Best game

Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Chung Tnh

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Yu em, em c?ng nh? v?y
Ght em, em c?ng nh? ngy anh yu
Chung Tnh Mi?n Trung 5509
Y?m em b?n d?i lng thng,
D?i xanh, d?i ??, d?i tr?ng, d?i vng.
Ci s? c?a chng m?t tr?m ba m??i su ?o?n
M?t ?o?n bn ny, m?t ?o?n bn kia,
V d?u tr?i ??t phn chia,
?i ta nh? kha v?i cha ??ng r?i.
Chung Tnh Mi?n Nam, L?c T?nh 6889
Xun non nh?t gia: ?o, l, h?nh
Tu? bn tam h?u: trc, tng, mai
S? kinh anh rng d?i mi
Lng em quy?t ch ??i hoi duyn anh.
Chung Tnh Mi?n Nam, Ti?n Giang 2926
Xm Ngang, Tr?i C
Lu qu m?i g?p em mnh
K? tai h?i nh?, coi b?n chung tnh cn nh? anh khng?
Chung Tnh Mi?n Nam, Ti?n Giang 5732
V duyn thi?u ph??c ti thc tr??c chung tnh,
Ph? m?u r?ng ti v?ng s?, t?i ti s?u mnh ti thc oan.
Chung Tnh ??i Chng 5132
V d?u ngy thng thoi ??a
Bao n?m chinh chi?n anh ch?a th?y v?
?i?m t son ph?n em th? ??i anh.
Chung Tnh Mi?n Nam, B?c Liu 6570
V chng thi?p ph?i m cua
Nh?ng nh? thn thi?p th mua m?y ??ng
V chng thi?p ph?i long ?ong
Nh?ng nh? thn thi?p c?ng xong m?t b?
Chung Tnh ??i Chng 5789
V anh m?t th?,
V em m?t th? cho nn chi l? d? ra r?i
Th?y m? ?nh m?ng, ch bc ?i l?n so th? tri
C m?u chi th c?u v?t k? kh? em r?i anh ?i!
- V anh m?t th?,
V em m?t th? cho nn chi l? d? ra ri
V d?u th?y v?i m? c l?n so th? tri
Anh c?ng li?u mnh v?t xu?ng t?c th
May cn s?ng d??ng gian th tr?n ngh?a
R?i c thc xu?ng m ti c?ng tr?n tnh
Chung Tnh Mi?n Trung, Th?a Thin 3913
Vi tr?i cho ??ng vung trn,
Tr?m n?m gi? v?n lng son cng chng.
Chung Tnh Mi?n Nam, An Giang 1171
Vi ng t? n?m, ba ch?u ht
Vi b nguy?t n?m b?y cu kinh
Cho anh v?i em tr?n ngh?a chung tnh
D?u ?n c?m qun, ng? ?nh c?ng ?ng
Chung Tnh Mi?n Nam, ??ng Thp 7329
Vi ng T? n?m ba ch?u ht
Vi b Nguy?t n?m b?y cu?n kinh,
Cho ? v?i ?y g ngi chung tnh,
D?u ?n c?m qun ng? ?nh c?ng ?ng.
Chung Tnh Mi?n Nam, C?n Th?, 1544
Vi ng T? m?t ch?u bnh trng
Vi b Nguy?t m?t tn ???ng Dinh
?i ta g ngh?a chung tnh
D?u ?n c?m qun ng? ?nh c?ng ?ng
Chung Tnh Mi?n Trung, Khnh Ha 6769
Vai mang nn s?p than th? bng vnh,
Kh? th?i ch?u kh?, em khng ?nh r? phn
Chung Tnh Mi?n Trung, Ph Yn, 7255
Vai mang b?c t??ng Di ?,
Hi?u trung ta gi? gian t m?c ai.
Chung Tnh ??i Chng 6418
Vi b nguy?t n?m b?y cu?n kinh,
?i ta g ngh?a chung tnh,
D?u ?n c?m qun ng? ?nh em c?ng ?ng.
Chung Tnh Mi?n Nam, 8152
V?n hu l?u t l, nhi?u bng,
D?u ai d? d? ti khng ph? mnh.
Ph?i chi ti ha ??ng con chim qu?nh,
Bay v phng b?u t? h?t s? tnh cho b?u nghe.
Chung Tnh Mi?n Nam, Ti?n Giang 4574
Tre gi gin l?t kh quai
Th??ng anh r?i l?i th??ng ai sao ?nh?
Chung Tnh Mi?n Trung, Ph Yn, 4828
Trn ? C? Ng?, Nh? ch? ??ng tm
H?i c ??i nn ba t?m
C v? Yn Ph? phin r?m l?i sang
Phin r?m ch? chnh Yn Quang
Yu hoa anh ??i hoa nng m?i mua
Chung Tnh Mi?n B?c, H N?i 3041
Trch g sao v?i gy tan,
Chung tnh ch?a mn chung vng v?i rung.
Chung Tnh Mi?n Nam, L?c T?nh 6688
Trch anh, anh ch?u,
Ch? ??ng b?n b?u
B? ?i?u chung tnh
Nh?n bay cao kh b?n,
Con c ? ao hu?nh kh cu
Chung Tnh Mi?n Nam, V?nh Long 6686
Tr?i xanh cy c?ng l dai
Gi lay m?c gi, chi?u ai khng chi?u
Chung Tnh Mi?n Nam, V?nh Long 2018
Tr?i lm bo l?t mnh mng,
Sng kh h? c?n c trn ??ng cn chi.
Tr?i lm phong v? b?t k?,
Xun thu ?o h?n c quy v? h?.
Tr?i lm bu c?n hi kh,
H?u ng? h? th?y ch? m tui c?ng t?m.
Chung Tnh Mi?n Trung, Ngh? T?nh 4377
Tr?m n?m, tr?m tu?i may r?i c?ng ch? m?t ch?ng,
D?u ai thu ph?ng, v? r?ng m?c ai,
Chung Tnh Mi?n Trung 6573
Tr?m n?m, gi? v?n ch? tng,
S?ng sao thc v?y m?t lng m thi.
Chung Tnh Mi?n Trung 5942
Tr?m n?m tr?m tu?i may r?i m?t ch?ng
D ai thu ph?ng v? r?ng m?c ai
Chung Tnh Mi?n Nam, ??ng Thp, B?c Liu 7407
Tr?m n?m t??ng rch cn th?,
L? duyn ch?u l?, c?ng ch? ??i anh.
Chung Tnh Mi?n Nam, Ti?n Giang 10324
Tr?m n?m lng g?n d? ghi,
D?u ai ?em b?c ??i ch c?ng khng.
Tr?m n?m ch quy?t m?t ch?ng,
D?u ai thu ph?ng v? r?ng m?c ai.
D?u cho ? nt vng phai,
Tr?m n?m duyn n? ch?ng sai cht no.
Tr?m n?m khng b? ngh?a ch?ng,
V?i th?a nhu?m l?y mu ?en,
V?i th?a m?c v?i m?u xinh khen mu.
Tr?m n?m t?c m?t ch? ??ng,
D?u ai thu ph?ng v? r?ng c?ng khng.
Chung Tnh Mi?n Nam, 1356
Tr?m n?m lng g?n d? ghi (2)
D?u (No) ai ?em b?c ??i ch m?c ai.
Tr?m n?m ai ch? b? ai
Ch? thu nn g?m, s?t mi nn kim.
Chung Tnh ??i Chng 1865
Ti v?i mnh th? nguy?n gi?a tr?i
Gi?a ??ng sanh t? ghi l?i ch? qun
Chung Tnh ??i Chng 6010
Ti v?i anh khc lng, khc t?ng,
T?i sao anh ku b?ng b?ng mnh
V? con anh ? nh c s?n
Sao anh cn bi?u g ngh?a chung tnh v?i anh.
Chung Tnh Mi?n Nam, Ti?n Giang 9227
Tr?i chi?u ra
Em ng?i m?t gc, anh ng?i m?t gc
Anh than, em khc, mnh th?y khng mnh
Hai v?ng nh?t nguy?t rnh rnh
Sao by gi? anh l?i ??t ?o?n chung tnh b? em?
Chung Tnh Mi?n Nam, V?nh Long 6636
Tr?i chi?c chi?u ra,
Em ng?i m?t gc, anh ng?i m?t gc,
Anh than, em khc,
Mnh th?y khng mnh?
Hai v?ng nh?t nguy?t rnh rnh,
Sao by gi? anh ??t ?o?n chung tnh b? em?
Chung Tnh Mi?n Nam, C?n Th?, 993
Tr??ng phu anh x? ngh?a vung trn,
Ngn n?m l?u l?c, d? cn th??ng anh.
Chung Tnh Mi?n Nam, Ti?n Giang 2754
Ti g duyn v?i mnh th?p t? nh?t sanh
Nghing mnh n?m xu?ng, t? sanh nh? tr?i
Chung Tnh ??i Chng 4180
Ti?n ph qu kim b?ng c?ng l?c
H?u lm nguy b?t ki?n ?? huynh
H?i no anh lm ru?ng trong kinh
B?i v ru?ng ??t, con b?n chung tnh xa anh
Chung Tnh Mi?n Nam, Kin Giang 5798
Thuy?n ?i c nh? b?n ch?ng?
B?n th m?t d? kh?ng kh?ng ??i thuy?n.
Chung Tnh Mi?n Nam, An Giang 4918
Thu?c B?c chn r??i c ch?ng,
Nh?n cay c?ng u?ng, chng ??ng nh? ra
Chung Tnh Mi?n Trung, Ph Yn, 9438
Th tay vu?t ng?c chung tnh,
N??c si cn ng?i, hu?ng chi mnh gi?n ti.
Chung Tnh Mi?n Nam, Ti?n Giang 630
Th tay vu?t ng?c chung tnh (5)
N??c si cn ngu?i hu?ng chi mnh gi?n ti
Chung Tnh Mi?n Nam, B?c Liu 1064
Th tay vu?t ng?c chung tnh
N??c si cn ngu?i hu?ng chi mnh v?i ti
Chung Tnh Mi?n Nam, B?c Liu 8144
Thnh thnh chi?c bnh gi?a dng,
Th??ng thn ga b?a phng khng l? th.
Gi ??a cy trc ng qu,
Ba n?m tr?c ti?t cn g l xun.
Giu th th?t c c?m canh,
Kh th l?ng rau ??a mu?i cng anh ti ?i l?y ch?ng.
H?i anh ch?ng c? ti ?i!
Anh c khn th xin anh tr? d?y ?n xi nghe kn.
Thi anh ? v? nghi?p ?y xin anh ??ng ghen,
?? cho ng??i khc c?m quy?n th nhi.
Mi?ng em khc tay em b? ?m ng th?n v,
Tay em g?t n??c m?t tay em th?p nn nhang,
B?i v ?u m nn n?i xt xa mun vn.
Chung Tnh Mi?n Nam, 9660
Thp tr?i n?ng s??ng, cau n??ng s?t ?,
D?u ng??i thin h? ti?ng ng? l?i nghing.
Cao thm ? ch?ng lng nguy?n,
Cn c?u, cn thp, cn duyn ?i ??a mnh.
Non sng n?ng gnh chung tnh.
Chung Tnh Mi?n Trung 9973
Tr?m n?m ??c nguy?n chung tnh
Trn tr?i, d??i ??t, c mnh c ta
Chung Tnh ??i Chng 3374
Tr?m n?m ??c h?n chung tnh
Trn tr?i d??i ??y ch? mnh v?i ta
Chung Tnh Mi?n Trung 8646
Ti vi ng t? n?m ba ch?u ht
Ti c?u nguy?t lo n?m b?y ?m kinh
Cho em cng anh ?y g ngh?a chung tnh
D ?n c?m qun ng? ?nh em c?ng cam.
Chung Tnh Mi?n Nam, B?c Liu 3350
Thn em nh? o m?i may
Nh? cau b?a mi?ng b? trn khay tr?u
Tr?m n?m khng b? ngi chng ?u
V b Nguy?t Lo ? b?c c?u l??ng duyn
Chung Tnh Mi?n Trung 5808
Th l?n xu?ng gi?ng m ch?t c? ?i
Khng th? loan xa ph??ng, anh thc ?? em ng?i ch?u tang.
Chung Tnh ??i Chng 5134
Th?y ?? ng? thin bin nh?n,
Cao kh? x? h? ? kh? ?i?u,
Ch? xch nh?n tm b?t kh? phng.
E sau lng l?i ??i lng,
Nhi?u tay tham b??i, che bng l?m anh.
Chung Tnh Mi?n Nam, 6365
Th??ng nhau t? o m?i may
By gi? o ? thay tay v qung.
Chung Tnh Mi?n Trung, Khnh Ha 2225
Th??ng nhau ch?ng qu?n chi thn,
Ph Tam Giang c?ng l?i, ?o H?i Vn c?ng tro.
Chung Tnh Mi?n Trung, Qu?ng Nam, Qu?ng Tr? 8065