Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » ??o ??c

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Yu tr? tr? ??n nh;
Yu gi, gi ?? tu?i (phc)
??o ??c ??i Chng 5835
Xi nhau lm phc
Khng ai gi?c nhau ?i ki?n.
??o ??c ??i Chng 4500
Xa qu c lc quay v?
M sao ngho mi ch?a h? bung tha.
??o ??c Mi?n Nam, B?c Liu 8641
X? thn v ??i ngh?a ??o ??c ??i Chng 9637
X? thn c?u ng??i ??o ??c ??i Chng 6285
X? ph c?u b?n ??o ??c ??i Chng 543
Vng m??i ch ??t ch?ng mua (3)
?i mua vng b?y, thi?t thua tr?m ???ng
Tr?m ???ng c?ng ch? m?t ph??ng
Tr?m n?m anh ch? yu th??ng m?t ng??i
??o ??c ??i Chng 8585
Vai mang b?c t??ng Di ?,
Hi?u trung ta gi? gian t m?c ai.
??o ??c ??i Chng 4029
V?t khinh hnh tr?ng ??o ??c ??i Chng 3776
Tu thn r?i m?i t? gia
Lng ngay ni v?y, gian t m?c ai
??o ??c ??i Chng 1282
Trong ??m g ??p b?ng sen
L xanh bng tr?ng l?i chen nhuy vng
Nh?y vng bng tr?ng l xanh
G?n bn m ch?ng hi tanh mi bn
??o ??c ??i Chng 4107
Trai c?n ch?m vi?c sch ?n
Khng c?n bi b?c khng quen r??u ch
??o ??c ??i Chng 2956
Trn cao ? c thnh tri,
Ng??i nhn ngh?a ch?ng hn vi bao gi?.
??o ??c ??i Chng 3495
Tr?i n?ng r?i l?i tr?i m?a
Ch?ng no t?t ?y c ch?a ???c ?u
??o ??c ??i Chng 1366
Tr?m n?m lng g?n d? ghi,
D?u ai ?em b?c ??i ch c?ng khng.
Tr?m n?m ch quy?t m?t ch?ng,
D?u ai thu ph?ng v? r?ng m?c ai.
D?u cho ? nt vng phai,
Tr?m n?m duyn n? ch?ng sai cht no.
Tr?m n?m khng b? ngh?a ch?ng,
V?i th?a nhu?m l?y mu ?en,
V?i th?a m?c v?i m?u xinh khen mu.
Tr?m n?m t?c m?t ch? ??ng,
D?u ai thu ph?ng v? r?ng c?ng khng.
??o ??c Mi?n Nam, 7632
Tin nhau bun bn cng nhau,
Thi?t h?n, h?n thi?t tr??c sau nh? l?i.
Hay g l?a ??o ki?m l?i,
M?t nh ?n u?ng t?i tr?i ring mang.
Theo chi nh?ng thi gian tham,
Pha phi th?c gi? tm ???ng d?i nhau.
C?a phi ngh?a c giu ?u,
? cho ngay th?t giu sang m?i b?n.
??o ??c Mi?n B?c 5509
Ti?n vua l ti?n n??c l?t
Ti?n B?t l ti?n n??c l?
??o ??c ??i Chng 9798
Ti?n ti nh? ph?n th?
Ngh?a tr?ng t? thin kim
Con le le m?y thu? ch?t chm
Ng??i tnh (Ng??i thn) b?c ngh?a ki?m tm lm chi ?
??o ??c Mi?n Nam, Ti?n Giang 1117
Ti?n ti nay ??i mai d?i
Ngi nhn gn gi? tr?n ??i v?i nhau
??o ??c ??i Chng 5098
Ti?ng vang khng t th nhi?u
M?y ai m dm ??t ?i?u cho ai.
??o ??c Mi?n Nam, B?c Liu 4636
Ti?ng anh ?n h?c c?u tro (2)
Ch? du t gi?ng, anh n?m ch? no ko ln
- N?m ??u th kh?
N?m c? l?i khng nn
N?m chn tay th l?i ni?m huynh ??
V?y anh c? "b? lng l h?n"
??o ??c ??i Chng 5967
Ti?ng anh ?n h?c c?u tro
Ch? du t gi?ng, anh n?m ch? no ko ln
- N?m ??u th s? t?i tr?i
N?m ngang khc gi?a s? l?i th? gian
Gi?ng su anh ph?i thng thang
Ko ch? du ln ??ng k?o ch?t oan linh h?n
??o ??c Mi?n Trung 8281
Thi th??ng g?n m?c th ?en
Anh em b?n h?u ph?i nn ch?n ng??i
Nh?ng ng??i lu l?ng ch?i b?i
Cng l l??i bi?ng ta th?i trnh xa
??o ??c ??i Chng 1610
Thm b?n b?t th ??o ??c ??i Chng 6514
Thi?n ??o ch cng ??o ??c ??i Chng 6950
Thi?u ph? qu?t m? ??o ??c ??i Chng 2579
Thi?u c?m thi?u o ch?ng mng
Thi?u tnh ?on k?t, xm lng khng vui.
??o ??c Mi?n Nam, B?c Liu 1642
Thn tr?ng thin kim. (1) ??o ??c ??i Chng 5314
Thn kh t??i n??c c?ng kh
Ph?n ngho ?i t?i x? m c?ng ngho.
??o ??c Mi?n Nam, B?c Liu 1360
Thn h?i thn thn sao l?n ??n
Mnh trch mnh th?i v?n ??o ?in.
??o ??c Mi?n Nam, B?c Liu 401
Th r?ng ?n n?a qu? h?ng
Cn h?n ?n c? chm sung cht l
??o ??c Mi?n Nam, B?c Liu 6729
Th r?ng ?n bt c?m rau
Cn h?n c th?t ni nhau n?ng l?i
??o ??c Mi?n Nam, B?c Liu 7699
Th? nh?t th tu t?i gia
Th? nh tu ch?, th? ba tu cha
??o ??c ??i Chng 3602
Th? may b?t gi?, th? ve b?t h?
Tay vo mi?ng l?m c m sang giu.
??o ??c Mi?n Trung, Ngh? T?nh 3466
Th? may b?t gi?, th? v? b?t h?
Tay vo mi?ng l?m c m sang giu.
??o ??c Mi?n Trung, Ngh? T?nh 4395
Th? th?y m?i ???c lm th?y ??o ??c ??i Chng 2692
Th? thin hnh ??o ??o ??c ??i Chng 3027
Th?t th, l cha qu? qui,
Th?t th, ma v?t khng ch?t.
??o ??c ??i Chng 3957
Th?y ai ?i rt th th??ng
Rt th??ng cho m?c, ?i th??ng cho ?n
??o ??c ??i Chng 8732
Th??ng th??ng ph?i ??o th thi
??ng c?ng m ??t, ??ng l?i m chng.
??o ??c Mi?n Nam, B?c Liu 3063
Th??ng thay thn ph?n con t?m (5)
Ki?m ?n ???c m?y m ?i tm m?i.
??o ??c Mi?n Nam, B?c Liu 2078
Th??ng thay thn ph?n con t?m
Ki?m ?n ???c m?y ph?i n?m nh? t?.
Th??ng thay h?c lnh ???ng my
Chim bay m?i cnh bi?t ngy no thi.
??o ??c Mi?n Nam, B?c Liu 5733
Th??ng thay con qu?c gi?a tr?i
D?u ku ra mu c ng??i no nghe.
??o ??c Mi?n Nam, B?c Liu 8730
Th??ng ng??i ?y ??a cht thn,
Ch? nn ng??c ?i, lng nhn m?i l.
??o ??c Mi?n Nam, 5780
T?t cy th m?i t?t cnh
G??ng trong m?i r bng hnh trong g??ng.
??o ??c Mi?n Nam, B?c Liu 9978
S??ng g h?n s??ng lm lnh,
Nh? bao nhiu c?a, ?? dnh b?y nhiu.
??o ??c ??i Chng 1268
S??ng g h?n s??ng lm lnh
Cho bao nhiu c?a ?? dnh b?y nhiu
??o ??c ??i Chng 1952
R? nhau lm phc, ch? gi?c nhau ?i ki?n ??o ??c ??i Chng 2760
R? rch c?ng ?? ph?ng tay
L? ??ng h?t sng c?ng v??ng mi tr?m.
??o ??c ??i Chng 3786
R?m ng??i, h?n r?m c?a ??o ??c ??i Chng 5301