Best game

Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Duyn Ph?n

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Yu nhau nn ph?i ra ?i
?i sao tm th?y c? tri m?i ?nh
Tm anh t?t c? th? thnh
T??ng r?ng anh ? Hng Mnh khng xa
Ch? tnh ta l?i g?p ta
Hng Mnh ch?ng th?y tm ra Hng Hm
Ph? th?i bn nh?ng mm son
Duyn kia sao ch?ng vung trn cng nhau.
Duyn Ph?n Mi?n B?c, H N?i 6763
Xa xi xch n??c b?ng chnh,
S?y tay r?t xu?ng g?m mnh v duyn.
Duyn Ph?n Mi?n Trung 5595
V d?u nh d?t c?t xiu
Mu?n ?i h?i v? s? nhi?u mi?ng ?n
Nhi?u mi?ng ?n r?ng anh khng s?
S? duyn n? khng cn, gieo kh? cho nhau
Duyn Ph?n Mi?n Nam, B?n Tre 3659
V d?u ch?ng ??ng lm ?i,
??n sau ta s? lm sui m?t nh.
Duyn Ph?n Mi?n Nam, L?c T?nh 696
Trai tn v? con ch?a c
Gi thanh nhn ch? ??i l?y nhau.
?i ta c?m ?i dao cau
Ch? tr?i v?ch ??t l?y nhau phen ny.
Ch?ng tin ?i h?i ng th?y
Chng th tu?i ng?, em nay tu?i mi.
Em th m??i tm ?i m??i
Chng nay h?m m?t, t?t ?i ch?ng l.
Chng v? h?i m? cng cha
C cho anh l?y v? xa hay ??ng.
Tay em c?m gi mu?i g?ng
G?ng cay mu?i m?n xin ??ng qun nhau.
Qun nhau em ch?ng cho qun
C nh? th nh? m?i nn v? ch?ng.
Duyn Ph?n ??i Chng 9865
Trai tn gi ga (r?i) th ch?i
??ng n?i c v?, ??ng n?i c ch?ng
Duyn Ph?n ??i Chng 6158
Trai tn ?ang ??ng ?ang ch?
Ai b?ng m?t em l?i, em l?i v? cha dng?
Cha dng o rch em th??ng
Trai tn qu?n l?t o l??ng khng dng.
Duyn Ph?n ??i Chng 10029
Trai t? chi?n gi giang h?
G?p nhau m n?i c? ?? c?ng nn
Duyn Ph?n ??i Chng 7876
Trai t? l?y ph?i n? dng
Nh? n??c m?m th?i ch?m lng l?n thiu.
Duyn Ph?n ??i Chng 9680
Trai t? l?i l?y gi t?
?i ?u m v?i m v? ng gi
ng gi tc b?c ph? ph?
L?m ti?n nhi?u c?a gi t? li?u mnh
Duyn Ph?n ??i Chng 6702
Trai t? ?i h?i trai t?
?i ?u m v?i m v? n? dng
N? dng l?y ???c trai t?
?m n?m h h?ng nh? Ng ???c vng
Trai t? v? ph?i n? dng
Nh? n??c m?m th?i ch?m lng l?n thiu
Duyn Ph?n Mi?n B?c 4479
Trai lng l?i l?y gi lng
T?i g vc cu?c d?n ?ng ai ?i
Duyn Ph?n ??i Chng 8320
Trai lng ? ga cn ?ng
C? sao em l?i l?y ch?ng ng? c?
Ng? c? c thc cho vay
C l?a bn ??y em l?y ng? c?
Duyn Ph?n ??i Chng 2438
Trn l?u ti?ng chung ?nh r?
D??i nh vi?c tr?ng ?? tn canh
Em ?y n?m b?y ng??i ginh
Nh? c ? ch?, d? ai ?nh n?y mua
Duyn Ph?n ??i Chng 4419
Trch tr?i sao l?i b?t cng
K? ?i ba v?, ng??i phng khng su?t ??i
B?c thang ln h?i ng tr?i
Cng b?ng khng th?y, th?y ??i b?t cng?
Duyn Ph?n Mi?n Nam, V?nh Long 3208
Trch ng T?, b Nguy?t ch?ng xe,
M?t mnh ng?i ln b?i tre khc rng,
Tr?i sao tr?i ? khng cng,
Ring ti nh? ch? l?n vng r?i ren.
Duyn Ph?n Mi?n Nam, Long An 10207
Trch m? v?i cha ch? qua khng trch b?u,
Cha m? ham giu g? b?u ?i xa.
Duyn Ph?n Mi?n Nam, Tr Vinh 9235
Trch lng h? h?ng b?y lng,
L?a h??ng ch?c ?? l?nh lng b?y lu.
Duyn Ph?n Mi?n Nam, L?c T?nh 8527
Trch lng con nh?n l?ng lon,
Ch? bao nhiu s?i, m?i ?ng m?i gi?ng.
Duyn Ph?n Mi?n Nam, Ti?n Giang 936
Trch lng con ch s?a dai,
N?m canh anh vi?ng b?u, n s?a hoi sng ?m.
Duyn Ph?n Mi?n Nam, Ti?n Giang 8622
Trch lng cha m? v?ng toan,
Bng bp ch?ng bn ?? tn ai mua.
Duyn Ph?n Mi?n Nam, L?c T?nh 563
Tr?ng lu v b?i ?m my,
?i ta cch tr? v dy t? h?ng.
Duyn Ph?n Mi?n Nam, L?c T?nh 4626
Tr?m n?m tr?m n?m tr?m n?m
Ai xu tai ch? ai ?c t?m chi ?eo
Duyn Ph?n ??i Chng 7423
Tr?m n?m khng b? ngh?a chng,
Qu?t Tu rch nt ng?c vng con xinh.
V?i th?a nhu?m l?y m?u ?en,
Tr?m n?m lng g?ng d? ghi.
D?u ai ?em b?c ??i ch c?ng khng,
Tr?m n?m ch quy?t m?t ch?ng.
D?u ai thu ph?ng v? r?ng m?c ai.
D?u cho ? nt vng phai,
Tr?m n?m duyn n? ch?ng phai cht no.
Duyn Ph?n Mi?n Nam, 7443
Tnh nhn b?t g?p tnh c?
Tr??c nh? phc ??c sau nh? duyn nhau
Duyn Ph?n ??i Chng 9620
Thuy?n ai ln xu?ng b?n sng
Ph?i duyn, ph?i v?, ph?i ch?ng th v
Duyn Ph?n ??i Chng 3480
Thn em nh? ci c?c ro
M?t th?i anh ??i, ch? sao anh phi?n.
Duyn Ph?n ??i Chng 2462
Tham giu ? th?y giu ch?a
V?a ?n v?a khc nh? m?a thng h
Duyn Ph?n ??i Chng 9476
Th?y anh, em mu?n g duyn th?m
S? e go m?t, mc l?m ch?nh ?i
Duyn Ph?n Mi?n Trung, Ph Yn, 8154
Th??ng nhau ??ng ??i ng?i trng
?m khuya hiu qu?nh loan phng th thi
Mnh nay ? c v? r?i
Cn theo ?n h?i chi ti th? ny
Duyn Ph?n ??i Chng 6982
Th??ng chng t?ng lng ngn tay,
Ch?ng qua duyn n?, ng tr?i ry bi?u th??ng
Duyn Ph?n Mi?n Trung, Ph Yn, 5463
Ta yu nhau xa c?ng nh? g?n
Tham bn ph qu ph? b?n kh coi
Chng ta yu nhau duyn ph?n m thi
C?a th?i nh? n??c h? v?i l?i ??y
Duyn Ph?n ??i Chng 9978
T? ngy ch?a bn duyn chng
Nh? chung khc ti?ng, nh? vng pha thau
T? ngy ta bn duyn nhau
Nh? o ph?i d?u, g?t c?ng ch?ng phai
By gi? chng ? nghe ai
o hoen m?c o, d?u phai m?c d?u
Duyn Ph?n ??i Chng 8018
T?i khuya cho k vi ??ng
Ho? may chung chn vi sng h?t ch?i
Ch? em c? t??ng m?i l?i
?y ti ng?i xu?ng h?t ch?i vi ti?n
Tr?i ? s? ??nh nhn duyn
Tay n? la ti?n r?i d? chn ra
Qu? ng??i lm b?n v?i ta
Ch?ng no d? chn bi?t m ?n chung
Duyn Ph?n Mi?n Trung, Khnh Ha 9936
T?i ?y ta ht h ch?i
H cho ?? c?p ?? ?i d?t v? (m?i v?)
H ch?i cho m?t cho m
Cho trai anh hng b? v?, gi hi?n th b? ch?ng
Duyn Ph?n Mi?n Trung 447
T?p tng ?em n?u v?i sung
L?y chng, thi?p quy?t ??i bu?n lm vui
Duyn Ph?n ??i Chng 7253
Qu? ku nam ?o n? phng (3)
Em m lng em ch?u
N? ?o nam phng anh li?u lm sao
B?i anh ch?i nguy?t gi?n ?o
Bng hoa ? n? nh?y, anh li?u sao cho thi?p nh?
- Qu? ku nam ?o n? phng
C?n duyn ng tr?i ??nh
N? ?o nam phng tr?m l?nh m? cha
Bao gi? em khai nh?y n? hoa
Lm cu b?t hi?u, m? cha l?i ngh
Vi cng tr?i ??t ch?ng tri
Khai hoa n? nh?y t? vi vung trng
??ng xa ku th?c n? l nng
B?ng lm d? chiu, khng b? ngh?a nng ?u nng lo
Duyn Ph?n Mi?n Trung, Bnh ??nh 1796
Qu? ku nam ?o n? phng (2)
Ng??i d?ng khc h? ?em lng nh? th??ng
Li?u b? ??t ???c th ???ng
??ng g?y r?i b? thi th??ng c??i ch
Duyn Ph?n Mi?n Nam, ??ng Thp, B?c Liu 7156
Ph?ng hong l? b?n s?u t?
Ti ?y l? b?n c?ng nh? ph?ng hong.
Duyn Ph?n Mi?n Nam, Ti?n Giang 1178
Ph?n gi b?n n??c m??i hai
G?p n?i trong ??c, may ai n?y nh?
Duyn Ph?n ??i Chng 9392
Ph?n em sao l?m d? dang
C?m tiu, tiu gy, c?m ?n ??t dy
Duyn Ph?n ??i Chng 8588
Ph?n b?c duyn ??n Duyn Ph?n ??i Chng 1062
Ph?n anh ph?i gi? l?y lo
??ng ham th? l?ng hi?m ngho c khi
Duyn Ph?n ??i Chng 8709
Ph?n ?m duyn hi (duyn i) Duyn Ph?n ??i Chng 4075
Ph?i duyn th dnh nh? keo
Tri duyn l?nh lng (tri ki?p) nh? ko ??c vnh
Duyn Ph?n ??i Chng 3666
Ph?i duyn qun rch c?ng ng?i,
Tri duyn nh ngi d?u m?i c?ng khng.
Duyn Ph?n Mi?n Nam, L?c T?nh 8029
Ph?i duyn ph?i ki?p th theo (3)
Tri duyn tri ki?p nh? ko ??c vnh
Duyn Ph?n ??i Chng 8652
Ph?i duyn ph?i ki?p th theo (2)
Cm cn ?n ???c hu?ng bo h? anh?
Duyn Ph?n ??i Chng 1614
Ph?i duyn ph?i ki?p th theo (1)
Thn em c qu?n kh ngho m chi
Duyn Ph?n ??i Chng 9691
Ph?i duyn ngn d?m c?ng g?n
Tri duyn v g?p m?y l?n c?ng xa.
Duyn Ph?n Mi?n Nam, B?c Liu 2122