Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » X H?i

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Y?u v tiu t?c X H?i ??i Chng 7968
Xng xnh o l? m?i may
Hm qua m?i b?n (m?c) b?a nay m?t r?i
X H?i Mi?n Trung 8804
Xa qu c lc quay v?
M sao ngho mi ch?a h? bung tha.
X H?i Mi?n Nam, B?c Liu 2056
X? k? v? tha X H?i ??i Chng 4146
Vui xem ht nh?t xem b?i
T? t?i xem h?i b?i r?i xem ?m ma
X H?i ??i Chng 2000
Voi ??t h?n tru r?ng X H?i ??i Chng 8670
V r?ng b?t m?t s?i my
?em v? th?t ging cho m?y ?i bun
?i bun khng l? th l?i
?i ra cho th?y m?t tr?i, m?t tr?ng.
X H?i Mi?n Trung 7000
V m?t g ra ph?i ba tru X H?i ??i Chng 2023
V d?u c?u vn ?ng ?inh,
C?u tre l?c l?o g?p gh?nh kh ?i.
Kh ?i m? d?t con ?i
Con ?i tr??ng h?c, m? ?i tr??ng ??i.
X H?i Mi?n Nam, B?n Tre 4224
V d?u c?u vn ?ng ?inh (4)
C?u tre l?c l?o g?p gh?nh kh ?i.
Kh ?i m??n chn ?n c?m,
X H?i Mi?n Nam, B?n Tre 6224
Vc b?i thui tru X H?i ??i Chng 5624
V?ng ng?t nh? cha B anh X H?i Mi?n B?c 559
V?ng ch? nh g v?c niu tm X H?i ??i Chng 8789
V?ng ch? nh g b?i b?p X H?i ??i Chng 7771
Tu?i gi s?c y?u X H?i ??i Chng 3246
Tri g khng ch?t X H?i ??i Chng 9357
Trn ??i c g ??p b?ng bo
Ch? khi n??c l?t bo tro ln sen
Trn ??i g t?t b?ng sen
Quan yn dn chu?ng, r bn c?ng h?
X H?i ??i Chng 4266
Tre ln ba lng cn non.
C ch?ng nh? b?u gi son khng b?ng.
X H?i Mi?n Trung 7326
Tre ln ba l cn non
C ch?ng nh? b?u, gi son khng b?ng.
X H?i Mi?n Nam, B?n Tre 3892
Tru lnh (Tru s?ng) khng ai m c?
Tru ng nhi?u g c?m dao
X H?i ??i Chng 7384
Tru cho ra tru cho
B bn ra b bn
X H?i ??i Chng 850
Tru ch?t m?c tru b ch?t m?c b
C? t?i gi?t l?ng
X H?i ??i Chng 8783
Tru ch?m u?ng n??c ??c X H?i ??i Chng 4381
Tru bu?c ght tru ?n X H?i ??i Chng 864
Tru b hc nhau ru?i mu?i ch?t X H?i ??i Chng 3148
Trai v??t bi?n c b?n, gi v??t bi?n m?t mnh X H?i ??i Chng 1500
Trai th?y gi l? nh? qu? th?y g con X H?i ??i Chng 4767
Trai tn ?ang ??ng ?ang ch?
Ai b?ng m?t em l?i, em l?i v? cha dng?
Cha dng o rch em th??ng
Trai tn qu?n l?t o l??ng khng dng.
X H?i ??i Chng 612
Tri ni ?? ra con chu?t X H?i ??i Chng 2668
Trai mi?n Nam nh? chim anh v?
Gi mi?n B?c nh? kh? trn r?ng !
Gi mi?n Nam nh? cy li?u r?
Gi mi?n B?c nh? c? khoai sng !
Chim anh v? ??u cy li?u r?
Kh? trn r?ng ?n c? khoai sng !
X H?i ??i Chng 4051
Trai m??i b?y b? gy s?ng tru X H?i ??i Chng 2377
Trn r?ng th h? lang d??i lng th m?t r? X H?i ??i Chng, Mi?n Trung, Ph Yn 5843
Tr?ng khn h?n v?t X H?i ??i Chng 5566
Tr?ng g tr?ng v?t X H?i ??i Chng 7256
Tr? tr?m g gi tr?m b (tr?m tru) X H?i ??i Chng 10090
Tr?ng nh? tr?ng g bc X H?i ??i Chng 7665
Tr?t con ton bn ci nh (con tru) X H?i ??i Chng 5778
Tr?u trong nh ?? g ai b?i X H?i ??i Chng 7176
Tr?i xem ca v?nh x?a sau,
T? nhin c?m pht bi?t bao nhiu tnh.
L? chi n? t nam thanh,
Nhi?u l?i ong b??m d? dnh tr?ng hoa.
Tr?ng v ??o cha ngh?a cha,
Nh?ng ?i?u ta thn c?ng l t? nhin.
Ch? r?ng: Phong nguy?t v bin.
V? ch?ng t? tc nh?n duyn thm tr?m.
Qu?c phong x?a c m??i l?m,
T?c diu m?i gp m??i tr?m cu ngoi.
Kinh thanh v? tr??c r? hai,
N?i diu v? r?n, m?a ni khen ch.
X H?i Mi?n Nam, L?c T?nh 9816
Ti?ng vang khng t th nhi?u
M?y ai m dm ??t ?i?u cho ai.
X H?i Mi?n Nam, B?c Liu 531
Ti?ng ??n cha m? anh hi?n
C?n c?m khng b?, c?n ti?n b? hai.
X H?i Mi?n Nam, B?n Tre, Kin Giang 7496
Thui tru n?a ma h?t r?m X H?i ??i Chng 8899
Thi?p g?p chng bn ?ng Ch? Ph?
Chng g?p thi?p n?i ch? Cha C?u
Nhn nhau n??c m?t th?m bu
B?n v? x? b?n, khng bi?t gi?i s?u cng ai
X H?i Mi?n Trung 5499
Ti?c th?t tru toi X H?i ??i Chng 6256
Thi?u c?m thi?u o ch?ng mng
Thi?u tnh ?on k?t, xm lng khng vui.
X H?i Mi?n Nam, B?c Liu 8289
Thn tru tru lo thn b b li?u X H?i ??i Chng 8332
Thn kh t??i n??c c?ng kh
Ph?n ngho ?i t?i x? m c?ng ngho.
X H?i Mi?n Nam, B?c Liu 4278
Thn h?i thn thn sao l?n ??n
Mnh trch mnh th?i v?n ??o ?in.
X H?i Mi?n Nam, B?c Liu 4276
Thn b?i danh li?t X H?i ??i Chng 9049
Tham bong bng b? b?ng tru X H?i ??i Chng 10086