Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ch?ng Ngo?i Xm

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Yu nhau em c ch?n g,
Ch?n anh b? ??i ra ?i di?t th.
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Nam, 8662
Y?n so thm t h?t sen,
Ch?ng v?i ???ng phn, b? l?m anh ?i
Em khuyn anh l?i ? c?n l?i
Gi?m-bng, bp-t?ch l m?i th?c dn.
Mi qu h??ng th?m ng?t v ng?n
Anh ham chi c?a th?a, c?a th?i.
M anh ?nh b? ngi b? nhn,
?? ?i lm thn ti ?i ?
C?c lng em l?m anh ?i!
Nhn trong t?i th?n, trng ngoi x?u xa.
D? vo th c?ng d? ra,
Anh hy v? chung gnh n??c nh cng em.
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Trung 10019
Vi?c nh anh ch? lo chi,
C em s?n xu?t anh c? ?i ra chi?n tr??ng.
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Nam, 10283
Vi?c ??i bi?n ??i ai hay
Th nay thnh b?n, b?n nay ra th
C?ng th m?t cu?c ti?n ??a
Gng cm bn n?, l?ng c? bn ni.
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n B?c, H N?i 3624
V?ng vng thp c? ai xy ?
Bn kia Th Thi?n, bn ny D??ng Long (1)
N??c sng trong,
D lng du b?.
Ti?ng anh hng,
T?c ?? nghn thu
Xa xa con n li?ng m,
Ti?m long h?i ch?n vn du ??i ngy.
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Trung, Bnh D?nh 9266
V?t n?m b? ma r?a lng,
Sao b?u ?? ch?ng ?i lnh cho Ty.
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Nam, 7451
V?nh Long c c?p r?ng vng,
Nh?t Bi H?u Ngh?a, nh Phan Tu?n Th?n.
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Nam, 2384
Tru ta ?n c? ??ng ta,
??ng ham c? t?t ?n qua ??ng ng??i.
Hng ta, ta b?n c?ng t??i,
Ham chi hng ngo?i, k? c??i ng??i ch.
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Trung 1390
Trm xanh ni v?i go vng,
Chng ta ??ng d?y gi?ng hng ch?ng t?ng.
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Nam, 8197
Trn th??ng th? bn gi?y
D??i Th? Ng? treo c?.
Ka Ba cn ??ng tr? v?!
No khi np b?i, np b?,
M?i Di ?nh d?o by gi? b? em
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Nam, Si Gn 2970
Tr? gi trai gi ??ng lng,
Qun dn c n??c quy?t khng tch r?i.
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Nam, 2329
Tr?i m?a chi kh? r?a tr?i ,
??t ng??i lnh chi?n khng t?i, khng nh.
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Trung 2464
Tr?i m?a chi kh? h? tr?i
??t ng??i v? qu?c khng t?i, khng nh.
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Trung 6541
Tr?i m?a ??t ng?n ma m?ng,
??t em em ch?u, ??t dn qun em bu?n.
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Trung 3349
Tr?i m?a ??t l tr?u t??i,
??t c? o ng??i du kch gc ?m.
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Trung 6527
Tr?i cao th?m th?m, ??t dy
Bao gi? lnh m? sang Ty ???c v?
V? con th??ng nh? ?
Bi?t r?ng sang ??y c v? ???c khng?
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Trung, Hu? 2975
Tr?ng r?m sng c? ??ng xanh (2)
C ch?ng nh?p ng? duyn lnh ??p sao.
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Trung 9299
Tr?ng r?m sng c? ??ng xanh
C chng b? ??i duyn lnh ??p trao
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Trung 1132
Tr?ng r?m my ph? cn lu,
T?m g??ng ch? L (2) nghn thu sng ng?i.
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Trung 1905
Tr??ng Ngh?a Th?c ??ng ??u d?y d?
Kh?p ba m??i su ph? H Thnh
Gi trai n n?c h?c hnh
Gio s? m?y l?p, h?c sinh m?y ngn
Bu?i di?n thuy?t ng??i xem nh? h?i
K? bnh v?n khch t?i nh? m?a
Nm qu?c ng?, ch? hn th?
Bi ca yu n??c, cu th? hi?p ?on
Trong chn thng, sng trn gi ??p
Ti?ng ?ng Kinh l?ng kh?p ?ng D??ng
Kh?p ?u ?u c?ng h?c tr??ng
Cng nhau ?ua b??c ln ???ng v?n minh
... Tr?i ?ang bu?i n?ng m?a t?m t
D?n thn mnh ??ng gi?a c?n dng
C? gan cho bi?t anh hng
H?i xem m?y m?t trong vng tr?n ai.
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n B?c, H N?i 6042
Ti ti khng c sng tr??ng,
Tay qu? ng?n ph?ng xu?ng ???ng ??u tranh.
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Nam, 9284
Ti?ng ??n ng T ??nh
Coi "Tn t?nh" Sng Cn,
V nghe vua ??ng Khnh, ln non m?t ??u (3).
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Trung, Qu?ng Nam 6684
Ti?ng ??n anh hay ch? (2)
L?i ?y em h?i th?
?i cu l?ch s? Khnh Ha :
T? ngy Ty c??p n??c ta,
Nh?ng ng no d?ng c? kh?i ngh?a
Anh hy ni ra cho em t??ng.
- Nghe l?i em h?i m th??ng,
Th??ng ng??i ngh?a li?t t? v??ng v?n lng.
V th non sng,
H? th? khng ??i tr?i chung v?i gi?c c
T? Nam ch B?c,
Thi?u chi gan s?t ? ??ng.
? Khnh Ha th c ba ng :
ng Tr?n ???ng gi? ?o D?c Th?,
ng Tr?nh Phong tr?n n?i Bi?n C (l)
ng Nguy?n Khanh lo vi?c qu?n nhu,
Ba ng m?t d?, nghn thu danh truy?n,
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Trung 1141
Thu? ?, thu? ch?, thu? xia
By gi? Ty b?t ?ng th thu? ?inh.
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n B?c, H N?i 6318
Thp tr?i n?ng s??ng, cau n??ng s?t ?,
D?u ng??i thin h? ti?ng ng? l?i nghing.
Cao thm ? ch?ng lng nguy?n,
Cn c?u, cn thp, cn duyn ?i ??a mnh.
Non sng n?ng gnh chung tnh.
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Trung 6710
Thp M??i n?ng lc mnh mng,
Ty v t?i ? quy?t khng ???ng v?.
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Nam, 5596
Thp M??i chi?n l?y ??m l?y,
Chi?n tranh du kch bao vy qun th.
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Nam, 7032
Thp M??i c l?i ??y sng,
??ng su la chn gp cng di?t th.
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Nam, 2926
Thp M??i anh d?ng tuy?t v?i,
Php v m?t xc, M? v? m?t thy.
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Nam, 2468
Thp M??i ??ng ru?ng bao la,
Ty m v ? lm ma khng ??u.
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Nam, 9757
Thp M??i ??p nh?t l?i ca,
Qu ti qu nh?t ng??i ra chi?n tr??ng.
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Nam, 1914
Ti yu c gi Thp M??i,
Tnh tnh chn th?t, gi?ng c??i h?u duyn,
V?i ai c c?ng d?u hi?n,
V?i qun c??p n??c, c nguy?n ch?ng ??i tr?i chung.
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Nam, 9790
Ti?ng anh ng??i c h?c,
Sao anh ch?ng ngh? suy.
Ty bang, anh ?i lnh lm chi,
Xa cha la m?, cn g ch? n !
Anh ?i ! Nghe l?y l?i phn,
??ng ?i lnh m? b? thn x? ng??i.
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Trung 2315
Tham chi ??ng b?c c?a Ty
M ?i lnh m? b? b?y con th?.
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Trung 3783
Th r?ng u?ng n??c h? bom,
Cn h?n theo gi?c, l?ng khom, chn qu? (2).
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Trung 2204
Th ?n rau m, rau lang
H?n theo B C? (l) thc oan u?ng ??i.
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Trung 5484
Th?y em cu?c cu?c, co co,
D?ng chn anh h?i: ???c bao nhiu h?m ?
M? hi vai o ??t ??m,
Th??ng em s?c y?u ?o h?m, c?m chng.
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Trung 4795
Th?y bng kh?n r?n, anh bi?t r?ng em t?i,
Mu kh?n ??ng kh?i ph? n? B?n Tre.
Con sng Hm Lung tu M? ch?y xe,
C?u Ba Lai ?, gi?c M? l?t xe ch?t hoi.
Qu h??ng ?? Chi?u r?ng ng??i,
Tinh th?n cch m?ng ?? tr?i vng sao.
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Nam, 6139
Th?y bng kh?n r?n, anh bi?t l em ?
Mu kh?n ??ng kh?i c?a ph? n? B?n Tre
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Nam, B?n Tre 5196
Th??ng ng??i bn t?u x? xa
Qu h??ng c?ng b?, m? cha c?ng la
Ch?ng Ngo?i Xm ??i Chng 6517
Ty bang, ?i lnh m? kh v?,
Ngy x?a em c ni, anh ch?ng h? ch?u nghe.
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Trung 8995
Tay b?t tay, chung lng chung s?c
Quy?t di?t th c?u qu?c b?n ?i
Lng em khn t? h?t l?i
Ka g??ng ph?n d?ng r?ng ng?i n??c non.
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Trung 2576
Th??ng anh V? qu?c kin c??ng,
T?m vng sng l?a ln ???ng ?nh Ty.
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Nam, 4579
Th??ng anh chi?n s? can tr??ng,
Thng n?m b?ng sng bin c??ng xa v?i,
Tng qun danh d? anh ?i
? nh ngy t?i rong ch?i ch g.
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Nam, 6654
Th??ng anh cn b? n?m h?m,
Thi?u ?n, thi?u ng?, t?m thn g?y g.
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Nam, 9347
Th?m V?n Gi (1) ng?t ? qu ng?t,
Ma Ph n ci ??t c?ng ngon
H?i ng??i ch?a v? ch?a con
Vo ?y chung gnh n??c non v?i mnh.
Qu?n bao ln thc xu?ng gh?nh,
Ma ngon, th?m ng?t ???m tnh qu h??ng.
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Trung, Khnh Ha 9946
Tai nghe sng n? c?a Hn,
Gi?n Ty khng gi?n, gi?n chng L?u C?.
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Trung 9981
Tai nghe sng n? ? ?ng
Tu Ty ? l?i V?ng Thng (1) hm qua.
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Trung 9945
T? ngy T? ??c ln ngi,
C?m ch?ng ??y n?i, tr? khc nh? ri.
Bao gi? T? ??c ch?t ?i,
Thin h? bnh th (2) m?i d? lm ?n.
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Trung 6455
T? ngy "B?o h?" ??o lai,
Thu? thn ??ng m?t (1) s?u sai b?n ngy.
Ch?ng Ngo?i Xm Mi?n Trung 476