Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » T??ng M?o

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xoy tru: khng giu c?ng s??ng
Xoy ng?a hi?n t??ng: l t??ng ?iu ngoa
T??ng M?o Mi?n Trung, Ph Yn 10422
Voi cho ng, ?n b m?t m?t T??ng M?o Mi?n Trung, Ph Yn 5688
Vai u, th?t b?p, m? hi d?u
Lng nch m?t n?m, tr tu m?t h?i
Gi?n th em ni v?y, ch? d? cn th??ng anh
T??ng M?o Mi?n Trung, Ph Yn 6870
Vai ngang, m?t l?n, ti?ng to
Nhi?u ch?ng m lc v? gi v? khng
T??ng M?o Mi?n Trung, Ph Yn 2705
V?t c thi m?i sinh di
Ng??i c d? x?u m?i ?n l?i dm pha
T??ng M?o ??i Chng, Mi?n Trung, Ph Yn 2122
Trn cao, mi?ng r?ng, m?i di
C khoa ?n ni, t ai snh b?ng
T??ng M?o Mi?n Trung, Ph Yn 2504
Trn cao, m?t sng phn minh
L ng??i h?c r?ng, cng danh tuy?t v?i
T??ng M?o Mi?n Trung, Ph Yn 6707
Trn cao c ci ??u vung
V?n ch??ng, khoa b?ng c nh??ng ai ?u
T??ng M?o Mi?n Trung, Ph Yn 6866
Trn cao , m?t l?n, m?t l??n
Cu?c ??i c ??c, d?u th??ng ph?n son
T??ng M?o Mi?n Trung, Ph Yn 5723
Trai thm mi gi l?i m?t T??ng M?o ??i Chng, Mi?n Trung, Ph Yn 7342
Tri tai ?t st vo da
?n ng kh m?n, ?n b kh ?a
T??ng M?o Mi?n Trung, Ph Yn 6651
Trai m ni gi?ng ?n b
Tnh tnh nhu nh??c, cn l long ?ong
T??ng M?o Mi?n Trung, Ph Yn 8462
Trai m c c?p r?ng nanh
Gan d? , ch?u ??ng, khn lanh ?? ?i?u
T??ng M?o ??i Chng, Mi?n Trung, Ph Yn 5237
Trn thu, d??i l?i ba thu
Con m?t lng li?ng ba thu ???c no
T??ng M?o Mi?n Trung, Ph Yn 5711
Trn r?ng th h? lang, d??i lng m?t r? T??ng M?o ??i Chng 4383
Trn r?ng th h? lang d??i lng th m?t r? T??ng M?o ??i Chng, Mi?n Trung, Ph Yn 8590
Tr?c ??u mang ti?ng b?t l??ng
Ka nh? c tc c?ng ph??ng gi tr?ng
T??ng M?o ??i Chng 9433
Tr??ng tc b?t tri lao
?a dm m ?a mao
T??ng M?o ??i Chng 6143
Ti l con gi xm trong
Chn ?i y?u ?i?u hnh dong ai ty
?i c? tay nh? nhi nh? nh b?ng ci b?p cy
Chn ?i s?ng s?ng r ty voi nan
?i m h?ng c bay tr?ng kh?n,
Tr?ng n?n tr?ng t?a hn than
N?m ?u ng? ??y l?i toan kn ch?ng
T??ng M?o ??i Chng 3602
Tc th?a, di, m??t, tr?ng da
? hng l?u cc, dung ha phu nhn
T??ng M?o Mi?n B?c, Mi?n Trung, Ph Yn 457
Tc mai di xu?ng mang tai
L ng??i kh tnh t ai v?a lng
T??ng M?o Mi?n Trung, Ph Yn 2791
Tc ?en, th?a, r?ng m di
Vung trn s?c m?t l trai anh hng
T??ng M?o Mi?n Trung, Ph Yn 1051
Tc ?en, da tr?ng m? mi?u
M m c ng?n, nung chi?u m? cha
T??ng M?o ??i Chng, Mi?n Trung, Ph Yn 4087
Ti?ng ni rt qua k? r?ng
L ng??i nham hi?m snh b?ng h? lang
T??ng M?o Mi?n Trung, Ph Yn 9642
Ti?ng nh? m l?i khng vang
Thm m?t l? ??, tu?i th? kh lu
T??ng M?o Mi?n Nam, Mi?n Trung, Ph Yn 1459
Thng minh, h?c gi?i, anh ti
Ngn (tay) nh? m di t?a ??t hnh non
T??ng M?o Mi?n Trung, Ph Yn 2206
Th?c t?c hnh tr: qu nhn chi t??ng T??ng M?o Mi?n Trung, Ph Yn 3152
Th?i l?i, tr?i g?i c?a cho
Cm cm, co co, tr?i g c?a l?i
T??ng M?o Mi?n Trung, Ph Yn 4299
Th?p ln th d? chun ro,
Qua sng n??c l?n, ch?n cao l?i nhi?u
T??ng M?o Mi?n Trung, Ph Yn, 6079
Tay di, chn ng?n l vui
Chn cao tay ng?n: ng?m ngi bu?n th??ng
T??ng M?o Mi?n Trung, Ph Yn 1973
Tay chiu, mc niu ch? r?i T??ng M?o ??i Chng, Mi?n Trung, Ph Yn 4384
Tay chiu ??p niu khng v? (*) T??ng M?o ??i Chng 6459
Tay chn nhi nh b?p cy
Ci l?ng th?t ?y c?ng ty voi nan
T??ng M?o ??i Chng 2595
Tai di nh? Ph?t, qu? th?t s?ng lu T??ng M?o Mi?n Trung, Ph Yn 2071
T?t tc n?ng ??u, t?t ru n?ng c?m T??ng M?o ??i Chng, Mi?n Trung, Ph Yn 5860
T??ng l??i l?i h?i phn rnh
Di m m?ng, b?p: d?i quanh mun l?i
B?ng m v?a l?n v?a di
Thu?c hng qu phi, l?c ti cao mn
T??ng M?o Mi?n Trung, Ph Yn 8851
T??ng ?i chn b??c hai hng
Nng th r?ng l??ng, cn chng ti?u tm
T??ng M?o Mi?n Trung, Ph Yn 9310
T??ng ?i c ni?ng li?ng xi?ng su?t ??i T??ng M?o ??i Chng, Mi?n Trung, Ph Yn 9211
Su t l?m c?m ham ?n nh? ch T??ng M?o Mi?n Trung, Ngh? T?nh 2074
Tai qu?p v? tr??c b?m trn
Khng chu t? t??ng c?ng con anh ti
T??ng M?o Mi?n Trung, Ph Yn 356
S?a r?ng ni d?i, tr?i r?ng ni th?a T??ng M?o Mi?n Trung, Ngh? T?nh 9791
Ru ra, lng ng?c ?i bn
Ch?ng ph??ng ph?n b?n, c?ng tn n?nh th?n
T??ng M?o Mi?n Trung, Ph Yn 2817
Ra ?i chn b??c nh? nhng
L ng??i hi?u khch, r rng yn vui
T??ng M?o Mi?n Trung, Ph Yn 1128
R?m my, ?t c? lng T??ng M?o ??i Chng 4304
R?ng th?a, da tr?ng: gi hay
R?ng th?a, m?t s?m: ??i thay chuy?n tnh
T??ng M?o Mi?n Trung, Ph Yn 3234
R?ng cao, mi?ng nh?: ?iu ngoa
R?ng th?p mi kn: th??ng cha nh? ch?ng
T??ng M?o Mi?n Trung, Ph Yn 3789
R?ng ??u, kht, kn, t?t , cn phn
Nh?, di, th?ng, ch?c, tr?ng ng?n d??i trn
T?a nh? h?t l?usoi ?n
?? 36 ci n?m quy?n t??ng khanh
T??ng M?o Mi?n Trung, Ph Yn 8571
Qun t? l?m lng chn, ti?u nhn nhi?u lng r?n T??ng M?o ??i Chng, Mi?n Trung, Ph Yn 6114
Ni n?ng l?u lot d?u dng
L??ng duyn ? ??p, b?c vng l?i d?
T??ng M?o Mi?n Trung, Ph Yn 3872
Nhn hoa th d?
Nhn r? th kh
T??ng M?o Mi?n Trung, Ph Yn 7634