Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Tu Thân

Non cao cũng có đường trèo
Bệnh dẫu hiểm nghèo cũng có thuốc tiên
Xem: 7641
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Miếng ngon là miếng dữ
Miếng cữ là miếng lành
Tu Thân Đại Chúng 9875
Thà rằng biệt tích chi đồ
Càng trông càng thấy cảnh chùa mà thương
Tu Thân Đại Chúng 7063
Làm người sao chẳng hổ hang
Thua em kém chị xóm làng cười chê
Tu Thân Đại Chúng 4705
Mặc ai một dạ hai lòng
Em đây thủ tiết loan phòng chờ anh.
Tu Thân Đại Chúng 10010
Ngọc kia chuốt mãi cũng tròn
Sắt kia mài mãi cũng còn nên kim
Tu Thân Đại Chúng 6730
Ở đời ba (năm) bảy đường chồng
Miễn sao chọn được một lòng là hơn
Tu Thân Đại Chúng 1520
Ở nhún là hơn
Làm ơn không sợ thiệt
Tu Thân Đại Chúng 1175
Mặc ai chác (chuốc) lợi mua danh
Miễn ta học đặng đạo lành thì thôi
Tu Thân Đại Chúng 3580
Đường chẳng đi đường còn lại
Lời không cánh lời lại hay bay
Tu Thân Đại Chúng 2031
Làm ơn ắt sẽ nên ơn
Trời nào phụ kẻ có nhơn bao giờ
Tu Thân Miền Nam, 2709
Tu đâu cho bằng tu nhà,
Thờ cha kính mẹ hơn là đi tu.
Tu Thân Miền Nam, Lục Tỉnh 4658
Tiền oan nghiệp chướng Tu Thân Đại Chúng 4802
Tiền thần hậu Phật Tu Thân Đại Chúng 6821
Làm người phải biết tiện tằn
Đồ ăn thức mặc có ngần thì thôi
Những người đói rách rạc rời
Bởi phụ của Trời làm chẳng nên ăn
Tu Thân Đại Chúng 4967
Tu đâu cho thiếp tu cùng
Mai sau thành Phật ngồi chung một tòa
Tu Thân Đại Chúng 2751
Chết hết nợ Tu Thân Đại Chúng 7797
Mặc ai đánh sáp soi gương
Mặc ai đỏng đảnh phố phường trăng hoa
Tu Thân Đại Chúng 9088
Ở đời Kiệt Trụ sướng sao
Có rừng nem béo, có ao rượu đầy
Ở đời Nghiêu Thuấn khổ thay
Giếng đào mà uống, ruộng cày mà ăn
Ăn trộm ăn cướp thành Phật thành tiên
Đi chùa đi chiền bán thân bất toại
Tu Thân Đại Chúng 4374
Một đời tham lại
Vạn đại ăn mày
Tu Thân Đại Chúng 1896
Vàng mưòi không phải thử,
Ngọc tốt chẳng bán rao
Hỡi yếu liễu thơ đào
Nên tu thân mới phải
Tu thiện từ mới phải.
Tu Thân Miền Trung, Nghệ Tĩnh 8228