Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » C? T?c

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Yu nhau th?i nm mi?ng tr?u
Ght nhau nm ? v? ??u nhau ra
Yu nhau cau su b? ba
Ght nhau cau su b? ra lm m??i
C? T?c ??i Chng 6678
V ch?ng ?n mi?ng tr?u anh
Cho nn m ?? tc xanh ??n gi?
C? T?c ??i Chng 5040
Ti vc m thu ch? h?ng
Tr?u tm cnh ph??ng cho ch?ng ?i thi
Mai ny bi t? vinh quy
Ng?a anh ?i tr??c em th vng sau
C? T?c ??i Chng 6051
Ti g?m cho l?n ti h?ng
Tm tr?u cnh ki?m cho ch?ng ?i qun
C? T?c ??i Chng 8420
Tu?i em m??i tm ?ang trn
R?p mua tr?u l?c cau non ??n nh.
?? m th?t khch ?ng xa
By gi? th?y khch lng ? m?ng thay.
Gi h??ng ??a khch ??n ?y
Tm tr?u cnh ph??ng hai tay nng m?i.
C? T?c ??i Chng 5024
Trai tr??ng nam dy r?m m? b?c l?i c g?y tre,
Gi nh? em ?y th?t hi?u c m?t phe bn ch?ng.
C? T?c ??i Chng 8743
Trai thanh c?nh g?p gi thanh c?nh
Gi? nh? mm tr?u ??y g?p nhnh cau sy
S? tnh c? thi?p g?p chng ?y
C?ng nh? chim hu?nh ?i?u ??u cy ng ??ng
C? T?c Mi?n Trung 6208
V? ch?ng ?n mi?ng tr?u cay
Ph?i ?u khch l? m ki?m khay x c?
C? T?c ??i Chng 612
Tr?ng tr?u th? (tr?ng) l?n dy tiu
Con theo ht b?i m? li?u con h?
C? T?c Mi?n Nam, V?nh Long 2082
Tr?ng tr?u ??p n?m cho cao
Che cho s??ng n?ng kh?i vo g?c cy
N?a n?m bn r? bn dy
Khn d?u b ??u bn tay cho li?n
M?t mai tr?u t?t b?c ln
M?t so tr?u t?t b?ng ti?n m?u ng
C? T?c ??i Chng 6486
Tr?u xanh cau tr?ng chay h?ng
Vi pha v?i ngh?a, thu?c n?ng v?i duyn.
C? T?c ??i Chng 9946
Tr?u vng sao cu?ng khng vng
Sao mnh khng th?n c? lng th?n thay.
C? T?c ??i Chng 957
Tr?u vng nhai (nh) l?n cau xanh
Duyn em snh v?i tnh anh tuy?t v?i
C? T?c ??i Chng 1530
Tr?u vng cn ? trn c?i
Anh kia ??a m?c ch? chi mm son
C? T?c ??i Chng 5433
Tr?u vng ?n v?i cau su
L?y ch?ng thua b?n mn s?u m h?
C? T?c ??i Chng 8489
Tr?u no cay b?ng tr?u X L?t
Th?t no kht b?ng th?t kn kn
?i ta g ngh?a khng b?n
D?t ?i cho r?nh xu?ng ln lm g ?
C? T?c ??i Chng 2017
Tr?u loan tr?u ph??ng tr?u ti tr?u mnh (2)
Tr?u ny tr?u tnh, tr?u tnh,
Tr?u nhn, tr?u ngi, tr?u mnh l?y ta.
Tr?u ny tm t?i hm qua
C? T?c ??i Chng 3772
Tr?u l?c em hi n?a n??ng
Cau non n?a ch? ng??i th??ng n?a ch?ng.
Th??ng anh qu gi qu ch?ng
Bao gi? g?p ???c anh ?y
Em ?n n?m ?t ng?t ngay nh? ???ng.
C? T?c ??i Chng 2095
Tr?u khng vi ?t l tr?u nh?t
Cau khng h?t ?t mi?ng cau gi.
Mnh khng l?y ta ?t l mnh thi?t
C? T?c ??i Chng 5495
Tr?u khng c?t ng?n tm chu?ng
Cau hoa l?i bu?ng ch?ng l?y ???c nhau.
C? T?c ??i Chng 8292
Tr?u khng ?n vi ?t l tr?u nh?t
Cau khng h?t ?t mi?ng cau gi
Mnh khng l?y ta ?t l mnh thi?t
Ta khng l?y mnh ta bi?t l?y ai ?
C? T?c ??i Chng 1833
Tr?u khng ?n sao ngon sao bo
Ngh?a nh?n cho kho ?? k?o lng phi?n
Ch? chng bng ng? tr?ng nghing
N?i vui c b?n, ?u phi?n ring em
C? T?c ??i Chng 6946
Tr?u cha tr?u m? ?em ra cho chng
Tr?u ny khng ph?i tr?u hng
Khng ba, khng thu?c sao chng khng ?n?
Hay l ch kh ch kh?n
Xin chng ??ng l?i m ?n mi?ng tr?u.
C? T?c ??i Chng 4141
Tr?u cau m cu?ng khng cay C? T?c ??i Chng 7832
Tr?u cau l ngh?a thu?c x?a l tnh C? T?c ??i Chng 1622
Tr?u cau ??t l?m anh ?i C? T?c ??i Chng 6544
Tr?u B ?i?m x ra n?a l
Thu?c G V?p ht ? m?t h?i
Bu?n tnh g ngh?a m ch?i
Hay l anh quy?t ? ??i v?i em?
C? T?c ??i Chng 6897
Tr?u b?c kh?n tr?ng cau t??i
Tr?u b?c kh?n tr?ng ?i ng??i xinh xinh.
?n cho n th?a tm tnh
?n cho n h? s? mnh s? ta.
C? T?c ??i Chng 9136
Tr?u ai ?i d?m em ?y
Hay l tr?m m? tr?m th?y cho anh?
Tr?u ?n l ngh?a, thu?c x?a l tnh.
?y ai c?t m?i t? mnh
Cho thuy?n qun b?n, cho anh qun nng.
C? T?c ??i Chng 9533
Tr?u ? c ?y cau ? c ?y
Nhn duyn ch?a ??nh tr?u ny ai ?n ?
Tr?u ny tr?u ti tr?u kh?n
Cng tr?u gi?i y?m anh ?n tr?u no ?
C? T?c ??i Chng 9333
Tr?u ??ng Nai tr?u ?n nh? b
Thu?c ?ng Mn (*) thu?c ht ph h?i
Tr?u n?ng thu?c th?m ai ?i
G duyn ch?ng v? ? ??i tr?m n?m
C? T?c Mi?n Nam, ??ng Nai 5583
Tr?u ?n l ngh?a, thu?c x?a l tnh,
Tr?u b?c kh?n tr?ng ?i ng??i xinh xinh
?n cho n th?a thm tnh
?n cho n h? s? mnh s? ta
C? T?c Mi?n Nam, Ti?n Giang 2773
Tr?u ?n l ngh?a
Th??c x?a l tnh
??i ?n ph? m?u sanh mnh d? th??ng
C? T?c Mi?n Nam, V?nh Long 2561
Tr?u tm su mi?ng r rng
B? ra c?i thi?c thi?p m?i chng ?n.
C? T?c ??i Chng 6685
Tr?u tm cnh ph??ng, cau v?a ch?m xong
Mi?ng tr?u c b?n ch? tng
Xin chng c?m l?y vo trong th?m nh.
No l cho m? cho cha
C?u, c, ch, bc m?i ra x?i tr?u.
C? T?c ??i Chng 6675
Tr?u say v??ng v?t vn mng
Nhn mi em th?m ?? khi?n trong lng anh say.
C? T?c ??i Chng 5502
Tr?u ny tr?u tnh tr?u tnh (2)
Tr?u tm cnh ph??ng, tr?u mnh tr?u ta.
Tr?u ny trong trp b? ra
C? T?c ??i Chng 6846
Tr?u ny tr?u qu? tr?u h?i
Tr?u loan, tr?u ph??ng, tr?u ti, tr?u mnh
Tr?u ny tr?u tnh tr?u tnh
Tr?u nhn tr?u ngi tr?u mnh l?y ta
Tr?u ny tm t?i hm qua
Gi?u cha gi?u m?, ?em ra cho chng
Tr?u ny khng ph?i tr?u hng
Khng ba, khng thu?c sao chng khng ?n ?
Hay l ch kh ch kh?n ?
Xin chng ??ng l?i m ?n mi?ng tr?u
C? T?c ??i Chng 2796
Tr?u ny tr?u ngh?a tr?u tnh
Tr?u nh?n tr?u ngi tr?u mnh v?i ta
C? T?c ??i Chng 2275
Ti trao mi?ng tr?u th mang cu b?t hi?u
V?y ti ?? trn hng ro ai hi?u th ?n
C? T?c ??i Chng 6047
Ti l?y ng T?t b T?t
?n c? c?t tru
?n tr?u l l?t
??ng ??t con ti
C? T?c Mi?n Trung, Banar 2482
Ti?n ?y x?i m?t mi?ng tr?u
G?i l ngh?a c? v? sau m cho
Tr?u ny tr?u qu?, tr?u h?i
Tr?u loan, tr?u ph??ng, tr?u ti, tr?u mnh
Tr?u ny tr?u tnh, tr?u tnh
Tr?u nhn, tr?u ngi, tr?u mnh v?i ta
Tr?u ny tm t?i hm qua
Tr?u cha, tr?u m? ?em ra cho chng
Tr?u ny khng ph?i tr?u hng
Khng ba, khng thu?c sao chng khng ?n ?
Hay chng ch kh ch kh?n
Xin chng ??ng l?i m ?n mi?ng tr?u
C? T?c ??i Chng 5274
Ti?n ?y ??a m?t mi?ng tr?u
Ch?ng ?n c?m l?y cho nhau b?ng lng
C? T?c ??i Chng 7793
Thc la trong b?, gi?ng m nh ta C? T?c ??i Chng 4536
Tho?t tin gi?i chi?u ra ng?i
Tr?u cau ?n ?o?n h?i ng??i th?y chung (*)
Em h?i chng c yu cng
Ti?ng t?m em ch?u th?n thng em mang
V d chng c lng th??ng
Th em ch?ng qu?n g ???ng xa xi
Chng v? chng c? cho t??i
Chng ??ng ho ? ng??i c??i ??n ta
C? T?c ??i Chng 8121
Thin duyn k? ng? g?p chng
Khc g nh? th? ph??ng hong g?p nhau
Ti?n ?y ?n m?t mi?ng tr?u
H?i th?m qu qun ? ?u ch?ng l
Xin chng qu b??c vo nh
Tr??c l h?i chuy?n sau l ngh? chn
C? T?c ??i Chng 1881
Thm tr?u m ch?ng dm xin
Th??ng em m ch?ng dm nhn m?t em
C? T?c ??i Chng 7033
Th? gian d?i d?i, khn khn
S?ng m?c o rch, ch?t chn o lnh
C? T?c Mi?n Nam, V?nh Long 7531
Th? gian c d?i, c khn
S?ng m?c o rch, ch?t chn o lnh
C? T?c Mi?n Nam, V?nh Long 3463
Th?y bi thng ging th?y Thi?n thng b?y C? T?c ??i Chng 3060