Best game

Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » T??ng Ph?n

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
V l?m v?p ?au T??ng Ph?n ??i Chng 3593
V?t m?i khng th? ?t mi?ng T??ng Ph?n ??i Chng 6308
Tm tp th nh?y ln b?
C knh ngh bi b? rong ch?i
T??ng Ph?n ??i Chng 460
Th??ng ch?ng n?u cho c? tre
N?u canh v? ??, n?u ch nhn ngn
Ght ch?ng n?u cho le le
N?u canh ??u ?i, n?u ch m?t do
T??ng Ph?n ??i Chng 2338
T?p tng ?em n?u v?i sung
L?y chng, thi?p quy?t ??i bu?n lm vui
T??ng Ph?n ??i Chng 3575
T?p t?m vng
Ch? l?y ch?ng, em ? ga
Ch? ?n c, em mt x??ng
Ch? n?m gi??ng, em n?m ??t
Ch? ht m?t, em li?m ve
Ch? ?n ch, em li?m bt
Ch? coi ht, em v? tay
Ch? ?n my, em xch b?
Ch? xe ch?, em x? ti?n
Ch? ?i thuy?n, em ?i b?
Ch? ko g?, em l?p nh
Ch? tr?ng c, em tr?ng b
Ch? tu?i t, em tu?i thn
Ch? tu?i d?n, em tu?i m?o
Ch? ?n k?o, em mt cy(kem)
T??ng Ph?n ??i Chng 5112
Ra ???ng gi mt th?nh th?i
Th??ng ng??i n?m vng n?ng ni ? nh
T??ng Ph?n ??i Chng 448
Nh anh l?p nh?ng mo mang
Ni lo v?i nng nh ngi t??ng vi (n?m gian)
T??ng Ph?n ??i Chng 5607
Nh anh c?t s?t ko ??ng
Nh em c?t s?y ch?m r?ng t? linh
T??ng Ph?n ??i Chng 9098
Nh anh c?t g? ko tre
Trn th l?p ngi d??i che mnh mnh.
T??ng Ph?n ??i Chng 6544
Ng?i trong c?a s? ch?m r?ng
Ch?n loan g?i ph??ng khng ch?ng c?ng h?
C ch?ng k? ?n ng??i ??a
Khng ch?ng ?i s?m v? tr?a m?c lng
T??ng Ph?n ??i Chng 7651
Ng??c ln bi ph th xa
Xui v? bi m?c tr?ng c l?y d?a
?i chng m?t b?a c?m tr?a
Li?u chng c ??i c ch? ???c ch?ng?
C?m em cn thi?u m?t bt canh m?ng
Em ln Cao B?ng ??p n?m tr?ng tre
H?t c?i em ?i bun b
Ba n?m ???c c?i ?em v? th?i c?m.
H?t m?m em cn ?i ??m
Ba n?m m?m ng?u, th?i c?m ?i chng.
D chng tr?m gi?n nghn h?n
Th chng c?ng ph?i x?i c?m b?a ny
T??ng Ph?n ??i Chng 521
N?c c??i th?y bi soi g??ng (2)
Th?y tu ch?i l??c, ng??i th??ng b?c mnh.
T??ng Ph?n ??i Chng 4817
N?c c??i th?y bi soi g??ng
Th?y tu ch?i ch?y, c m??ng ha r?ng
T??ng Ph?n ??i Chng 4466
N?c c??i cc n? leo thang
Cha vi ht thu?c, h? mang ?n tr?u
T??ng Ph?n ??i Chng 8964
N?c c??i cho k? ?o b?ng
Cc ?i ?i gu?c sao xong m ?i
T??ng Ph?n ??i Chng 6673
L?c l?c tam l?c
C?m c?c ch?m v?i c?m r?i.
T??ng Ph?n Mi?n Trung, Ph Yn, 7990
L??t ny r?ng ? xa my,
Ph??ng loan ch?p cnh theo b?y chim quyn.
T??ng Ph?n Mi?n Trung, Ph Yn, 4279
K? c cng th?i khng ???c v?
K? h?ng h? ???c v? nh? khng
T??ng Ph?n ??i Chng 7711
Gi gi?t ch?ng, ?n ng ai n? gi?t v? T??ng Ph?n ??i Chng 7973
G? tr?c ?em lt vn c?u,
Y?n so ?em n?u v?i ??u tm kh !
T??ng Ph?n Mi?n Nam, ??ng Thp 533
Cua ni c v? ni khng T??ng Ph?n ??i Chng 8169
Cua nh n? r? nh kia T??ng Ph?n ??i Chng 9949
Con v? khn l?y th?ng ch?ng d?i
Nh? bng hoa li c?m bi c?t tru
T??ng Ph?n ??i Chng 3693
Con c ku ro r?t trn ngn
G r?ng tao tc g?i con tha m?i
L?nh lng thay lng gi?ng ?i
Lng gi?ng l?nh t sao ti l?nh nhi?u
T??ng Ph?n ??i Chng 6007
Con chu?t ko cy l?i h?i
Con tru b?c g?o vo ng?i trong chum
T??ng Ph?n ??i Chng 8700
C ph??c l?y ???c v? gi
S?ch c?a s?ch nh, l?i ng?t c?m canh
V ph??c l?y ph?i tr? ranh,
N ?n n ph tan tnh n ?i
T??ng Ph?n ??i Chng 5617
C m ? c chp T??ng Ph?n ??i Chng 9735
C?u v?t v?t tr? ?n c?u nh?n nh?n tr? on T??ng Ph?n ??i Chng 4166
C?a mn con l?n T??ng Ph?n ??i Chng 4077
C?a m?t ??ng cng m?t nn T??ng Ph?n ??i Chng 4480
C?a To th ?? m ty
M?y ??i ?? ?i?m lm chi cho giu
T??ng Ph?n ??i Chng 6120
C?a r? l c?a i,
C?a ??y n?i l c?a ch?ng ngon
T??ng Ph?n ??i Chng 5218
C?a r? c?a i ti r? ti tr?n v? r? v? l?n T??ng Ph?n ??i Chng 9959
C?a ng ?ng phc b a T??ng Ph?n ??i Chng 4705
C?a nh? kho khng lo c?ng h?t T??ng Ph?n ??i Chng 1079
C?a s?ng x? tai long ?ai gy ngng T??ng Ph?n ??i Chng 3384
C?a s?ng x? tai T??ng Ph?n ??i Chng 8441
B?u d?c ch?m m?m cy T??ng Ph?n ??i Chng 2816
?m qua tr?i sng tr?ng r?m
Anh ?i qua c?a em n?m khng yn
M anh ch?ng ph?i m ti?n
Th?y anh l?ch s? c duyn d?u dng
Th?y anh em nh?ng m? mng
T??ng r?ng ?y ??y ph??ng hong k?t ?i
Th?y anh ch?a k?p ng? l?i
Ai ng? anh ? v?i d?i gt loan
Thi?p ti m m?n canh tn
Chim bao nh? th?y anh chng ng?i bn
T?nh ra l?ng l?ng yn nhin
T??ng t? b?nh pht lin min c? ngy
Ngh? r?ng duyn n? t? ?y
Xin chng hy l?i ch?i ?y cht no
Cho thi?p t? thi?t th?p cao!
T??ng Ph?n ??i Chng 5119