Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » T??ng Tru

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Y?u tru cn h?n kho? b T??ng Tru ??i Chng 6159
Y?u tru c?ng b?ng b kh?e T??ng Tru ??i Chng 9081
Voi ??t h?n tru r?ng T??ng Tru ??i Chng 3028
V m?t g ra ph?i ba tru T??ng Tru ??i Chng 8531
Vnh m?m tr?ng, m?t tai to
H? th?a lng b?ng, mng hi c?ng mua
T??ng Tru ??i Chng 6389
Vai n?i ??ng, mng c?i l? T??ng Tru ??i Chng 7727
Vc b?i thui tru T??ng Tru ??i Chng 7294
V?nh s?ng, tc ch?p c? nh mang tai T??ng Tru ??i Chng 6038
Tru tr?m u?ng nc c?n T??ng Tru Mi?n Trung, Ngh? T?nh 4202
Tru tm nhm v? s?ng
Ngi (ng??i) tm nhm v? l?ng v? l?n
T??ng Tru Mi?n Trung, Ngh? T?nh 8285
Tru tm m ?i leo gi??ng cao T??ng Tru Mi?n Trung, Ngh? T?nh 2152
Tru th c?, l th phn T??ng Tru Mi?n Trung, Ngh? T?nh 4197
Tru t? th bn mua l?y b gi
Tr?m ???ng t?i s? sinh ra .
T??ng Tru Mi?n Trung, Ngh? T?nh 9419
Tru r?ng rn ngi nhn thn T??ng Tru Mi?n Trung, Ngh? T?nh 809
Tru qu s, m qu th T??ng Tru Mi?n Trung, Ngh? T?nh 8116
Tru g?y b?ng b?y b T??ng Tru Mi?n Trung, Ngh? T?nh 3177
Tru c?ng b? T??ng Tru Mi?n Trung, Ngh? T?nh 5865
Tru b l?y m?i m d?c,
?n b l?y c?c m li
T??ng Tru Mi?n Trung, Ngh? T?nh 8441
Tru b bng ch?c ri m?i ch?t T??ng Tru Mi?n Trung, Ngh? T?nh 5391
Tru b b? m r?m toc ? T??ng Tru Mi?n Trung, Ngh? T?nh 6136
Tru c th ngh d?c s?ng T??ng Tru Mi?n Trung, Ngh? T?nh 8230
Tru ??c da gi?y,
Tru c?y da h?
T??ng Tru Mi?n Trung, Ngh? T?nh 1564
Tru ?? ma c?y, g?y ?? ma g?t T??ng Tru Mi?n Trung, Ngh? T?nh 6402
Tru c th tru d?c s?ng T??ng Tru Mi?n Trung, Ngh? T?nh 10119
Tru tr?ng tru ?en T??ng Tru ??i Chng 7891
Tru tr?ng ?i ?u m?t ma t?i ??y T??ng Tru ??i Chng 9604
Tru tm s?ng trng to h?n, T??ng Tru Mi?n Trung, Ngh? T?nh 10024
Tru toi th b ng T??ng Tru ??i Chng 10018
Tru tc chp, b m? m?n T??ng Tru ??i Chng 3199
Tru tm c?t c?t khng tm tru T??ng Tru ??i Chng 5157
Tru tm c?c c?c ch?ng tm tru T??ng Tru ??i Chng 4144
Tru th kho b th ti
Mu?ng th v?a c?i th nh?
T??ng Tru ??i Chng 5068
Tru th?t th g?y tru cy th bo T??ng Tru ??i Chng 3669
Tru teo heo n? T??ng Tru ??i Chng 950
Tru ta ?n c? ??ng ta
Ch?ng no h?t c? m?i ra ??ng ng??i.
T??ng Tru Mi?n Nam, B?c Liu 3543
Tru ra, m? vo T??ng Tru ??i Chng 5464
Tru qu s, m? qu th T??ng Tru ??i Chng 1134
Tru nghi?n hm, b b?ch thi?t T??ng Tru ??i Chng 6662
Tru ng l?m k? c?m dao T??ng Tru ??i Chng 648
Tru n?m su tu?i cn nhanh
B n?m su tu?i ? tranh v? gi
T??ng Tru ??i Chng 1936
Tru leo cy mu?m T??ng Tru ??i Chng 9622
Tru lnh (Tru s?ng) khng ai m c?
Tru ng nhi?u g c?m dao
T??ng Tru ??i Chng 1925
Tru l?m v?y qung T??ng Tru ??i Chng 6614
Tru kia kn c? b? ao
Anh kia khng v? ??i no c con
Ng??i ta con tr??c con sau
Thn anh khng v? nh? cau khng bu?ng.
Cau khng bu?ng ra tu?ng cau ??c,
Trai khng v? c?c l?m anh ?i!
Ng?i ta ?i ?i v? ?i,
Thn anh ?i l? v? loi m?t mnh.
T??ng Tru Mi?n Nam, B?c Liu 10232
Tru kia ch?t ?? b? da
Ng??i ch?t ?? ti?ng x?u xa mun ??i
T??ng Tru ??i Chng 7955
Tru kia c?n c? b? ao
Anh kia khng v? ??i no c con
Ng??i ta con tr??c con sau
Thn anh khng v? nh? cau khng bu?ng.
Cau khng bu?ng ra tu?ng cau ??c,
Trai khng v? c?c l?m anh ?i!
Ng?i ta ?i ?i v? ?i,
Thn anh ?i l? v? loi m?t mnh.
T??ng Tru Mi?n Nam, B?c Liu 6471
Tru kia ?n c? b? ao
Anh kia khng v? ??i no c con
Ng??i ta con tr??c con sau
Thn anh khng v? nh? cau khng bu?ng.
Cau khng bu?ng ra tu?ng cau ??c,
Trai khng v? c?c l?m anh ?i!
Ng?i ta ?i ?i v? ?i,
Thn anh ?i l? v? loi m?t mnh.
T??ng Tru Mi?n Nam, B?c Liu 7968
Tru kho? ch?ng lo cy tr?a
M? gi ru?ng ng?u khng thua b?n ?i?n.
T??ng Tru ??i Chng 7654
Tru hoa tai, b gai s?ng T??ng Tru ??i Chng 6729
Tru ho c?ng b?ng b kh?e T??ng Tru ??i Chng 5173