Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Quan Quyền

Chưa hiểu rõ vua, hãy xem những bề tôi thân cận
Xem: 5077
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Đồn rằng quan tướng có danh
Cưỡi ngựa một mình chẳng chịu vịn ai
Vua khen rằng ấy mới tài
Ban cho cái áo với hai đồng tiền
Đánh giặc thì chạy xung thiên
Xông vào trận tiền cởi khố giặc ra
Giặc sợ giặc chạy về nhà.
Trở về gọi mẹ mổ gà khao quân!
Quan Quyền Đại Chúng 4656
Quan văn mất một đồng tiền
Xem bằng quan võ mất quyền quận công
Quan Quyền Đại Chúng 1089
Chưa hiểu rõ vua, hãy xem những bề tôi thân cận Quan Quyền Miền Nam, An Giang 5077
Dốt như chuyên tu, ngu như tại chức Quan Quyền Miền Trung 5258
Công bình chính trực Quan Quyền Đại Chúng 2515
Thứ nhất Ba Giai Thứ hai Tú Xuất
Tráo trưng lưng bát ngồi mát bát đầy
Khéo miệng mà chả khéo tay
Đẽo cày ra cuốc còn hay nỏ mồm
Quan Quyền Đại Chúng 9310
Cấm chợ ngăn sông Quan Quyền Đại Chúng 10194
Em là con gái cửa dinh
Qua dinh cụ lớn, cụ rình cụ nom
Của em chẳng để ai dòm
Cáo già hết ngóm, mèo non cũng chừa
Quan Quyền Đại Chúng 6903
Ăn hối lộ Quan Quyền Đại Chúng 3372
Nhà giàu yêu kẻ thật thà
Nhà quan yêu kẻ vào ra nịnh thần
Quan Quyền Đại Chúng 7108
Công minh chính trực Quan Quyền Đại Chúng 4946
Hùm mất hươu tiếc hơn mèo mất thịt Quan Quyền Đại Chúng 5842
Chồng quan đi võng hai hàng,
Đi gươm bốn cặp đi tàng bốn bông.
Quan Quyền Miền Nam, Lục Tỉnh 2714
Nghe rằng quan huyện gọi hầu
Mua chanh mua khế, gội đầu cho thơm.
Quan Quyền Đại Chúng 743
Lia thia, diệc nước, bòng bòng,
Con gái chưa chồng ông huyện đóng gông,
Hỏi mày có chịu tao không,
Tao nói ông huyện mở gông cho mày.
Quan Quyền Miền Nam, 412
Làm quan muốn sang bán hàng muốn đắt Quan Quyền Đại Chúng 8346
Tướng chuộng nhiều quan
Dân chuộng nhiều người
Quan Quyền Đại Chúng 6052
Hái dâu chi nắng cô ơi
Lại đây quan lớn cho đôi khuyên vàng
- Vải bô phận gái cơ hàn
Hái dâu nuôi mẹ không màng của ông
Quan Quyền Miền Nam, Bến Tre 9984
Cầm cân nảy mực Quan Quyền Đại Chúng 9632
Chơi với quan viên Kẻ Vẽ
Không còn có bát mẻ mà ăn
Quan Quyền Đại Chúng 4049