Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Y L

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Tnh ngay l gian Y L ??i Chng 3915
N?i th??ng ngo?i c?m Y L ??i Chng 1828
M?t tinh th?n minh m?n trong m?t thn th? trng ki?n Y L ??i Chng 1618
M?t ci r?m b?ng m?t n?m thu?c tiu
B?ng m?t li?u thu?c b?.
Y L ??i Chng 8634
L?y h?n b km Y L ??i Chng 10336
L?y h?i th? Y L ??i Chng 7583
L?y gai l? gai Y L ??i Chng 2329
L?y ??c tr? ??c Y L ??i Chng 7778
C quan t?ng ??c H Ninh (Cu 1)
Hi?u l Quan Vi?n, trung trinh ai b?ng
Lm nguy l hi?m ? t?ng
Vng ra tr?ng tr?n m?i ch?ng ba n?m
Thn H? d? v?n, nh?m nh?m
Ngoi tuy giao ti?p trong c?m nh?ng l
V?a n?m Nhm Ng?, thng ba
Sng mai m?ng tm, b??c qua gi? thn
Bi?t c? tr??c ? gi? gn
H?n tr?m v? s?, vi nghn tinh binh
Tin nghim ln ?ng trn thnh
Th? s? rt chn r??u qu?nh, ??y v?i
V?n quan, v? t??ng nghe l?i
H?m h?m xin quy?t m?t bi t?n trung
Ra oai xu?ng l?nh v?a xong
B?ng nghe ngoi ? ?m ?m pho ran
Tim c?u n?i gi?n xung quan
Quy?t r?ng ch?ng ?? chi ?on ch d
L?a phun, sng pht b?n b?
Khi?n loi b?ch qu? h?n la phch siu
B?n ra nghe ch?t c?ng nhi?u
Ph? ph??ng trng th?y ti?ng reo ?m ?m (Cn ti?p Cu 2)
Y L Mi?n B?c, H N?i 5266
Bnh tm nhi lu?n Y L ??i Chng 2906
Binh con lon xon m?ng ng??i Y L ??i Chng 6188
B?nh qu? c thu?c tin Y L Mi?n Nam, 6013
Anh nh? ci V? (v) mn
Cao khng xi?t k?
Ng?n ngoi c?a bi?n
M (Ba ??i) ??i c L ng? v?
N?u thi?p (ki?p) tu cn v?ng, khn (khng b? thot qua
Y L ??i Chng 860
?au b?ng, l?y b?ng m ch??m
Nh??c b?ng khng kh?i, h?c h??ng v?i g?ng
Y L Mi?n Trung 2705
?au b?ng l?y b?ng m ch??m
V b?ng khng kh?i h?c h??ng v?i g?ng
Y L ??i Chng 4099
?n g?y tai tru Y L ??i Chng 5853
?n king n?m c? Y L ??i Chng 8197
?n khng rau nh? ?au khng thu?c Y L ??i Chng 1450