Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » B?ng H?u

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xem b?n bi?t ng??i B?ng H?u ??i Chng 4503
Tm b?n tm k? nho gia
Nh?ng ng??i c? b?c tr?ng hoa ch? g?n.
B?ng H?u ??i Chng 6635
Thua Tr?i m?t v?n khng b?ng thua b?n m?t ly B?ng H?u ??i Chng 9484
Thm b?n b?t th B?ng H?u ??i Chng 6898
Th?c khuya (lu) m?i bi?t ?m di
? lu m?i bi?t l ng??i c nhn
B?ng H?u ??i Chng 1404
Th? nh?t thin tai th? hai h?a ho?n
Tm n?i m bn tm b?n m ch?i
B?ng H?u ??i Chng 6622
Th? th??ng g?n m?c th ?en
Anh em b?ng h?u ph?i nn ch?n ng??i
B?ng H?u ??i Chng 3811
R??u ngon ph?i c b?n hi?n B?ng H?u ??i Chng 748
Ngho m lm b?n v?i giu
??ng ln ng?i xu?ng n ?au ci ?
B?ng H?u ??i Chng 6433
Ng?i nhn nay ? giao k?
Cn lo m?t n?i n?ng n? cng lao
Ch? r?ng: b?ng h?u chi giao
Tui ?y mnh ? bi?t sao b? mnh?
B?ng H?u Mi?n Nam, Ti?n Giang 408
Ng??i hn b?n v?i ng??i sang
Ch? ng?i ch? ??ng c mang bao gi?!
B?ng H?u ??i Chng 8405
N??c trong khng c h?p b?ng khng b?n b B?ng H?u ??i Chng 3767
Mu?n cho trai b?n ??n ch?i
V? mn (*) c n??c th?nh th?i ?ua ti
B?ng H?u Mi?n Trung, Ngh? An 6683
Lm b?u lm b?n B?ng H?u ??i Chng 9836
Lm b?n v?i k? gian m?t c? quang l?n gnh B?ng H?u ??i Chng 3954
Lm ?n nn on lm b?n thi?t mnh B?ng H?u ??i Chng 6563
Khn ngoan gi?a ?m b?n b (ba b?)
??ng cho ai l?n, ch? h? l?n ai
B?ng H?u ??i Chng 6117
Kh m lm b?n v?i giu
??ng ln ng?i xu?ng m ?au ci ?
B?ng H?u ??i Chng 7942
Hn m lm b?n v?i sang
K? ng?i ng??i ??ng c ngang nhau bao gi?
B?ng H?u ??i Chng 4379
Giu v b?n, sang v v? B?ng H?u ??i Chng 1271
Giu sang nhi?u b?n l?m b
??n khi ho?n n?n ch?ng h? th?y ai.
B?ng H?u Mi?n Nam, B?c Liu 3781
Giu sang b?n h?u ??y nh
??n khi ngho kh ch?ng ma no nhn.
B?ng H?u ??i Chng 2464
Giu ??i b?n sang ??i v?
?n theo th?a ? theo th
Quen nhau t? th?a hn vi
By gi? sang tr?ng s chi b?n hn
B?ng H?u ??i Chng 9379
Gi nguy?t hoa t?m sng Ba Nguy?t,
Nguy?t nguy?t b?ng, b?ng h?u chi giao.
- Trai S?n Tin ?i ni Tin S?n,
S?n s?n xu?t anh hng ho ki?t.
?y ta ??i ??ng r?i, bng ba nguy?t v? ?y!
B?ng H?u Mi?n Trung 1411
Cn ti?n chn v?n ng??i m?i
H?t ti?n anh ??ng trng tr?i th? than.
B?ng H?u ??i Chng 2392
Ch? r?ng: b?ng h?u chi giao,
M?t ngy g ngh?a l? no l?i vong.
B?ng H?u Mi?n Nam, L?c T?nh 10079
Ch? r?ng b?ng h?u chi giao,
Ti ?y mnh ?, bi?t lm sao ??ng lng.
B?ng H?u Mi?n Nam, C Mau 9183
Ch?n b?n m ch?i, ch?n n?i m ? B?ng H?u ??i Chng 8511
Ch? em khi tng, chng b?n khi cng B?ng H?u ??i Chng 4324
Ch?a hi?u r con, hy xem b?n b c?a n, B?ng H?u Mi?n Nam, An Giang 7573
Bun c b?n bn c ph??ng B?ng H?u ??i Chng 1117
C?ng th b?n gi v?i nhau
Gnh n??c m?t bu, ?i ??c ?i trong.
- ?i m kho mc th trong,
?i m v?ng mc, nh?ng rong cng bn.
B?ng H?u Mi?n Trung 2418
B Nha - Chung T? K? B?ng H?u ??i Chng 10350
B?n vng snh v?i b?n vng
Ngu si d?p l?i, m?t ?n ngu si
B?ng H?u ??i Chng 9662
B?n vng ch?i v?i b?n vng
??ng ch?i b?n v?n, ra ?ng c?n nhau
B?ng H?u ??i Chng 5682
B?n vng ?i h?i b?n vng
Long Ln Quy Ph?ng m?t ?on t? linh
B?ng H?u ??i Chng 9495
B?n ngho thu? tr??c ch? qun
V? cng kham kh?, ch?ng nn ph? tnh
B?ng H?u ??i Chng 3860
B?n c? b?n t?t, r??u c? r??u ngon B?ng H?u ??i Chng 6422
B?n b l ngh?a t??ng tri
Sao cho sau tr??c v?n (m?t) b? m?i nn
B?ng H?u ??i Chng 6505
B?n b l ngh?a t??ng thn
Kh kh?n thu?n l?i n c?n c nhau
B?n b l ngh?a tr??c sau
Tu?i th? cho ??n b?c ??u khng phai.
B?ng H?u Mi?n Nam, B?c Liu 1022
B?n b chuy?n vn vi phn
Ch? ?em t?c d? m??i ph?n tun ra.
B?ng H?u ??i Chng 9592
B?t k?t b?n v?i bo B?ng H?u ??i Chng 5606
???c k? th khn h?n ???c ng??i b?n d?i B?ng H?u ??i Chng 5937
?n ch?n n?i, ch?i ch?n b?n B?ng H?u ??i Chng 1310