Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Du R?

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
V duyn x?u s? l?i ?en
???c hai anh r? th? kn c? hai
Du R? ??i Chng 4167
Tro ln cy g?o cao cao (3)
L? cheo lng Nht ?? bao nhiu ti?n?
Cheo th?i c b?y quan hai
L? lng kh?o r? tr?m hai m??i v?.
Thi thi ti gi ?n c
Ti?n cheo c?ng n?ng, tr?m v? c?ng ?au.
Du R? Mi?n B?c, H N?i 9054
Tr?i m?a cho ??t l khoai (2)
Thn ti ?i ? ? hai thng rng
By gi? m hp l?ng cng
Thn ti l l?t ra ??ng b?t cua.
Du R? Mi?n Trung, Ngh? T?nh 10274
Tr?i m?a cho ??t l khoai
Cng anh lm r? ? hai n?m rng
Nh em l?m ru?ng ngoi ??ng
B?t anh tt n??c c?c lng anh thay
Thng chn m?a b?i, gi may
C?t l?y gu n??c, hai tay r?ng r?i
Du R? ??i Chng 7323
Tr?i m?a ??t l ?i bi
Con m? m? xt, xt g con du
Du R? ??i Chng 1985
Tr??c lm nng du sau m?i lm m? ch?ng Du R? ??i Chng 3961
Tr?ng khuy?t r?i tr?ng l?i trn
M? gi kn r? con cn ga lu
Du R? ??i Chng 2420
Ti?ng ??n ch? hay ch?
Gi Bnh ?nh c ti
N?u ng anh r? ch? bn trong
b? con ong n c?n m x?u
Th lm th? no ch? c?i ci qu?n di anh r? ch? ra?
Du R? Mi?n Trung, Bnh ??nh 9351
Th?p nhang cho sng bn th?
K?o cha m? q?? khng nh? r? con
Du R? ??i Chng 8016
Th??ng ch?ng ph?i lu? m? gia,
Ch? tui v?i b c b con chi!
Du R? Mi?n Trung, Ph Yn, 10136
Th??ng ch?ng ph?i lu? m? gia
Ch? tui v?i m? c b con chi
Du R? Mi?n Trung, Khnh Ha 7404
Th??ng ch?ng ph?i khc m? gia
Ta ?y v?i m? c b con chi ?
Du R? Mi?n Trung, Ngh? T?nh 8850
Th??ng ch?ng ngh? ??n m? gia,
G?m ti v?i m? c b con chi.
Du R? Mi?n Trung 8805
Th??ng ch?ng nn ph?i theo ch?ng,
??u gnh, ??u g?ng, ??u v?, ??u con.
Du R? Mi?n Trung 8173
T? ngy em v? lm du
Anh ? d?n tr??c b?o sau m?i l?i
M? gi kh l?m em ?i
Nh?n ?n nh?n m?c nh?n l?i m? cha
Nh?n cho nn c?a nn nh
Du R? ??i Chng 3893
Rau mu?ng thng chn, nh?n cho m? ch?ng Du R? ??i Chng 3750
R? n?m nh ngoi Du R? ??i Chng 1527
R? ?ng sng du nam vn Du R? ??i Chng 1075
Quan ti?n em b? lm ?i
N?a th gi?y bt n?a nui m? gi.
Du R? ??i Chng 1156
Ni hung ni h?ng khng b?ng ni l?
Th??ng con ngon r? vc gh? ?i tm
Mu?n may th ph?i c kim
Mu?n hay th ph?i c? tm l? x?a
Du R? ??i Chng 4666
Nh ta ba b?n ch? em
M? ta cn thm m?t cht r? xa
Ta v? ta b?o m? ta
R? g?n cho ru?ng, r? xa cho ti?n
Du R? ??i Chng 589
Nh em n?m b?y ch? em
Bc m? cn thm m?t cht r? xa
Em l con gi th? ba
Th?y m? tnh g? ch?ng xa x? ng??i
Th?y chng ??p n?t t?t t??i
T??i qu?n t??i o t??i ?i m h?ng.
V d chng hy cn khng
?? em xin t??i v??n h?ng hi hoa
Du R? ??i Chng 6092
Nh ai xay la ?m ?m,
Cho xin n?m tr?u v? h?m b gia.
B gia m?i ch?t hm qua,
Trong ch?y, ngoi b?i t?n ba m??i ??ng.
Khng khc th t?i b?ng ch?ng,
Khc th l?t l?o nh? ??a h?ng m?c m?a.
? ch? em ?i !
Cho ti xin t n??c m?t th?a,
Ti v? ti khc ti?n ??a b m? ch?ng.
Khc r?i, ti ?? xu?ng sng,
C m??ng, c di?c, c h?ng nch no... !
Du R? Mi?n Trung 3060
Nh?t ngon l ma Lam ?i?n
Du ngoan ng?i ??y, r? hi?n ng?i ?u ?
Du R? ??i Chng 6426
Ng?i bu?n ngh? gi?n con du,
N?u c?m b?ng tr vung ?u ??y v?a.
Du R? Mi?n Trung, Ph Yn, 5934
Ng??i ta lm r? th sang
Cn ti lm r? ng?n ngang tr?m b?!
Du R? ??i Chng 1002
Nng du khn lanh
N?u canh cho ng?t
Du R? ??i Chng 9609
Nng du chng r? c?ng k? l con Du R? ??i Chng 5700
N??c trong veo bao gi? c c
Nng l? th?i t?i m t?i cha
Kn sui kn r? l?c l?a
Nn em hiu qu?nh c?ng v?a ph?n duyn
Du R? ??i Chng 9352
N??c ch?y trong xanh con c lnh canh n l?i
H? m? c ch?ng, b n?i b?t con
Du R? ??i Chng 6857
N?m trai n?m gi l m??i
N?m du, n?m r? l ?i m??i trn.
Hai bn ph? m?u song ton
R?i ra ko ???c tru vng H? Ty.
Du R? ??i Chng 1578
Mua du v? ?? t? gia
Ai ng? v ph??c ha ra b ch?ng.
Du R? ??i Chng 10238
Mua du ch?n l?y ng??i hi?n
Cho ?ng t?m l?a, quan ti?n mua du.
Du R? ??i Chng 3029
Ma ?ng mi xm nh? ch
Ma h d? s?m khc g hn than
o manh che tr?n gi hn
??u tr?n n?ng l?a m?a chan di d?u
?i m? ?u, ?i cha ?u
?i ?u m b?t con h?u ng??i ta
T??ng tnh ngh?a m?, cng cha
Ch?a ??n cht ??nh xt xa d? ny
Du R? ??i Chng 4879
M ??ng kh?c b?c con du,
Cn ?? ci ??c v? sau cho con m nh?
Du R? Mi?n Trung, Ph Yn, 3599
M?t nh c b?n nng du
Du c? bun bn ra m?u phong l?u
Du hai c v? m? mi?u,
B?c ti?n thc la, bao nhiu ?em v?,
Du ba ln t?n, xa xu?,
Nh? ?n cha m? cho v? Mi?n Nam
Du T? c tnh hay lm,
Ch?n tru c?t c? min man ngoi ??ng!
Du R? ??i Chng 7513
M?t nh c b?n con du
Du c? bun bu ra m?u cao chiu
Du hai c m? mi?u
Ti?n ti?n thc thc bao nhiu ch?ng n?
Du ba chum chm du ch
Nh? ?n bc m? ?i v? t?nh Nam
Du t? c cht tham lam
Ch?n tru c?t c?, nhm nhoam ngoi ??ng
Du R? ??i Chng 4542
M? th??ng con l?m du ?i
M?i vi?c ? ??i con g?ng lo toan.
Du R? ??i Chng 4959
M? ch?ng nng du,
Ch? nh, ng??i ?, khen nhau bao gi?.
Du R? ??i Chng 9952
M? ch?ng nng du
Ch? nh, ng??i ? yu nhau bao gi?
Du R? ??i Chng 8157
M? ch?ng l m? ch?ng ti
N?m b?y ci qu? n li m? ch?ng.
Du R? ??i Chng 3447
M? ch?ng l lng con l?n
B? ch?ng l t??ng m?i t.
Nng du m?i v? l b? ??ng ch??
Du R? ??i Chng 2814
M? ch?ng d?, m? ch?ng ch?t,
Nng du c n?t, nng du ch?a.
Du R? ??i Chng 3507
M? ch?ng ch?ng ni t?t nng du
Nng du c?ng ?u th??ng m? ch?ng.
Du R? ??i Chng 1376
M? ch?ng ??i v?i nng du
Nh? mo v?i chu?t c th??ng nhau bao gi.
Du R? ??i Chng 7700
M? ch?ng ?n ? g?t gao,
Con m?t bt ch?t, co co ?n tai.
Du R? Mi?n Trung, Ph Yn, 2186
M? anh nh? m? ng??i ta
Th anh c c?a, c nh t? lu
Du R? ??i Chng 953
M? anh nghi?t l?m anh ?i
Bi?t r?ng c ???c ? ??i v?i nha?
Hay l vo tr??c ra sau
Cho c?c lng thi?p cho ?au lng chng.
Du R? ??i Chng 4008
M? gi l m? gi anh (2)
M?t ngy hai b?a c?m canh m? gi
Bt c?m em n?u nh? hoa
Bt canh em n?u nh? l m?t ong
N??c m?m em l?c cho trong
Mm c?m em d?n t?a dng c?m quan.
Du R? ??i Chng 2917
M? anh n?m l?c b?y l?a
Mua cam ph?i qut, mua d?a ph?i b?u
Mua kim mua ph?i l??i cu
Mua m?t ph?i d?u, c?c l?m anh ?i !
Du R? ??i Chng 3360