Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Tướng Trâu

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Yếu trâu còn hơn khoẻ bò Tướng Trâu Đại Chúng 6116
Yếu trâu cũng bằng bò khỏe Tướng Trâu Đại Chúng 9039
Voi địt hơn trâu rống Tướng Trâu Đại Chúng 2993
Vô một gà ra phải ba trâu Tướng Trâu Đại Chúng 8499
Vành mồm trắng, mắt tai to
Hễ thưa lông bụng, móng hài cũng mua
Tướng Trâu Đại Chúng 6352
Vai nồi đồng, mông cối lỗ Tướng Trâu Đại Chúng 7689
Vác bổi thui trâu Tướng Trâu Đại Chúng 7253
Vễnh sừng, tóc chớp cả nhà mang tai Tướng Trâu Đại Chúng 6005
Tru trậm uống nác cấn Tướng Trâu Miền Trung, Nghệ Tĩnh 4168
Tru tóm nhóm về sừng
Ngài (người) tóm nhóm về lưng về lồn
Tướng Trâu Miền Trung, Nghệ Tĩnh 8245
Tru tóm mà đòi leo giường cao Tướng Trâu Miền Trung, Nghệ Tĩnh 2112
Tru thì cỏ, ló thì phân Tướng Trâu Miền Trung, Nghệ Tĩnh 4157
Tru tơ thì bán mua lấy bò già
Trăm đường tại số sinh ra .
Tướng Trâu Miền Trung, Nghệ Tĩnh 9377
Tru rôộng ràn ngài nhàn thân Tướng Trâu Miền Trung, Nghệ Tĩnh 773
Tru quá sá, má quá thì Tướng Trâu Miền Trung, Nghệ Tĩnh 8078
Tru gầy bằng bầy bò Tướng Trâu Miền Trung, Nghệ Tĩnh 3144
Tru cụng bổ Tướng Trâu Miền Trung, Nghệ Tĩnh 5830
Tru bò lấy mụi mà dắc,
Đàn bà lấy cặc mà lôi
Tướng Trâu Miền Trung, Nghệ Tĩnh 8408
Tru bò báng chắc ròi mọi chết Tướng Trâu Miền Trung, Nghệ Tĩnh 5360
Tru bò bổ mô rơm toóc đó Tướng Trâu Miền Trung, Nghệ Tĩnh 6099
Tru ác thì nghé dạc sừng Tướng Trâu Miền Trung, Nghệ Tĩnh 8190
Tru đực da giấy,
Tru cấy da hổ
Tướng Trâu Miền Trung, Nghệ Tĩnh 1529
Tru đẻ mùa cấy, gấy đẻ mùa gắt Tướng Trâu Miền Trung, Nghệ Tĩnh 6363
Tru ác thì tru dạc sừng Tướng Trâu Miền Trung, Nghệ Tĩnh 10078
Trâu trắng trâu đen Tướng Trâu Đại Chúng 7849
Trâu trắng đi đâu mất mùa tới đấy Tướng Trâu Đại Chúng 9570
Trâu tóm sừng trông to hơn, Tướng Trâu Miền Trung, Nghệ Tĩnh 9983
Trâu toi thì bò ngã Tướng Trâu Đại Chúng 9980
Trâu tóc chóp, bò mũ mấn Tướng Trâu Đại Chúng 3158
Trâu tìm cột cột không tìm trâu Tướng Trâu Đại Chúng 5115
Trâu tìm cọc cọc chẳng tìm trâu Tướng Trâu Đại Chúng 4110
Trâu thì kho bò thì tái
Muống thì vừa cải thì nhừ
Tướng Trâu Đại Chúng 5027
Trâu thịt thì gầy trâu cày thì béo Tướng Trâu Đại Chúng 3631
Trâu teo heo nở Tướng Trâu Đại Chúng 907
Trâu ta ăn cỏ đồng ta
Chừng nào hết cỏ mới ra đồng người.
Tướng Trâu Miền Nam, Bạc Liêu 3508
Trâu ra, mạ vào Tướng Trâu Đại Chúng 5416
Trâu quá sá, mạ quá thì Tướng Trâu Đại Chúng 1097
Trâu nghiến hàm, bò bạch thiệt Tướng Trâu Đại Chúng 6624
Trâu ngã lắm kẻ cầm dao Tướng Trâu Đại Chúng 605
Trâu năm sáu tuổi còn nhanh
Bò năm sáu tuổi đã tranh về già
Tướng Trâu Đại Chúng 1900
Trâu leo cày muỗm Tướng Trâu Đại Chúng 9574
Trâu lành (Trâu sống) không ai mà cả
Trâu ngã nhiều gã cầm dao
Tướng Trâu Đại Chúng 1885
Trâu lấm vẫy quàng Tướng Trâu Đại Chúng 6572
Trâu kia kén cỏ bờ ao
Anh kia không vợ đời nào có con
Người ta con trước con sau
Thân anh không vợ như cau không buồng.
Cau không buồng ra tuồng cau đực,
Trai không vợ cực lắm anh ơi!
Ngưòi ta đi đôi về đôi,
Thân anh đi lẻ về loi một mình.
Tướng Trâu Miền Nam, Bạc Liêu 10195
Trâu kia chết để bộ da
Người chết để tiếng xấu xa muôn đời
Tướng Trâu Đại Chúng 7917
Trâu kia cắn cỏ bờ ao
Anh kia không vợ đời nào có con
Người ta con trước con sau
Thân anh không vợ như cau không buồng.
Cau không buồng ra tuồng cau đực,
Trai không vợ cực lắm anh ơi!
Ngưòi ta đi đôi về đôi,
Thân anh đi lẻ về loi một mình.
Tướng Trâu Miền Nam, Bạc Liêu 6433
Trâu kia ăn cỏ bờ ao
Anh kia không vợ đời nào có con
Người ta con trước con sau
Thân anh không vợ như cau không buồng.
Cau không buồng ra tuồng cau đực,
Trai không vợ cực lắm anh ơi!
Ngưòi ta đi đôi về đôi,
Thân anh đi lẻ về loi một mình.
Tướng Trâu Miền Nam, Bạc Liêu 7927
Trâu khoẻ chẳng lo cày trưa
Mạ già ruộng ngấu không thua bạn điền.
Tướng Trâu Đại Chúng 7617
Trâu hoa tai, bò gai sừng Tướng Trâu Đại Chúng 6692
Trâu ho cũng bằng bò khỏe Tướng Trâu Đại Chúng 5135