Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Anh Ch? Em

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Vai mang b?c t??ng con mo,
Ch? giu ch? ? em ngho em ?i.
Anh Ch? Em Mi?n Nam, 4148
Ti?n l?nh qu?n ch?, khng b?ng ti?n ch? qu?n em Anh Ch? Em ??i Chng 5899
Thua l thua m? thua cha,
Ch? em m?t l?a ai m thua ai.
Anh Ch? Em Mi?n Trung 1699
T?p t?m vng
Ch? l?y ch?ng, em ? ga
Ch? ?n c, em mt x??ng
Ch? n?m gi??ng, em n?m ??t
Ch? ht m?t, em li?m ve
Ch? ?n ch, em li?m bt
Ch? coi ht, em v? tay
Ch? ?n my, em xch b?
Ch? xe ch?, em x? ti?n
Ch? ?i thuy?n, em ?i b?
Ch? ko g?, em l?p nh
Ch? tr?ng c, em tr?ng b
Ch? tu?i t, em tu?i thn
Ch? tu?i d?n, em tu?i m?o
Ch? ?n k?o, em mt cy(kem)
Anh Ch? Em ??i Chng 4174
Que m?t (nh?t 1 que) (Cu 3)
??i tay chuy?n
Chuy?n chuy?n m?t - (*) M?t ?i
Chuy?n chuy?n hai - Hai ?i
Chuy?n chuy?n ba - Ba ?i
Chuy?n chuy?n b?n - B?n ?i
Chuy?n chuy?n n?m - N?m ?i
??u qu? (B?t ??u th? t?ng que xu?ng chn)
Qu giang
Sang sng
V? ?
C nh?y
G?y cy
My leo
Bo tri
?i xanh
Hnh bc
Tr?ng ?? lng (qu? 2 que ln m?t l?n)
Tm cong ?t v?t
Vo lng xin th?t
Ra lng xin xi
Anh ch? em ?i, cho ti vt bn thin h?.
Anh Ch? Em ??i Chng 9596
Nc nh cao h?n nc ch?
L v? coi tr?ng h?n ngh?a anh em.
Anh Ch? Em ??i Chng 4341
Ng ln ?m ?? vng m?,
Mong anh c v?, em nh? ch? du.
Anh Ch? Em Mi?n Trung, Ph Yn, 3910
Ng?i bu?n b? l gi nem
Con ch? gi kho, con em bu?c ?m
Bu?c r?i em ?? c n?i
Sng mai ch? bn ki?m l?i nui em.
Anh Ch? Em Mi?n Nam, Ti?n Giang 8310
Nn ra trn knh d??i nh??ng
Ch?ng nn ??p h?t bn ???ng m ?i
Anh Ch? Em ??i Chng 5700
N??c cn quy?n ct lm doi
Ch? em sao ch?ng ti b?i cho nhau
Anh Ch? Em ??i Chng 10032
N?m thn n?m t? ch? ch?ng nhn em Anh Ch? Em ??i Chng 1288
Mu?n cho anh ch? em nh
Trn d??i thu?n ha, n?p s?ng an vui
Anh Ch? Em ??i Chng 2084
Lm ch? ph?i lnh, lm anh ph?i kh Anh Ch? Em ??i Chng 6134
Lm anh ?n tr??c b??c ??u (2)
D?y d? em t ng h?u thay cha
Anh Ch? Em ??i Chng 2785
Lm anh ?n tr??c b??c ??u
D?y d? (V? v?i) em t ng h?u thay cha
Anh Ch? Em ??i Chng 5820
Khuyn ??ng ph? ch?n kh kh?n
Kh m bi?t ngi, ??o h?ng h?n sang
Anh Ch? Em ??i Chng 1826
Giu cha giu m? th m?ng,
Giu anh giu ch? th ??ng c?y trng
Anh Ch? Em ??i Chng 4432
Giu cha giu m? ???c ph?n,
Giu anh giu ch? ai m?n (lm) n?y ?n
Anh Ch? Em Mi?n Trung, Ngh? T?nh 10171
Em ti kht s?a b tay,
Ai cho b thp ngy ry bi?t ?n!
Anh Ch? Em Mi?n Trung, Ph Yn, 8371
Em ti kht s?a b tay
Ai cho b thp ngy ngy mang ?n.
Anh Ch? Em Mi?n Nam, B?c Liu, Kin Giang, Ti?n Giang 7152
Em thu?n, anh ha, l nh c phc,
Trn thu?n d??i ha, l nh c phc
Anh Ch? Em ??i Chng 2406
Em ?i! ch? b?o em n?y
Tr?ng ch?i v?i ? c ngy v? tan
Anh Ch? Em ??i Chng 8006
Em ?i! ??ng khc ch? yu
Nn ?i ch? k? truy?n Ki?u em nghe
Anh Ch? Em ??i Chng 2452
Em l con gi ??ng chim
L?y dao c?t c?, l?y li?m b? cau
Qu?n mu nu, o mu nu
Ci th?t l?ng lng ??ng ?u c?ng gin
Anh Ch? Em ??i Chng 1150
Em khn em ? trong b?
Ch? d?i ch? ? kinh ? ch? v?
Anh Ch? Em ??i Chng 1057
Em khn c?ng l em ch?,
Ch? d?i, c?ng l ch? em.
Anh Ch? Em ??i Chng 7902
C ch ch anh hn, Khng ch rn l?y anh Anh Ch? Em ??i Chng 2721
Cha ti gi, m? ti y?u (3)
Em ti cn nh? xu
Khng ai tr?i chi?u ??p m?n
B?n ph?n ti bo b? ?n ??n m? cha.
Anh Ch? Em Mi?n Nam, An Giang 1736
Ch? em th th?t l hi?n
Ch? v ??ng ti?n m nt lng nhau
Anh Ch? Em Mi?n Nam, B?c Liu 5166
Ch? em ta nh? bnh ?a bnh ?c
Ch? em ng??i th di ??c c?ng tay
Ch? em ta ??ng qu, t?m bnh,
Ch? em ng??i, ?n gnh gt chn!
Anh Ch? Em ??i Chng 1328
Ch? em s?m s?a bun d?u
?i quang ?n gnh ?i ??u ti?n chinh.
Anh Ch? Em ??i Chng 10330
Ch? em r? nhau t?m ??m
C?a em th tr?ng ch? thm th? ny?
Ch? thm c?ng (b?i) t?i anh m?y
Khi x?a ch? c?ng h?t chay ?? lm
Anh Ch? Em ??i Chng 9971
Ch? em n?m nem ba ??ng
Mu?n ?n th tr? su ??ng m ?n
Anh Ch? Em ??i Chng 6298
Ch? em khng thm ??n ng Anh Ch? Em ??i Chng 468
Ch? em hi?n th?t l hi?n
Lm ??n ??ng ti?n m?t c? chi em
Anh Ch? Em ??i Chng 8490
Ch?ng khn th? ch? lu ngy
Ch? ?i ra vy c?ng ty em khn
Anh Ch? Em ??i Chng 480
C?t dy b?u dy b,
Ch?ng ai c?t dy ch? dy em
Anh Ch? Em ??i Chng 1152
Bn ch? em ngi mua lng gi?ng ghin Anh Ch? Em Mi?n Trung, Ngh? T?nh 1705
B?y nhau ? em du, lu b l anh em r? Anh Ch? Em Mi?n Trung, Ngh? T?nh 5507
Anh xanh c?ng, nng nc, khi vc anh v li Anh Ch? Em Mi?n Trung, Ngh? T?nh 5295
Anh v?i em thn th?t l hi?n
B?i m?t ??ng ti?n lm m?t lng nhau
Anh Ch? Em Mi?n Trung, Khnh Ha 3457
Anh trn nanh d??i di
Ch?, nh? bi c?t tru
Anh Ch? Em ??i Chng 3800
Anh thu?n em ha l nh c phc Anh Ch? Em Mi?n Trung, Ngh? T?nh 8528
Anh thu?n em ha l nh c ph??c Anh Ch? Em ??i Chng 9362
Anh ra anh, em ra em Anh Ch? Em ??i Chng 2787
Anh nh? cy qu? n? trong nh
Em nh? con gi hng ph? m ra ch?i ???ng
Em th?y cy qu? ho vng
Em cng vun x?i cy cng t?t t??i
Bao gi? cho qu? m?c ch?i
?? qu? tr? ngh?a cho ng??i x?i vun
Anh Ch? Em ??i Chng 7889
Anh ng? em th?c, anh tr?c em n?m Anh Ch? Em ??i Chng 5399
Anh khng ra anh, em khng ra em Anh Ch? Em ??i Chng 6294
Anh em, nh? tre cng khm,
Ch? em gi, nh? tri cau non.
Anh Ch? Em ??i Chng 8567
Anh em, nh? chn v?i tay,
Rch lnh ?m b?c, d? hay ?? ??n.
Anh Ch? Em ??i Chng 2016