Nhập từ khoá cần tìm

We show video direct from YOUTUBE.COM, don't store any video in our server.
Website này chỉ lấy dữ liệu và trình chiếu video từ kho dữ liệu của YOUTUBE.COM. Chúng tôi không lưu trữ video này trên máy chủ. Người sử dụng phải tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật.

YouTube Video » 55 bai nhac vang khong quang cao lk nhac vang bolero hay te tai

Share to your friend:
Xem Thêm:

Youtube Video » 55 bai nhac vang khong quang cao lk nhac vang bolero hay te tai

Searches related to "},{"text":"55-bai-nhac-vang-khong-quang-cao-lk-nhac-vang-bolero-hay-te-tai","bold":true}]},"trackingParams":"CEsQraoBIhMI89W3xO6m7QIViajECh3JoAw3","icon":{"iconType":"SEARCH"}}},"style":{"type":"HORIZONTAL_CARD_LIST_STYLE_TYPE_NARROW_SHELF"}}},{"playlistRenderer":{"playlistId":"PLuk_qA_45PYUDu01m_WfG7jfJWSTsZJRP","title":{"simpleText":"55 Bài Nhạc Vàng KHÔNG QUẢNG CÁO - LK Nhạc Vàng Bolero Hay Tê Tái"},"thumbnails":[{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/WNA5diUwHww/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEWCKgBEF5IWvKriqkDCQgBFQAAiEIYAQ==\u0026rs=AOn4CLC8u_yJ-1nA8DNQ181lC2tAufrPuQ","width":168,"height":94},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/WNA5diUwHww/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEWCMQBEG5IWvKriqkDCQgBFQAAiEIYAQ==\u0026rs=AOn4CLDDgm6XTj5zu34gMtDGDk9Sh77GaQ","width":196,"height":110},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/WNA5diUwHww/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCPYBEIoBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=\u0026rs=AOn4CLCBq7SQpyfhMHZrTd7yqpVGPzaDDA","width":246,"height":138},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/WNA5diUwHww/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCNACELwBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=\u0026rs=AOn4CLA-6GRK0CWLoc3XQoUtDrzudtrcrg","width":336,"height":188}]},{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/03EvK00PlVk/default.jpg","width":43,"height":20}]},{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/9U-tTsDWOkw/default.jpg","width":43,"height":20}]},{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/eRBqmHmhSeU/default.jpg","width":43,"height":20}]},{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/7C0c_zK7tIk/default.jpg","width":43,"height":20}]}],"videoCount":"53","navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CEkQ2zAYECITCPPVt8Tupu0CFYmoxAodyaAMNzIGc2VhcmNo","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/watch?v=WNA5diUwHww\u0026list=PLuk_qA_45PYUDu01m_WfG7jfJWSTsZJRP","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_WATCH","rootVe":3832}},"watchEndpoint":{"videoId":"WNA5diUwHww","playlistId":"PLuk_qA_45PYUDu01m_WfG7jfJWSTsZJRP","params":"OAI%3D"}},"viewPlaylistText":{"runs":[{"text":"View full playlist","navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CEkQ2zAYECITCPPVt8Tupu0CFYmoxAodyaAMNzIGc2VhcmNo","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/playlist?list=PLuk_qA_45PYUDu01m_WfG7jfJWSTsZJRP","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_PLAYLIST","rootVe":5754}},"browseEndpoint":{"browseId":"VLPLuk_qA_45PYUDu01m_WfG7jfJWSTsZJRP"}}}]},"shortBylineText":{"runs":[{"text":"Tien Ho Thi Kim","navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CEkQ2zAYECITCPPVt8Tupu0CFYmoxAodyaAMNzIGc2VhcmNo","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/channel/UC8hT9NcwC-H29DW35sN0epg","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_CHANNEL","rootVe":3611}},"browseEndpoint":{"browseId":"UC8hT9NcwC-H29DW35sN0epg"}}}]},"videos":[{"childVideoRenderer":{"title":{"simpleText":"Karaoke Nhạc Sống | Liên Khúc Bolero Trữ tình Đặc Biệt | Tuyển Chọn Vol 1 | Trong Hiếu"},"navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CEkQ2zAYECITCPPVt8Tupu0CFYmoxAodyaAMNzIGc2VhcmNo","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/watch?v=WNA5diUwHww\u0026list=PLuk_qA_45PYUDu01m_WfG7jfJWSTsZJRP","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_WATCH","rootVe":3832}},"watchEndpoint":{"videoId":"WNA5diUwHww","playlistId":"PLuk_qA_45PYUDu01m_WfG7jfJWSTsZJRP"}},"lengthText":{"accessibility":{"accessibilityData":{"label":"1 hour, 9 minutes, 20 seconds"}},"simpleText":"1:09:20"},"videoId":"WNA5diUwHww"}},{"childVideoRenderer":{"title":{"simpleText":"Liên Khúc Bolero SONG CA KARAOKE Nhạc Sống Trữ Tình | Tuyển Chọn Những Bài Hay Nhất | Trọng Hiếu"},"navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CEkQ2zAYECITCPPVt8Tupu0CFYmoxAodyaAMNzIGc2VhcmNo","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/watch?v=03EvK00PlVk\u0026list=PLuk_qA_45PYUDu01m_WfG7jfJWSTsZJRP","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_WATCH","rootVe":3832}},"watchEndpoint":{"videoId":"03EvK00PlVk","playlistId":"PLuk_qA_45PYUDu01m_WfG7jfJWSTsZJRP"}},"lengthText":{"accessibility":{"accessibilityData":{"label":"52 minutes, 41 seconds"}},"simpleText":"52:41"},"videoId":"03EvK00PlVk"}}],"videoCountText":{"runs":[{"text":"53"},{"text":" videos"}]},"trackingParams":"CEkQ2zAYECITCPPVt8Tupu0CFYmoxAodyaAMNw==","thumbnailText":{"runs":[{"text":"53","bold":true},{"text":" videos"}]},"longBylineText":{"runs":[{"text":"Tien Ho Thi Kim","navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CEkQ2zAYECITCPPVt8Tupu0CFYmoxAodyaAMNzIGc2VhcmNo","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/channel/UC8hT9NcwC-H29DW35sN0epg","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_CHANNEL","rootVe":3611}},"browseEndpoint":{"browseId":"UC8hT9NcwC-H29DW35sN0epg"}}}]},"thumbnailRenderer":{"playlistVideoThumbnailRenderer":{"thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/WNA5diUwHww/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEWCKgBEF5IWvKriqkDCQgBFQAAiEIYAQ==\u0026rs=AOn4CLC8u_yJ-1nA8DNQ181lC2tAufrPuQ","width":168,"height":94},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/WNA5diUwHww/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEWCMQBEG5IWvKriqkDCQgBFQAAiEIYAQ==\u0026rs=AOn4CLDDgm6XTj5zu34gMtDGDk9Sh77GaQ","width":196,"height":110},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/WNA5diUwHww/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCPYBEIoBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=\u0026rs=AOn4CLCBq7SQpyfhMHZrTd7yqpVGPzaDDA","width":246,"height":138},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/WNA5diUwHww/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCNACELwBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=\u0026rs=AOn4CLA-6GRK0CWLoc3XQoUtDrzudtrcrg","width":336,"height":188}]}}},"thumbnailOverlays":[{"thumbnailOverlaySidePanelRenderer":{"text":{"simpleText":"53"},"icon":{"iconType":"PLAYLISTS"}}},{"thumbnailOverlayHoverTextRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"Play all"}]},"icon":{"iconType":"PLAY_ALL"}}},{"thumbnailOverlayNowPlayingRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"Now playing"}]}}}]}},{"playlistRenderer":{"playlistId":"PLOQZIZMZ2erwHSDhDUuf6aTfnubZhMxEe","title":{"simpleText":"55 Bài Nhạc Vàng KHÔNG QUẢNG CÁO - LK Nhạc Vàng Bolero Hay Tê Tái"},"thumbnails":[{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/Yi32jYjs8LM/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEWCKgBEF5IWvKriqkDCQgBFQAAiEIYAQ==\u0026rs=AOn4CLC4SA1zCPvm6M12UZK_Reu7pQoa8A","width":168,"height":94},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/Yi32jYjs8LM/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEWCMQBEG5IWvKriqkDCQgBFQAAiEIYAQ==\u0026rs=AOn4CLAKtcpmNLREZmIsSdF4W_XsoySDqw","width":196,"height":110},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/Yi32jYjs8LM/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCPYBEIoBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=\u0026rs=AOn4CLAqRy97VHSGlBU48I2ijPF2meyDzg","width":246,"height":138},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/Yi32jYjs8LM/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCNACELwBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=\u0026rs=AOn4CLD4ix1DUV4ZPxhsnThnk-uQVyBR5w","width":336,"height":188}]},{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/80cv2LK1V_M/default.jpg","width":43,"height":20}]},{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/NNLko_8UeX8/default.jpg","width":43,"height":20}]},{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/pUYFIJF27js/default.jpg","width":43,"height":20}]},{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/2ULsizbYYjo/default.jpg","width":43,"height":20}]}],"videoCount":"36","navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CEgQ2zAYESITCPPVt8Tupu0CFYmoxAodyaAMNzIGc2VhcmNo","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/watch?v=Yi32jYjs8LM\u0026list=PLOQZIZMZ2erwHSDhDUuf6aTfnubZhMxEe","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_WATCH","rootVe":3832}},"watchEndpoint":{"videoId":"Yi32jYjs8LM","playlistId":"PLOQZIZMZ2erwHSDhDUuf6aTfnubZhMxEe","params":"OAI%3D"}},"viewPlaylistText":{"runs":[{"text":"View full playlist","navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CEgQ2zAYESITCPPVt8Tupu0CFYmoxAodyaAMNzIGc2VhcmNo","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/playlist?list=PLOQZIZMZ2erwHSDhDUuf6aTfnubZhMxEe","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_PLAYLIST","rootVe":5754}},"browseEndpoint":{"browseId":"VLPLOQZIZMZ2erwHSDhDUuf6aTfnubZhMxEe"}}}]},"shortBylineText":{"runs":[{"text":"Whiwjeiw Nsksnsksks","navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CEgQ2zAYESITCPPVt8Tupu0CFYmoxAodyaAMNzIGc2VhcmNo","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/channel/UC8luJjZsa2gMXS44K5cViLw","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_CHANNEL","rootVe":3611}},"browseEndpoint":{"browseId":"UC8luJjZsa2gMXS44K5cViLw"}}}]},"videos":[{"childVideoRenderer":{"title":{"simpleText":"Nhạc Sống Tây Bắc Remix Bass Vang Núi Rừng - LK Nhạc Tây Bắc Vùng Cao Hay Mới Nhất 2020"},"navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CEgQ2zAYESITCPPVt8Tupu0CFYmoxAodyaAMNzIGc2VhcmNo","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/watch?v=Yi32jYjs8LM\u0026list=PLOQZIZMZ2erwHSDhDUuf6aTfnubZhMxEe","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_WATCH","rootVe":3832}},"watchEndpoint":{"videoId":"Yi32jYjs8LM","playlistId":"PLOQZIZMZ2erwHSDhDUuf6aTfnubZhMxEe"}},"lengthText":{"accessibility":{"accessibilityData":{"label":"1 hour, 18 minutes, 25 seconds"}},"simpleText":"1:18:25"},"videoId":"Yi32jYjs8LM"}},{"childVideoRenderer":{"title":{"simpleText":"Lái Xe Phải Nghe Nhạc Này... LK Nhạc Sống Trữ Tình Miền Tây Sôi Động Cho Các Bác Tài Vạn Dặm Bình An"},"navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CEgQ2zAYESITCPPVt8Tupu0CFYmoxAodyaAMNzIGc2VhcmNo","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/watch?v=80cv2LK1V_M\u0026list=PLOQZIZMZ2erwHSDhDUuf6aTfnubZhMxEe","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_WATCH","rootVe":3832}},"watchEndpoint":{"videoId":"80cv2LK1V_M","playlistId":"PLOQZIZMZ2erwHSDhDUuf6aTfnubZhMxEe"}},"lengthText":{"accessibility":{"accessibilityData":{"label":"48 minutes, 17 seconds"}},"simpleText":"48:17"},"videoId":"80cv2LK1V_M"}}],"videoCountText":{"runs":[{"text":"36"},{"text":" videos"}]},"trackingParams":"CEgQ2zAYESITCPPVt8Tupu0CFYmoxAodyaAMNw==","thumbnailText":{"runs":[{"text":"36","bold":true},{"text":" videos"}]},"longBylineText":{"runs":[{"text":"Whiwjeiw Nsksnsksks","navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CEgQ2zAYESITCPPVt8Tupu0CFYmoxAodyaAMNzIGc2VhcmNo","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/channel/UC8luJjZsa2gMXS44K5cViLw","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_CHANNEL","rootVe":3611}},"browseEndpoint":{"browseId":"UC8luJjZsa2gMXS44K5cViLw"}}}]},"thumbnailRenderer":{"playlistVideoThumbnailRenderer":{"thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/Yi32jYjs8LM/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEWCKgBEF5IWvKriqkDCQgBFQAAiEIYAQ==\u0026rs=AOn4CLC4SA1zCPvm6M12UZK_Reu7pQoa8A","width":168,"height":94},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/Yi32jYjs8LM/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEWCMQBEG5IWvKriqkDCQgBFQAAiEIYAQ==\u0026rs=AOn4CLAKtcpmNLREZmIsSdF4W_XsoySDqw","width":196,"height":110},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/Yi32jYjs8LM/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCPYBEIoBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=\u0026rs=AOn4CLAqRy97VHSGlBU48I2ijPF2meyDzg","width":246,"height":138},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/Yi32jYjs8LM/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCNACELwBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=\u0026rs=AOn4CLD4ix1DUV4ZPxhsnThnk-uQVyBR5w","width":336,"height":188}]}}},"thumbnailOverlays":[{"thumbnailOverlaySidePanelRenderer":{"text":{"simpleText":"36"},"icon":{"iconType":"PLAYLISTS"}}},{"thumbnailOverlayHoverTextRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"Play all"}]},"icon":{"iconType":"PLAY_ALL"}}},{"thumbnailOverlayNowPlayingRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"Now playing"}]}}}]}},{"videoRenderer":{"videoId":"Dhnmptccgrk","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/Dhnmptccgrk/hq720.jpg?sqp=-oaymwEjCOgCEMoBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=\u0026rs=AOn4CLCfg0cqU6SGwK_LLQYX3D0YRu9q1Q","width":360,"height":202},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/Dhnmptccgrk/hq720.jpg?sqp=-oaymwEXCNAFEJQDSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=\u0026rs=AOn4CLA3W6-BbYjoBYCWmM398soe0Ht9Jg","width":720,"height":404}]},"title":{"runs":[{"text":"69 Bài Nhạc Vàng Xưa KHÔNG CÓ QUẢNG CÁO - Liên Khúc Nhạc Trữ Tình Bolero Sến Xưa Hay Tê Tái Con Tim