mi?n Trung, Ph Yn 480
Tc mai di xu?ng mang tai
L ng??i kh tnh t ai v?a lng
T??ng M?o Mi?n Trung, Ph Yn 2811
Tc ?en, th?a, r?ng m di
Vung trn s?c m?t l trai anh hng
T??ng M?o Mi?n Trung, Ph Yn 1069
Tc ?en, da tr?ng m? mi?u
M m c ng?n, nung chi?u m? cha
T??ng M?o ??i Chng, Mi?n Trung, Ph Yn 4108
Ti?ng ni rt qua k? r?ng
L ng??i nham hi?m snh b?ng h? lang
T??ng M?o Mi?n Trung, Ph Yn 9661
Ti?ng nh? m l?i khng vang
Thm m?t l? ??, tu?i th? kh lu
T??ng M?o Mi?n Nam, Mi?n Trung, Ph Yn 1516
Thng minh, h?c gi?i, anh ti
Ngn (tay) nh? m di t?a ??t hnh non
T??ng M?o Mi?n Trung, Ph Yn 2226
Th?c t?c hnh tr: qu nhn chi t??ng T??ng M?o Mi?n Trung, Ph Yn 3175
Th?i l?i, tr?i g?i c?a cho
Cm cm, co co, tr?i g c?a l?i
T??ng M?o Mi?n Trung, Ph Yn 4317
Th?p ln th d? chun ro,
Qua sng n??c l?n, ch?n cao l?i nhi?u
T??ng M?o Mi?n Trung, Ph Yn, 6100
Tay di, chn ng?n l vui
Chn cao tay ng?n: ng?m ngi bu?n th??ng
T??ng M?o Mi?n Trung, Ph Yn 1994
Tay chiu, mc niu ch? r?i T??ng M?o ??i Chng, Mi?n Trung, Ph Yn 4404
Tay chiu ??p niu khng v? (*) T??ng M?o ??i Chng 6475
Tay chn nhi nh b?p cy
Ci l?ng th?t ?y c?ng ty voi nan
T??ng M?o ??i Chng 2613
Tai di nh? Ph?t, qu? th?t s?ng lu T??ng M?o Mi?n Trung, Ph Yn 2089
T?t tc n?ng ??u, t?t ru n?ng c?m T??ng M?o ??i Chng, Mi?n Trung, Ph Yn 5875
T??ng l??i l?i h?i phn rnh
Di m m?ng, b?p: d?i quanh mun l?i
B?ng m v?a l?n v?a di
Thu?c hng qu phi, l?c ti cao mn
T??ng M?o Mi?n Trung, Ph Yn 8868
T??ng ?i chn b??c hai hng
Nng th r?ng l??ng, cn chng ti?u tm
T??ng M?o Mi?n Trung, Ph Yn 9331
T??ng ?i c ni?ng li?ng xi?ng su?t ??i T??ng M?o ??i Chng, Mi?n Trung, Ph Yn 9232
Su t l?m c?m ham ?n nh? ch T??ng M?o Mi?n Trung, Ngh? T?nh 2092
Tai qu?p v? tr??c b?m trn
Khng chu t? t??ng c?ng con anh ti
T??ng M?o Mi?n Trung, Ph Yn 374
S?a r?ng ni d?i, tr?i r?ng ni th?a T??ng M?o Mi?n Trung, Ngh? T?nh 9810
Ru ra, lng ng?c ?i bn
Ch?ng ph??ng ph?n b?n, c?ng tn n?nh th?n
T??ng M?o Mi?n Trung, Ph Yn 2837
Ra ?i chn b??c nh? nhng
L ng??i hi?u khch, r rng yn vui
T??ng M?o Mi?n Trung, Ph Yn 1147
R?m my, ?t c? lng T??ng M?o ??i Chng 4328
R?ng th?a, da tr?ng: gi hay
R?ng th?a, m?t s?m: ??i thay chuy?n tnh
T??ng M?o Mi?n Trung, Ph Yn 3264
R?ng cao, mi?ng nh?: ?iu ngoa
R?ng th?p mi kn: th??ng cha nh? ch?ng
T??ng M?o Mi?n Trung, Ph Yn 3808
R?ng ??u, kht, kn, t?t , cn phn
Nh?, di, th?ng, ch?c, tr?ng ng?n d??i trn
T?a nh? h?t l?usoi ?n
?? 36 ci n?m quy?n t??ng khanh
T??ng M?o Mi?n Trung, Ph Yn 8591
Qun t? l?m lng chn, ti?u nhn nhi?u lng r?n T??ng M?o ??i Chng, Mi?n Trung, Ph Yn 6131
Ni n?ng l?u lot d?u dng
L??ng duyn ? ??p, b?c vng l?i d?
T??ng M?o Mi?n Trung, Ph Yn 3890
Nhn hoa th d?
Nhn r? th kh
T??ng M?o Mi?n Trung, Ph Yn 7651