Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Di?n M?o

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
X?u dao x?t ch?ng nn g?ng
X?u ng??i mai ch??c, l? ch?ng ?i ta
Di?n M?o ??i Chng 4893
X? xc tiu ?i?u Di?n M?o ??i Chng 7514
Vc d?c Di?n M?o ??i Chng 846
Trai thm mi, gi l?i m?t Di?n M?o ??i Chng 8591
Trai no khn b?ng trai Long M?
Gi no m?m m?m b?ng gi H Tin
Di?n M?o Mi?n Nam, Kin Giang 7162
Tr?c ??u mang ti?ng b?t l??ng
Ka nh? c tc c?ng ph??ng gi tr?ng
Di?n M?o ??i Chng 2291
Tr?ng nh? tin khng ph?i duyn anh khng ti?c,
?en nh? c?c than h?m, duyn ??p th ?ng.
Di?n M?o Mi?n Nam, L?c T?nh 8061
Tr?ng nh? bng, lng anh khng chu?ng, (6)
?en nh? c?c than h?m lng anh mu?n, d? anh ?ng.
Di?n M?o Mi?n Nam, Ti?n Giang 2488
Tr?ng nh? bng, lng anh khng chu?ng (2)
?en nh? c?c than h?m lng anh mu?n, d? anh ?ng.
Di?n M?o Mi?n Nam, Ti?n Giang 7967
Tr?ng da v b?i m c?ng,
?en da v b?i l?i b?ng c?t bng.
Di?n M?o Mi?n Nam, Ti?n Giang 8981
Tr?n ai g?p lc c? hn
R? ?an m?t m?t, xu?ng ngn ??i khoai.
Di?n M?o Mi?n Trung, Qu?ng Nam 5593
Tr?ng ?ang t?, hoa ?ang th Di?n M?o Mi?n Trung, Ngh? T?nh 6107
Tr??ng tc b?t tri lao
?a dm m ?a mao
Di?n M?o ??i Chng 1571
Tc tr?n nh? m? Di?n M?o ??i Chng 488
Tc qu?n ch?i l??c ??i m?i
Ch?i ??ng ch?i ng?i qu?n v?n hon qu?n
Di?n M?o Mi?n Trung, Khnh Ha, Mi?n Nam, Kin Giang 6765
Tc nh? r? tre Di?n M?o ??i Chng 4434
Tc ngang vai v?a tay em b?i
Em ?? chi di b?i r?i d? anh
Di?n M?o ??i Chng 8158
Tc ng?n th tc l?i di
Ba tu?ng m?t r? ? mi khng tr?n
Di?n M?o ??i Chng 5424
Tc my r? ??t b?u ch
Nng niu th?ng Ch?t t? b? s? khng
Trn ??u n v?n ?ui nhng
Ci r?ng tr?ng nh?, mi?ng khng nhai tr?u
G?m trng th?ng Ch?t m r?u
Di?n M?o Mi?n Nam, 2851
Tc my my nguy?t Di?n M?o ??i Chng 9613
Tc my l?i b?i kh?n sng
Qu?n thm tha th??t c??p ch?ng ng??i ta
Di?n M?o Mi?n Trung 8138
Tc mai ng?n l?m khng di
L?i th? n?ng l?m, nh? hoi khng qun
Di?n M?o Mi?n B?c 3656
Tc mai di xu?ng mang tai
L ng??i kh tnh t ai v?a lng
Di?n M?o Mi?n Trung, Ph Yn 6484
Tc em di em ci hoa thin l
Mi?ng em c??i c anh th??ng
Di?n M?o Mi?n B?c 6256
Tc em di
Em ci hoa l
Mi?ng em c??i c anh th??ng.
Di?n M?o Mi?n Nam, Ti?n Giang 1430
Tc di nh?ng bi m tr?a
Ham chi ng??i ??p m th?a vi?c lm.
Di?n M?o Mi?n Trung, Hu? 6807
Tc cn xanh nanh cn s?c Di?n M?o ??i Chng 769
Tc ch?m l?ng v?a ch?ng em b?i
?? chi di b?i r?i d? anh
Di?n M?o Mi?n Trung 8923
Tc b?m nh? ? qu? Di?n M?o ??i Chng 7740
Tc b?c r?ng long Di?n M?o ??i Chng 9880
Tc b?c da m?i Di?n M?o ??i Chng 10426
Tc ?ui g my l li?u Di?n M?o ??i Chng 494
Tin ging th?, Ph?t ti sanh Di?n M?o ??i Chng 7279
Ti?ng ??n c B?y h lanh,
Ngy nay m?i bi?t m?t xanh nh? chm.
Di?n M?o Mi?n Nam, 8453
Th?y em nh? th?
L?i c h??ng nhan:
Ch?n my t?m, con m?t l?
N?i x? n?y khng ai ng? b?ng em.
Di?n M?o Mi?n Nam, Ti?n Giang 1521
Th?y em m ?m, cao cao
Anh t??ng co co, anh b?t anh cu.
Di?n M?o Mi?n Nam, B?n Tre 6356
T?t m th c? ?ng tro
L?m xi nhi?u th?t th no b?ng lng
Di?n M?o ??i Chng 6467
T?t g? h?n t?t n??c s?n
X?u ng??i ??p n?t, cn h?n ??p ng??i
Di?n M?o ??i Chng 5324
T?t ??p l ch? hng hoa
Tuy r?ng th?m ngt c?a nh s?ch khng
Ngy ngy ?i hi hoa h?ng
Chi?u chi?u v? ng C?u ng ?n qu
Bao gi? Ch? L?n h?t hoa
??ng Xun h?t chu?i th hoa h?t ti?n.
Di?n M?o ??i Chng 6494
Rm x?a ba b?c mnh manh
M?t c th? ?y tu hnh ???c ?u
Di?n M?o ??i Chng 9385
Ph?i chi nhan s?c em cn (2)
Anh v ? ?? ch?u ?n cho em
Di?n M?o ??i Chng 9429
Ph?i chi nhan s?c em cn
Anh l?n v ? chi?u ?n c?ng ?ng
Di?n M?o ??i Chng 5861
Nhn trung su t?a nh? ?o
Vang danh th? gi?i, anh ho ai ???ng.
Di?n M?o ??i Chng 3209
Nhc trng th?y bng m?t ng??i
R?ng ?en nh?ng nh?c, mi?ng c??i nh? hoa.
Hai bn cn c? m? cha
C ai gnh ?? hay l cn khng?
?y cn khng, ??y c?ng cn khng
?y ch?a c ch?ng, ??y ch?a l?y ai
Di?n M?o ??i Chng 6587
Nh?ng ng??i ti h m?t l??n
Trai th tr?m c??p, gi bun ch?ng ng??i
Di?n M?o ??i Chng, Mi?n Trung, Ph Yn 6475
Nh?ng ng??i thnh th?t mi dy
L?i thm t ni lng ??y ngh?a nhn
Di?n M?o ??i Chng, Mi?n Trung, Ph Yn 1708
Nh?ng ng??i th?t ?y l?ng ong
V?a kho chi?u ch?ng, l?i kho nui con.
Nh?ng ng??i bo tr?c bo trn
?n v?ng nh? ch?p ?nh con c? ngy
Nh?ng ng??i m?t n?c ?m d?y
Mo nang tri s?p, bi?t ngy no khn.
Di?n M?o ??i Chng, Mi?n Trung, Ph Yn 619
Nh?ng ng??i phinh phnh m?t mo
Chn ?i ch? bt th cho ch?ng mng
Di?n M?o ??i Chng 10346
Nh?ng ng??i nhi?u ng? nhc lm
L?i cng ??u v?c l?i cng s?ng lu
Di?n M?o ??i Chng 6856
Nh?ng ng??i m?t tr?ng phau phau
B?i ch?ng ki?p tr??c hay lau ??a ?n
Nh?ng ng??i m?t m?i nh? nhem
B?i ch?ng ki?p tr??c ??a ?n khng lau
Di?n M?o ??i Chng 1170