Best game

Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » X H?i

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Y?u v tiu t?c X H?i ??i Chng 8000
Xng xnh o l? m?i may
Hm qua m?i b?n (m?c) b?a nay m?t r?i
X H?i Mi?n Trung 8833
Xa qu c lc quay v?
M sao ngho mi ch?a h? bung tha.
X H?i Mi?n Nam, B?c Liu 2096
X? k? v? tha X H?i ??i Chng 4178
Vui xem ht nh?t xem b?i
T? t?i xem h?i b?i r?i xem ?m ma
X H?i ??i Chng 2031
Voi ??t h?n tru r?ng X H?i ??i Chng 8704
V r?ng b?t m?t s?i my
?em v? th?t ging cho m?y ?i bun
?i bun khng l? th l?i
?i ra cho th?y m?t tr?i, m?t tr?ng.
X H?i Mi?n Trung 7033
V m?t g ra ph?i ba tru X H?i ??i Chng 2058
V d?u c?u vn ?ng ?inh,
C?u tre l?c l?o g?p gh?nh kh ?i.
Kh ?i m? d?t con ?i
Con ?i tr??ng h?c, m? ?i tr??ng ??i.
X H?i Mi?n Nam, B?n Tre 4258
V d?u c?u vn ?ng ?inh (4)
C?u tre l?c l?o g?p gh?nh kh ?i.
Kh ?i m??n chn ?n c?m,
X H?i Mi?n Nam, B?n Tre 6251
Vc b?i thui tru X H?i ??i Chng 5661
V?ng ng?t nh? cha B anh X H?i Mi?n B?c 598
V?ng ch? nh g v?c niu tm X H?i ??i Chng 8818
V?ng ch? nh g b?i b?p X H?i ??i Chng 7799
Tu?i gi s?c y?u X H?i ??i Chng 3277
Tri g khng ch?t X H?i ??i Chng 9391
Trn ??i c g ??p b?ng bo
Ch? khi n??c l?t bo tro ln sen
Trn ??i g t?t b?ng sen
Quan yn dn chu?ng, r bn c?ng h?
X H?i ??i Chng 4295
Tre ln ba lng cn non.
C ch?ng nh? b?u gi son khng b?ng.
X H?i Mi?n Trung 7356
Tre ln ba l cn non
C ch?ng nh? b?u, gi son khng b?ng.
X H?i Mi?n Nam, B?n Tre 3941
Tru lnh (Tru s?ng) khng ai m c?
Tru ng nhi?u g c?m dao
X H?i ??i Chng 7419
Tru cho ra tru cho
B bn ra b bn
X H?i ??i Chng 884
Tru ch?t m?c tru b ch?t m?c b
C? t?i gi?t l?ng
X H?i ??i Chng 8810
Tru ch?m u?ng n??c ??c X H?i ??i Chng 4414
Tru bu?c ght tru ?n X H?i ??i Chng 900
Tru b hc nhau ru?i mu?i ch?t X H?i ??i Chng 3185
Trai v??t bi?n c b?n, gi v??t bi?n m?t mnh X H?i ??i Chng 1527
Trai th?y gi l? nh? qu? th?y g con X H?i ??i Chng 4798
Trai tn ?ang ??ng ?ang ch?
Ai b?ng m?t em l?i, em l?i v? cha dng?
Cha dng o rch em th??ng
Trai tn qu?n l?t o l??ng khng dng.
X H?i ??i Chng 646
Tri ni ?? ra con chu?t X H?i ??i Chng 2698
Trai mi?n Nam nh? chim anh v?
Gi mi?n B?c nh? kh? trn r?ng !
Gi mi?n Nam nh? cy li?u r?
Gi mi?n B?c nh? c? khoai sng !
Chim anh v? ??u cy li?u r?
Kh? trn r?ng ?n c? khoai sng !
X H?i ??i Chng 4091
Trai m??i b?y b? gy s?ng tru X H?i ??i Chng 2408
Trn r?ng th h? lang d??i lng th m?t r? X H?i ??i Chng, Mi?n Trung, Ph Yn 5872
Tr?ng khn h?n v?t X H?i ??i Chng 5600
Tr?ng g tr?ng v?t X H?i ??i Chng 7289
Tr? tr?m g gi tr?m b (tr?m tru) X H?i ??i Chng 10128
Tr?ng nh? tr?ng g bc X H?i ??i Chng 7696
Tr?t con ton bn ci nh (con tru) X H?i ??i Chng 5811
Tr?u trong nh ?? g ai b?i X H?i ??i Chng 7206
Tr?i xem ca v?nh x?a sau,
T? nhin c?m pht bi?t bao nhiu tnh.
L? chi n? t nam thanh,
Nhi?u l?i ong b??m d? dnh tr?ng hoa.
Tr?ng v ??o cha ngh?a cha,
Nh?ng ?i?u ta thn c?ng l t? nhin.
Ch? r?ng: Phong nguy?t v bin.
V? ch?ng t? tc nh?n duyn thm tr?m.
Qu?c phong x?a c m??i l?m,
T?c diu m?i gp m??i tr?m cu ngoi.
Kinh thanh v? tr??c r? hai,
N?i diu v? r?n, m?a ni khen ch.
X H?i Mi?n Nam, L?c T?nh 9848
Ti?ng vang khng t th nhi?u
M?y ai m dm ??t ?i?u cho ai.
X H?i Mi?n Nam, B?c Liu 563
Ti?ng ??n cha m? anh hi?n
C?n c?m khng b?, c?n ti?n b? hai.
X H?i Mi?n Nam, B?n Tre, Kin Giang 7531
Thui tru n?a ma h?t r?m X H?i ??i Chng 8928
Thi?p g?p chng bn ?ng Ch? Ph?
Chng g?p thi?p n?i ch? Cha C?u
Nhn nhau n??c m?t th?m bu
B?n v? x? b?n, khng bi?t gi?i s?u cng ai
X H?i Mi?n Trung 5535
Ti?c th?t tru toi X H?i ??i Chng 6292
Thi?u c?m thi?u o ch?ng mng
Thi?u tnh ?on k?t, xm lng khng vui.
X H?i Mi?n Nam, B?c Liu 8325
Thn tru tru lo thn b b li?u X H?i ??i Chng 8368
Thn kh t??i n??c c?ng kh
Ph?n ngho ?i t?i x? m c?ng ngho.
X H?i Mi?n Nam, B?c Liu 4312
Thn h?i thn thn sao l?n ??n
Mnh trch mnh th?i v?n ??o ?in.
X H?i Mi?n Nam, B?c Liu 4305
Thn b?i danh li?t X H?i ??i Chng 9085
Tham bong bng b? b?ng tru X H?i ??i Chng 10117