Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Y L

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Tnh ngay l gian Y L ??i Chng 3898
N?i th??ng ngo?i c?m Y L ??i Chng 1811
M?t tinh th?n minh m?n trong m?t thn th? trng ki?n Y L ??i Chng 1601
M?t ci r?m b?ng m?t n?m thu?c tiu
B?ng m?t li?u thu?c b?.
Y L ??i Chng 8615
L?y h?n b km Y L ??i Chng 10318
L?y h?i th? Y L ??i Chng 7566
L?y gai l? gai Y L ??i Chng 2309
L?y ??c tr? ??c Y L ??i Chng 7760
C quan t?ng ??c H Ninh (Cu 1)
Hi?u l Quan Vi?n, trung trinh ai b?ng
Lm nguy l hi?m ? t?ng
Vng ra tr?ng tr?n m?i ch?ng ba n?m
Thn H? d? v?n, nh?m nh?m
Ngoi tuy giao ti?p trong c?m nh?ng l
V?a n?m Nhm Ng?, thng ba
Sng mai m?ng tm, b??c qua gi? thn
Bi?t c? tr??c ? gi? gn
H?n tr?m v? s?, vi nghn tinh binh
Tin nghim ln ?ng trn thnh
Th? s? rt chn r??u qu?nh, ??y v?i
V?n quan, v? t??ng nghe l?i
H?m h?m xin quy?t m?t bi t?n trung
Ra oai xu?ng l?nh v?a xong
B?ng nghe ngoi ? ?m ?m pho ran
Tim c?u n?i gi?n xung quan
Quy?t r?ng ch?ng ?? chi ?on ch d
L?a phun, sng pht b?n b?
Khi?n loi b?ch qu? h?n la phch siu
B?n ra nghe ch?t c?ng nhi?u
Ph? ph??ng trng th?y ti?ng reo ?m ?m (Cn ti?p Cu 2)
Y L Mi?n B?c, H N?i 5250
Bnh tm nhi lu?n Y L ??i Chng 2889
Binh con lon xon m?ng ng??i Y L ??i Chng 6173
B?nh qu? c thu?c tin Y L Mi?n Nam, 5982
Anh nh? ci V? (v) mn
Cao khng xi?t k?
Ng?n ngoi c?a bi?n
M (Ba ??i) ??i c L ng? v?
N?u thi?p (ki?p) tu cn v?ng, khn (khng b? thot qua
Y L ??i Chng 840
?au b?ng, l?y b?ng m ch??m
Nh??c b?ng khng kh?i, h?c h??ng v?i g?ng
Y L Mi?n Trung 2687
?au b?ng l?y b?ng m ch??m
V b?ng khng kh?i h?c h??ng v?i g?ng
Y L ??i Chng 4081
?n g?y tai tru Y L ??i Chng 5833
?n king n?m c? Y L ??i Chng 8170
?n khng rau nh? ?au khng thu?c Y L ??i Chng 1428