Nhập từ khoá cần tìm

We show video direct from YOUTUBE.COM, don't store any video in our server.
Website này chỉ lấy dữ liệu và trình chiếu video từ kho dữ liệu của YOUTUBE.COM. Chúng tôi không lưu trữ video này trên máy chủ. Người sử dụng phải tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật.

YouTube Video » dan nguyen truc tiep nhac bolero nhac vang nhac tru tinh nhac linh hay nhat su nghiep

Share to your friend:
Xem Thêm:

Youtube Video » dan nguyen truc tiep nhac bolero nhac vang nhac tru tinh nhac linh hay nhat su nghiep

Searches related to "},{"text":"dan-nguyen-truc-tiep-nhac-bolero-nhac-vang-nhac-tru-tinh-nhac-linh-hay-nhat-su-nghiep","bold":true}]},"trackingParams":"CEgQraoBIhMI-anj2vKJ7AIVyLLECh2UbwmX","icon":{"iconType":"SEARCH"}}},"style":{"type":"HORIZONTAL_CARD_LIST_STYLE_TYPE_NARROW_SHELF"}}},{"playlistRenderer":{"playlistId":"PLZHAZgTMstuD6riKnkWkgKoNJy4rBY9VK","title":{"simpleText":"ĐAN NGUYÊN - Trực Tiếp Nhạc Bolero, Nhạc Vàng, Nhạc Trữ Tình, Nhạc Lính Hay Nhất Sự Nghiệp"},"thumbnails":[{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/HlOjlcgcVKg/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEWCKgBEF5IWvKriqkDCQgBFQAAiEIYAQ==\u0026rs=AOn4CLCV_bO1Vqg-JXlf10eAmunLeEWsnA","width":168,"height":94},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/HlOjlcgcVKg/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEWCMQBEG5IWvKriqkDCQgBFQAAiEIYAQ==\u0026rs=AOn4CLBqsaNs-sTL1gnsQZNvO9ac1akanA","width":196,"height":110},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/HlOjlcgcVKg/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCPYBEIoBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=\u0026rs=AOn4CLChgJGt6tbUBQzn3AUothMwIGGWhQ","width":246,"height":138},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/HlOjlcgcVKg/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCNACELwBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=\u0026rs=AOn4CLANGDYab1q7c7YUF7Dv-h5I-uSKDA","width":336,"height":188}]},{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/dlHfyL4OoEA/default.jpg","width":43,"height":20}]},{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/YEKwHUfvL_w/default.jpg","width":43,"height":20}]},{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/aPnE20aTKAU/default.jpg","width":43,"height":20}]},{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/R-DRQ3w59y8/default.jpg","width":43,"height":20}]}],"videoCount":"16","navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CEYQ2zAYDyITCPmp49ryiewCFciyxAodlG8JlzIGc2VhcmNo","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/watch?v=HlOjlcgcVKg\u0026list=PLZHAZgTMstuD6riKnkWkgKoNJy4rBY9VK","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_WATCH","rootVe":3832}},"watchEndpoint":{"videoId":"HlOjlcgcVKg","playlistId":"PLZHAZgTMstuD6riKnkWkgKoNJy4rBY9VK","params":"OAI%3D"}},"viewPlaylistText":{"runs":[{"text":"View full playlist","navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CEYQ2zAYDyITCPmp49ryiewCFciyxAodlG8JlzIGc2VhcmNo","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/playlist?list=PLZHAZgTMstuD6riKnkWkgKoNJy4rBY9VK","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_PLAYLIST","rootVe":5754}},"browseEndpoint":{"browseId":"VLPLZHAZgTMstuD6riKnkWkgKoNJy4rBY9VK"}}}]},"shortBylineText":{"runs":[{"text":"Massey Mathis","navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CEYQ2zAYDyITCPmp49ryiewCFciyxAodlG8JlzIGc2VhcmNo","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/channel/UC4-pKDIZwOamEDfYGesJjog","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_CHANNEL","rootVe":3611}},"browseEndpoint":{"browseId":"UC4-pKDIZwOamEDfYGesJjog"}}}]},"videos":[{"childVideoRenderer":{"title":{"simpleText":"Mẹ Vợ Tống Tiền Tôi Vì Sai Lầm Năm Xưa 💑 Chuyện Kể Có Thật"},"navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CEYQ2zAYDyITCPmp49ryiewCFciyxAodlG8JlzIGc2VhcmNo","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/watch?v=HlOjlcgcVKg\u0026list=PLZHAZgTMstuD6riKnkWkgKoNJy4rBY9VK","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_WATCH","rootVe":3832}},"watchEndpoint":{"videoId":"HlOjlcgcVKg","playlistId":"PLZHAZgTMstuD6riKnkWkgKoNJy4rBY9VK"}},"lengthText":{"accessibility":{"accessibilityData":{"label":"3 minutes, 56 seconds"}},"simpleText":"3:56"},"videoId":"HlOjlcgcVKg"}},{"childVideoRenderer":{"title":{"simpleText":"Liên Khúc Nhạc Trữ Tình Bolero - Những Ca Khúc Nhạc Vàng Trữ Tình Hay Nhất"},"navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CEYQ2zAYDyITCPmp49ryiewCFciyxAodlG8JlzIGc2VhcmNo","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/watch?v=dlHfyL4OoEA\u0026list=PLZHAZgTMstuD6riKnkWkgKoNJy4rBY9VK","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_WATCH","rootVe":3832}},"watchEndpoint":{"videoId":"dlHfyL4OoEA","playlistId":"PLZHAZgTMstuD6riKnkWkgKoNJy4rBY9VK"}},"lengthText":{"accessibility":{"accessibilityData":{"label":"1 hour, 49 minutes, 49 seconds"}},"simpleText":"1:49:49"},"videoId":"dlHfyL4OoEA"}}],"videoCountText":{"runs":[{"text":"16"},{"text":" videos"}]},"trackingParams":"CEYQ2zAYDyITCPmp49ryiewCFciyxAodlG8Jlw==","thumbnailText":{"runs":[{"text":"16","bold":true},{"text":" videos"}]},"longBylineText":{"runs":[{"text":"Massey Mathis","navigationEndpoint":{"clickTrackingParams":"CEYQ2zAYDyITCPmp49ryiewCFciyxAodlG8JlzIGc2VhcmNo","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/channel/UC4-pKDIZwOamEDfYGesJjog","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_CHANNEL","rootVe":3611}},"browseEndpoint":{"browseId":"UC4-pKDIZwOamEDfYGesJjog"}}}]},"thumbnailRenderer":{"playlistVideoThumbnailRenderer":{"thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/HlOjlcgcVKg/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEWCKgBEF5IWvKriqkDCQgBFQAAiEIYAQ==\u0026rs=AOn4CLCV_bO1Vqg-JXlf10eAmunLeEWsnA","width":168,"height":94},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/HlOjlcgcVKg/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEWCMQBEG5IWvKriqkDCQgBFQAAiEIYAQ==\u0026rs=AOn4CLBqsaNs-sTL1gnsQZNvO9ac1akanA","width":196,"height":110},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/HlOjlcgcVKg/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCPYBEIoBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=\u0026rs=AOn4CLChgJGt6tbUBQzn3AUothMwIGGWhQ","width":246,"height":138},{"url":"https://i.ytimg.com/vi/HlOjlcgcVKg/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCNACELwBSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=\u0026rs=AOn4CLANGDYab1q7c7YUF7Dv-h5I-uSKDA","width":336,"height":188}]}}},"thumbnailOverlays":[{"thumbnailOverlaySidePanelRenderer":{"text":{"simpleText":"16"},"icon":{"iconType":"PLAYLISTS"}}},{"thumbnailOverlayHoverTextRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"Play all"}]},"icon":{"iconType":"PLAY_ALL"}}},{"thumbnailOverlayNowPlayingRenderer":{"text":{"runs":[{"text":"Now playing"}]}}}]}},{"videoRenderer":{"videoId":"tmVk7AIezPM","thumbnail":{"thumbnails":[{"url":"https://i.ytimg.com/vi/tmVk7AIezPM/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCOADEI4CSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=\u0026rs=AOn4CLAPMbs4kD7TNyIK_UZF3gLX-oMVCA","width":480,"height":270}]},"title":{"runs":[{"text":"ĐAN NGUYÊN - Trực Tiếp Nhạc Bolero, Nhạc Vàng, Nhạc Trữ Tình, Nhạc Lính Hay Nhất Sự Nghiệp