Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » T??ng Tru

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Y?u tru cn h?n kho? b T??ng Tru ??i Chng 6142
Y?u tru c?ng b?ng b kh?e T??ng Tru ??i Chng 9066
Voi ??t h?n tru r?ng T??ng Tru ??i Chng 3015
V m?t g ra ph?i ba tru T??ng Tru ??i Chng 8518
Vnh m?m tr?ng, m?t tai to
H? th?a lng b?ng, mng hi c?ng mua
T??ng Tru ??i Chng 6377
Vai n?i ??ng, mng c?i l? T??ng Tru ??i Chng 7714
Vc b?i thui tru T??ng Tru ??i Chng 7278
V?nh s?ng, tc ch?p c? nh mang tai T??ng Tru ??i Chng 6025
Tru tr?m u?ng nc c?n T??ng Tru Mi?n Trung, Ngh? T?nh 4190
Tru tm nhm v? s?ng
Ngi (ng??i) tm nhm v? l?ng v? l?n
T??ng Tru Mi?n Trung, Ngh? T?nh 8273
Tru tm m ?i leo gi??ng cao T??ng Tru Mi?n Trung, Ngh? T?nh 2139
Tru th c?, l th phn T??ng Tru Mi?n Trung, Ngh? T?nh 4183
Tru t? th bn mua l?y b gi
Tr?m ???ng t?i s? sinh ra .
T??ng Tru Mi?n Trung, Ngh? T?nh 9404
Tru r?ng rn ngi nhn thn T??ng Tru Mi?n Trung, Ngh? T?nh 797
Tru qu s, m qu th T??ng Tru Mi?n Trung, Ngh? T?nh 8103
Tru g?y b?ng b?y b T??ng Tru Mi?n Trung, Ngh? T?nh 3166
Tru c?ng b? T??ng Tru Mi?n Trung, Ngh? T?nh 5856
Tru b l?y m?i m d?c,
?n b l?y c?c m li
T??ng Tru Mi?n Trung, Ngh? T?nh 8431
Tru b bng ch?c ri m?i ch?t T??ng Tru Mi?n Trung, Ngh? T?nh 5379
Tru b b? m r?m toc ? T??ng Tru Mi?n Trung, Ngh? T?nh 6125
Tru c th ngh d?c s?ng T??ng Tru Mi?n Trung, Ngh? T?nh 8216
Tru ??c da gi?y,
Tru c?y da h?
T??ng Tru Mi?n Trung, Ngh? T?nh 1550
Tru ?? ma c?y, g?y ?? ma g?t T??ng Tru Mi?n Trung, Ngh? T?nh 6387
Tru c th tru d?c s?ng T??ng Tru Mi?n Trung, Ngh? T?nh 10106
Tru tr?ng tru ?en T??ng Tru ??i Chng 7876
Tru tr?ng ?i ?u m?t ma t?i ??y T??ng Tru ??i Chng 9592
Tru tm s?ng trng to h?n, T??ng Tru Mi?n Trung, Ngh? T?nh 10007
Tru toi th b ng T??ng Tru ??i Chng 10006
Tru tc chp, b m? m?n T??ng Tru ??i Chng 3184
Tru tm c?t c?t khng tm tru T??ng Tru ??i Chng 5142
Tru tm c?c c?c ch?ng tm tru T??ng Tru ??i Chng 4133
Tru th kho b th ti
Mu?ng th v?a c?i th nh?
T??ng Tru ??i Chng 5053
Tru th?t th g?y tru cy th bo T??ng Tru ??i Chng 3656
Tru teo heo n? T??ng Tru ??i Chng 937
Tru ta ?n c? ??ng ta
Ch?ng no h?t c? m?i ra ??ng ng??i.
T??ng Tru Mi?n Nam, B?c Liu 3531
Tru ra, m? vo T??ng Tru ??i Chng 5445
Tru qu s, m? qu th T??ng Tru ??i Chng 1123
Tru nghi?n hm, b b?ch thi?t T??ng Tru ??i Chng 6650
Tru ng l?m k? c?m dao T??ng Tru ??i Chng 631
Tru n?m su tu?i cn nhanh
B n?m su tu?i ? tranh v? gi
T??ng Tru ??i Chng 1925
Tru leo cy mu?m T??ng Tru ??i Chng 9604
Tru lnh (Tru s?ng) khng ai m c?
Tru ng nhi?u g c?m dao
T??ng Tru ??i Chng 1913
Tru l?m v?y qung T??ng Tru ??i Chng 6600
Tru kia kn c? b? ao
Anh kia khng v? ??i no c con
Ng??i ta con tr??c con sau
Thn anh khng v? nh? cau khng bu?ng.
Cau khng bu?ng ra tu?ng cau ??c,
Trai khng v? c?c l?m anh ?i!
Ng?i ta ?i ?i v? ?i,
Thn anh ?i l? v? loi m?t mnh.
T??ng Tru Mi?n Nam, B?c Liu 10217
Tru kia ch?t ?? b? da
Ng??i ch?t ?? ti?ng x?u xa mun ??i
T??ng Tru ??i Chng 7942
Tru kia c?n c? b? ao
Anh kia khng v? ??i no c con
Ng??i ta con tr??c con sau
Thn anh khng v? nh? cau khng bu?ng.
Cau khng bu?ng ra tu?ng cau ??c,
Trai khng v? c?c l?m anh ?i!
Ng?i ta ?i ?i v? ?i,
Thn anh ?i l? v? loi m?t mnh.
T??ng Tru Mi?n Nam, B?c Liu 6459
Tru kia ?n c? b? ao
Anh kia khng v? ??i no c con
Ng??i ta con tr??c con sau
Thn anh khng v? nh? cau khng bu?ng.
Cau khng bu?ng ra tu?ng cau ??c,
Trai khng v? c?c l?m anh ?i!
Ng?i ta ?i ?i v? ?i,
Thn anh ?i l? v? loi m?t mnh.
T??ng Tru Mi?n Nam, B?c Liu 7953
Tru kho? ch?ng lo cy tr?a
M? gi ru?ng ng?u khng thua b?n ?i?n.
T??ng Tru ??i Chng 7639
Tru hoa tai, b gai s?ng T??ng Tru ??i Chng 6716
Tru ho c?ng b?ng b kh?e T??ng Tru ??i Chng 5161