Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Tướng Trâu

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Yếu trâu còn hơn khoẻ bò Tướng Trâu Đại Chúng 6107
Yếu trâu cũng bằng bò khỏe Tướng Trâu Đại Chúng 9030
Voi địt hơn trâu rống Tướng Trâu Đại Chúng 2976
Vô một gà ra phải ba trâu Tướng Trâu Đại Chúng 8487
Vành mồm trắng, mắt tai to
Hễ thưa lông bụng, móng hài cũng mua
Tướng Trâu Đại Chúng 6345
Vai nồi đồng, mông cối lỗ Tướng Trâu Đại Chúng 7679
Vác bổi thui trâu Tướng Trâu Đại Chúng 7244
Vễnh sừng, tóc chớp cả nhà mang tai Tướng Trâu Đại Chúng 5996
Tru trậm uống nác cấn Tướng Trâu Miền Trung, Nghệ Tĩnh 4158
Tru tóm nhóm về sừng
Ngài (người) tóm nhóm về lưng về lồn
Tướng Trâu Miền Trung, Nghệ Tĩnh 8237
Tru tóm mà đòi leo giường cao Tướng Trâu Miền Trung, Nghệ Tĩnh 2103
Tru thì cỏ, ló thì phân Tướng Trâu Miền Trung, Nghệ Tĩnh 4149
Tru tơ thì bán mua lấy bò già
Trăm đường tại số sinh ra .
Tướng Trâu Miền Trung, Nghệ Tĩnh 9369
Tru rôộng ràn ngài nhàn thân Tướng Trâu Miền Trung, Nghệ Tĩnh 758
Tru quá sá, má quá thì Tướng Trâu Miền Trung, Nghệ Tĩnh 8069
Tru gầy bằng bầy bò Tướng Trâu Miền Trung, Nghệ Tĩnh 3137
Tru cụng bổ Tướng Trâu Miền Trung, Nghệ Tĩnh 5821
Tru bò lấy mụi mà dắc,
Đàn bà lấy cặc mà lôi
Tướng Trâu Miền Trung, Nghệ Tĩnh 8400
Tru bò báng chắc ròi mọi chết Tướng Trâu Miền Trung, Nghệ Tĩnh 5352
Tru bò bổ mô rơm toóc đó Tướng Trâu Miền Trung, Nghệ Tĩnh 6091
Tru ác thì nghé dạc sừng Tướng Trâu Miền Trung, Nghệ Tĩnh 8180
Tru đực da giấy,
Tru cấy da hổ
Tướng Trâu Miền Trung, Nghệ Tĩnh 1520
Tru đẻ mùa cấy, gấy đẻ mùa gắt Tướng Trâu Miền Trung, Nghệ Tĩnh 6354
Tru ác thì tru dạc sừng Tướng Trâu Miền Trung, Nghệ Tĩnh 10067
Trâu trắng trâu đen Tướng Trâu Đại Chúng 7838
Trâu trắng đi đâu mất mùa tới đấy Tướng Trâu Đại Chúng 9562
Trâu tóm sừng trông to hơn, Tướng Trâu Miền Trung, Nghệ Tĩnh 9973
Trâu toi thì bò ngã Tướng Trâu Đại Chúng 9971
Trâu tóc chóp, bò mũ mấn Tướng Trâu Đại Chúng 3138
Trâu tìm cột cột không tìm trâu Tướng Trâu Đại Chúng 5106
Trâu tìm cọc cọc chẳng tìm trâu Tướng Trâu Đại Chúng 4101
Trâu thì kho bò thì tái
Muống thì vừa cải thì nhừ
Tướng Trâu Đại Chúng 5018
Trâu thịt thì gầy trâu cày thì béo Tướng Trâu Đại Chúng 3622
Trâu teo heo nở Tướng Trâu Đại Chúng 900
Trâu ta ăn cỏ đồng ta
Chừng nào hết cỏ mới ra đồng người.
Tướng Trâu Miền Nam, Bạc Liêu 3501
Trâu ra, mạ vào Tướng Trâu Đại Chúng 5406
Trâu quá sá, mạ quá thì Tướng Trâu Đại Chúng 1086
Trâu nghiến hàm, bò bạch thiệt Tướng Trâu Đại Chúng 6615
Trâu ngã lắm kẻ cầm dao Tướng Trâu Đại Chúng 598
Trâu năm sáu tuổi còn nhanh
Bò năm sáu tuổi đã tranh về già
Tướng Trâu Đại Chúng 1892
Trâu leo cày muỗm Tướng Trâu Đại Chúng 9565
Trâu lành (Trâu sống) không ai mà cả
Trâu ngã nhiều gã cầm dao
Tướng Trâu Đại Chúng 1875
Trâu lấm vẫy quàng Tướng Trâu Đại Chúng 6563
Trâu kia kén cỏ bờ ao
Anh kia không vợ đời nào có con
Người ta con trước con sau
Thân anh không vợ như cau không buồng.
Cau không buồng ra tuồng cau đực,
Trai không vợ cực lắm anh ơi!
Ngưòi ta đi đôi về đôi,
Thân anh đi lẻ về loi một mình.
Tướng Trâu Miền Nam, Bạc Liêu 10185
Trâu kia chết để bộ da
Người chết để tiếng xấu xa muôn đời
Tướng Trâu Đại Chúng 7909
Trâu kia cắn cỏ bờ ao
Anh kia không vợ đời nào có con
Người ta con trước con sau
Thân anh không vợ như cau không buồng.
Cau không buồng ra tuồng cau đực,
Trai không vợ cực lắm anh ơi!
Ngưòi ta đi đôi về đôi,
Thân anh đi lẻ về loi một mình.
Tướng Trâu Miền Nam, Bạc Liêu 6424
Trâu kia ăn cỏ bờ ao
Anh kia không vợ đời nào có con
Người ta con trước con sau
Thân anh không vợ như cau không buồng.
Cau không buồng ra tuồng cau đực,
Trai không vợ cực lắm anh ơi!
Ngưòi ta đi đôi về đôi,
Thân anh đi lẻ về loi một mình.
Tướng Trâu Miền Nam, Bạc Liêu 7917
Trâu khoẻ chẳng lo cày trưa
Mạ già ruộng ngấu không thua bạn điền.
Tướng Trâu Đại Chúng 7609
Trâu hoa tai, bò gai sừng Tướng Trâu Đại Chúng 6684
Trâu ho cũng bằng bò khỏe Tướng Trâu Đại Chúng 5125