Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ch?

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xut xoa xu xut
Bn qut ch? ?ng
Bn h?ng ch? ty
Qu? ng?t chn cy
Mua ngay th ni! (k?o h?t!)
Ch? ??i Chng 7820
Xuy xoa xuy xut
Bn qut ch? ?ng
Bn h?ng ch? Ty
Bn my ch? huy?n
Bn xuy?n ch? ?i
Ai vo th mua.
(Ht ti?p) Xuy xoa xuy xut
Ch? Mi?n Trung 8027
Xu xa xu xt
Bn qut ch? ?ng
Bn h?ng ch? Ty
Mua th t?i ?y
Ba ??ng m?t qu?
Ch? ??i Chng 720
Xoi chua, cam ng?t Ba Lai
B?p th ch? gi?a, gi?ng khoai M? Ha
Ch? Mi?n Nam, B?n Tre 5021
Xe ng?a l??t b?i tun b?
Bnh ni?n s?t c? khua r?t r?t
Tui ra ch? mua ???ng th?t n?t
Tui mua cn b?t cng gi ??u xanh
Tui v? n?u ch tri n??c ??t l?i tn anh
?? cho trong tro ngoi qu?n
Bi?t ti?ng th?ng S? Khanh ?i?m ?ng
Ch? ??i Chng 7787
X? Nam nh?t ch? B?ng G?i
X? B?c Vn Khm, X? ?oi H??ng Canh
Ch? ??i Chng 4724
X? Nam c ch? B?ng G?i
X? B?c ?a Su, x? ?oi ch? Canh.
Ch? Mi?n B?c, H N?i 1693
Vui nh?t l ch? ??ng Xun (Cu 2)
Trng ln th?y dy hng c
Bnh ?c, bnh ??u, bnh ?a, xi v
Trng ln th?y dy th?t b
Ch b?i, ch khch ??i ch? bn mua
Trng ln th?y dy hng cua
Em xch m?t r?, anh mua m?y ho
Trng ln dy ph? Hng ?o
Mi?ng cho h?n h? anh vo cng em.
Ch? Mi?n B?c, H N?i 4396
Vui nh?t l ch? ??ng Xun (Cu 1)
Ma no th?c ?y xa g?n bn mua
C?ng ch? c anh hng d?a
Hng cau, hng qut, hng m?, hng ?o
X?m x?m anh m?i b??c vo
Th?y anh hng thu?c ht vo say s?a
N?t n? th anh hng na
Chua cht hng s?u, ng?t nga hng ???ng
Th?m ngt th ch? hng h??ng
Tanh ng?t hng c, ph tr??ng hng vng
S?c s?ch th anh hng giang
C? r? l?n thng, c? sng l?n nia
S? s? th anh hng tha
C? bt l?n ??a nhi?u b? ung dung
?? ?on th anh hng h?ng
Thanh yn, ph?t th?, b??i bng k? chi
Tr?ng qun v?n ch?ng ra g
M?i ng??i m?t v? ai th km ai
Trng ln th?y dy hng chai
C m?t ch khch tr?c ??u tr?ng r?ng
Ai ?i kho ni ?i ??ng
Hng ?c, hng ?ch, hng x?ng, hng qu (Cn ti?p 2 t? cu: .)
Ch? Mi?n B?c, H N?i 6482
V d?u c?u m? ?i bun,
Xu?ng bi?n ln ngu?n, g?o ch? n??c sng.
Ch? Mi?n Nam, 2668
Vng b?c c gi tm c theo bu?i ch? Ch? ??i Chng 2209
V? trong nh, g ngoi ch? Ch? ??i Chng 5909
Trung Mu chu?t nh?t xo d?a
K? Ln n?u cho c? cua l?n cng
??ng Vin m?c ?c khoai lang
Ph ??ng c?m t?m gi?n sng kh?e gh
??ng Xuyn m?i ng??i m?i ngh?
L?n th ?nh xi?c, b th m tm
Ph D?c ?i bn v?i non
Ch?a ?i ??n ch? ma don ??y l?ng
T?m g?c, t?m ng?n ph?n ch?ng
Cn bao t?m gi?a ?? vo lng m ?n.
Cng ?nh c?a x? ? quen
T? Xuyn b?t r? l?y ti?n mua nhiu
Nhn L? th ?c l??i cy
To Kh Vin Ngo?i th hay hn n?i
Xa Long l?m chu?i mnh ?i
Ph Ninh d?t v?i ng??i ng??i thu ?m.
Ch? Mi?n B?c, H N?i 8874
Trc m?c d??i sng ku b?ng Trc th?y (2)
Si Gn xa ch? M? c?ng xa
Anh c ?i th anh gh l?i nh
Tr??c th?m ph? m?u sau l th?m em.
Ch? Mi?n Nam, An Giang 2693
Trc m?c d??i sng ku b?ng Trc th?y
Si Gn xa ch? M? c?ng xa
G?i th? th?m h?t n?i nh
Tr??c th?m ph? m?u sau l th?m em.
Ch? Mi?n Nam, An Giang 1335
Trng nh? trng m? v? ch? Ch? ??i Chng 8064
Tri sng l?c ch? Ch? ??i Chng 2775
Trn tr?i c sao tua rua
? d??i K? Ch? c vua ?c ti?n
Ru?ng t? ?i?n ai khng cy c?y
H?i c mnh c l?y anh ch?ng
M??i hai c?a b? anh ? c?m ??ng
C?a no l?m c anh qu?ng chi vo.
Ch? Mi?n B?c, H N?i 4855
Trn tr?i c ci c?u v?ng
K? Ch? C?u Mu?ng K? ?ng C?u D?n
Vua (Vi?c) trn ??n c?u ti?n c?u b?c
Cc li bun c?u n??c c?u non
?i ta c?u c?a c?u con
Con ??p gi?ng m? con dn gi?ng cha
Con gi d?t c?i trong nh
Con trai ?i h?c ?? ba khoa li?n
Con l?n th ?? tr?ng nguyn
Hai con ti?n s? ?? li?n c? ba
Vinh quy bi t? v? nh (*)
B cng ?n sch m? cha nui th?y (*)
V?n em ch? c "Thm Ch?y"
Anh cho "T?c li" cho ??y quan n?m
Bun tr?u ??m cu?n bn tr?m
M?a d?m gi b?c, em n?m em lo
Ch? ??i Chng 7163
Trao tro nh? ?ng cy,
?n my nh? b?a ch?
Ch? Mi?n Trung, Ngh? T?nh 6925
Trai khng v? nh? ch? khng ?nh (2)
S?m khuya ??n chi?c bi?t d?a mnh n?i m,
Ch? Mi?n Trung 8944
Trai khng v? nh? ch? khng ?nh
M?a dng m?t tr? bi?t gh mnh vo ?u
Ch? Mi?n Trung 5839
Trai khn tm v? ch? ?ng
Gi khn tm ch?ng gi?a ?m ba qun
Ch? Mi?n Nam, V?nh Long 6434
Trai khn tm v? (kn v?) ch? ?ng
Gi khn tm ch?ng (kn ch?ng), gi?a ch?n ba qun.
Ch? ??i Chng 8780
Trai ch?a v? nh? ch? ch?a ?nh
Khi m?a to gi n?y bi?t ?n mnh v m.
Ch? Mi?n Trung, Ngh? T?nh 8976
Tri cy Ci M?n Ch? Mi?n Nam, B?n Tre 8393
V? vai c bn kh?, v? v? c bn chanh
Lng anh ch? s? m?i c bn hnh ch? tr?a.
Ch? Mi?n Nam, B?c Liu 7426
Trn l?u ti?ng chung ?nh r?
D??i nh vi?c tr?ng ?? tn canh
Em ?y n?m b?y ng??i ginh
Nh? c ? ch?, d? ai ?nh n?y mua
Ch? ??i Chng 9363
Trn ? C? Ng?, Nh? ch? ??ng tm
H?i c ??i nn ba t?m
C v? Yn Ph? phin r?m l?i sang
Phin r?m ch? chnh Yn Quang
Yu hoa anh ??i hoa nng m?i mua
Ch? Mi?n B?c, H N?i 3031
Trn ? C? Ng?
Nh? ch? ??ng tm
H?i c ??i nn ba t?m
C v? Yn Ph? hm r?m l?i sang
Phin r?m ch? chnh Yn Quang
Yu hoa, anh ??i hoa nng m?i mua.
Ch? Mi?n B?c, H N?i 8445
Tr?i m?a lm rm (2)
Cy trm c tri
Con gi c duyn
??ng ti?n c l?
Bnh t? th ngon
Bnh dn th bo
Ci ko th? may
Ci cy lm ru?ng
Ci xu?ng ??p b?
Ci l? ??m c
Ci n b?n chim
Ci kim may o
Ci gio ?i s?n
Ci kh?n b?t ??u
Ci c?u ?i ch?
C v? ?n ng
C ch?ng con gi
Ci tri m u
ng cu ?i cu
?? tru ?n la
B?t ???c ch?t ??u, ch?t ??u ?ui
Cn hai con m?t ?em nui m? gi
Ch? ??i Chng 6291
Tr?ng trn l?u ?? ti?ng
Tr?ng ?ng huy?n tn canh
L?ch s? chi ? n?m b?y ng??i ginh
Nh? con c ??n gi?a ch?, ai ?nh th mua
Ch? Mi?n Nam, ??ng Thp 7511
Tr?ng da v b?i ph?n gi?i,
?en da v b?i em ng?i ch? tr?a.
Ch? Mi?n Nam, L?c T?nh 3700
Tr?ng da v b?i ph?n d?i
?en da v b?i em ng?i ch? tr?a (??i anh)
Ch? Mi?n Nam, ??ng Thp 3534
Tr?n ai g?p lc c? hn (2)
R? ?an lng m?t ra ch? lng ??i khoai
Ch? Mi?n Trung, Ph Yn, 4464
Tr?ng ln, khu?t b?i chu?i tr?ng m?
Ti?ng em ? ch?, sao kh? bn bun
Ch? Mi?n Nam, ??ng Thp 2699
Tr?ng ln kh?i ni khu?t b?i chu?i tr?ng m?
Ti?ng em (anh) ? ch? sao kh? bn bun
Ch? Mi?n Nam, V?nh Long 6209
Tr?ng ln kh?i ni khu?t b?i chu?i con tr?ng m?
Ti?ng em ? ch? sao kh? h?n anh.
Ch? Mi?n Nam, B?c Liu 2570
Ti?ng ??n ng T ??nh
Coi "Tn t?nh" Sng Cn,
V nghe vua ??ng Khnh, ln non m?t ??u (3).
Ch? Mi?n Trung, Qu?ng Nam 8718
Ti?ng ??n ch? X?m nhi?u xi
??t ?? nhi?u b?p, La Hai nhi?u ???ng.
Ch? Mi?n Trung 10166
Ti?ng ??n ch? X?m nhi?u khoai
??t ?? nhi?u b?p, La Hai nhi?u ???ng
Ch? Mi?n Trung, Ph Yn, 586
Ti?ng ??n C Mt sng G?ng
D?o th?m ba l, ngon M?ng Ch? C?n.
Ch? Mi?n Trung, ? N?ng 7338
Thng thng tr?ng ?nh qun sang
Ch? Gi tr??c m?t, qun Nam bn ?ng
Qua Ching th s? sang Ging
Qua qun ng Th? vo lng nh H??ng
Anh ?i theo cha Ty S?n
Em v? cy cu?c m th??ng m? gi
Ch? Mi?n Trung, Bnh ??nh 5117
Thu?c An L??ng h??ng th?m, khi nh?,
Ch Ha H?i n??c ??m, mi th?m.
Em v? mua v?i Ch? G?m,
G G?ng mua nn, phin Chm (1) anh v.
Ch? Mi?n Trung, Bnh ??nh 9392
Thu? ?, thu? ch?, thu? xia
By gi? Ty b?t ?ng th thu? ?inh.
Ch? Mi?n B?c, H N?i 547
Thi?p g?p chng bn ?ng Ch? Ph?
Chng g?p thi?p n?i ch? Cha C?u
Nhn nhau n??c m?t th?m bu
B?n v? x? b?n, khng bi?t gi?i s?u cng ai
Ch? Mi?n Trung 7524
The La, l?nh B??i, ch?i Phng
L?c Vn V?n Phc, nhi?u vng M? bn
Ch? Lo m?t thng su phin
Nhi?u ?i?u, l?nh ta, the ?en thi?u g.
Ch? ??i Chng 5599
Thng Tm c chi?u vua ra (*)
C?m qu?n khng ?y ng??i ta hi hng
Khng ?i th ch? khng ?ng
?i th ph?i m??n qu?n ch?ng sao ?ang
C qu?n ra qun bn hng
Khng qu?n ra ??ng ??u lng trng quan
Ch? ??i Chng 3384
Thi ti bi?t v? anh r?i
V? anh tot m?t bn xi ch? cha
Ch? ??i Chng 10318
Thng chn m?a ging thuy?n mong gh b?n,
T? n?i bi bi?n qua ??n bu?i ch? chi?u,
Nui con ch?ng v? h?m hiu,
Nh tranh m?t mi tiu ?i?u n?ng m?a.
Ch? Mi?n Nam, 5780